Středa 22. června 1994

Začátek schůze Poslanecká sněmovny

22. června 1994 ve 14.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 189 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr vnitra J. Ruml.

(Jednání zahájeno ve 14.10 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli jsou zaregistrováni 102 členové a členky Poslanecké sněmovny. Prosím vás, abyste zaujali svá místa v lavicích a umožnili zahájení mimořádné schůze.

Pan poslanec Jegla má náhradní kartu č. 1. Další držitelé náhradních karet, prosím vás, přihlaste se. Pan poslanec Hirš má náhradní kartu č. 3, pan poslanec Libor Novák mladší má náhradní kartu č. 2. Pro pana místopředsedu Kalvodu, přijde-li, prosím, aby byla rezervována náhradní karta č. 4. Pan poslanec Severa náhradní karta č. 5. Pan poslanec Hájek Josef náhradní karta č. 6. Pan poslanec Macháček náhradní karta č. 7.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli se svou identifikační kartou přihlásili 102 poslanci a poslankyně. (Pozn. stenografky: Podle údajů na displeji přítomno 143 poslanců.) To znamená, že jsme schopni se usnášet.

Zahajuji 20. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Tuto schůzi s jediným bodem pořadu jsem svolal na návrh organizačního výboru. Tímto bodem je Návrh na vypuštění ustanovení § 42, odst. 2, písm. c) z přílohy usnesení č. 410 k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, schváleného na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 1994, a dále návrh na odpovídající změnu odstavce I. usnesení Poslanecké sněmovny č. 410.

Paní poslankyně, páni poslanci, při hlasování o pozměňovacích návrzích k výše citovanému vládnímu návrhu zákona na 19. schůzi byl přijat pozměňovací návrh pana poslance Marka Bendy, týkající se § 36, odst. 4. Přijaté ustanovení je však v rozporu s původním § 42, odst. 2, písm. c). O něm se již znovu nehlasovalo, a tak výsledkem je logická chyba v zákoně, která tento zákon znehodnocuje a činí zcela nepoužitelným a absurdním. Příslušné texty, o kterých jsem nyní hovořil, máte na lavicích. Politické grémium se sešlo minulý týden a doporučilo organizačnímu výboru řešit vzniklou situaci. S tím byly okamžitě seznámeny i politické kluby. Táži se, zda by se někdo chtěl k přednesenému návrhu pořadu vyjádřit. Mám před sebou písemnou přihlášku pana poslance Jiřího Vyvadila a táži se ho, zda tuto přihlášku míní zaměřit právě do tohoto bodu. Proto ho zvu k řečništi a další příležitost dám panu poslanci Kavanovi, hned jak domluví pan poslanec Vyvadil. Poté pan poslanec Kryčer.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, dovolím si podat návrh jménem klubu poslanců České strany sociálně demokratické. Tento návrh v souladu s jednacím řádem rovněž odůvodním. Klub poslanců dospěl k jednomyslnému a jednoznačnému stanovisku:

Zákonodárný proces, zahájený podáním návrhu zákona podle článku 41 Ústavy, se musí řídit principy, ovládajícími procesní právo. Při projednání návrhu podle stanovených pravidel je proces ukončen rozhodnutím, v případě zákonodárného procesu usnesením Poslanecké sněmovny, kterým se návrh zákona přijímá, nebo neschválením takového návrhu. Jestliže právní řád neobsahuje ustanovení o opravných prostředcích, je toto rozhodnutí usnesení nezměnitelné a v tomto stádiu procesu i konečné. Jestliže byl zákon přijat, může být definitivnost usnesení Poslanecké sněmovny zvrácena pouze v řízení zahájeném vrácením přijatého zákona prezidentem republiky podle čl. 50 Ústavy. Jinak se Poslanecká sněmovna přijatým zákonem nemůže zabývat. Okolnost, že přijatý zákon dosud nebyl postoupen prezidentu republiky, na tomto naprosto nic nemění. Postoupení přijatého zákona prezidentu republiky je splnění ústavní povinnosti a nikoli procesní rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Tím méně je relevantní, zda přijatý zákon byl už podepsán či nebyl podepsán. Podepsání přijatého zákona je taktéž toliko plněním ústavní povinnosti, v žádném případě pak rozhodnutím v procesu přijímání zákona. Také vyhlášení zákona není rozhodnutím o něm, nýbrž jen podmínkou platnosti. Kdyby se připouštěla revokace usnesení o návrhu zákona, zákonodárný proces by teoreticky nemusel naprosto nikdy skončit a stal by se chaotickým řízením, vzdáleným principům procesně právní kultury právního státu. Zde jenom odbočím. Jeden den zvečera by se přijal nebo nepřijal zákon o senátu, druhý den by se tento zákon buď schválil nebo neschválil. To jen mimo stanovisko.

Došlo-li by k revokaci usnesení Poslanecké sněmovny o přijetí zákona, mohlo by to být zároveň důvodem zrušení zákona Ústavním soudem pro nedodržení předepsaného způsobu přijetí zákona podle § 68, odst. 2 in fine, zákona č. 182/93 Sb., o Ústavním soudu. Také by mohl prezident republiky z tohoto důvodu Poslanecké sněmovně přijatý zákon vrátit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, o programu se nevede diskuse a nevede se rozprava. Klub poslanců České strany sociálně demokratické žádá a navrhuje, aby dnešní bod programu, tak jak je navrhován, byl pro zmíněné ústavní problémy stažen. Protože naše stanovisko je jednoznačné, nepochybné a nezvratitelné (veselost), v případě, že Poslanecká sněmovna nevyhoví tomuto návrhu, nepokládáme za možné se projednání tohoto bodu programu zúčastnit. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Hrdý má náhradní kartu č. 9, pan poslanec Nájemník náhradní kartu č. 11. Doufám, že pan poslanec Vyvadil ani jeho poslanecký klub nebudou mít námitky, abych nechal doznít v rozpravě o programu všechny přihlášky, které byly zatím podány. Zvu k řečništi pana poslance Kavana, i když mám neblahé tušení o tom, co nám chce říci. (Veselost.)

Poslanec Petr Kavan: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, netušil jsem, že Moravská národní strana nahání neblahé tušení, nicméně vzhledem k tomu, že přes naše opakované požadavky nedošlo k úpravě prezenční listiny, konstatuji, že poslanci Moravské národní strany Jaroslav Unger, Jiří Bílý a Petr Kavan jsou přítomni na dnešním jednání. Děkuji. (Potlesk poslanců Levého bloku.)

Děkuji za potlesk, jen pro vysvětlení - stenozáznam je jediný písemný dokument tohoto Parlamentu, podle našich znalostí, kde bude naše politická příslušnost zaznamenána.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji, slovo má pan poslanec Kryčer.

Poslanec Jan Kryčer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jménem poslaneckého klubu Českomoravské strany středu dávám návrh na rozšíření programu 20. schůze o bod, kterým se upravuje § 24, odst. 1 projednávaného zákona o volbách do zastupitelstev v obcích.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kryčerovi, hlásí se představitelé dvou klubů - jako prvního jsem viděl pana poslance Honajzera, pak pana poslance Ortmana, v tomto pořadí je prosím, aby přišli k řečništi.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážené kolegyně a kolegové, pane předsedo, dovolte, abych v tomto okamžiku požádal před hlasováním o procedurálním návrhu o čtvrthodinovou přestávku na schůzi poslaneckých klubů.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, zaznamenal jsem návrh na 15 minut pro schůzi poslaneckých klubů a zvu k řečništi pana poslance Ortmana.

Konstatuji, že pan poslanec Gjurič "vyfoukl" kartu, která byla rezervována pro pana místopředsedu Kalvodu, a kterou tedy má pan poslanec Gjurič. Jde o náhradní kartu č. 4. (Veselost.)

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedo, dámy a pánové, můj návrh bude obdobný, nicméně ho ještě rozšířím. Zejména poslední vystoupení mého ctěného kolegy bylo v podstatě flagrantním porušením jakýchkoliv dohod, o kterých se debatovalo na politickém grémiu, stejně jako návrh, který jsme zde slyšeli od klubu sociální demokracie, který na tomto grémiu oficiálně nezazněl.

Proto se připojuji k návrhu kolegy Honajzera a navíc navrhuji, aby v zápětí po jednání klubů se sešlo neprodleně politické grémium. Jako předseda klubu k tomu vyzývám ostatní předsedy klubů, aby se připojili.

Předseda PSP Milan Uhde: Potřebuji stanovisko nejméně dvou klubů. Beru na vědomí, že klub Levého bloku žádá svolání politického grémia, a prosím pana poslance Exnera, který se hlásí s poznámkou.

Poslanec Václav Exner: Připojuji se k tomuto návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Pan poslanec Exner se připojuje, takže tato schůze nezačíná právě nejšťastněji, ale ani její jediný bod není příliš šťastný.

Proto vyhlašuji 15minutovou přestávku na schůzi klubů. Je 14.23 hodin, uzavírám v tuto chvíli rozpravu o programu, ale budeme o jejích předmětech hlasovat po skončené schůzi klubů. Ve 14.40 hodin skončí schůze klubů a ve 14.45 hodin se sejde politické grémium.

Ještě se hlásí pan poslanec Josef Ježek.

Poslanec Josef Ježek: Vážený pane předsedo, dovolil bych si rovněž přednést návrh na změnu programu této schůze, a to...

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, velice lituji, ale už jsem rozpravu uzavřel.

Poslanec Josef Ježek: Já jsem se hlásil, ale vy jste mě neviděl, neboť jste se díval tam tím směrem.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, budiž, já vám věřím.

Poslanec Josef Ježek: Čili můj první návrh směřuje ke změně § 63 projednávaného zákona o volbách do zastupitelstev obcí a druhý návrh na změnu přílohy k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí a změně a doplnění některých zákonů.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Ježkovi.

Nyní tedy uzavírám rozpravu, čtvrt hodiny vyhrazuji na schůzi klubů, ve 14.40 hodin se sejde politické grémium a v 15.00 hodin pokračujeme ve schůzi.

Děkuji vám za pochopení.

(Jednání přerušeno ve 14.25 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 15.04 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím zaujměte svá místa a použijte svých registračních karet k tomu, abyste se přihlásili jako přítomní.

Pan poslanec Motyčka má náhradní kartu č. 8.

V této chvíli je přítomno a zaregistrováno 73 poslankyň a poslanců. Jsme tedy schopni usnášení a můžeme pokračovat v jednání. Prosím sněmovnu o klid.

Na základě jednání politického grémia a zmocněn převážnou většinou politických klubů zastoupených na dnešním grémiu, chci říci Poslanecké sněmovně toto:

Politické grémium si bylo od okamžiku, co začalo nad tímto dnešním tematem zasedat, vědomo toho, o jak komplikovanou a nejednoznačnou otázku jde. Sdíleli jsme všichni do jednoho, všichni členové politického grémia toto mínění. Tato schůze svolaná v mimořádném termínu má za jediný cíl odstranit hrubou chybu, která se vloudila do přijatého zákona a činí z něho nepoužitelný dokument. V žádném případě nesmí tato schůze znamenat precedens, který by naznačil, že kdykoli napříště se Poslanecké sněmovně po odhlasováni některého zákona přestane něco na tom zákoně líbit, začne ho svévolně opravovat. Takový precedens dán být nesmí. Vzhledem k tomu, že se politické grémium až do stanoveného termínu, který dozněl včera do 13.00 hodin, stoprocentně na tomto mínění shodovalo, byla svolána tato schůze.

Ukázalo se, že nejméně dva kluby svoje stanovisko k tomu změnily. Jeden z nich však z důvodů přísně legislativních; týká se prohlášení pana poslance Vyvadila a klubu České strany sociálně demokratické. Druhý klub - týká se návrhu pana poslance Kryčera - by rád do odhlasovaného zákona prosadil nové znění. Tutéž povahu měl návrh pana poslance Josefa Ježka.

Chci jménem většiny klubů zastoupených na politickém grémiu říci, že doufáme, že jednoznačným odmítnutím těchto pokusů bude jasně řečeno, že tato schůze bude jen ojedinělým případem, který se nebude a nesmí opakovat. To je všechno.

O slovo požádal pan poslanec Ortman. Poté se hlásí pan poslanec Kryčer s poznámkami jménem svých klubů. Jinak je rozprava uzavřena a budeme hlasovat.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, chtěl bych vám sdělit výsledky jednání poslaneckého klubu Levého bloku, tak jak jsem je tlumočil politickému grémiu.

Smutný začátek této schůze naplnil fakticky obavy a argumenty přednesené poslancem Vyvadilem. Proto poslanecký klub Levého bloku podporuje návrh, abychom nepřijali na našem jednání žádný program a schůze byla ukončena. To by bylo všechno.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Kryčer.

Poslanec Jan Kryčer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, za okolností, které se vyvinuly na jednání politického grémia, stahují návrh zpět. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kryčerovi, hlásí se ještě pan poslanec Josef Ježek.

Poslanec Josef Ježek: Vážený pane předsedo, já bych rovněž stáhl svůj návrh zpět. Chci jen sněmovně sdělit, že jsem byl veden snahou upozornit, minimálně ve dvou případech, na nesoulad volebního zákona, tak jak ho tato sněmovna schválila, s Ústavou České republiky.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Dám nejdříve hlasovat o tom, zda sněmovna souhlasí s tím, aby byl stažen návrh, který podal pan poslanec Jan Kryčer, neboť už jde o hlasování po skončené rozpravě.

Kdo je tedy pro stažení návrhu, který předložil pan poslanec Kryčer, ať to dá prosím najevo tím, že v 1. hlasování na této schůzi stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 170 přítomných hlasovalo pro 154, nikdo nebyl proti, 8 se zdrželo, 11 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Ve 2. hlasování vyjádříme své mínění stran návrhu pana poslance Ježka, aby byl jeho původně přednesený návrh stažen.

Kdo podporujete návrh poslance Ježka, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 155 hlasů, nikdo proti, 6 se zdrželo, 13 nehlasovalo.

Z přednesených návrhů tedy zbývá dát hlasovat ještě o návrhu pana poslance Vyvadila. Cituji z předloženého textu, aby "bod programu mimořádné schůze Poslanecké sněmovny týkající se zmíněné revokace usnesení o přijetí zákona o komunálních volbách, tedy o volbách do místních, obecních zastupitelstev, byl jako neústavní stažen".

3. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 174 přítomných hlasovalo pro 48, proti 73, 51 se zdrželo, 2 nehlasovali. Tento návrh nebyl přijat.

Nyní se musím ve 4. hlasováni zeptat sněmovny, zda podporuje původně přednesený návrh jednobodového pořadu.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. 4. hlasování této schůze.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 116 hlasů, proti 19, 37 se zdrželo, 1 poslanec nehlasoval. Návrh byl přijat a budeme se tímto programem řídit.

Naším jediným bodem tedy je

I.

Návrh na vypuštění ustanovení § 42 odst. 2 písm. c) z přílohy usnesení č. 410 k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, schváleného na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 1994, a návrh na odpovídající změnu odst. I. usnesení Poslanecké sněmovny č. 410

Prosím pana ministra Jana Rumla a pana poslance Petra Bachnu, aby zaujali místa u stolku předkladatelů a zpravodajů.

Dále žádám pana poslance Marka Bendu, aby přednesl návrh, jakým způsobem doporučuje chybný text opravit. Slovo má poslanec Marek Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, za prvé bych se vám chtěl omluvit za starosti, které jsem způsobil svým návrhem. Dále navrhuji, abychom přijali usnesení, že Poslanecká sněmovna vypouští ustanovení § 42 odst. 2 písm. c) z přílohy usnesení č. 410 k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, schváleného na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 1994, přičemž další ustanovení § 42 odst. 2 se označují písmeny c) a d). Děkuji vám za pozornost a ještě jednou se omlouvám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bendovi a udílím slovo panu ministru Rumlovi, protože je jeho právem, aby se jako předkladatel vyjádřil první. Poté bude mít slovo pan poslanec Bachna, dále je přihlášen do rozpravy pan poslanec Mašek.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a poslanci, souhlasím s návrhem poslance Marka Bendy. Myslím, že sněmovna vyjádřila jasnou politickou vůli schválit jeho pozměňovací návrh a skutečně jenom nedopatřením technickým a hrubou chybou, na které cítím také svůj podíl, se stalo to, že pozměňovací návrh se vlastně stal protismyslným a zákon v této podobě, jak jej sněmovna schválila, je skutečně dokumentem, podle něhož by nešlo provádět volby. Podporuji tedy návrh pana poslance Bendy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Janu Rumlovi a udílím slovo panu poslanci Petru Bachnovi, společnému zpravodaji výborů.

Poslanec Petr Bachna: Pane předsedo, dámy a pánové, mně zbývá jenom se rovněž omluvit za chybu, ke které došlo. Jinak samozřejmě podporuji plně přijetí tohoto návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Petru Bachnovi, slovo má poslanec Ivan Mašek. Nemám další přihlášky do rozpravy. Kdo se chcete přihlásit, dejte to najevo.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, já samozřejmě také podporuji úpravu, o které se zde jedná. Mám ale za to, že postup, jaký byl zvolen, je značně nestandardní a je navíc po mém soudu zbytečný. Příslušná úprava § 42, tedy vypuštění jeho písm. c), je podle mého soudu úpravou legislativně technickou, která vyplývá z přijatého pozměňovacího návrhu pana poslance Bendy k § 36, tedy k jeho odstavci 4.

Bylo snad chybou navrhovatele, že se o této potřebné úpravě nezmínil, bylo snad při projednávání zákona určitou chybou společného zpravodaje, že tuto záležitost nezaregistroval, ale podle mého soudu i tak bylo možné, aby legislativní odbor tuto změnu provedl, protože se jedná o změnu legislativně technickou.

Jestliže tento bod programu projednáváme, a podává se zde tato změna jako pozměňovací návrh, já mám za to, že to je špatně, že o takovém návrhu ani nelze hlasovat, protože v případě, že by neprošel, by skutečně zákon zůstal v logickém rozporu, ve kterém je. Je mi líto, že nemáme Senát, který by to velmi snadno napravil.

Domnívám se tedy, že řešení je možné takové, že sněmovna přijme usnesení, které chci navrhnout, usnesení, které zmocní zpravodaje k tomuto zákonu, a legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby tuto legislativně technickou úpravu vyplývající z přijatého pozměňovacího návrhu k § 36 provedli.

Navrhuji, aby bylo přijato usnesení, že Poslanecká sněmovna zmocňuje společného zpravodaje k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů a legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby provedli legislativně technickou úpravu k § 42 tohoto návrhu zákona, tedy vypuštění písm. c) a přeznačení dalších písmen, která vyplývá z přijatého pozměňovacího návrhu pana poslance Bendy k § 36, odst. 4.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Maškovi. Hlásí se pan poslanec Hurta. Má slovo.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, dva roky, co jsme ve sněmovně, mne trápí skutečnost, že můžeme jako sněmovna při projednáváni zákona návrh zákona změnit, který byl dříve široce projednán často ve vládě a ve výborech, a navrhnout něco, co není takto posouzeno a může v sobě skrývat nekonzistentnost v rámci návrhu zákona nebo s jinými zákony. Měli bychom se postarat o to, aby taková situace, jakou dnes řešíme, prakticky vůbec nemohla nastat. Jednací řád, který je nyní projednáván ve výborech, nám takovou možnost vyloučit tyto případy dává. Myslím si, že k tomu nepotřebujeme ani Senát. Moc se přimlouvám za to, aby takové řešení bylo nalezeno.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hurtovi. Nemám další přihlášku do rozpravy, proto rozpravu uzavírám a táži se pana ministra Rumla, zda si přeje použít práva k pronesení závěrečného slova. Ne, rezignuje na to. Pan poslanec Bachna, společný zpravodaj výborů, by měl ovšem předložit sněmovně k hlasování návrh, který se liší od původně předneseného návrhu pana poslance Bendy.

Poslanec Petr Bachna: V tomto případě musím požádat pana kolegu Maška, aby svůj návrh zopakoval, pokud si to sněmovna bude přát, protože mně se ho nepodařilo zachytit a písemně jsem ho neobdržel, aby se o něm mohlo hlasovat. O něm by se mělo zřejmě hlasovat jako o prvním a potom o návrhu předloženém.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Mašek připomene svůj návrh sněmovně.

Poslanec Ivan Mašek: Omlouvám se, že jsem ho nedal písemně. Doufám, že ho zopakuji stejně, jak jsem ho na tomto místě vymyslel.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zmocňuje společného zpravodaje k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů k provedení legislativně technické úpravy § 42, tedy vypuštění písm. c) tohoto paragrafu a přeznačení dalších písmen, která vyplývá z přijatého pozměňovacího návrhu pana poslance Bendy k § 36 odst. 4 tohoto zákona."

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Maškovi. Jde o šesté hlasování na této schůzi. S technickou poznámkou se hlásí poslanec Hrazdíra.

Poslanec Antonín Hrazdíra: (hovořil z místa) Tam se musí doplnit § 42 odst. 2.

Předseda PSP Milan Uhde: § 42 odst. 2 - tak zní přesně návrh, který pan poslanec Mašek předložil. Je to už teď všechno jasné? Není žádný problém kromě toho, že si přejete, abych vás odhlásil. V tuto chvíli to činím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Hlasujeme o návrhu pana poslance Maška. Sedmé hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 152 přítomných bylo 48 pro, 14 proti, 83 se zdrželo. 7 nehlasovalo. Návrh pana poslance Maška nebyl přijat.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, které předložil pan poslanec Benda:

"Poslanecká sněmovna vypouští ustanovení § 42 odst. 2 písm. c) z přílohy usnesení 410 k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, schváleného na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 1994, přičemž další ustanovení v § 42 odst. 2 se označují písmeny c) a d)."

Jde o osmé hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro ze 155 přítomných hlasovalo 112, proti byli 4, 29 se zdrželo, 10 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat.

Konečně je před námi úkol schválit návrh usnesení, kterým vyslovíme souhlas s celým zákonem. Budu číst:

"Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů podle sněmovního tisku 860, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 995 a pozměňovacích návrhů schválených na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 1994 a pozměňovacího návrhu schváleného na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 22. června 1994."

Deváté hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, kterým schvalujeme celý zákon, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 156 přítomných bylo 108 pro, 8 proti, 34 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat. Tím je předložený návrh zákona schválen.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vyčerpali jsme pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny. Doufám, že takový bod už nikdy nebudeme mít na pořadu. Děkuji vám, že jste přišli, a končím schůzi.

(Konec jednání v 15.26 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP