Pátek 26. května 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi a k předloženým podkladům a výkladu předsedy komise otevírám rozpravu.

Rozpravu uzavírám, protože se do ní nikdo nepřihlásil. Prosím pana předsedu komise, aby nám předložil jednotlivé návrhy k hlasování.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Předložil bych návrh na usneseni Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky.

Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona číslo 157/1994 Sb. o státních vyznamenáních návrhy na propůjčení Rádu Bílého lva občanské skupiny doc. Dr. Lubomíru Havlíkovi, DrSc., nar. 30. 8. 1925. To je první skupina, o které je třeba hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Nezdá se mi, že by nás tady bylo 105. Dovolím si vás odhlásit a požádat vás - doufám, že naposledy - o to, abyste se zaprezentovali.

Ptám se, kdo je pro schválení této části usnesení, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování číslo 204. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 80 pro, nikdo proti, 12 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Propůjčení Rádu Bílého lva vojenské skupiny:

genmj. v.v. ing. Janu Bretovi, nar. 4. 9. 1923

plk. v.v. Jaroslavu Ducháčkovi, nar. 3. 3. 1924

plk. v.v. Lubomíru Dvořákovi, nar. 25. 11. 1927

plk. v.v. Vladislavu Garncarzovi, nar. 21. 2. 1924

plk. v.v. Luboši Hruškovi, nar. 20. 7. 1927

plk. v.v. Antonínu Husníkovi, nar. 17. 11. 1921

genmjr. v.v. Miroslavu Káchovi, nar. 21. 9. 1923

plk. v.v. Svatopluku Kráčmarovi, nar. 15. 9. 1923

pplk. v.v. Arnoštu Kubíkovi, nar. 6. 2. 1925

plk. v.v. Rudolfu Mackovi, nar. 13. 5. 1925

genmjr. v.v. Felixu Peřkovi, nar. 14. 12. 1924

genpor. Radovanu Procházkovi, nar. 11. 5. 1927

pplk. v.v. Oldřichu Skácelovi, nar. 19. 4. 1908

plk. v.v. Viktoru Trnavskému, nar. 11. 12. 1921

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro schválení této části usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 205. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tato část byla schválena poměrem hlasů 84 pro, nikdo proti, 13 se zdrželo.

Prosím o předložení další části.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Jsou zde námitky, že se to nemusí číst, že to má každý před sebou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Domnívám se, že to alespoň jednou zaznít musí na mikrofon.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Propůjčení Rádu T.G. Masaryka.

JUDr. Stanislavu Drobnému, nar. 12. 7. 1923

Ing. arch. Karlu Filsakovi, nar. 10. 10. 1917

Jaroslavu Foglarovi, nar. 6. 7. 1907

Václavu Holubovi, nar. 8. 8. 1909

PhDr. Emilu Ludvíkovi, nar. 16. 8. 1917

Prof. PhDr. Jiřímu Nehněvajsovi, nar. 9. 8. 1925

Mons. ThLic Karlu Otčenáškovi, biskupu královéhradeckému nar. 13. 4. 1920

Dr. Josefu Pejskarovi, nar. 7. 12. 1912

JUDr. Mojmíru Povolnému, nar. 25. 11. 1921

Pavlu Tigridovi, nar. 27. 10. 1917

MUDr. Felixu Uhlovi, nar. 6. 8. 1923.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro schválení této části usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 206. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

l tato část byla schválena poměrem hlasů 75 pro, 3 proti, 15 se zdrželo.

Prosím o předložení další části.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Udělení Řádu T. G. Masaryka in memoriam:

pplk. Josefu Balabánovi, narozenému 5. 6. 1894 a zemřelému 3. 10. 1941

PhDr. Karlu Čapkovi, narozenému 9. 1. 1890 a zemřelému 25. 12. 1938

Vojtěchu Dundrovi, narozenému 25. 12. 1879 a zemřelému 7. 9. 1957

doc. PhDr. Josefu Fischerovi, narozenému 2. 4. 1891 a zemřelému 19. 2. 1945

PhDr. J. Stanislavu Guthovi-Jarkovskému, narozenému 23. 1. 1861 a zemřelému 8. 1. 1943

Antonínu Hamplovi, narozenému 12. 4. 1875 a zemřelému 17. 5. 1942

JUDr. Vojtěchu Jandečkovi, narozenému 3. 10. 1914 a zemřelému v červenci 1973

prof. Volfgangu Jankovcovi, narozenému 10. 10. 1896 a zemřelému 20. 12. 1944

Páteru Josefu Jílkovi, narozenému 19. 10. 1908 a zemřelému 20. 4. 1945

pplk. Josefu Mašínovi, narozenému 26. 8. 1896 a zemřelému 30. 6. 1942

JUDr. Františku Noskovi, narozenému 26. 4. 1886 a zemřelému 17. 4. 1935

Josefu Podsedníkovi, narozenému 15. 2. 1903 a zemřelému 6. 3. 1990

Janu Zelenkovi-Hajskému, narozenému 3. 3. 1895 a zemřelému 17. 6. 1942

plk. Vladimíru Šoffrovi, narozenému 11. 12. 1904 a zemřelému 9. 6. 1993

Dr. h. c. Antonínu Švehlovi, narozenému 15. 4. 1873 a zemřelému 12. 12. 1933.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro schválení této části návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č.207.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tato část byla schválena poměrem hlasů 83 pro, nikdo proti, 12 se zdrželo.

Prosím o předložení poslední části návrhu usnesení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Udělení Medaile Za zásluhy:

plk. v.v. Miroslavu Kolenatému, narozenému 25. 12. 1924

plk. v.r. Františku Královi, narozenému 4. 3. 1917

plk. v.v. Jiřímu Lubojackému, narozenému 8. 1. 1925

Heleně Matouškové, rozené Žampachové, narozené 1. 8. 1921

mjr. v.v. Adolfu Mžikovi, narozenému 18. 5. 1925

plk. v.v. Ladislavu Procházkovi, narozenému 27. 6. 1914

plk. v.v. Vladimíru Pytlíkovi, narozenému 15. 4. 1923

mjr. v.v. Juliánu Slepeckému, narozenému 9. 3. 1928.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro schválení této části návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 208.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

l tato část návrhu usnesení byla schválena poměrem hlasů 82 pro, nikdo proti, 11 se zdrželo.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane předsedající, protože byly schváleny všechny části usnesení, myslím, že není třeba hlasovat o celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: S vaším názorem se ztotožňuji, domnívám se, že jsme se v tomto okamžiku vyrovnali s dalším bodem našeho pořadu. Konstatuji, že jsme schválili návrhy, které budou předloženy prezidentu České republiky na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dovoluji si jako snad advokát těch kandidátů poděkovat za projednání ve sněmovně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Nyní bych se rád vrátil k bodu volba, nicméně hlásí se s faktickou poznámkou pan poslanec Macháček.

Poslanec Jiří Macháček: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k pokročilé době, a jak jsem se informoval, zbývá ještě mnoho odpovědí na interpelace, je tu minimální zastoupení vlády, navrhuji, abychom bod odpovědi na interpelace, který jsme odhlasovali na závěr tohoto našeho dnešního jednání, přeložili na příští schůzi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Hlásí se pak poslanec Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, naopak podávám protinávrh, aby se tento bod projednal, protože jeho neprojednání je znevážení principu interpelace a odpovědi na interpelace. Vláda samozřejmě určitě přijde, když ji pozveme. Dávám to jako procedurální návrh, jako setrvání tohoto bodu na programu schůze. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: O vašem návrhu není možno hlasovat, nicméně bude mu vyhověno, pokud neprojde návrh, který podával pan kolega Macháček. Automaticky se pak budeme zabývat bodem, který jsme rozjednali. Dávám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Macháčka.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 209.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 57 pro, 25 proti, 20 se zdrželo.

Velmi rád bych se věnoval bodu, který jsme ovšem odsunuli až na příští schůzi. Posledním bodem, který je ještě otevřený, je volba předsedy mandátového a imunitního výboru a já prosím zástupce ověřovatelů, pana poslance Koláře, aby nás seznámil s výsledkem tajných voleb.

XXXV.

Volba předsedy mandátového a imunitního výboru

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě předsedy mandátového a imunitního výboru. Jedná se o první volbu, první kolo.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 137 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 132 platných lístků a 5 neplatných lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro paní Petru Buzkovou bylo odevzdáno 17 platných hlasů, pro pana Miroslava Čerbáka 87 platných hlasů a pro pana Jaroslava Ortmana bylo odevzdáno 22 platných hlasů.

Do funkce předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny byl zvolen kolega Čerbák. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji vám. Blahopřeji zvolenému předsedovi a přeji mu hodně zdaru v jeho náročné práci.

Konstatuji, že předsedou mandátového a imunitního výboru byl zvolen pan poslanec Čerbák. Tím jsme projednali celý pořad naší schůze. Děkuji vám za trpělivost a schůzi končím.

(Schůze byla ukončena v 18.39 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP