Úterý 1. listopadu 1994

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

1. listopadu 1994 ve 14.11 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 185 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Schůze zahájena ve 14.11 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 24. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Podle prezenční listiny bylo ve 14.00 hodin přítomno 103 poslankyň a poslanců. V tuto chvíli je 94 z nich zaregistrováno s pomocí magnetických karet. Znamená to, že jsme schopni se usnášet. (Poslanci diskutují mezi sebou, z velké části se zdržují mimo lavice. Hluk v sále.) Paní poslankyně, páni poslanci, žádám vás, uklidněte se, nebo odložím začátek o 15 minut. Na to mám ze zákona právo. (Situace v sále nezměněna.) Schůze Poslanecké sněmovny začne ve 14.30 hodin.

(Jednání přerušeno ve 14.15 hodin.)

(Jednání zahájeno ve 14.28 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, abyste zaujali svá místa, budeme pokračovat v jednání 24. schůze Poslanecké sněmovny.

Vzhledem k tomu, že se mezitím změnil počet přítomných, oznamuji vám, že vás odhlašuji, a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými magnetickými kartami. (Registrace.)

V tuto chvíli je zaregistrováno 106 členů Posl. sněmovny, jsme tedy schopni se usnášet.

Omlouvám ministra průmyslu a obchodu pana Vladimíra Dlouhého, je dnes na zahraniční služební cestě a z toho důvodu mi zaslal svou omluvu písemně. Dále se z celé schůze omluvil ministr vnitra Jan Ruml. Je na zahraniční služební cestě.

Technická oznámení: poslanec Loukota má náhradní kartu číslo 4, místopředseda vlády a poslanec Kalvoda náhradní kartu číslo 2, poslanec Karas náhradní kartu číslo 1.

Přistoupíme k projednání pořadu schůze. Návrh pořadu, jak jej připravil organizační výbor, je uveden na pozvánce, která vám byla zaslána. Organizační výbor zároveň stanovil, že body "Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády" a "Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny" budou projednávány na začátku jednacího dne ve čtvrtek dne 3. listopadu, to je pozítří.

Budu vás nyní informovat o některých změnách proti rozdanému návrhu pořadu. Vezměte si tedy laskavě návrh pořadu před sebe a sledujte tyto informace. Především chci informovat, že k bodům 9 a 16 návrhu pořadu (jde o novelu občanského zákoníku a zákon o jednacím řádu) nebudou v dohledné době zpracovány společné zprávy výborů, neboť projednávání těchto bodů bylo ve výborech přerušeno. To znamená, že tyto body nebudeme projednávat a vyřazujeme je z pořadu.

Vzhledem k omluvě pana ministra Dlouhého navrhuji v souladu s jeho žádostí zařadit body 7 a 8 návrhu pořadu, oba se týkají energetiky, na začátek zítřejšího dne, aby se pak pan ministr mohl věnovat schůzi vlády.

Dále vám chci oznámit, že body, které jsou v návrhu pořadu zařazeny pod číslem 5 a 13 - jde o vládní návrh zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a dále vládní návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce - lze na této schůzi projednávat jen za předpokladu, že v příslušném bodě schválíme návrhy na výjimečné zkrácení šedesátidenní lhůty pro projednávání těchto zákonů.

Dále vám sděluji, že jsem od poslední schůze neučinil žádná opatření, a proto prosím, abyste si škrtli 27. bod návrhu pořadu.

Dále chci informovat, že se na mě obrátila dopisem paní poslankyně Hana Orgoníková a požádala, aby byl z našeho pořadu vyřazen bod čtvrtý, neboť změnila svůj původní záměr vzít zpět návrh novely zákona č. 172/1991 Sb. Paní poslankyně Orgoníková doporučuje vlastní projednávání této novely odložit do doby, kdy vláda předloží zásady privatizace lesů.

Táži se paní poslankyně Orgoníkové, zda můj výklad odpovídá jejím u názoru, nebo zda chce k tomu něco podotknout?

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, vlád o, kolegyně a kolegové, k tomu, abych změnila svůj původní záměr vzít zpět návrh novely zákona č. 172 z roku 1991 Sb., jak jsem navrhovala na politickém grémiu 11. října, mě vede to, že jsem se zúčastnila zasedání Sdružení vlastníků obecních lesů, které se konalo 20. října v Hradci Králové. Myslím si, že pokud vláda předloží zásady privatizace lesů a budou odpovídat tomu, jak si to představují obce, nebo pokud vláda předloží usnesení, jak to učinila v případě navracení vojenských lesů - to byl návrh, který předkládal pan kolega Bejček - myslím si, že potom mohu stáhnout návrh novely zákona 172/1991 Sb. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Orgoníkové. Než se zeptám, kdo z vás, paní poslankyně a páni poslanci, navrhuje změnu nebo doplnění pořadu této schůze, oznamuji, že písemně se do rozpravy o pořadu přihlásili páni poslanci Vlastislav Kuchař a pan poslanec František Kozel. Dále se hlásí pan poslanec Ortman, pan poslanec Bláha. V tomto pořádá prosím, abyste předstupovali. Pan poslanec Kuchař chce něco podotknout?

Poslanec Vlastislav Kuchař: (Hovořil z místa.)

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, já se domnívám, že pořadí pana poslance Kuchaře může a má zaujmout pan poslanec Ortman, po něm pan poslanec Kozel, dále bude mluvit pan poslanec Bláha.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, mé vyjádření jako předsedy poslaneckého klubu je k bodu 27, který pan předseda zdůvodnil tím, že žádné opatření od minulé schůze neučinil. Chtěl bych říci, že svým dopisem z 18. října 1994 poslaneckému klubu ODS naplnil literu zákona ve smyslu § 13 odst. 1, kde se praví, že je-li důvodné podezření, že zákon byl porušen, předseda České národní rady - rozumějte Poslanecké sněmovny - oznámí tuto skutečnost poslaneckému klubu, jehož členem je dotyčný poslanec, aby se tento klub mohl k věci vyjádřit.

Jak jsme dnes na politickém grémiu byli informováni, také poslanecký klub ODS zaujal jasné stanovisko k této věci a písemně panu předsedovi odpověděl. Vzhledem k tomu, ze zákon, tedy jednací řád ve svém § 36 přímo ukládá ze zákona předsedovi, aby informoval sněmovnu o opatřeních, která učinil, myslím si, že bod 27 prostě vypustit nejde, nelze o tom dokonce ani jednat a musíme bod 27 v pořadí, jak byl původně navržený organizačním výborem, projednat. Čili náš názor klubu Levého bloku je jednoznačný - opatření předsedy musí být projednána zde.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Zvu k řečništi pana poslance Františka Kozla.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout dvě změny v pořadu.

První je žádost o zařazení nového bodu, který je nazvaný Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže. Tento bod by mohl být zařazen jako bod 18. Důvodem je to, aby tento bod byl na pořadu nejdříve ve středu. Proč až ve středu? Náš výbor potřebuje se k tomuto bodu sejít ještě během dnešního dne.

Druhý návrh na změnu pořadu se týká současného bodu 15, tj. Návrhu poslance Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb. Dovoluji si požádat sněmovnu, aby byla tak laskava a odsunula tento bod, aby byl projednáván až ve čtvrtek na této schůzi. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kozlovi a zvu k řečništi pana poslance Bláhu.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, žádám zařadit na pořad této schůze následující bod: Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním pod sněmovními tisky 297 a 297 A. Zdůvodnění: Již poněkolikáté byl tento návrh zákona z titulu jeho neprojednávání v ústavně právním výboru a přerušeného projednávání ve výborech odsunut z pořadu schůze. Domnívám se, že je celá řada důvodů, včetně nedávných, o opětné nedostatečnosti stávající úpravy tento tisk projednat. Věřím, že je zájmem nás všech poslanců této sněmovny návrh, o kterém většina hovoří, že je potřebný, projednat, a proto žádám vás, kolegyně a kolegové - a apeluji na vaši morálku, morálku volených zástupců voličemi této země - abyste tento návrh, tak potřebný, projednali.

Vzhledem k tomu, že jednací řád svým způsobem umožňuje dát návrh na projednání i bez společné zprávy, proto takto činím. Navrhuji zařazení za body Interpelace, čili jako nový bod 21. Pokud by tento návrh nebyl přijat, navrhuji přijmout usnesení sněmovny v tomto znění:

Poslanecká sněmovna ukládá všem výborům, které mají přiděleno projednávání tisku 297 A návrhu zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním, předložený poslanci Janem Bláhou, Jozefem Wagnerem, k urychlenému projednání a vypracování společné zprávy výborů tak, aby návrh zákona mohl být projednán na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Zaznamenal jsem jeho návrh a zvu k řečništi pana poslance Vlastislava Kuchaře.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji rozšíření pořadu 24. schůze Poslanecké sněmovny o bod následujícího znění:

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke způsobu projednání tisku 1205, záměry vlády České republiky v oblasti reformy veřejné správy.

Tento bod v případě jeho zařazení navrhuji umístit před bod Interpelace, otázky a podněty poslanců, tedy jako původní bod čtvrtečního pořadu schůze sněmovny.

Odůvodnění: Vláda České republiky reagovala tiskem 1205 na usnesení Poslanecké sněmovny z 9. července tohoto roku. Vážnost daného problému si vyžaduje, aby sněmovna zaujala jako celek stanovisko k řádnému způsobu projednání vládního materiálu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kuchařovi. Nemám žádné písemné přihlášky do rozpravy. Vidím, že se hlásí pan poslanec Bejček a pan poslanec Bílý. Slovo má pan poslanec Bejček.

Poslanec Josef Bejček: Pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl informovat Poslaneckou sněmovnu, že v době, kdy přijde na řadu poslanecký návrh můj a dalších 18 kolegů, bych předložil návrh na jeho stažení vzhledem k tomu, že vláda svým usnesením z 19. 10. tento problém vyřešila ke spokojenosti obcí. Pokládal bych za nutné sněmovnu seznámit s usnesením vlády a podrobněji vysvětlit tento můj záměr stáhnout tento tisk z programu sněmovny. Proto bych stažení navrhl v době, kdy přijde tento návrh na pořad jednání. Jde o návrh pod bodem č. 14.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, žádný návrh tedy v tuto chvíli nepodáváte, jen oznamujete sněmovně kroky, které učiníte. Slovo má pan poslanec Bílý.

Poslanec Jiří Bílý: Vážená sněmovno, jsem povinen pro stenozáznam učinit formální prohlášení, že klub poslanců Moravské národní strany je přítomen ve sněmovně, jsme tu v kompletní sestavě, tzn. poslanci Bílý, Kavan a Unger.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Bláha má technickou poznámku. Dávám mu příležitost, aby ji pronesl.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, dovoluji si upřesnit návrh usnesení. V případě, že by původní bod nebyl přijat, jedná se o zařazení nového bodu, který by se nazýval "Usnesení", a to na stejné místo, jako jsem navrhoval svůj původní návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, rozumím. Pokud byste nebyl spokojen, přihlásíte se na místě. Nejsou další hlasy do rozpravy. Proto rozpravu uzavírám a dám o jednotlivých návrzích hlasovat v pořadí, v jakém byly předneseny.

Dovolte mi faktickou poznámku k návrhu pana poslance Ortmana, o němž teď dám hlasovat. Já jsem přesvědčen, že zasláním dopisu poslaneckému klubu ODS jsem neučinil žádné opatření na úrovni takového opatření, jaká jsem běžně sněmovně hlásil, jako například že jsem udělil znak, prapor, atd. Nechci, aby se o tom meritorně diskutovalo. Poslanci vyjádří své mínění hlasováním. Považoval jsem za nutné upozornit na to, proč jsem jednal tak, jak jsem jednal, a ten bod jsem oznámil jako bezpředmětný. Pan poslanec Ortman se hlásí, bezpochyby k replice. Má ji mít.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedo, nebyl jsem to já, kdo navrhl stáhnout tento bod z jednání. Pokud by se o něčem hlasovalo, tak jedině o vašem návrhu stáhnout tento bod z jednání. Já jsem řekl jasně, že to snad ani není možné, protože tento krok byl učiněn vámi a povinnost vyplývá ze zákona. Je jasné, že šlo o opatření ve smyslu jednacího řádu. Muselo by se hlasovat o vašem návrhu, aby bod nebyl na program u jednání. Znovu říkám, že o tom nelze hlasovat, protože jednací řád tomu brání.

Předseda PSP Milan Uhde: Dám hlasovat o návrhu pana poslance Ortmana, aby byl bod 27 zachován v návrhu pořadu 24. schůze. Je to první hlasování na této schůzi.

Kdo je pro návrh pana poslance Ortmana, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 176 přítomných bylo 49 pro, 56 proti, 44 se zdrželo, 27 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kozla, aby byl na středu dopoledne za bod původně sedmý a druhý (to jsou dva zákony, které předloží pan ministr Dlouhý) zařazen nový bod pod názvem "Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže." S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsou chvíle, kdy každý z nás je přetažen, kdy každý z nás může udělat chybu. Klub poslanců České strany sociálně demokratické je toho názoru, že s vysokou pravděpodobností sám chcete nyní přerušit jednání, protože to, o čem jste dal hlasovat, je tak nesmyslné, že za dva roky se tady o ničem tak nesmyslném nehlasovalo. Pane předsedo, přezkoumejte, prosím vás, své jednání.

Předseda PSP Milan Uhde: Já vám rozumím. Vy se domníváte, že jsem měl dát hlasovat o návrhu na vyřazení bodu číslo 27 z návrhu pořadu. Jestli toto mínění převládá, je to pohnutka, abych to zvážil. Hlásí se pan poslanec Matulka. Má slovo.

Poslanec Dalibor Matulka: Váženy pane předsedo, skutečně je tomu tak, že vy jste podal návrh, aby byl bod "Zpráva o opatřeních předsedy" vyřazen z programu. Já se domnívám, že takový návrh je zmatečný, neboť zmatečné bylo zdůvodnění tohoto návrhu. Zpráva o opatřeních předsedy přece může spočívat i v tom, že předseda neučinil opatření žádná. O tom se může přece vést rozprava, můžete dostat různé námitky, že jste nějaká opatření učinit měl, i když jste je neučinil a podobně. Avšak bod "Zpráva o opatřeních předsedy" prostě musí být zařazen na program sněmovny. Důvod, který jste uvedl, je důvodem zmatečným a je nedostačující k tomu, aby bod byl vyřazen z programu schůze.

Předseda PSP Milan Uhde: Dobře, vyjdu vstříc tomuto mínění, protože jsem tak zvyklý vždycky učinit. Myslím, že nemá smyslu se o tom přít. Prosím, abyste doporučili, zda zmatečné hlasování je třeba revokovat. Sám se domnívám, že je třeba ho revokovat.

Vznáším návrh, aby hlasování bylo prohlášeno za neplatné, zkrátka aby toto rozhodnutí Poslanecké sněmovny bylo revokováno. Není proti tomu žádná technická námitka? Není. Jde o druhé hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh na revokaci, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 179 hlasů bylo pro odevzdáno 162, 1 proti, 15 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh byl přijat. Rozhodnutí bylo revokováno.

Domnívám se, že v případě, že poslanci a poslankyně jsou toho mínění, že zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny může znít i tak, že předseda žádná opatření neučinil, je možno tento bod zachovat. Proto nemyslím, že by bylo nutné dávat hlasovat o návrhu vypustit tento bod a že vůbec tato věc je tak podstatná, abychom se jí tak dlouho zabývali. Omlouvám se, jestli jsem svým přehmatem způsobil vření.

Dám hlasovat o návrhu pana poslance Kozla. Předpokládám, že jsme o něm nehlasovali. Pan poslanec Kozel navrhl, aby byl na středu dopoledne za původní body 7 a 8, což jsou body, které předloží sněmovně pan ministr Dlouhý, zařazen nový bod pod názvem "Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže". Pane poslanče, je to tak? (Ano). Třetí hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

167 hlasů pro, 3 proti, 8 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Pan poslanec Kozel vznesl ještě další návrh, aby bod označený číslem 15 byl přeřazen na čtvrtek, a to před bod nazvaný "Interpelace, otázky a podněty na členy vlády". Je to čtvrté hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování? Hlasování skončilo.

157 hlasů pro, 2 proti, 16 se zdrželo, 6 nehlasovalo. 181 přítomných, to znamená, že návrh byl jednoznačně přijat. Děkuji.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bláhy, aby byl jako nový bod 21 zařazen bod "Návrh poslanců Bláhy a Wagnera na vydání zákona o konfliktu veřejného zájmu se zájmem osobním". Je to dostatečně výstižný název, pane poslanče, nebo si přejete ho zpřesnit. (Poslanec Bláha: číslo tisku.) Číslo tisku je 297 A. Chci znovu připomenout, že tyto průtahy tentokrát nepadají na mou hlavu. Stále žádám poslance, aby takzvané pozitivní návrhy, totiž návrhy na rozšíření, přinesli Písemně, aby se toto dohadování vyloučilo. Ale víme, o čem budeme hlasovat. Návrh pana poslance Bláhy, páté hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Páté hlasování skončilo.

Ze 178 přítomných bylo 76 pro, 33 proti, 66 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Bláha pro případ, že jeho první návrh nebude přijat, předložil sněmovně jiný návrh, aby sněmovna hlasovala o zařazení nového bodu 21, který by zněl "Usnesení Poslanecké sněmovny..." - ale teď, pane poslanče, jsem v rozpacích. Nemám přesné znění toho, jak jste své usnesení nazval. Prosím, abyste nám to zopakoval.

Poslanec Jan Bláha: Text by zněl: "Poslanecká sněmovna ukládá všem výborům, které mají přiděleno projednávání tisku 297 A návrhu zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním, předloženého poslanci Janem Bláhou, Jozefem Wagnerem a dalšími, k urychlenému projednání a vypracování společné zprávy výborů tak, aby návrh zákona mohl být projednán na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny."

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP