Pátek 8. července 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grulichovi a otevírám rozpravu k odpovědi na interpelaci. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím a budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak pan poslanec Grulich navrhoval. Dovolím si vás odhlásit a požádat o registraci. Nejprve budeme hlasovat o nesouhlasném návrhu usnesení, tedy Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na příslušnou projednávanou interpelaci.

Kdo je prosím pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 58. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 41 pro, 33 proti, 19 se zdrželo.

Tak, jak je obvyklé, dám hlasovat o návrhu usnesení opačném: "Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí premiéra Václava Klause na interpelaci pana poslance Václava Grulicha".

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 59. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 50 pro, 39 proti, 6 se zdrželo.

Dámy a pánové, pan poslanec Grulich navrhoval ještě doprovodné usnesení k této interpelaci. Dovolím si ho znovu přečíst: Poslanecká sněmovna žádá prezidenta NKÚ o provedení kontroly privatizace státního podniku Prazdroj a státního podniku Plzeňské pivovary. To je nepřesné, omlouvám se, nestačil jsem si to všechno zachytit. Prosím pana poslance, aby ještě jednou přečetl návrh usnesení, abychom nežádali o kontrolu privatizace neexistujícího subjektu.

Poslanec Václav Grulich: Já se omlouvám, protože si stenograf vzal ode mne mé poznámky s tím, že mi je vrátí. Jedná se o to, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o provedení postupu privatizace státního podniku Plzeňské pivovary a národního podniku Plzeňský prazdroj (teď nevím, jestli jsem to neprohodil) s tím, aby po skončení kontroly byla podána zpráva Poslanecké sněmovně. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grulichovi za toto upřesnění. Budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Kdo je prosím pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 60. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo skončeno.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 42 pro, 24 proti, 32 se zdrželo.

Dámy a pánové, tím jsme projednali tuto interpelaci a budeme se zabývat odpovědí na další. Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Hájka ve věci přístupu České republiky k Úmluvě č. 116 o odškodňování obětí násilných trestných činů, kterou členské státy Rady Evropy přijaly v roce 1983 - tisk 978. Odpověď se přikládá jako 978A. Prosím pana poslance, aby se vyjádřil. Pan poslanec není přítomen, nebudeme tedy tuto interpelaci projednávat.

Pan poslanec Jaroslav Novák je přítomen? Není přítomen. Tím odpadají další dvě interpelace.

Pan poslanec Jaroslav Štrait interpeloval pana premiéra Václava Klause. Ten odpověděl ve věci přístupu České republiky k Úmluvě mezinárodní organizace práce. Interpelace je v tisku 1022. Odpověď se předkládá jako tisk 1022K. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, na červnové schůzi Parlamentu jsem vznesl dotaz na pana premiéra doc. Klause, proč Česká republika dosud neratifikovala Úmluvu mezinárodní organizace práce č. 135 o ochraně zástupců pracovníků podniků a úlevách, které jim mají být poskytovány. S odpovědí pana premiéra nesouhlasím. Dovolte mi krátké zdůvodnění tohoto tvrzení, protože jde o zásadní zaměstnanecké vztahy, které se týkají prakticky všech našich občanů.

Úmluva MOP č. 135 garantuje ochranu a úlevy zástupcům pracovníků ve dvou formách: a) představitelům odborové organizace, b) voleným zástupcům pracovníků podniků podle vnitrostátního právního řádu anebo kolektivních smluv.

Právní řád České republiky akceptuje pouze první formu ochrany a úlev zástupcům zaměstnanců, i když do roku 1959 zákon využíval formy obě. Dekret prezidenta republiky č. 104/45 Sb., o závodních radách byl zrušen zákonem č. 37/59 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací ROH. Funkční opodstatněnost tzv. totalitní praxe pozbývá aktuálnost v případě poklesu odborové organizovanosti pod 50%. Dle veřejného reprezentativního sociologického výzkumu Institutu pro výzkum veřejného mínění bylo k 21. dubnu t. r. odborově organizováno 53% ekonomicky aktivního obyvatelstva, z toho pracovníků soukromého sektoru jen 22%. Je všeobecně známo, že odborová organizovanost dále klesá. Domnívám se, že dozrál čas navázat na osvědčené tradice první republiky i západní Evropy, a uplatnit i v českém zákonodárství institut zaměstnaneckých rad. Ratifikace úmluvy č. 135 je toho prvním předpokladem. Argumentace, že jde o zásah do současných práv odborů není opodstatněná. Jde o jiné kompetence, jejichž překrývání v činnosti odborové organizace články 3 a 5 citované úmluvy přímo vylučují.

Monopolní postavení odborové organizace v podmínkách extrémního poklesu odborové organizovanosti je dlouhodobě neudržitelné a legislativní donucování zakládat odborové organizace jako jedinou možnost ochrany zaměstnaneckých zájmů je nedemokratické a diskriminující.

Za pečlivou odpověď panu premiéru, přes své výhrady, upřímně děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Štraitovi a otevírám rozpravu k této interpelaci. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu nesouhlasného usnesení, tak jak je navrhuje interpelující.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 61. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 24 pro, 37 proti, 9 se zdrželo.

Dávám hlasovat o souhlasném usnesení - Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí Václava Klause na příslušnou interpelaci.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 62. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 47 pro, 19 proti, 9 se zdrželo.

Pan poslanec Výborný zřejmě žádá o to, aby byl vyslyšen.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, já jsem gestikulací o to ještě žádal před tímto hlasováním. Proto zpochybňuji toto hlasování, žádám abychom byli odhlášeni a hlasovalo se znovu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, já se omlouvám, nezaznamenal jsem gestikulaci. Dámy a pánové, dovolil jsem si vás odhlásit. Prosím, abyste se znovu zaprezentovali. Pan poslanec Exner se hlásí o slovo.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, ten problém se týká i hlasování předchozího. Prosím, aby bylo zopakováno celé hlasování k této interpelaci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ušetřím vám diskusi o tom, co je to zpochybnit bezprostředně a vyhovím oběma námitkám. V tomto okamžiku je zaprezentováno 79 poslanců a poslankyň. Budeme nejprve hlasovat o tom prvním, to znamená o přijetí nesouhlasného usnesení, jestli jsem vám dobře rozuměl, pane poslanče. Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí premiéra Václava Klause.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 63. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 29 pro, 43 proti, 8 se zdrželo.

Budeme hlasovat o usnesení opačném. Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí premiéra Václava Klause.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 64. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 50 pro, 26 proti, 6 se zdrželo.

Tím jsme projednali tuto odpověď a budeme se věnovat další.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci žádosti o posouzení jednání přednosty Okresního úřadu v Opavě - tisk 1022. Odpověď se předkládá jako tisk 1022 O. Považuje pan poslanec Vyvadil odpověď za uspokojivou? Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministerský předsedo, vážená vládo, já jsem v té věci obdržel dvě odpovědi, odpověď pana ministerského předsedy a odpověď pana ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR. Musím říci, že obsah těchto odpovědí je odlišný a já dost dobře nemohu souhlasit s odpovědí pana ministerského předsedy. Snad bych ještě chtěl v úvodu říci, že interpelace mají svůj význam. Nepřeceňujme je, ale na druhé straně zase nepodceňujme poslance. Jestliže jeden autor mi řekne - a to je ministerský předseda - že slezská nemocnice v Opavě byla v rámci dodatku seznamů zařazena do privatizace na základě usnesení vlády ze dne... č. 535, a druhý autor mi říká, že se tak stalo usneseními vlády č. 454 a 353, jsou to zcela odlišná čísla. Někdo řekne, že je to formalismus. V tom případě, přátelé, buď zrušme interpelace, a nebo se dohodněme, že se to bude dělat zodpovědně. To je první věc, pro kterou již nemohu přijmout odpověď pana ministerského předsedy. Ale nejenom to. Pan ministerský předseda v popisu, jak došlo k tomu rozhodnutí, říká: "V majetku tohoto privatizovaného subjektu zůstal pouze movitý majetek původní příspěvkové organizace OÚNZ Opava, OÚNZ Opava byl následně rozhodnutím Okresního úřadu Opava zrušen a rozdělen ke dni 1. 1. 1993, avšak v oblasti právních vztahů nebylo k majetku OÚNZ učiněno žádné opatření." Pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR mi říká: "Postup při zrušování OÚNZ byl v rozporu s právními předpisy, § 31 odst. 3 zákona č. 576/90 Sb. V rozhodnutí není určeno, na koho a v jakém rozsahu přechází práva a povinnosti ze zrušeného OÚNZ." Kdybych to řekl zjednodušeně, ve zřizovací listině mělo být určeno, na jaké organizace přechází právo hospodaření.

To je celý problém. Jaké řešení nabízejí oba autoři? Pan ministerský předseda říká: "Jedná se nadále o majetek státní a na tento majetek se vztahuje režim vyhlášky č. 61/86 Sb. Z uvedené skutečnosti vyplývá nemožnost privatizovat tento majetek, protože právo prozatímní správy nelze podřadit pod institut práva hospodaření. (V tomto ohledu s panem ministerským předsedou souhlasím.) Vzhledem k tomu, že toto zařízení bylo vládou zařazeno k privatizaci a existují privatizační projekty, bude jednáno se zástupci města Opavy a příslušnými ministerstvy za účelem nalezení způsobu řešení privatizace."

Vede mě to pomalu k přesvědčení, že nikdo v kabinetu pana ministerského předsedy nezná elementární předpisy zákona o Okresních úřadech, neboť velmi správně na to odpovídá pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci, když říká: "V daném případě však lze postupovat tak, že majetek lze přímo prodat nestátním subjektům, lékařům, nebo Okresní úřad může v souladu s § 6 odst. 1 vyhlášky převzít majetek do práva hospodaření vnitřním úkonem Okresního úřadu a vytvořit tak podmínky pro privatizaci."

Tady bych chtěl zdůraznit myšlenky, které já podtrhuji a se kterými se ztotožňuji: "Závěrem je třeba konstatovat," říká pan ministr Skalický oproti panu ministerskému předsedovi, "že nezákonnými manipulacemi s majetkem OÚNZ ze strany Okresního úřadu došlo k bezprecedentnímu narušení privatizace zdravotnických zařízení. Přes veškeré nedostatky majetkoprávních vztahů, které provazují možnost privatizace zdravotnických zařízení, je z předchozího rozboru patrné, že je možné vrátit majetek těchto zařízení do režimu privatizace."

Já bych chtěl říci asi toto. On to koneckonců přede mnou už kdosi naznačil. I pan ministerský předseda je toliko odkázán na úředníky. Je odkázán na příslušného resortního ministra. Jistě to netvoří sám. Myslím si však, že je třeba k těmto věcem přistupovat poctivě a zodpovědně. Nám všem jde o to, aby věci se děly podle určitých regulí. Mne děsí situace, jakoby vláda si nevěděla rady, jakoby vláda nevěděla, že podle § 14 má právo a může řídit Okresní úřady, jakoby nevěděla, že podle § 7 příslušného zákona o Okresních úřadech může věc řešit usnesením.

Jinak řečeno, bez ohledu na to, jak tady tato věc dopadne, myslím, že odpověď pana ministerského předsedy je zcela nedostačující. Já s ní nemohu souhlasit, ale budu souhlasit s odpovědí pana ministra Skalického. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Dále se do rozpravy písemně přihlásil pan poslanec Šimánek k této odpovědi na interpelaci. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jaromír Šimánek: Vážený pane předsedo, pane předsedající, kolegové a kolegyně, vzhledem k tomu, že můj kolega Vyvadil ve svém vystoupení spojil vlastně dvě odpovědi, jednak odpověď pana premiéra Klause, jednak odpověď pana ministra Skalického, nemohu si dovolit nic jiného, než reagovat na toto jeho vystoupení bezprostředně. Zároveň bych se velmi rád vyjádřil k některým odpovědím panu poslanci Vyvadilovi, které mi byly dány ministrem pro privatizaci panem Skalickým.

Zde bych chtěl uvést, že hlavní likvidátor OÚNZ měl řadu konzultací se čtyřmi ministerstvy, a to zdravotnictví, financí, vnitra a v neposlední řadě s ministrem privatizace, mimo jiných pracovníků tohoto ministerstva taktéž s doktorkou Somauerovou. Je překvapující, že předmětné ministerstvo uvádí, že postup při zrušení OÚNZ byl v rozporu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 576/1990 Sb., protože není určeno na koho a v jakém rozsahu přecházejí práva a povinnosti ze zrušeného OÚNZ.

K rozhodnutí o zániku OÚNZ rozdělením vydal bývalý přednosta Okresního úřadu v Opavě v tentýž den "Zabezpečení rozhodnutí", ve kterém v bodě 2 uvedl: "Nástupnickou organizací řešící problematiku v záležitosti mimo základní činnost zrušeného ústavu určuji Slezskou nemocnici v Opavě." Jak rozhodnutí, tak jeho zabezpečení nese datum 31. 12. 1991. Od ledna 1992 do března 1993 byla uskutečňována likvidace OÚNZ jeho likvidátorem. Předmětné likvidační protokoly vyspecifikovaly majetek bývalého OÚNZ včetně Slezské nemocnice v březnu 1993. Jednalo se jak o závěrečné finanční vypořádání, tak o nemovitosti, případně o věci movité. Po celou tuto dobu likvidátor OÚNZ konzultoval další postup s Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci a očekával ještě v měsíci dubnu po řadě slibů závěrečné vyjádření JUDr. Somauerové, pracovnice Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci. Nedočkal se.

Z toho důvodu 18. května 1993 podal Okresní úřad v Opavě návrh na vzetí nemovitého majetku do prozatímní správy, protože likvidátor ukončil svou činnost a odcházel do důchodu.

Okresní úřad dnem 1. 4. 1993 začal s prohlašováním nemovitého majetku do prozatímní správy, kterážto povinnost mu vyplývala za dané situace nečinností Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci z vyhlášky č. 61/86 Sb., což bylo v celém rozsahu potvrzeno Ministerstvem financí České republiky. Na tomto místě uvádím, že přesně to, co jsem dosud sdělil, potvrdil likvidátor OÚNZ pracovníkům NKÚ, kteří od 20. 6. 1994 dosud vykonávají prověrku v oblasti zdravotnictví v rámci České republiky a taktéž na Okresním úřadu v Opavě je toto prováděno.

Po stručném průřezu nyní několik slov k událostem následujícím. 5. 8. 1993 odeslal po předchozích ústních konzultacích Okresní úřad v Opavě na 4 ministerstva (zdravotnictví, vnitra, privatizace a financí) žádost o stanovisko k pokračování procesu privatizace zdravotnictví v okrese Opava na základě závěrů jednání z 2. 8. 1993 u ministra zdravotnictví. V této několikastránkové žádosti, která má řadu příloh, Okresní úřad žádal obeslaná ministerstva, "co tedy v současné situaci potřebuje Okresní úřad k dalšímu postupu" (cituji z přípisu).

Jednoznačné souhlasné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci a Ministerstva vnitra, jak dále postupovat, jak platně právně završit proces privatizace zdravotnictví v okrese Opava a nikoliv tedy vyslovováním subjektivních rozdílných právních i neprávních názorů jednotlivců ovlivněných nebo případně i dokonce neovlivněných. Potřebuje - přímo vysloveno "konkrétní, zainteresovanými ministerstvy stanovená pravidla dalšího postupu. Jsme přesvědčeni, že centrální orgány po zaujetí jednotného stanoviska nepřipustí..." - toto je zatím konec citátu.

Nutno na tomto místě uvést, že Okresní úřad v Opavě i přes snahu Ministerstva vnitra České republiky pohnout s věcí, čeká na odpověď dosud.

Na tomto místě pak vyjímám z odpovědi Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ve světle výše uvedeného úsměvnou pasáž, cituji: "Závěrem je třeba konstatovat, že nezákonnými manipulacemi s majetkem OÚNZ ze strany okresního úřadu došlo ke bezprecedentnímu narušení privatizace zdravotnických zařízení". - konec citátu. Z toho, co jsem uvedl, je zřejmé, že Okresní úřad v Opavě postupoval a postupuje v souladu s platným právem.

Žádám tedy pana ministra Skalického, ať sdělí, co měl na mysli oněmi "nezákonnými manipulacemi". Ptám se, proč žádné z uvedených ministerstev do dnešního dne Okresnímu úřadu v Opavě neodpovědělo na jeho přípis z 5. 8. 1993 "alespoň ve smyslu jak dál", aby nebyl porušen zákon. Ptám se rovněž, proč má zde být na tapetě okresní úřad, který žádal o pomoc, které se mu do dnešního dne nedostalo.

Jenom pro orientaci dále uvádím, že jsem byl osobně přítomen při návštěvě dr. Rečka, ředitele odboru privatizace Ministerstva zdravotnictví v Opavě dne 20. 5. 1994, který tlumočil stanovisko Ministerstva zdravotnictví v tom smyslu, že "transformace zná i jiné než obvyklé cesty privatizační a Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá ničeho proti způsobu navrhovanému ze strany Okresním úřadem Opava". Toto bylo potvrzeno taktéž na mítinku s lékaři okresu Opava.

Dále pouze cituji z odpovědi ministra privatizace panu poslanci Vyvadilovi, "že usnesením vlády č. 454 a č. 553 z června a září 1992 bylo zařazeno do privatizace 180 subjektů zdravotnických zařízení v okrese Opava včetně Slezské nemocnice v Opavě". Přitom příslušnému ministerstvu nikterak nevadilo, že porušilo zákon č. 92/1991 Sb., když předložilo vládě ke schválení "neplatné privatizační projekty z důvodu, že tyto byly zpracovány na "nestátní" organizace. Tedy - bez komentáře.

Závěrem snad stručný námět. Nechť zodpovědně ministerstva sdělí Okresnímu úřadu v Opavě závazně - a prosím, to zdůrazňuji: závazně - další postup a nebude muset tento parlament se zaobírat zde předloženými neobjasněnostmi.

A dovolte mi ještě, abych se pouze z esenciálního důvodu vyjádřil k interpelaci pana poslance Vyvadila. Pan kolega jako praktický právník, jak vyplývá z výše uvedeného, projevil marginální znalost platného práva ve věcech správy majetku státu. Nelze se však tomu divit, neboť pakliže platí jeho logika, pak neplatí jeho právnický diplom, neboť ho obdržel podle totalitního předpisu.

Vystupuji zde v dvojjediné roli, v roli poslance Parlamentu České republiky a současně jako člen rady statutárního města Opavy. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit zarážející neznalost platných právních předpisů, pokud se týká role samosprávy. Několikrát skloňovaná Slezská nemocnice v interpelaci pana poslance Vyvadila je nestátní zdravotnickou organizací, o jejímž chodu a transformačních krocích je způsobilé rozhodovat, ne však co do státního majetku, pouze a výlučně zastupitelstvo města Opavy, které tuto organizaci zřídilo. Je proto načase, aby nesmyslná diskuze zpochybňující platné zákony a tudíž kompetence správy byla v této věci již projednou ukončena. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šimánkovi, kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan ministr Skalický se hlásí o slovo. Potom pan poslanec Vyvadil.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte mi jenom krátkou reakci na předešlé vystoupení. Chci především odmítnout, že by delimitace majetku OÚNZ Opava tak, jak byla provedena, byla konzultována s ministerstvem privatizace, jak bylo uvedeno. To prostě není pravda! Předmětem konzultací mohlo být a bylo pouze to, jak vyřešit situaci, která vznikla - a to jsem připraven písemně sdělit - skutečně neoprávněnými manipulacemi s majetkem v rozporu s platnými předpisy. Detaily rád písemně poskytnu.

Co se týče výsledku této konzultace, tak byl jen jediný a to je ten, který je uveden v mé odpovědi na interpelaci pana poslance Vyvadila, totiž že z nastalé situace existují v zásadně dvě možná východiska: Buďto respektovat skutečnost, že tento majetek je momentálně v prozatímní správě okresního úřadu a tento majetek tudíž odprodat, a nebo převést právo hospodaření k němu na okresní úřad a učinit tak tento majetek privatizovatelným.

Musím se ohradit proti tvrzením, že řešení celé situace komplikuje nečinnost ministerstva privatizace. Jak pan poslanec jistě ví, tak u majetku, který je v prozatímní správě okresního úřadu, není založena žádná působnost ministerstva privatizace a ministerstvo privatizace se tudíž ani nemůže vyjadřovat nebo schvalovat navržená řešení, jak s tímto majetkem dále naložit.

Tudíž resumuji: Rád sdělím písemně, co mám na mysli tvrzeními, která zde byla citována, ale nemohu sdělit a nemohu odpovědět na otázku, proč odpovědné orgány doposud nerozhodly o tom, jakým způsobem s tímto majetkem bude dál naloženo. To nespadá do působnosti ministerstva privatizace. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Skalickému a prosím pana poslance Vyvadila, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Vyvadil: Na otázky vrácení diplomů reagovat nebudu, to když tak parlament může buďto přijmout nebo nepřijmout.

Chtěl bych říci, že okresní úřad dávno ví, všichni to vědí, pravda, možná že jenom ne pan ministerský předseda, ale už třeba zde mám dopis z Ministerstva financí z listopadu 1993, aniž bych to chtěl komplikovat: Zde vrchní ředitel Ministerstva financí České republiky opět říká stejné řešení, které navrhuje pan ministr Skalický. Mám zde dopisy z Ministerstva zdravotnictví podepsané náměstkem ministra panem Dvouletým; je to opět stejné stanovisko. Čili já bych to pouze zkonstatoval, že víceméně na určité úrovni, všichni to vědí, víceméně všichni zaujímají shodné stanovisko, jako ministr Skalický, pouze z neznámého důvodu jsem dostal onu odpověď, kterou jsem dostal.

Sám se domnívám, že odpověď ministra Skalického je zodpovědná, poctivá, a já sám, až se bude projednávat, budu žádat, aby její bod byl přerušen, ne proto, že bych s ní nesouhlasil, ale proto, že je třeba dát šanci, aby ty problémy byly odstraněny s tím, že požádám o přerušení v tom ohledu, aby byla otázka projednána poté, co doplní odpověď v tom smyslu, jaké záměry má. Jsem přesvědčen, že ministr Skalický v tomto ohledu má jednoznačně pravdu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi.

Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak vyplývá z vyjádření interpelujícího, tedy o návrhu nesouhlasném.

Kdo je pro přijetí usnesení Poslanecké sněmovny: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci žádosti posouzení jednání přednosty Okresního úřadu v Opavě, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 65. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 43 pro, 28 proti, 18 se zdrželo hlasování.

Jsem žádán o to, abych vás odhlásil. Vyhovuji této žádosti. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Chystám se dát hlasovat o návrhu opačném.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí Václava Klause. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 66. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 38 pro, 41 proti, 13 se zdrželo.

Dále se budeme zabývat interpelací poslance Petra Kavana.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Petra Kavana ve věci restrukturalizace hutí a časového harmonogramu dalšího postupu - tisk 1022. Odpověď se předkládá jako tisk 1022 P.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? Pan poslanec se hlásí o slovo. Prosím, aby se dostavil k řečništi.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP