Středa 2. listopadu 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňujícího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 85. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 10 pro, 94 proti, 50 se zdrželo.

Prosím o další návrh.

Poslanec Josef Holub: Druhý návrh je k § 9, odst. 3. Týká se společné zprávy, tj. připomínky týkající se slova "technický" na "technickoekonomický". Souhlasí s touto formulací pan poslanec Šafařík? Ano. Já nedoporučuji, pan ministr doporučuje z toho důvodu, že to vrací zpátky k vládnímu návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování 86. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 45 pro, 31 proti, 80 se zdrželo.

Prosím o další návrh.

Poslanec Josef Holub: Třetí návrh v pořadí je k § 9, odst. 4 písm. a). Týká se opět společné zprávy a požaduje ze společné zprávy tento text vypustit. To znamená vypustit připomínku týkající se již zmíněné části, za slovo "osob" doplnit slova "a při likvidaci těchto vztahů".

Já nedoporučuji. Pan ministr ze stejného důvodu jako v předchozím případě doporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 87. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 43 pro, 39 proti, 74 se zdrželo. Prosím o další návrh.

Poslanec Josef Holub: Další a poslední návrh poslance Šafaříka je ten, že požaduje v § 9 odst. 7 nový text. Musím se přiznat, že jsem nezachytil úpravu textu. V poznámkách pana poslance Šafaříka text nemohu vyčíst. Prosím o upřesnění.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím pana poslance Šafaříka.

Poslanec Pavel Šafařík: V § 4 jde o vyhození odst. 7.

Poslanec Josef Holub: Tento pozměňovací návrh se opět týká společné zprávy. Je to na str. 2. Týká se poznámky k § 4, kdy za odst. 6 se připojuje nový odst. 7, který zní: při rozhodování u udělení autorizace se přihlédne k veřejnému zájmu. Pan poslanec požaduje tuto část společné zprávy vypustit. Já nedoporučuji. Pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 88. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 24 pro, 70 proti, 61 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslanec Josef Holub: Jako pátý v pořadí vystoupil pan poslanec Kačenka.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Poslanec Kačenka se hlásí o slovo. Zřejmě s určitým upřesněním. Prosím, aby přistoupil k řečništi.

Poslanec František Kačenka: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, protože návrh kolegy Hrdého týkající se nového znění odst. 5, § 4 nebyl přijat, společná zpráva navrženou úpravu v odst. 3, § 3 a v odst. 5, § 5 stanovený cíl dostatečně naplňuje, dovolím si vás požádat o zpětvzetí mého návrhu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o zpětvzetí návrhu na návrh předkladatele. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítku v hlasování č. 89. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 130 pro, 2 proti, 6 se zdrželo. Prosím o další návrh.

Poslanec Josef Holub: Jako šestý vystoupil v rozpravě pan poslanec Sojka, který navrhuje doprovodné usnesení. O tom bude rozhodnuto následně, jak jsem byl informován.

Jako poslední v rozpravě vystoupil pan poslanec Žižka, který má jenom jeden pozměňovací návrh, který se váže k § 11. Požaduje doplnit nový odst. 6 následujícího znění: Nesplnění rozhodnutí ministerstva o regulaci podléhá sankcím. Ostatní odstavce přečíslovat. Dále, do stejného odst. 7 stejného § doplnit za slovo "regulace" slova "a rozsah sankcí". Nově by tedy odst. 7 zněl: Postup při výkonu regulace a rozsahu sankcí stanoví ministerstvo vyhláškou. Nedoporučuji. Pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 90. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 33 pro, 81 proti, 39 se zdrželo. To byl poslední pozměňovací návrh, pokud se nepletu. Můžeme v tomto okamžiku přejít k hlasování o celém vládním návrhu zákona. O slovo se hlásí pan poslanec Trojan.

Poslanec Zdeněk Trojan: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické požádal, aby před konečným hlasováním byla učiněná čtvrthodinová přestávka. Zdůvodnění je velice stručné. Zdá se, že se v tomto zákoně objevily určité problémy s vlastnickými vztahy k půdě a že by bylo dobře se na to ještě podívat a poradit se mezi poslaneckými kluby.

Děkuji a věřím, že pochopíte tuto žádost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, chystám se učinit tento návrh. Tento návrh bych spojil s přijetím procedurálního návrhu, který se týká předtím projednávaného bodu.

Znamenalo by to, že nyní bude učiněna přestávka na jednání poslaneckých klubů. Ty se budou moci sejít k oběma problémům, vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce jsme všichni obdrželi zhruba před 45 minutami. Potom se sejde v polední přestávce ve 13.30 hodin organizační výbor. Ve 14.00 hodin se sejde politické grémium. Ve 14.20 hodin zahájíme jednání ve sněmovně.

(Schůze přerušena v 11.28 hodin.)

(Odpolední jednání zahájeno v 15.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, zahajuji odpolední program. Prosím, aby všichni zaujali svá místa ve sněmovních lavicích, prosím, aby své místo zaujal pan ministr Dlouhý, pan poslanec Holub, jako společný zpravodaj. Prosím všechny poslance a poslankyně, kteří v tuto chvíli postávají ve sněmovní síni, aby se posadili. Prosím zároveň všechny ty, kteří už zaujali své místo, aby se pomocí karty zaregistrovali.

Paní a pánové, ještě jednou konstatuji, že zahajuji odpolední jednání. Konstatuji, že nyní se o slovo přihlásil pan ministr Dlouhý, takže mu slovo uděluji.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Pane předsedo, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych vás informoval o jedné skutečnosti: Na základě podnětu z několika poslaneckých klubů během polední přestávky proběhlo jednání ještě o jednom pozměňovacím návrhu, týkajícího se § 19 a § 26 projednávaného vládního návrhu tohoto zákona. Za předkladatele bych chtěl vyjádřit vstřícnost tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Dlouhému a konstatuji, že po jeho vystoupení je otevřena rozprava. Vidím značný neklid a vidím také snahu pana poslance Černého, který se do rozpravy přihlásil. Já mu vyhovím a dám mu slovo.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, během polední přestávky se objevil jeden drobný problém, který by bylo potřeba do návrhu tohoto zákona ještě zapracovat. Jedná se o to, že u lesních pozemků dochází nejenom k určitému omezení vlastnických práv, ale právě z titulu vlastnictví dochází i k tomu, že vlastník je nucen udržovat určitý pás země bez porostů; prostě jsou tam dávány jenom z titulu vlastnictví, nikoli z titulu užívání určité povinnosti a bylo by nelogické, aby tento zákon nehovořil i o formě náhrady za takto prováděné činnosti.

Čili poprosil bych teď kolegu Kozáka, který společně se mnou připravoval tento pozměňovací návrh, aby ho přednesl.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Černému a ve smyslu jeho prosby dávám slovo panu poslanci Kozákovi, aby přednesl pozměňující či doplňující návrh.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, pane předsedající, pane ministře, dovolím si dát následující pozměňující návrh, a to: v § 37, v odst. 7 se na konci připojí slova: "...a ke stanovení způsobu a výše náhrad za omezení vlastnických práv podle § 19, odst. 5 a § 26, odst. 7."

Zdůvodnění zde přednesl prakticky pan poslanec Černý, takže jej nebudu doplňovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kozákovi a ptám se, kdo dále se hlásí do rozpravy. Protože nevidím nikoho, rozpravu končím. Ptám se navrhovatele zákona, pana ministra Dlouhého, zdali chce vystoupit jako předkladatel.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Předkladatel souhlasí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasí. Nyní by se mel svých povinností ujmout pan poslanec Holub, povinností společného zpravodaje. Myslím, že v tuto chvíli všichni máme v paměti návrh pana poslance Kozáka, takže je možné o něm bezprostředně dát hlasovat. Nicméně vzhledem k pohybu ve sněmovně mi dovolte, abych vás odhlásil a poprosil, abyste se všichni znovu přihlásili.

Předpokládám, že věc je jasná a že mohu zahájit hlasování č. 91. Právě jsem tak učinil.

Kdo je pro návrh pana poslance Kozáka? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro se vyslovilo 99 poslanců, proti 11, zdrželo se 22 poslanců. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích podle sněmovního tisku 1113 ve smyslu společné zprávy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1262 a schválených pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování č. 92.

Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji, hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 126 poslanců, proti 3, zdrželo se 14.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu společnému zpravodaji a s faktickou poznámkou se hlásí pan ministr i pan společný zpravodaj. Pan ministr má přednost.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Pane předsedající, dámy a pánové, jenom mi dovolte, abych u příležitosti schválení tohoto zákona, který byl především po technické stránce poměrně obtížný, i vzhledem k tomu, že bylo nutno hledat řadu obtížných kompromisů a zpracovat nejenom vlastní předlohu, ale i potom velké množství pozměňovacích návrhů, dovolte, abych poděkoval všem poslancům a poslankyním, kteří se na přípravě tohoto zákona podíleli a především panu zpravodaji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme. A nyní je příležitost pro pana společného zpravodaje.

Poslanec Josef Holub: Chtěl bych v tuto chvíli požádat o změnu programu našeho jednání, a sice tím, že jsme přijali tzv. energetický zákon v té podobě, jak je ve znění společné zprávy navrhuji, aby následující bod, který se týká Státní energetické inspekce, byl z programu vypuštěn.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tento návrh. Paní poslankyně Röschová se hlásí s faktickou poznámkou; nikoli s faktickou, ale s věcnou.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, já se nehlásím s faktickou poznámkou, ale využívám, že jsme se dostali právě mezi dva body a dovolila bych si navrhnout rozšíření programu naší schůze, a to o bod "Zpráva mandátového a imunitního výboru" týkající se udělení souhlasu s trestním stíháním některých poslanců. A tento bod bych byla ráda, kdyby byl zařazen na zítřejší den před interpelace.

Ještě snad stručně se omlouvám velmi, že jsem tento bod nenavrhla včera, když se schvaloval pořad schůze, ale mandátový a imunitní výbor doprojednával tyto záležitosti dneska ráno, proto o to žádám nyní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Röschové. Konstatuji, že v tuto chvíli jsou zde dva návrhy na změnu programu. Pan poslanec Holub s faktickou poznámkou chce něco upřesnit; má k tomu příležitost.

Poslanec Josef Holub: Děkuji za slovo. Nesmírně se omlouvám, protože ke mně dolehly první reakce na to, co jsem navrhoval. Jedná se čistě o technickou záležitost. Státní energetickou inspekci už jsme projednali v tom bodu, který právě před chviličkou skončil, je obsahem energetického zákona. Tím, že tento bod vypustíme z programu, nedopustíme se něčeho špatného. Naopak, kdybychom ho projednávali, mohli bychom mít dva zákony o stejném znění.

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci, podle sněmovního tisku 1124

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Sojka s faktickou poznámkou. Já jsem na jeho návrh doprovodného usnesení nezapomněl. (Poslanec Sojka se vzdává slova). Takže paní a pánové, dám v tuto chvíli hlasovat o návrhu pana poslance Holuba na vypuštění bodu Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o Státní energetické inspekci, sněmovní tisk 1124.

Kdo souhlasí s vypuštěním tohoto bodu, může to dát najevo v 93. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo, pro 150, nikdo proti, zdrželi se dva. Konstatuji, že návrhu pana poslance Holuba bylo vyhověno.

Nyní je zde další návrh od paní poslankyně Röschové, a to aby bodem, který bude předcházet zítřejšímu bodu Interpelace, byla Zpráva mandátového a imunitního výboru.

Kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu, ať to dá najevo patřičným způsobem v hlasování č. 94. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování. Děkuji.

Pro bylo 141 poslanců, 2 proti, 7 se zdrželo hlasování. Tento bod byl zařazen.

Nyní prosím pana poslance Sojku, aby se připravil a aby vyčkal rozhodnutí sněmovny, zdali bude souhlasit s tím, abychom v tuto chvíli projednali doprovodné usnesení k energetickým zákonům.

Táži se, paní a pánové, kdo je pro to, abychom zařadili v tuto chvíli bod, který navrhl pan poslanec Sojka? Hlasování č. 95 je zahájeno. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro 67, 15 proti, zdrželo se 62 poslanců.

Konstatuji, že návrhu pana poslance Sojky vyhověno nebylo.

Paní a pánové, nyní se vrátíme k bodu

IX.

Vládní návrh zákon o poskytnutí jednorázové peněžní

částky některým obětem nacistické perzekuce

Prosím, aby se svých povinností ujali pan ministr Novák a pan poslanec Koháček.

Pan místopředseda vlády a poslanec Kalvoda má náhradní kartu číslo 2.

Prosím, aby se svého závěrečného slova ujal pan ministr Jiří Novák.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v rozpravě vystoupil jako první pan poslanec Štrait a já jeho vystoupení a návrh považuji za skutečně výraznou extenzi vládního návrhu zákona. Zúčastnil jsem se osobně projednávání tohoto návrhu zákona v některých výborech Poslanecké sněmovny a viděl jsem, že poslanci velmi citlivě vnímají tu skutečnost, že se nejedná o zákon, který by zakládal jakýsi nárok na odškodnění, ale že jde o humanitární gesto se vším všudy, že poslanci velmi citlivě vnímali i tu skutečnost, že nejde o nápravu křivd, ale o zmírnění utrpení těch, kteří si to nejvíce zaslouží. Pan poslanec Štrait podle mého přesvědčení tyto ambice vládního návrhu zákona, tuto filozofii zákona dostatečně nevnímal. Pokud jsem správně informován, jeho návrh a podobné návrhy nezískaly při projednávání ve výborech dostatečný počet hlasů, nezískaly potřebnou většinu hlasů a já doufám, že tomu tak nebude ani při hlasování o tomto návrhu zákona.

Chtěl bych současně říci to, že pan poslanec své návrhy opíral o vládní návrh zákona. Tento návrh zákona je ale projednáván v Poslanecké sněmovně ve znění společné zprávy a tuto skutečnost podle mého názoru pan poslanec nevnímal, a pokud bychom hlasovali pro jeho návrhy, obávám se, že by výsledná podoba zákona byla zmatečná a legislativně by byla zcela špatná. Stejnou vadou z tohoto pohledu trpí i návrh na změnu návrhu zákona. Proto nedoporučuji Poslanecké sněmovně, aby návrh pana poslance Štraita akceptovala.

Dále vznesl v rozpravě návrh pan poslanec Dostál. Já vnímám dobrou vůli, která z jeho návrhu vyplývá. Věcně s tímto návrhem mohu souhlasit, ale je třeba říci, že tento návrh zákona v § 2 je založen striktně na definici československého politického vězně podle zákona č. 255/1946 Sb., zejména z definice obsažené v § 2 odst. 5 tohoto zákona. Kdybychom akceptovali návrhy pana poslance a přijali je, domnívám se, že by přesto těm, na které on myslí, nemohla být žádná náhrada vyplacena, protože zcela zjevně vybočují z této definice, která je obsažena v § 2 vládního návrhu zákona, o kterou tento návrh je opřen. Proto nemohu ani s tímto návrhem souhlasit.

K návrhu pana poslance Matulky, který navrhuje přijetí doprovodného usnesení, myslím, že mohu odkázat na slova pana poslance Payna, který řekl to, co bych řekl sám. Já si nemyslím, že věcně je text návrhu správný. Jestliže má být vláda zavázána, aby uzavřela jednání s vládou Spolkové republiky Německo do konce roku 1995, nejenže je to návrh poněkud neobvyklý, ale k tomu, aby se vedla jednání, aby se uzavřela dohoda, aby jednání byla uzavřena, k tomu je potřeba vždycky dvou partnerů. A nemyslím si, že by Poslanecká sněmovna měla mít ambice zavazovat tímto usnesením i druhou smluvní stranu.

Pokud jde o návrh pana poslance Řezáče, platí to, co jsem řekl k návrhu pana poslance Štraita, tedy můj návrh je též. zamítavý. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Novákovi a prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů poslanec Petr Koháček. Zároveň mi dovolte konstatovat, že pan poslanec Body má náhradní kartu č. 10.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych využil svého závěrečného slova ke krátkému zhodnocení vystoupení jednotlivých poslanců, resp. vystoupení některých poslanců.

V prvé řadě bych chtěl zdůraznit, že mě ani příliš nepřekvapilo pokrytecké vystoupení některých zástupců pokračovatelů těch, kteří třímají komunistický prapor, kteří navrhují obsáhlé rozšíření tohoto humanitárního gesta, ač na to měli 42 let času a udělali minimum.

Nyní bych se chtěl dostat k jednotlivým pozměňovacím návrhům. První, kdo vystoupil v rozpravě, byl pan poslanec Štrait, který přednesl celkem devět pozměňujících návrhů, přičemž uvedl, že pokud nebudou přijaty jeho návrhy č. 1 a 3, přičemž pozměňující návrh č. 2 nemůže být předmětem hlasování, protože je obsažen ve společné zprávě, není již možné hlasovat o jeho dalších návrzích.

Zároveň se ztotožňuji s návrhem pana ministra spravedlnosti, že některé jeho návrhy nejsou způsobilé k hlasování, a to z toho důvodu, že jsou předloženy k vládnímu návrhu, zatímco my v souladu s jednacím řádem projednáváme tento návrh ve znění společné zprávy.

V žádném případě se to však netýká oněch dvou zmíněných návrhů, které jsou pod č. 1 a 3. Ty samozřejmě předmětem hlasování budou.

Dále v rozpravě vystoupili poslanci Loukota a Gjurič, kteří nepřednesli žádné návrhy, paní poslankyně Stiborová také nepřednesla žádný návrh. Chtěl bych ji ale upozornit, že tento návrh zákona opravdu nesleduje a ani nemůže sledovat nápravu křivd nebo zmírnění křivd spáchaných nacistickým režimem. Znovu zdůrazňuji, je pouze humanitárním gestem.

Další návrh přednesl poslanec Robert Dostál, který ovšem není úplně v souladu se zákonem č. 255/1946 Sb., a vzhledem k tomu, že návrh zákona, který projednáváme, definuje postiženou osobu ustanovením tohoto zákona, domnívám se, že tento návrh není možno přijmout.

Dále pak vystoupil poslanec Matulka s návrhem usnesení, které však není pozměňujícím návrhem, a proto podle mého názoru o něm nemůže být hlasováno. Návrh poslance Matulky lze však chápat jako návrh na zařazení nového bodu programu této schůze Poslanecké sněmovny. Doporučuji, aby o takto chápaném návrhu bylo hlasováno až po konečném hlasování o bodu, který právě projednáváme. Zároveň ovšem Poslanecké sněmovně doporučuji, aby návrh poslance Matulky na rozšíření programu nepřijímala.

Další návrh přednesl pan poslanec Řezáč, který reaguje a vlastně doplňuje a rozšiřuje návrhy pana poslance Štraita s tím. že o první části jeho návrhu je možné hlasovat i samostatně i v případě, že nebudou návrhy poslance Štraita přijaty.

Dále v rozpravě vystoupili poslanci Payne, Mazalová, Krámek a Ullmann, kteří nepřednesli pozměňovací návrhy.

Další pozměňující návrh přednesl předseda Parlamentu pan Uhde, který navrhuje stylisticky upravit preambuli. S tímto návrhem lze jen a jen souhlasit.

V závěru vystoupil ještě předseda poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické poslanec Trojan a s doplněním svého vystoupení ještě poslanec Štrait. Ovšem z těchto vystoupení už nebyly vzneseny žádné pozměňující návrhy.

Tímto bych si dovolil ukončit shrnutí předložených pozměňujících návrhů. Pokud tomu nebrání něco jiného, můžeme začít s hlasováním o jednotlivých pozměňujících návrzích.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Matulka se hlásí s faktickou poznámkou. Uděluji mu slovo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP