Pátek 18. února 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Tollnerovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím, vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil a dovolím si vás odhlásit, protože naše řady poněkud prořídly.

Dám hlasovat o návrhu usnesení, které nám přednesl pan kolega Tollner.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 238. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Návrh byl přijat poměrem hlasů 79 pro, 4 proti, 15 se zdrželo hlasování. Tím jsme projednali tento bod našeho pořadu.

Nyní krátké sdělení: Měli jsme se podle vlastního rozhodnutí zabývat též na závěr schůze návrhem usnesení Poslanecké sněmovny na přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice státu. Bod jsme začali projednávat ve středu, požádali jsme zahraniční výbor o projednání našeho návrhu a jednání o tomto bodu jsme přerušili do té doby, než bude přijato stanovisko zahraničního výboru. Zahraniční výbor návrh dosud neprojednal, a proto se tímto návrhem na 16. schůzi dále nemůžeme zabývat.

Dámy a pánové, nyní bych si dovolil dát příležitost panu poslanci Gjuričovi, který požádal o to, aby mohl přednést krátké sdělení.

Poslanec Andrej Gjurič: Dámy a pánové, je to skutečně jenom krátké sdělení k usnesení zahraničního výboru k situaci v Bosně a Hercegovině, které jste měli na svých lavicích.

Když jsem zdůvodňoval první den zasedání zařazení tohoto bodu, řekl jsem, že se domnívám, že o něm nemůžeme nehovořit, a domníval jsem se, že to stačí. Totéž se domnívalo 72 kolegů. Na tento počet se dá dívat optimisticky nebo pesimisticky jako na poloplnou nebo poloprázdnou sklenici; prostě byla to třetina poslanců této sněmovny, kteří se domnívali, že o tomto problému bychom hovořit měli.

Potom se sešlo grémium, které o tomto jednalo, doporučilo zahraničnímu výboru, aby se sešel. Zahraniční výbor mě pozval a vzniklo usnesení, které jste měli na svých lavicích. Já jsem velice rád, že se zahraniční výbor explicitně takto vyjádřil. Nicméně řada lidí, řada kolegů, ale i řada novinářů se mě ptala, co dál, během tohoto dnešního dne a včerejšího večera.

Protože já považuji a zřejmě i třetina sněmovny tento problém za mnohem složitější, řekl bych za zásadně závažný pro evropskou civilizaci a její ideje, dovolím si využít jediné možnosti, kterou ještě mám, tzn., že jsem zformuloval stanovisko skupiny poslanců k Bosně a Hercegovině a dovolím si toto stanovisko, které bude adresováno předsedovi Parlamentu, vložit do vašich osobních desek. S tímto stanoviskem, pokud se kdokoli z vás budete identifikovat, můžete ho podepsat na svých klubech, kam dodám podpisovou listinu. To je jediná možnost, kterou nyní v této pozdní večerní hodině mám. Upozorňuji vás jenom tedy na to a děkuji vám eventuálně za podporu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Gjuričovi za toto sdělení a přistoupíme k "zlatému hřebíčku" našeho pořadu, a to je

XI.

Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny

Tento bod jsme začali projednávat v úterý. Vyslechli jsme úvodní slovo místopředsedy Poslanecké sněmovny pana Pavla Tollnera, zahájili jsme rozpravu a jednání o tomto bodu jsme přerušili. Nyní budeme pokračovat v rozpravě.

Kdo se, prosím, hlásí o slovo?

Pan kolega Kužílek byl určen k tomu, aby přednesl stanovisko k něčemu jako pozměňovacímu návrhu, který byl přednesen a rozdán. Prosím, pan kolega Kužílek pověřený politickým grémiem.

Poslanec Oldřich Kužílek: Děkuji, pane předsedající! V rámci již probíhajícího bodu bych si dovolil přednést pozměňovací návrh, který máte rozdán před sebou. A protože je v grafické podobě, nebudu k němu nic říkat, pouze to, že byl na politickém grémiu podpořen zástupci všech klubů, vyjma klubu SPR-RSČ. Jde, pokud to není jasné, o tento černobílý návrh, tedy pozměňovací návrh k původnímu návrhu, kterým tento bod byl otevřen již v minulých dnech této schůze. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kužílovi, a dávám slovo panu poslanci Vikovi, který se hlásí o slovo.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, nevím, na politickém grémiu jsem byl také přítomen a o nějaké podpoře všech poslaneckých klubů pravděpodobně dle mého soudu, jak já jsem to vnímal, nemůže být podle mého názoru ani řeči. To je jedna věc. Potom bych si dovolil po projednání s předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL podat procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V případě, že nebude procedurální návrh přijat, předkládám nový kompromisní návrh na změnu zasedacího pořádku, který máte k dispozici, který by mohla Kancelář nějakým způsobem rozmnožit, abychom o tom mohli také jednat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vikovi. Pan poslanec Motyčka se hlásí.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já toho mnoho nenamluvím od tohoto mluvítka, ale to, co chci říci, to si řeknu. Prosil bych pana kolegu Vika, aby za mne nehovořil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Vik se hlásí do rozpravy.

Poslanec Jan Vik: Pane kolego, já jsem za vás nehovořil, ale sám dobře víte, a nemůžete říci, že ne jednali jsme o tom. Nic jiného jsem neřekl.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za toto upřesnění. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Možná by bylo vhodné, aby buď pan poslanec Vik nebo pan místopředseda Tollner vysvětlili, v čem spočívá pozměňovací návrh, který byl předložen jako druhý, protože víme o tom, že půjde o řešení mezi čtyřmi řadami vpravo. Myslím, že si to můžeme poznačit, protože máme už každý dva návrhy, jeden barevný a jeden černobílý k dispozici.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, já se o to pokusím. Nevím, jestli slovy to bude dost dobře srozumitelné, ale skutečně, pokusím se o to.

To znamená, že poslanecký klub SPR-RSČ by seděl tak, jak sedí v této chvíli. To znamená z pravé strany osm míst od okna ve dvou řadách, poté by seděl poslanecký klub KDU-ČSL, který by měl vepředu dva své poslance a vyplnil by zbytek tohoto čtverce.

Poté by následoval poslanecký klub ODA a vedle něj poslanecký klub KDS. Je zde ještě jedna věc - pan poslanec Ježek by byl mým návrhem tedy určen na místo úplně v rohu u okna. To pro úplnost. Myslím, že je to srozumitelné a asi nebudeme nutit Kancelář, aby nám to množila.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Myslím, že je to jasné, o čem se bude hlasovat. Chtěl jsem se zeptat, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Jen s krátkým dotazem. Pan poslanec Vik navrhl procedurálně, ať se to přeloží na příští schůzi, ale nevysvětlil, v čem má spočívat kouzlo tohoto návrhu. Co se za tu dobu má stát? Já se umím rozhodnout, jestli podpořit nebo nepodpořit takový návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Dovolte mi, abych konstatoval, že jsme dostali jeden základní návrh - to je ten barevný. Pozměňovací návrh, který prezentoval pan kolega Kužílek jako první, o tom bychom měli hlasovat jako o pozměňovacím návrhu jako o prvním. Samozřejmě, nejdříve rozhodneme o vašem procedurálním návrhu, dělám jen rekapitulaci. Pak případně bychom hlasovali o návrhu pana poslance Vika, jak jej prezentoval, a potom bychom rozhodli o základním návrhu, pokud by do té doby nebyl žádný přijat.

Nyní si dovolím vás - doufám, ze už naposledy na této schůzi - odhlásit.

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Vika.

Kdo je tedy pro přerušení projednávání tohoto bodu tak, jak přednesl pan poslanec Vik, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování 239. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 13 pro, 61 proti, 35 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu, což je schéma, které prezentoval pan poslanec Kužílek, tedy černobílá předloha, kterou všichni máme.

Kdo je prosím pro přijetí tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 74 pro, 11 proti, 29 se zdrželo.

Tím jsme dámy a pánové, rozhodli o zasedacím pořádku, chtěl jsem vás požádat, resp. zástupce poslaneckých klubů, o jednu věc - aby v prvním výborovém týdnu zástupci klubů předali návrh na jmenovité obsazení jednotlivých polí v místě, které bylo dnes pro příslušný klub odsouhlaseno. Ať je toto předáno Kanceláři.

Dámy a pánové, tím jsme projednali celý program této schůze. Děkuji vám a těším se s vámi zase někdy na shledanou.

(Schůze ukončena ve 20.05 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP