Úterý 18. dubna 1995

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane poslanče, skutečně v této chvíli nevím - abych vám řekl přesné datum - kdy vláda předloží novelu občanského zákoníku.

Pokud jde o připomínky, které se vztahovaly k tomuto zákonu, myslím, že bylo v průběhu projednávání ve výborech - pokud je na mysli záležitost, že by od samého počátku vzniku stavby měl být dán hypotéční úvěr na ještě neexistující stavbu - velmi dobře vysvětleno, že hypotéka na neexistující majetek nemůže být. Z definice vyplývá, že může být pouze na nějaký majetek, který je zapsán. Přechodnou dobu, která je mezi hypotékou a stavební klasickou půjčkou, řeší stavební půjčka od doby, než vznikne. Náš právní řád podle výkladu umožňuje, aby hypotéky byly poskytovány - teď to nemohu říci přesně - když je to zhruba na jeden metr vystavěno nad zemí. V tomto momentě může vzniknout hypotéka. Toto umožňuje náš stávající právní řád. Pokud jste měl toto na mysli, tak v tomto smyslu reaguji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru financí. Nevím, jestli mohu dát slovo panu poslanci Wagnerovi, protože rozprava nebyla otevřena. Jestli chce pronést pouze faktickou poznámku, dám mu možnost ji proslovit.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, pouze faktickou poznámku. My jsme očekávali, že pan ministr se zachová k velmi korektnímu postupu našeho klubu při projednávání tohoto zákona lépe. Problém je skutečně jiný, než zde pan ministr říkal. Ve všech evropských zemích to funguje tak, že lze poskytnout hypotéční úvěr na nemovitost, která se staví. Zákony ze sousedních i jiných evropských zemí byly zde k dispozici, jsou zde k dispozici a ví se to. Požádal bych opět pana ministra, aby se na to ještě jednou podíval. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Wagnerovi, že dodržel rozměr faktické poznámky.

Budeme se věnovat dalšímu bodu pořadu. Je to

VI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1190 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990, Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1429. K tomuto návrhu nebyla vypracována společná zpráva výborů, ale zpráva, která obsahuje jednotlivá stanoviska. Byla vám rozdána jako sněmovní tisk č. 1627.

Předloženy návrh zákona odůvodní ministr spravedlnosti pan Jiří Novák. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, předkládaný návrh novely přestupkového zákona je součástí širší aktivity vlády v trestně bezpečnostní oblasti směřující k zajišťování předpokladů pro účinnější předcházení závažnějším formám kriminality. Pro splnění uvedeného záměru je třeba uvolnit dostatečné síly pro přímý policejní výkon, ale i pro cílené preventivně bezpečnostní aktivity.

Jedním z prostředků uvolnění policejních sil pro tyto žádoucí úkoly je osvobodit Policii České republiky od nadbytečné a neúčelné administrativní zátěže související s plněním úkolů v trestním a přestupkovém řízení.

Poslední novelou trestního řádu účinnou od 1. ledna 1994 došlo ke zjednodušení postupu vyšetřovatelů a policejních orgánů při prověřování oznámení o trestném činu. Předložený návrh novely přestupkového zákona pouze následuje vzor vytvořený již v trestním řízení. Návrh zjednodušuje účast Policie České republiky v počáteční fázi projednávání přestupků. Těžkopádný institut objasňování přestupků je nahrazován formou pružné součinnosti státních orgánů, obcí a Policie při oznamování přestupků a provádění nezbytných úkonů k zajištění průběhu dalšího řízení.

Přijetím navrhované novely přestupkového zákona by měla být Policie zbavena povinnosti zpracovávat zprávy o výsledcích objasňování přestupků doplněné o procesní zpracování všech důkazů získaných v průběhu objasňování. Tím se sejme z Policie břemeno časově náročných činností a získá se tak kapacita pro plnění závažnějších policejních úkolů.

Dosavadní úprava široké účasti Policie při dokazování přestupků a při navrhování jejich postihu vede v praxi ke dvěma nedobrým jevům. Především důkazy jsou prováděny opakovaně. Nejprve orgány Policie a později znovu správním orgánem, což je nadbytečné. Přináší to s sebou zvyšování nákladů, obtěžování svědků a zatěžování Policie. Některé správní orgány a obce rezignují na rozhodování o vině a trestu a spoléhají na dokazování a závěry prováděné Policií. Důsledkem uvedených jevů je faktický vliv Policie na rozhodování v přestupkovém řízení, který jí nepřísluší, ale i omezování práv účastníků řízení při absenci dotazování před orgánem státní správy. Navrhovanou novelou se tyto negativní důsledky omezují.

Příznivým důsledkem přijetí novely pro efektivnost činnosti Policie by měla být rovněž skutečnost účelného sjednocení postupu orgánů Policie České republiky podle zákona o přestupcích a podle trestního řádu. V praxi by to znamenalo, že u vymezených přestupků nebude muset policista při počátečních úkonech rozlišovat, zda jde o trestný čin nebo o přestupek, protože postup bude v podstatě totožný. Až po dosažení přesnější právní kvalifikace skutků bude orgán Policie dále postupovat podle trestního řádu nebo podle zákona o přestupcích. Úkony a úřední záznamy do té doby provedené budou využitelné pro obě formy řízení.

Navrhovanou novelu zákona o přestupcích provázely na počátku její přípravy obavy, že se redukce účasti Policie v přestupkové agendě projeví zvýšením administrativní zátěže obecních úřadů v těchto věcech. Tyto obavy obcí jsou v navrhované novele eliminovány v ustanoveních o součinnosti Policie se státními orgány a obcemi.

U přestupků, které jsou v praxi zjišťovány a odhalovány policií, je zde výslovně stanovena povinnost policie provést šetření ke zjištění pachatele přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování. Kromě toho jsou orgány policie ve své působnosti povinny vždy provést potřebné úkony na dožádání jiného orgánu. Vedle racionalizace účasti policie v přestupkovém řízení, která je hlavním tématem předkládané novely, obsahuje návrh rovněž některé změny a doplnění hmotně právních ustanovení. Zvyšují se základní sazby pokut za přestupky v zájmu zachování jejich sankční schopnosti. Novelou se dále odstraňuje nedostatek sankční ochrany rozhodujících povinností občanů vyplývajících z tzv. lustračního zákona.

Vážené dámy, vážení pánové, vláda dospěla k závěru o důvodnosti předkládaného návrhu a já prosím, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona akceptovala. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru spravedlnosti Jiřímu Novákovi, a protože se vytvořila situace ne zcela obvyklá - není totiž vypracována společná zpráva výborů - táži se, zda se nechce vyjádřit zpravodaj garančního výboru pan poslanec Miloslav Výborný. Má slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, pravdou je, že tisk 1429 projednaly výbory ústavně právní, branný a bezpečnostní, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti Poslanecké sněmovny a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Když byla dne 11. dubna letošního roku uspořádána společná schůzka zpravodajů výborů, zúčastnili se této schůzky zpravodajové ústavně právního výboru, kterému byl zmíněný tisk přikázán jako prvnímu v pořadí, tedy jako garančnímu výboru, dále branného a bezpečnostního výboru a výboru petičního, pro lidská práva a národnosti. Zúčastnění zpravodajové nedospěli k dohodě o textu společné zprávy, a protože rozdíly v jejich stanoviscích a konec konců i ve stanoviscích výborů byly natolik velké, že je nebylo možné překlenout, dospěli jsme k závěru, že jediná správná cesta je dát nám k dispozici jako sněmovní tisk 1627 zprávu o projednání vládního návrhu zákona, jehož přesný text byl citován v úvodu tohoto bodu pořadu. Doplňuji, že navrhuji, aby tisk 1429 byl projednán ve znění usnesení výboru ústavně právního. To si nepochybně vyžádá hlasování o tomto mém procedurálním návrhu. Vznáším tento návrh v podstatě z toho důvodu, že změny, které učinil ústavně právní výbor, jsou proti předloženému tisku minimální. Jde pouze o návrh na změnu účinnosti zákona, přičemž samozřejmě očekávám, že v rámci rozpravy možno podávat pozměňovací návrhy, ať už byly nebo nebyly předmětem hlasování v jednotlivých výborech Poslanecké sněmovny.

Pro tuto chvíli bych, pane předsedo, prosil, zda by mohlo být hlasováno o mém procedurálním návrhu, projednávat tisk 1429 ve znění usnesení ústavně právního výboru.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu předsedovi ústavně právního výboru, poslanci Miloslavu Výbornému. Oznamuji vám, že vás odhlašuji, a zároveň vás žádám, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Výborného na to, aby byl tisk 1429 projednáván ve zprávě ústavně právního výboru. 35. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete procedurální návrh poslance Výborného, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 35. hlasování skončilo.

Ze 127 přítomných bylo 102 pro, 1 proti, 24 se hlasování zdrželo. Návrh pana poslance Výborného na procedurální postup byl přijat.

Není v tuto chvíli žádná překážka bránící tomu, abych otevřel rozpravu. Proto tak činím. Do rozpravy mám písemné přihlášky. Jako první se přihlásil pan poslanec Stanislav Kozák s pozměňovacím návrhem a připraví se pan poslanec Václav Frank, rovněž s pozměňovacím návrhem.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, vzhledem ke skutečnosti, že v přestupkovém zákoně chybí adekvátní ustanovení § 254 trestního zákona, které se týká zatajení věcí, dovolte mi, abych předložil následující pozměňovací návrh.

Za stávající bod 3 tisku 1429 doplnit nový bod 4, který zní:

V § 50 odst. 1 písm. b) za slova "cizí majetek" doplnit slova "nebo si přisvojující cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby".

Druhý pozměňovací návrh je téměř technický, a to ve stávajícím bodu 6 v § 60 odst. 2 zvýšit částku 500 Kč na 1.000 Kč.

Jde de facto o zpřísnění sankce za úkony, které bych přirovnal k pohrdání soudem, v tomto případě za pohrdání správními orgány. Oba dva pozměňovací návrhy, které jsem přednesl, byly předneseny v branném a bezpečnostním výboru, byly přijaty pouze procedurou, která byla popsána panem Výborným a nedošlo k jejich přijetí - dejme tomu - do společné zprávy. Tím takto činím.

Abych byl naprosto otevřený, branný a bezpečnostní výbor přijal ještě jeden pozměňovací návrh, který jsem si ovšem neosvojil a nechávám ostatním členům branného a bezpečnostního výboru možnost, aby jej mohli podat sami.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Stanislavu Kozákovi a zvu k řečništi pana poslance Václava Franka. Připraví se pan poslanec Milan Loukota.

Poslanec Václav Frank: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, předložený vládní návrh zákona uvedený pod tiskem 1429 lze ve své podstatě vzít jako novelu, která přináší projednávání přestupků tam, kam patří, to znamená před místně a věcně příslušné správní orgány obcí, které dle mého názoru si až dosud velmi často zjednodušovaly svoji práci a ve značné míře zatěžovaly orgány policie. Lze předpokládat, že navrhovaná novela konečně donutí i řadu příslušných obcí ke zřízení komisí pro projednávání tohoto druhu přestupkové činnosti, neboť všeobecně víme, že ne u všech jsou zřízeny, ale domnívám se, že uložené pořádkové pokuty jednotlivými stupni státní správy nemusí být zcela zanedbatelným zdrojem příjmů, ale především v mnoha případech bude moci zejména obec řešit přestupek ve své kompetenci a se znalostí věci.

Pokud novela zákona skutečně přinese uvolnění některých šetření i se strany policie a tato bude moci soustředit síly na potřebnější úseky, lze i v tomto novelu přijmout. Nicméně mi dovolte konstatovat i druhou stranu dopadu předkládané novely, protože i když pan ministr spravedlnosti tuto věc obhajoval, všichni víme dobře a je zcela zřejmé, že zajišťování podkladů mimo těch, které předloží policie a celkové správní řízení, si zejména u obcí vyžádá stálý aktiv velice kvalifikovaných pracovníků, kteří musí zvládnout právě ono těžiště projednávání a prokazování, což se dle novely děje až v řízení před správním orgánem.

Jinými slovy lze tedy předpokládat další nárůst pracovníků v aparátech příslušných obecních úřadů. Očekával jsem, že v důvodové zprávě či ve slově pana ministra se dozvíme alespoň kvalifikovaně i dopady, mám na mysli finanční dopady samozřejmě, do nákladů okresních úřadů, popřípadě obcí. Přesto mi dovolte předložit na závěr dva pozměňovací návrhy.

Za prvé doporučuji z návrhu novely zákona zcela vypustit z čl. I. bod 3, jinými slovy celý nově vložený § 21 a). Jako odůvodnění - domnívám se, že nově vložený paragraf se zcela vymyká celkové koncepci novely zákona, neboť věcně souvisí s tzv. lustračním zákonem. Ten však sám o sobě, jak je z dosavadní judikatury zřejmé, má charakter pracovně právního předpisu. Jeho případné porušení by tedy mohlo spadat pod neplnění povinnosti vedoucích pracovníků podle zákoníku práce a odpovědnost z toho vyplývající je odpovědností a nemá tedy charakter přestupku.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 66 odst. 3, kde se doplňuje nové písm. g), jinými slovy se prodlužuje lhůta na 60 dnů. Toto nedoporučuji a navrhuji ponechat stávající lhůtu 30 dnů. Domnívám se totiž, že prodlužování lhůt je neúčelné, neboť v zájmu efektivnosti postihu a jeho širšího výchovného působení je žádoucí spáchané přestupky řešit a postihovat urychleně. To je všechno k pozměňovacím návrhům. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Václavu Frankovi. Slovo má pan poslanec Milan Loukota, připraví se pan poslanec Vladimír Řezáč.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedo, dámy a pánové, poslanecký klub Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa vítá vládní návrh zákona, který je obsažen v tisku 1429. Obzvláště pak vítáme bod tři v čl. I. týkající se § 21 a), kde se jedná o zavedení sankce vůči tomu, kdo se dopustí porušení povinnosti stanovené pro výkon některých funkcí zákonem 451/1991 Sb., který je na veřejnosti známý jako lustrační zákon, ve znění nálezu Ústavního soudu ČSFR ze dne 26. 11. 1992, uvedené v částce 116/1992 Sb. K tomuto bodu směřuje i můj pozměňovací návrh, ve kterém navrhuji přitvrzení sankce proti přestupníkům tohoto zákona.

Proto navrhuji v čl. I. bod tři § 21 a) sněmovního tisku 1429 zvýšit částku 50 000 Kč na 100 000 Kč.

Taktéž další novelizace, týkající se součinnosti státních orgánů, orgánů policie a obce jsou dle našeho názoru přínosné, neboť směřují ke zkvalitnění a urychlení vyřizování agendy přestupků a správního řízení v této věci. Proto náš poslanecký klub SPR-RSč podporuje a bude hlasovat pro přijetí vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1992 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisky 14291627. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Loukotovi, zvu k řečništi pana poslance Vladimíra Řezáče. Připraví se paní poslankyně Milada Kadlecová, je poslední písemně přihlášená do rozpravy.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, můj návrh je čistě procedurální povahy. Navrhuji, aby po skončení rozpravy byl tento bod přerušen do příští květnové schůze Poslanecké sněmovny, a to ze dvou důvodů. Jednak vládni návrh postrádá konkrétní úvahu o nárocích na státní rozpočet této úpravy a je to vysvětleno tím, že předpoklad možného růstu nákladů okresních úřadů a obcí na řízení o přestupcích nelze spolehlivě kvantifikovat. Domnívám se, že by vláda toto odůvodnění měla přece jenom rámcově kvantifikovat a uvést také nároky na státní rozpočet, které si tato úprava vyžádá, neboť nepochybně nároky na personální vybavení okresních úřadů a dalších orgánů, příslušných k projednávání přestupků nastanou. Jde o to, aby tato agenda byla zajištěna i poté, co bude mít Policie České republiky uvolněné ruce především pro boj s trestnou činností.

Za druhé se domnívám, že pro takový postup je druhý logický důvod daný tím, že v odůvodnění návrhu je uvedeno, že vlastně novela zákona o přestupcích je obdobou reformních kroků, učiněných v trestním řízení a jde o účelné sjednocení postupu orgánů policie podle zákona o přestupcích a podle trestního řádu. Podle nejnovějších informací z organizačního výboru vláda již předložila velkou novelu trestního řádu společně s velkou novelou trestního zákona a dalších souvisejících předpisů. Domnívám se, že i tato novela zákona o přestupcích patří k tomuto velkému tzv. balíku trestně právních předpisů a event. i předpisů o protiprávních jednáních menšího stupně nebezpečnosti pro společnost a logicky by obě novely měly mít účinnost danou stejným dnem. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vladimíru Řezáčovi. Zaznamenal jsem jeho procedurální návrh a dám o něm hlasovat, jakmile skončí rozprava. Do ní je přihlášena zatím jako poslední paní poslankyně Milada Kadlecová. Má slovo.

Poslankyně Milada Kadlecová: Vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, podávám pozměňovací návrh, který jsem dávala již na branném a bezpečnostním výboru a tento výbor můj návrh schválil. Jedná se o pozměňovací návrh, který máte ve zprávě č. 1627, je to fousek první. V čl. I. v bodu tři § 21 a) odst. 2 vložit za slovo "pokuta" slovo "od 30 000".

Je to pozměňovací návrh, který se týká § 21 a), který ve svém druhém článku stanovuje, že za přestupek podle odst. 1 lze uložit pokutu do 50 000 korun. Není zde stanovena spodní hranice, od které by mohly být pokuty dávány. Mohlo by se totiž stát, že tato spodní hranice by se mohla pohybovat od sta, dvouset korun. Domnívám se, že je to povinnost stanovená pro výkon některých funkcí, to znamená, že tyto funkce jsou svojí pravomocí jistě nemalé, svým vlivem nemalé a rozhodně i finančně lukrativní. Jestliže dojde k porušení zákona buď zapřením, nebo podvodem získání této funkce, spodní hranice pokuty 30 000 je jistě správná. Prosím, abyste tento můj pozměňovací návrh přijali. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Kadlecové, hlásí se pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, na rozdíl od vás ostatních jsem v tomto oboru pracoval 16 let. S podivem jsem si tedy vyslechl zprávu pana ministra, který konstatoval, že ať obce postupovaly tak či onak, postupovaly vždycky špatně, protože buď prováděly důkazy opakovaně, to je po výsleších u policie a nebo rezignovaly na rozhodování tím, že převzaly důkazy, které jim shromáždila policie.

Mám za to, že ani jeden ani druhý není správně podán, není správně řečeno, že v prvním případě, jestliže vezmu zákon o Policii, šlo o podání vysvětlení a důkazem se to stalo až provedením tohoto důkazu před správním orgánem buď přečtením listiny, to je protokolu, nebo záznamu o vysvětlení, nebo výslechem svědka, ale v žádném případě obce tím nerezignovaly na rozhodování. Mě tady zaráží jedna věc. Jde o jediný výkon státní správy, který je prováděn i na nejmenších obcích. Argumentuje se tu novelou trestního zákona, trestního řádu. Zde je třeba si uvědomit, že tam jde o řízení prováděné profesionály, zatímco tady, hlavně na menších obcích, to budou provádět laici a řízení může mít dalekosáhlé důsledky ve věcech jak občanskoprávních tak jiných.

Dále mám za to, že v některých ustanoveních novela zákona není přesná, nemluví např. o příslušném orgánu a dokonce se zde opakuje pravopisná chyba, která byla v původní novele zákona č. 200, kde bylo místo "v řízení o přestupku" nebo "při objasňování přestupku" uvedeno množné číslo. Zde se místo "řízení o přestupku" používá výraz "řízení o přestupcích".

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi. Protože nevidím žádné další přihlášky do rozpravy, uzavírám rozpravu a dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Řezáče. Předtím vás všechny odhlásím a žádám o novou registraci, doufám, že dnes už poslední.

Pan poslanec Rezáč z důvodů, které vysvětlil, podal procedurální návrh, aby bylo projednávání tohoto bodu přerušeno až do květnové schůze Poslanecké sněmovny.

36. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete procedurální návrh pana poslance Řezáče, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 137 přítomných bylo 55 pro, 62 proti, 18 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Nyní se táži pana ministra spravedlnosti Jiřího Nováka, zda si přeje pronést závěrečné slovo k rozpravě. Ano. Pane ministře, máte slovo.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pan poslanec Kozák podal dva pozměňovací návrhy. S oběma návrhy jako předkladatel souhlasím.

Pan poslanec Frank navrhl v čl. I vypustit bod 3, tedy ustanovení, kterým se zavádí sankce za porušení zákona č. 451/1991 Sb., tzv. lustračního zákona. Já si naopak myslím, že je třeba takové ustanovení dát jako součást přestupkového zákona, protože onen tzv. lustrační zákon byl přece jen normou svým způsobem kulhající, pokud zde nebyla příslušná zákonná sankce za jeho porušení.

Pokud jde o jeho návrh na zkrácení lhůty z navrhovaných 60 dnů u ustanovení § 66 odst. 3, domnívám se, že lhůta 60 dnů je přiměřená a neměla by být zkracována na lhůtu 30 dnů, která se nám jeví v tomto případě nepřiměřeně krátká.

Pan poslanec Loukota za poslanecký klub SRP-RSČ navrhl zvýšení sankce u čl. I bod 3 na 100 tis. Kč z navrhovaných 50 tis. Kč. Za předkladatele se domnívám, že takováto výše sankce neodpovídá typové nebezpečnosti navrhovaného přestupku a domníváme se, že přiměřenou se naopak jeví částka navržená, tedy částka do 50 tis. Kč.

Paní poslankyně Kadlecová navrhla upravit sankci za přestupek tak, aby bylo možno uložit pokutu v rozmezí 30 až 50 tis. Kč. Domnívám se, že tento návrh není vhodné akceptovat, protože se tím narušuje konstrukce ukládání sankcí za přestupky, která je používána zákonem o přestupcích. Dosud je výše pokuty, kterou lze za přestupek uložit, vymezena v zákoně jen stanovením horní hranice této sazby. Takto stanovená konstrukce umožňuje, aby správní orgán mohl ve smyslu zákona o přestupcích přihlédnout při určení druhu sankce a její výměry k závaznosti přestupku, to znamená zejména ke způsobu jeho spáchání, k následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a osobě pachatele.

Pan poslanec Stodůlka nevznesl žádný pozměňovací návrh.

Já si myslím, že jsem neřekl ve svém úvodním slově, že obce postupovaly špatně. Myslím, že poslanci pochopili hlavní smysl tohoto návrhu zákona - zamezit, aby docházelo ke zcela zbytečnému dublování činnosti policie a činnosti správních orgánů. Jedinou hlavní ambicí tohoto návrhu zákona je, dostat - stručně řečeno - policisty v pořádkové službě od psacích stolů tam kam patří, to je na ulici.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru spravedlnosti Jiřímu Novákovi. Právo závěrečného slova má samozřejmě i pan poslanec Výborný, který tu vystupuje na místě společného zpravodaje. Prosím vás, pane poslanče, abyste podle možnosti zároveň na závěr svého vystoupení předložil pozměňovací návrhy Poslanecké sněmovně k hlasování.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, já se domnívám, že zkrátím celou proceduru tím, že nebudu předkládat svoji souhrnnou závěrečnou zprávu, ale předčítal bych jednotlivé pozměňovací návrhy, jak vzešly z vystoupení šesti poslanců v debatě. K těmto návrhům vždy řeknu své stanovisko. Doufám, že s tím takto souhlasíte.

Předseda PSP Milan Uhde: Já myslím, že souhlas je, alespoň nevidím žádné bouřlivé projevy nesouhlasu. Budeme tedy pokračovat tak, jak jste řekl.

Poslanec Miloslav Výborný: Konstatuji, že jako první v rozpravě vystoupil pan poslanec Kozák. Předložil dva návrhy. První návrh se týká doplnění nového bodu v čl. I, který by novelizoval § 50 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích tak, že za slova "cizí majetek" by se připojila slova "nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby". Jde o návrh, který podpořil ministr spravedlnosti. Tento návrh podpořil svým usnesením také branný a bezpečnostní výbor. Já připojuji své souhlasné stanovisko.

Předseda PSP Milan Uhde: 37. hlasování se bude týkat pozměňovacího návrhu pana poslance Stanislava Kozáka.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 37. hlasování skončilo.

Ze 153 přítomných bylo 136 pro, 2 proti, 12 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Kozák ve svém druhém pozměňovacím návrhu, k němuž stanovisko branně bezpečnostního výboru i stanovisko ministra spravedlnosti je obdobně souhlasné jako k prvnímu návrhu a v tom druhém návrhu poslanec Kozák doporučuje, aby článek I, bod 6 tj. nové znění § 60, bylo v odst. 2 upraveno tak, že částka 500 Kč v závěru tohoto druhého odstavce by byla změněna na slova "1000 Kč". Doporučuji přijmout tento pozměňovací návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: 38. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete druhý pozměňovací návrh poslance Stanislava Kozáka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 38. hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 135 pro, 1 proti, 16 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Frank předložil rovněž dva návrhy. Jeho první návrh směřuje k vypuštění bodu 3 z čl. I navrhovaného zákona, tj. vypustit nově navrhovaný § 21 A s nadpisem "přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí". Nesouhlasím s tímto návrhem. Upozorňuji, že také pan ministr vyjádřil své nesouhlasné stanovisko.

Předseda PSP Milan Uhde: 39. hlasování se týká prvního pozměňovacího návrhu poslance Václava Franka. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 159 přítomných 32 pro, 93 proti, 30 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP