Středa 2. listopadu 1994

Poslanec Pavel Šafařík: Pane předsedající, pane ministře, dovolil bych si tři drobné pozměňovací návrhy ke společné zprávě k § 4, kde se navrhuje doplnit nový odst. 7 o přihlédnutí k veřejnému zájmu při udělování autorizace.

Pojem "veřejný zájem " se diskutuje v mnoha právních normách, mimo jiné v Ústavě, v Listině základních práv a svobod, v zákoně o ochraně hospodářské soutěže atd. Jde však o pojem nedefinovaný obecně závazným předpisem a o pojem značně nejasný. Je zřetelné, že státní orgán při rozhodování o čemkoliv, tedy i o udělení autorizace, by měl přihlédnout k veřejnému zájmu i bez toho, že by tak stanovil zákon. V tomto smyslu se navrhované ustanovení mně osobně jeví nadbytečné. Stane-li se navržené ustanovení o přihlédnutí k veřejnému zájmu součástí zákona, může být použito jako opora pro negativní rozhodnutí o udělení autorizace přesto, že zákonem stanovené podmínky byly splněny.

Pak jde o ustanovení hypoteticky zneužitelné. Navrhuji tedy, aby nadbytečné, znejasňující a zneužitelné ustanovení o přihlédnutí k veřejnému zájmu při udělování autorizace nebylo přijato a text vládního návrhu byl ponechán beze změn.

Můj druhý návrh se týká § 9 odst. 3 společné zprávy. Zde se zakládá zásobovací povinnost dodavatelům energetických médií. Zásobovací povinnost jako kategorie nepatří do tržního prostředí, je však namístě, jedná-li se o produkty dodávané přímo monopoly ze sítí, kde neexistuje možnost volby dodavatele zákazníkem. Ve společné zprávě se doporučuje, aby zásobovací povinnost existovala pouze tehdy, je-li to technickoekonomický možný na místo původního "je-li to technicky možné". Výraz technickoekonomický by znamenal zeslabení principů zásobovací povinnosti. Je zřetelné, že ekonomicky přijatelné dodávky není nutno nařizovat zákonem. Naopak smyslem zavedení zásobovací povinnosti je umožnit odběr i tam, kde to momentálně není pro dodavatele ekonomicky lákavé. Nejde zde přitom o nadměrnou ingerenci do činnosti podnikatele v energetice, protože odběratel se bude podílet na účelně vynaložených nákladech, na připojení, jak stanoví § 15 odst. 8 a § 23 odst. 8.

Zásobovací povinnost i v případech ekonomicky nepřitažlivých je náhražkou tržního prostředí při podnikání přirozenému monopolu. Toto stanovisko bylo konzultováno s Ministerstvem pro hospodářskou soutěž. Z tohoto důvodu doporučuji, aby v § 9 odst. 3 byl ponechán text původního vládního návrhu.

K § 9 odst. 4 písm. a). Společná zpráva doporučuje právo dodavatele na omezení či přerušení dodávek nejen na stav bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku, nýbrž i na situaci, kdy se likvidují tyto stavy. Výraz "a při likvidaci těchto stavů" považuji za nadbytečný, protože právo omezit či přerušit dodávku při opravách, při odstraňování poruch a při nutných manipulacích je již zakotveno pod písm. c), d) a e). Likvidace nežádoucích stavů v síti může trvat velmi dlouho, přestože bezprostřední ohrožení života, zdraví či majetku netrvá. Z tohoto pohledu by navrhovaná změna měla oslabující účinek na povinnosti dodavatelů a na kvalitu, kterou může očekávat odběratel. Navrhuji proto nevkládat do textu výraz "a při likvidaci těchto stavů".

Můj poslední návrh se týká § 9 odst. 7. Navrhuje se vložení nového odstavce o plošném vyloučení práva na náhradu škody. Tuto úpravu nepovažuji za vhodnou. K ohrožení, k poruchám stavu nouze atd. může docházet jak vyšší mocí, tak i zaviněním dodavatele. Ten by však byl zproštěn faktické odpovědnosti. Revizní i jiné práce jsou pravidelné a délka jejich trvání musí být omezena pod sankcí. Jinak lze očekávat množství stížností na zneužívání monopolního postavení.

Pokyn dispečinku může být rovněž vyvolán jednostranným rozhodnutím dodavatele. Vyloučením práva na náhradu škody by bylo možno formulovat selektivně jen na taxativně vyjmenované speciální přípravy a neznamená to, že by nárok na náhradu škody či ušlého zisku vznikal automaticky. Doporučuji, aby nový odstavec § 9 odst. 7 zněl: "V případech uvedených v odst. 4 písm. e), f), g) a h) je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. To neplatí, nesplní-li držitel autorizace povinnost uloženou podle odst. 5." Toť z mé strany všechno. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šafaříkovi. Prosím pana poslance Kačenku, aby se ujal slova. připraví se pan poslanec Sojka.

Poslanec František Kačenka: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, proti předřečníkovi budu velice stručný. Navrhuji do § 3 vložit nový odst. 5, ostatní přečíslovat. Znění odst. 5 § 3 je následující: "Fyzické či právnické osoby, které využívají obnovitelné zdroje energie v provozovnách s instalovaným výkonem do 50 kW a kogenerační jednotky s výkonem do 50 kW, jsou zproštěny povinnosti autorizace."

Krátké zdůvodnění: Podle stávající právní úpravy stačí provozovatelům těchto malých zdrojů živnostenské oprávnění. Za první republiky bylo provozováno cca 14 tis. malých zdrojů převážně na bázi vodních děl. Řada z nich po roce 1945 zanikla. Koncem osmdesátých let bylo postupně přistupováno k jejich obnově. Dnes jich je v provozu cca 1 tis. a využívají se různé obnovitelné zdroje - voda, vítr, biomasa, sluneční energie apod. Provozovatelé těchto malých zdrojů pocházejí z velké části z restituentů. Jedná se o osoby starší, které se mnohdy zadlužily jen proto že malá vodní elektrárna nebo jiný zdroj patří k jejich zálibám. Protože se mnohdy jedná o unikátní památky, rozumí jim lépe než někteří odborníci. Nevidím tedy důvod, proč měly provádět autorizaci a prokazovat zvláštní odbornost.

Pokud se jedná o kogenerační jednotky, tyto slouží nejen k výrobě elektrické energie, ale také k vytápění domů. Ani v tomto případě nevidím žádný důvod, proč znevýhodnit toho, kdo se rozhodne pro takovýto způsob vytápění, uložením další povinnosti, než mají ti, kteří k vytápění používají např. zemní plyn. Tito také neskládají žádnou autorizaci, žádné zkoušky a je to v pořádku. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kačenkovi a prosím pana poslance Sojku, aby se ujal slova.

Poslanec Tomáš Sojka: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dovolte m i, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Levého bloku k návrhu zákona o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích.

Oblast energetiky považuje náš klub za jednu z nejdůležitějších oblastí našeho hospodářství. My jsme proto přesvědčeni, že by si stát měl ponechat pravomoce a nástroje pro snižování energetické náročnosti našeho hospodářství. Jsme přesvědčeni, že tuto oblast nelze ponechat živelnosti, že musí být cílevědomě ovlivňována. To nelze zajistit bez jednoznačně formulované energetické politiky, která by v zájmu stability a závaznosti mohla být schválena zákonem. Tato energetická politika musí obsahovat jasná stanoviska a strategii k používání palivových zdrojů a zhodnocení ekologických aspektů včetně cílů, které musí Česká republika splnit, aby naplnila již podepsané závazky týkající se ochrany ovzduší a podmínky OECD pro vstup do Evropské unie. Podle našeho názoru by měla obsahovat i nástroje, které bude mít vláda k dispozici pro její prosazování, a měly by v ní být i cílové cenové relace jednotlivých paliv, které jsou nezbytné pro racionální dlouhodobé rozhodování investorů v souladu s koncepcí.

Absence takto stanovených směrů se již dnes projevuje v řadě neracionálních rozhodnutí, která občan vládě zcela určitě nepřičte k dobru. V důsledku pokroucení cenových relací dochází k vytlačování systému centrálního zásobování teplem, elektřinou a plynem. Jsou používány elektrické přímotopné systémy přetěžující místní distribuční sítě, chybí motivace pro výstavbu kombinovaných zdrojů elektřiny a tepla.

Dnes schvalovaný zákon vytrhuje z celé problematiky zásobování energiemi jen dílčí část a nepostihuje nejdůležitější oblasti jejich hospodárného využívání. Jsme si však vědomi jeho potřebnosti a proto jeho přijetí podpoříme.

Z dikce zákona vyplývá, že jeho účinnost bude výrazně omezena do doby přijetí zákona o hospodaření s energiemi a zejména vyhlášky o regulaci. Obě tyto normy jsou teprve ve fázi vzniku. Doporučujeme proto sněmovně přijetí doprovodného usnesení, kterým bychom požádali vládu o urychlené předložení návrhu zákona o hospodaření s energiemi a promptní vypracování vyhlášky o regulaci.

Pane předsedající, povazujte prosím návrh doprovodného usnesení za návrh procedurální a nechte o doplnění programu hlasovat po skončení rozpravy. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Sojkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Žižka.

Poslanec Jaroslav Žižka: Pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že bylo řečeno už velmi mnoho k tomuto návrhu zákona, a proto se omezím pouze na přednesení jednoho pozměňovacího návrhu. V § 11 doplnit za odst. 5 nový odst. 6 v tomto znění: "Nesplnění rozhodnutí ministerstva o regulaci podléhá sankcím." Ostatní odstavce pak přečíslovat.

Dále do stávajícího odst. 7 stejného paragrafu doplnit za slova "regulace" slova "rozsah sankcí". Nově by tedy odst. 7 zněl: "Postup při výkonu regulace a rozsah sankcí stanoví ministerstvo vyhláškou." Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Žižkovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám.

Nyní bychom se měli věnovat návrhu na doplnění doprovodného usnesení. Nebo to bylo myšleno jako zařazení nového bodu po skončení tohoto bodu? (Poslanec Sojka: Po skončení tohoto bodu.)

Rozprava byla uzavřena a já se nyní ptám, zda si ministr průmyslu a obchodu pan Vladimír Dlouhý přeje přednést závěrečné slovo ihned. Pan zpravodaj se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Josef Holub: Pane předsedající, děkuji za slovo. Chtěl bych jen poznamenat, že i když na první pohled vypadá situace dramaticky, tak vůbec dramatická není, protože drtivá většina pozměňovacích návrhů, které byly předneseny, byla projednána energetickou komisí a pouze lobbistickým řízením se tyto návrhy dostaly na pořad schůze této sněmovny. Já bych byl rád, abychom nezdržovali průběh naší schůze a abychom o jednotlivých pozměňovacích návrzích dali hlasovat tak jak byly předneseny. Myslím, že to bude korektní. Já u každého z nich řeknu, že jej nedoporučuji a učiním tak s čistým svědomím. Myslím, že když je odmítneme, neuděláme žádnou chybu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To už by patřilo spíše do vašeho vystoupení, které by mělo přijít po závěrečném slovu pana ministra. Prosím, aby se pan ministr Vladimír Dlouhý ujal slova.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Dámy a pánové, pane předsedající, pane předsedo, já jsem rád, že zpravodaj se vyjádřil ještě přede mnou, protože právě on i další páni poslanci a paní poslankyně v jednotlivých výborech v uplynulých několika týdnech nebo spíše měsících projednávali celou řadu připomínek a návrhů, které zde zazněly en bloc a které jejich předkladatelé četli z předem připravených papírů a které reprezentovaly určitý pohled na jisté části tohoto zákona.

Na všech těchto jednáních byly všechny tyto návrhy odpovídajícím způsobem a podrobně prodiskutovány. Byly buď odmítnuty nebo - a to platí dokonce i o některých názorech, které zazněly ve vystoupení poslanců Franka a Hrdého - byly v té či oné podobě do společné zprávy (tak jak jsem ji podpořil já i pan zpravodaj) zahrnuty. Tak jak byly pozměňovací návrhy dodatečně předloženy, je v řadě případů opravdu nemůžeme podpořit a také je nepodpoříme. Prosíme sněmovnu, aby tuto skutečnost akceptovala.

Některé návrhy mohu rovnou vysvětlit. Pan poslanec Žižka - sankce můžeme ukládat pouze zákonem, pan poslanec Sojka - je připravován zákon o hospodaření s energií, nevím, do jaké míry je nutno k tomu přijímat specifické usnesení, u návrhu pana poslance Kačenky chci upozornit, že společná zpráva toto explicitně a jednoznačně řeší.

Proto prosím, aby byl přijat zákon tak jak to navrhuje společná zpráva. Spolu s panem zpravodajem budeme jednotlivé pozměňovací návrhy, které zde dnes zazněly, odmítat.

Mrzí mě v této souvislosti, že skutečně došlo k tomu, že jednotlivé skupiny, které chtějí ovlivnit ducha a základní myšlenku zákona, se zde dostaly ke slovu prostřednictvím jednotlivých pánů poslanců, kteří v podstatě jen odrecitovali jim daný předem připravený text.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Dlouhému. Prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj pan poslanec Holub, abychom mohli přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Ještě se o slovo hlásí pan poslanec Exner. Promiňte, pane zpravodaji.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, děkujeme za upozornění a stanoviska k této věci. Přesto musím konstatovat, že je naprosto legální, aby nejen energetická komise, ale i pracovníci ministerstva a jiné skupiny se sešli nad zněním společné zprávy, případně nad výsledkem jednání a zaujali k tomu stanoviska. Proto se nakonec koná jednání plenárního zasedání, kde se znovu mohou přednášet návrhy.

Dovoluji si upozornit na to, že návrhy, které přednesl pan poslanec Frank, nebyly před tím předmětem jednání. Nejsou obsaženy ve společné zprávě jako návrhy odmítnuté a nebyly také předmětem jednání v jednotlivých výborech. Vznikly až poté, co byla vyhodnocena společná zpráva ve znění zákona se snahou udělat technická zlepšení v navrženém přijímaném zákoně.

Proto bych chtěl vzhledem k rozsahu těchto připomínek požádat jménem našeho klubu, aby před hlasováním byly připomínky písemně zpracovány, abychom neodbyli celou proceduru tím způsobem, že velký počet návrhů bude jen přečten se snahou smést návrhy se stolu, aniž by poslanci mohli tyto návrhy podrobněji zvážit.

Navrhuji, aby nyní schůze byla přerušena a k hlasování se přistoupilo až budou návrhy zpracovány v písemné formě.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, toto je návrh, o kterém si dovolím vzhledem k rozsahu návrhů a k tomu, co zaznělo z úst více představitelů, dát rozhodnout hlasováním.

Před tím bych si vás dovolil odhlásit. Prosím, abyste se znovu prezentovali. Hlásí se ještě pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Upozornil mě pan poslanec Hrdý, že jsem řekl "přerušit schůzi". To jsem neměl na mysli. Měl jsem na mysli přerušení tohoto bodu do zpracování písemných připomínek. Omlouvám se a zpřesňuji tím svůj návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji, tak bych to reprodukoval také. Jde tedy o procedurální návrh přerušit projednávání tohoto bodu, nechat písemně zpracovat pro každého poslance souhrn obsáhlých pozměňovacích návrhů a teprve pak se vrátit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Tento návrh bude předmětem našeho hlasování, které jsem právě zahájil. Jde o 51. hlasování.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 49 pro, 36 proti, 41 se zdrželo.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: To, co bylo řečeno z úst pana zpravodaje, hraničí s pohrdáním Parlamentem. Já musím říci, že jsem vůbec o žádných lobbistických zájmech nevěděl, nic jsem neodrecitovával. Pánové, važte svá slova.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan ministr Dlouhý se hlásí o slovo.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Já se panu poslanci omlouvám. To je jeden ze dvou případů, kde jsem připraven vás podpořit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Dlouhému. Není-li dalších faktických poznámek, chtěl bych dát šanci společnému zpravodaji, aby se ujal své funkce.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. V rozpravě vystoupilo celkem 7 poslanců. Zřejmě v tuto chvíli bylo nejvhodnější začít tím návrhem na doplňující usnesení, které přednesl šestý v pořadí pan poslanec Sojka, který požadoval doprovodné usnesení. Já bych ho poprosil, jestli by mohl předložit podrobnější text tohoto usnesení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane zpravodaji, my jsme konstatovali, že o tom procedurálním návrhu, který by se týkal zařazení dalšího bodu, kterým by bylo usnesení Poslanecké sněmovny, rozhodneme poté, co bude uzavřeno hlasování o zákoně. Aby nevznikly pochybnosti, dámy a pánové, dovolte mi, abych pro jistotu po vystoupení pana ministra Dlouhého ještě jednou uzavřel rozpravu.

Poslanec Josef Holub: Děkuji za upřesnění. Jako první v rozpravě vystoupil pan poslanec Frank. l když zde bylo později zdůvodňováno, že tomu tak není, tak jeho návrhy podle mých informací projednal minimálně výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Jeho první návrh zní. V § 3 odst. 2 doporučuje doplnit větu: "Na jedno vymezené území a jednu hladinu napětí rozvodu elektřiny se vydává jedna autorizace."

Tento pozměňovací návrh byl několikrát diskutován i v energetické komisi a nebyl doporučen a ani já ho nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 52. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 17 pro, 82 proti, 38 se zdrželo. Prosím o další návrh.

Poslanec Josef Holub: Druhý návrh - v § 8 odst. 2 písm. b) doporučuje pan poslanec pozměnit první část věty tak, že bude vloženo slovo "opakovaně" do textu následujícím způsobem: "při výkonu autorizované činnosti opakovaně závažným..." atd. Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování číslo 53. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 16 pro, 86 proti, 36 se zdrželo.

Poslanec Josef Holub: Třetí návrh pana poslance Franka je k § 9 odst. 4, kde do poručuje pozměnit konec věty následujícím způsobem: "a nezbytné technické údaje o nich v zájmové oblasti". Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 54. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 28 pro, 82 proti, 31 se zdrželo.

Poslanec Josef Holub: V tuto chvíli logicky zařazuji návrh pana poslance Franka, který nezazněl v tom pořadí, ale odpovídá tomu, jak jdou paragrafy za sebou, jestli s tím souhlasí pan poslanec Frank. Jedná se o § 9, odst. 10. Doporučuje za písm. a) vložit nový text následujícího znění: "Stavět a provozovat na cizích nemovitostech v rozsahu dle stavebního povolení vedení a malé stanice do rozlohy 30 m2." Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 55. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 16 pro, 90 proti, 40 se zdrželo.

Poslanec Josef Holub: Pátý pozměňovací návrh v pořadí k § 9 odst. 11 doporučuje doplnit text: "Při odstraňování poruch a havárií provede dodavatel oznámení vstupu na pozemky majitelům bezprostředně po likvidaci poruchového stavu." Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 56. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 32 pro, 85 proti, 30 se zdrželo.

Poslanec Josef Holub: Šestý návrh je k § 15 odst. 1 písm. b), který je podle názoru pana poslance v kontradikci se zněním § 9 odst. 3. Doporučuje úpravu § 9 odst. 3 tak, že bude navrženo novo znění: "vybraného druhu energie a stanovit způsob a místo připojení. Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 57. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 14 pro, 86 proti, 51 se zdrželo.

Poslanec Josef Holub: Sedmý pozměňovací návrh se týká § 14 odst. 4, kde se text odst. 4 mění následovně: "odběratelově nemovitosti či v blízkosti hranice jeho nemovitosti zřízena". Text pokračuje dále. Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu? Pardon, pan kolega Výborný. Omlouvám se, hlasování číslo 58 nebude platné.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane zpravodaji, promiňte, ale text, o kterém hlasujete nemá § 14 odst. 4. Bylo řečeno § 14 odst. 4.

Poslanec Josef Holub: Já se nesmírně omlouvám, je to §16. Děkuji panu poslanci Výbornému za to, že mě umravnil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, nicméně stanoviska se nemění a v tomto okamžiku po upřesnění můžeme zahájit hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Jde o hlasování číslo 59.

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 13 pro, 92 proti, 42 se zdrželo.

Poslanec Josef Holub: Opět v § 16 odst. 5 se doporučuje nový text: "odběratelově nemovitosti či v blízkosti hranice jeho nemovitosti zřízena" a text pokračuje dále. Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 60. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 30 pro, 92 proti, 29 se zdrželo.

Poslanec Josef Holub: Děkuji. Poslední z pozměňovacích návrhů pana poslance Franka je k § 19 odst. 8 písm. c), kde se doporučuje pozměnit text následovně: "nad 3 tuny v místech, která nejsou pro přejezdy technicky zabezpečena.". Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 61. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 21 pro, 79 proti, 43 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Josef Holub: Druhým, kdo podával pozměňovací návrhy, byl pan poslanec Hrubý. První jeho pozměňovací návrh je k § 2 odst. 2, kde požaduje upravit znění následujícím způsobem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Zabýváme se pozměňovacími návrhy pana poslance Hrdého.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP