Sobota 10. července 1993

Poslanec Josef Ullmann: Vážení přítomní, protože jsem byl vyzván k odpovědi, vystoupím stručně. Komunistického kádrováka jsem viděl, viděl jsem jich celou řadu, odeesáckého kádrováka zatím neznám.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Eduard Zeman, hlásí se s procedurálním návrhem. Připraví se pan poslanec Kuchař.

Poslanec Eduard Zeman: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jsme v podstatě zamítli znění společné zprávy, obávám se, že bychom mohli ztratit to, co na ní bylo velmi důležité, a to je žádost na vládu. Proto bych chtěl podat procedurální návrh, aby sněmovna přijala doprovodné usnesení k projednávanému zákonu ve znění:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby urychleně připravila návrh nového zákona o vysokých školách."

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, součástí vašeho návrhu by měla být představa, kdy bychom měli hlasovat. Okamžitě, nebo po skončení rozpravy? (Zeman: Po skončení rozpravy.) Děkuji, zaznamenávám si váš procedurální návrh a neopomenu o něm dát hlasovat.

Nyní má slovo pan poslanec Vlastislav Kuchař.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane předsedo, vážení ministři, dámy a pánové! Na základě odůvodnění, která zde byla uvedena již ve vystoupeních několika předřečníků, předkládám pozměňovací návrh, a to vypustit čl. II z navrhovaného textu.

Dovolil bych si uvést ještě jednu skutečnost a věřím, že bude vstřícně pochopena.

Chtěl bych oslovit všechny, kteří se v posledních chvílích, nevím pod vlivem čeho, začínají vyžívat ve slovních půtkách, jichž jsem byl i jako televizní divák v dřívější době svědkem na půdě zaniklého federálního sboru.

Chci říci, že to nemá smysl, protože se pravděpodobně navzájem nepřesvědčíme. Televizní kamery zde nejsou a volební kampaň se zde nedělá. Děkuji všem za pochopení.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kuchařovi. Dále se hlásí pan poslanec Radim Špaček. Má slovo. Dále se připraví pan poslanec Vorlíček.

Poslanec Radim Špaček: Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, velmi nerad bych získal pověst notorického odkladače, nicméně v tuto chvíli se domnívám, že by bylo zcela na místě, kdyby ještě před uzavřením rozpravy byly shromážděny všechny pozměňující návrhy, které by byly rozdány členům sněmovny, a poté aby následovala přibližně dvacetiminutová přestávka pro jednání klubů před uzavřením rozpravy a před závěrečným hlasováním. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Doporučuji, abychom o tomto návrhu hlasovali, protože je to procedurální návrh. Ještě dříve se však táži pana poslance Vorlíčka, který se hlásil dříve, než byl předložen tento návrh, zda si přeje promluvit teď, nebo až po hlasování. (Po hlasování.)

Budeme proto hlasovat o návrhu pana poslance Radima Špačka, aby byla rozprava přerušena ještě předtím, než bude uzavřena.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku! 70.

Kdo je proti? 16.

Kdo se zdržel hlasování? 52.

Konstatuji, že tento návrh pana poslance Radima Špačka těsnou většinou dvou hlasů byl přijat. Rozprava je tedy přerušena.

Konstatuji, že jakmile bude znovu zahájena, je prvním přihlášeným do ní pan poslanec Vorlíček. Doufám, že nestojí nic v cestě tomu, abychom se věnovali projednávání dalšího bodu. Jde o

XXXVI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních

Dříve se však s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, omlouvám se, ale domnívám se, že návrh pana poslance Špačka byl návrhem na ukončení jednání před ukončením rozpravy, takže se domnívám, že není problém, aby zazněly příspěvky těch, kteří jsou ještě přihlášeni. Je totiž třeba, aby zazněly pozměňovací návrhy, abychom poté měli na klubech o čem jednat. (Námitky.)

Bylo rozhodnuto "před ukončením rozpravy", nikoliv v tuto chvíli. Kdo je tudíž přihlášen, nechť ještě vystoupí.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím pana poslance Špačka, který je v této souvislosti největší autoritou, aby vyložil, zda svůj návrh mínil tak, že přerušíme rozpravu okamžitě, nebo po doznění posledního přihlášeného a jeho příspěvku.

Poslanec Radim Špaček: Navrhoval jsem to tak, jak říkal kolega Benda, tj. až nebudou přihlášky do rozpravy, aby byly shromážděny všechny do té doby podané pozměňující návrhy a poté byla přerušena rozprava. Takto jsem chápal svůj návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že tento výklad je docela dobře možný. Byli bychom se mohli domluvit gentlemansky, že rozpravu např. znovu otevřeme v případě, že budou relevantní přihlášky, ale jestli sněmovna hlasovala takto, doporučuji přijmout tento výklad. Je logický, protože co by si zpravodaj počal s neukončenou rozpravou?

Dávám proto slovo poslanci Vorlíčkovi a dále vyzývám

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v souvislosti s novelou tady bylo uvedeno několik názorů, na které bych rád reagoval: Za prvé, nikdo v diskusi nesdělil, jakým kouzlem dokáže vytvořit za daných podmínek zájem o práci na vysoké škole, protože konkursy mají smysl tehdy, když je alespoň čtyři nebo pět přihlášených uchazečů.

Nebyl jsem proti konkursům, ale proti formálním konkursům.

Za druhé, v souvislosti s novelou padají argumenty, že ji musíme přijmout, protože se třeba na vysokých školách neučí to, co má. Toto mají na starosti vedoucí kateder, proděkanové pro pedagogiku, což jsou většinou lidé po listopadu noví. To přece nemůžeme řešit zákonem.

Za třetí, zaznívá zde, že se stavem na vysokých školách je potřeba něco dělat. To nepopírám, ale to lze vyřešit, opakuji, jen zcela jiným společenským a hmotným postavením vysokoškolského učitele.

Jestliže budeme přijímat tuto novelu a budeme mít pocit, že jsme vyřešili situaci na vysokých školách, upozorňuji vás, že tato novela je hrou na řešení, ne řešením.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi. Další přihlášky do rozpravy k tomuto zákonu nejsou. Přeje si promluvit pan společný zpravodaj Pavel Hirš? Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Pavel Hirš: Nikoliv, pane předsedo, pouze bych si dovolil podat pozměňovací návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Máte příležitost promlouvat, jak vám srdce i rozum káží.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, myslím, že v čl. II 2 bychom měli upřesnit některé formulace, a proto navrhuji zařadit další text následujícího znění: "což neplatí u konkursů a pracovních poměrů, které byly provedeny a sjednány na dobu určitou do tohoto data". Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hiršovi. Kdo má další příspěvek do rozpravy k tomuto návrhu zákona? Nikdo.

Rozpravu však neuzavírám. Domnívám se, že nyní ve smyslu návrhu pana poslance Špačka dostává příležitost společný zpravodaj, aby připravil pozměňovací návrhy k hlasování. Prosím pana poslance Hirše, aby si v tomto smyslu počínal, a my se budeme nyní věnovat projednávání dalšího bodu, přičemž rozprava k tomuto návrhu bude popřípadě pokračovat, až se pozměňovací návrhy shrnou a připraví k hlasování.

Nyní je tudíž na pořadu jednání o Vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních.

Vláda pověřila místopředsedu vlády a ministra vlády pana Ivana Kočárníka, aby předložený návrh zákona odůvodnil. Obdrželi jste jej jako sněmovní tisk 403.

Pane místopředsedo a ministře financí, prosím, ujměte se slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vláda ČR předkládá návrh novely zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních s cílem jednak zahrnout do zákona změny některých souvisejících právních norem, jednak zjednodušit praktické uplatňování těchto daní. Novela reaguje především na změny celních předpisů a na nový zákon o působnosti Státní správy hmotných rezerv. V tomto případě jde o legislativní zpřesnění, která nemají podstatný finanční ani věcný dopad.

Věcné změny, které zjednodušují uplatňování spotřebních daní, především usnadňuji pozici podnikatelů, plátců daně. Navrhujeme prodloužení lhůty splatnosti daně o 10 dní, z 15. dne na 25. den po skončení zdaňovacího období. Dále navrhujeme nový způsob výpočtu záloh na daně tak, aby bylo možno výši povinných zálohových odvodů korigovat o částky daně, které se vracejí při uskutečňování vývozů. A konečně chceme plátcům, kteří exportují, umožnit požádat o zálohu na navrácení daně.

Tyto změny výrazně zkrátí dobu vázanosti finančních prostředků plátců daně, kteří dosud odváděli daň již v běžném zdaňovacím období, ale v případě exportu mohli nárok na jejich vrácení uplatnit až v daňovém přiznání předloženém ve zdaňovacím období následujícím.

Na druhé straně zákon o spotřebních daních doplňujeme o ustanovení, která mají omezit riziko daňových úniků. Především se rozšiřuje okruh plátců daně i na všechny fyzické a právnické osoby, které by mohly zneužít možnosti nákupu některých uhlovodíkových paliv a maziv za ceny bez daně, protože zdanění těchto paliv a maziv je vázáno až na jejich použití jako pohonných hmot. Rovněž rozšiřujeme okruh plátců daně z vína o ty osoby, které dále prodávají nezdaněné víno nakoupené od neplátce daně.

Daňovým únikům z důvodu zneužití denaturovaného lihu pak chceme zabránit zrušením nulové sazby u tohoto lihu s tím, že pokud bude s denaturovaným lihem nakládáno v souladu s předpisy upravujícími hospodaření s lihem, uplatní se zde osvobození od daně.

Uvedené věcné změny nebudou mít negativní dopad na státní rozpočet. Stejně jako u daně z přidané hodnoty dojde pouze ke změně termínu plateb daně, která sice bude znamenat po přijetí novely jednorázový časový posun platby, ale na druhé straně dlouhodobě přinese zrovnoměrnění plateb a příznivě ovlivní platební schopnost plátce daně.

Kromě uvedených změn vláda navrhuje také zvýšení sazeb spotřebních daní z některých tabákových výrobků. Navrhuje se zvýšení sazby z cigaret bez filtru o 9 haléřů za kus. Tím se činí první krok k postupnému sjednocení sazby spotřební daně z cigaret, jak je to obvyklé v ostatních zemích. Zároveň vláda navrhuje zavést sazbu 46 haléřů za kus u doutníků, kde byla dosud sazba nulová. Roční výnos spotřebních daní by se tak měl zvýšit tímto zvýšením daně o 300 miliónů Kč. Při projednávání návrhu novely ve výborech Parlamentu byly předloženy návrhy na snížení sazby daně u révových vín ze 7,80 za 1 litr na 5 korun na 1 litr, resp. na sazbu 4,62 Kč pouze u těch výrobců, kteří vyrábějí vína z vlastní produkce hroznů. Za vládu ČR nedoporučuji tento návrh ke schválení, protože problémy s odbytem ve vinařství na Moravě nelze řešit v oblasti spotřebních daní. Kdybychom zaváděli jinou spotřební daň pro domácí výrobce a pro zahraničí, dostali bychom se do obrovských rozporů s GATT a mezinárodní komunita by nás určitě exkomunikovala ze svého středu. Nicméně vláda je připravena problémy vinařství částečně řešit. Já jsem o tom hovořil s panem ministrem Luxem. Cesta vede přes možné zvýšení ochrany domácích výrobců prostřednictvím vyrovnávacích dávek. Je třeba, aby příslušné návrhy v tomto směru byly připraveny a věřím, že budou částečně tento problém řešit. To je všechno, děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí panu Ivanu Kočárníkovi za jeho výklad. Slovo nyní má společný zpravodaj výborů pan poslanec Stanislav Pěnička. Odůvodní předloženou společnou zprávu, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 436. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, po úvodním vystoupení pana ministra pouze shrnuji následující. Novela zjednodušuje praktické upravování spotřební daně a reaguje tak na změny celních předpisů a zákona o dani z přidané hodnoty. Dále usnadňuje pozici podnikatelů. Jedná se totiž o prodloužení lhůty splatnosti, navrhuje nový způsob výpočtu a kdo exportuje, může si požádat o zálohu na vrácení daně. Novela také omezuje riziko daňových úniků, a to v oblasti paliv a maziv a v oblasti nezdaněného vína nakoupeného od neplátce daně. Ošetřen je také denaturovaný líh, a to zrušením nulové sazby, ale pokud bude s tímto lihem nakládáno v souladu s předpisy, pak se uplatní osvobození od daně.

Rozpočtový výbor doporučil také, aby byl podpořen vládní návrh ohledně zvýšení sazby cigaret bez filtru o 9 haléřů, zavedení sazby u doutníků o 46 haléřů a toto zvýšení by znamenalo výnos do státní pokladny o 500 miliónů Kč. U krabičky by se cena cigaret zvýšila o 2,20 Kč. Myslím, že to neuspokojí kolegu Jaroše, který navrhne zvýšení. Máme za to společně s navrhovatelem, že razantní zvýšení by příliš zatížilo a nebylo by to vhodné. Další krok zvýšení u těchto cigaret - jedná se o cigarety bez filtru, ty krátké, pro upřesnění, ty, které kouří pan ministr Stráský, jen pro vaši orientaci - by mohl následovat až od 1. ledna příštího roku.

Obrátil bych vaši pozornost ke společné zprávě k bodu 48. Na první straně je "Plátcem daně z vína vyrobeného v tuzemsku není fyzická osoba, která nevyrobí více než 500 l vína." Tam je zvýšení, původní sazba byla 300 l. Ale na straně 2 k bodu 48 zemědělský výbor navrhl, aby v § 37 u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2204 se vložila tato položka: Révová vína podle § 35 odst. 1a) a odst. 2, vyrobená plátcem daně z vlastní produkce hroznů, aby se tato sazba snížila ze 7,80 na 4,62. Bylo to míněno jako podpora přímých producentů vína, ale rozpočtový výbor a předkladatel toto snížení nedoporučuje v tomto případě, protože spotřební daň má určitý systém a zavádělo by to další nečistoty do tohoto zákona.

Nehledě k tomu, že bychom mohli jít do určitých sporů s GATTem. A nakonec není dost dobře možné rozlišit, když někdo bude současně nakupovat a produkovat. Tady by bylo potřeba dalších kontrolních orgánů a já nevím co ještě dále. Čili, doporučil bych potom, v pozměňovacích návrzích, aby se o tomto bodu hlasovalo zvlášť.

Jinak je ošetřena i nekalá konkurence šumivých vín o vína perlivá. Sazba se sjednocuje. U vín dezertních se sazba snižuje ze 16,30 na 7,80.

Dámy a pánové, myslím si, že vládni novela je velice pozitivní, změny budou mít pozitivní dopad na podnikatelskou sféru a nebudou mít negativní dopad na státní rozpočet, což je, myslím, to nejdůležitější. Pane předsedo, já jsem skončil. Prosím, abyste otevřel rozpravu, do které se hlásím.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji vám, pane společný zpravodaji. Mám tady už písemné přihlášky podané před vaší přihláškou. Zaznamenávám vás tedy na místo čtvrté. S pozměňovacími návrhy jsou zatím přihlášeni páni poslanci Emil Jaroš, Jaroslav Štrait, Josef Hurta a jako čtvrtý tedy pan poslanec Stanislav Pěnička. V tomto pořadí, prosím, přistupujte k řečništi. Jako první pan poslanec Emil Jaroš. Prosím.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážená vládo, dámy a pánové, předem se omlouvám panu ministru Stráskému a všem kuřákům. Vládní novela navrhuje zvýšení spotřební daně u cigaret bez filtru a s filtrem do délky 70 mm - to je nutno podotknout - o 9 haléřů, a to na 36 haléřů, u doutníků a cigáros na 46 haléřů. Toto zvýšení se jeví jako velmi opatrné a při dnešním nárůstu tabakismu v naší populaci až příliš ohleduplné. Je zbytečné zdůrazňovat škody na zdraví a tím i vynaložené prostředky na nápravu zdraví nebo v oblasti sociální při trvalém poškození zdraví a invalidizaci.

Při poslední návštěvě představitel Světové zdravotnické organizace pro boj proti tabakismu zcela přesvědčivě dokázal na velkých souborech, kdy progresivní zvýšení cen tabákových výrobků vede, a to významně, k poklesu počtu kuřáků. Tvrdit, že nějaká značka cigaret je zdravější, je neseriózní. Mohou být cigarety kvalitní a méně kvalitní, ale ne ve vztahu k ochraně zdraví.

Domnívám se, že výraznější povýšení spotřební daně u tabáku povede k významnějšímu plněni státní pokladny, což z tohoto pohledu není prioritní, ale u mnohých k významnému omezení a i abstinenci dalšího kouření. Zdražení tabákových výrobků se jistě nesetká se spontánním nesouhlasem veřejnosti.

Proto se připojuji k usnesení kolegů z hospodářského výboru a podávám pozměňovací návrh, a to v článku I1, odst. 61, z § 4 vypustit "do 70 mm". Druhý návrh v tom samém oddílu je ten, aby se změnila číslovka 036 a byla nahražena číslovkou 046. Tím dojde i ke sjednocení spotřební daně u tabákových výrobků, po kterém je též voláno.

Domnívám se, že zvýšení cen v průměru o Kč 2,20 na krabičku cigaret povede jistě k lepšímu naplnění státní pokladny, ale v žádném případě nepovede k omezení kouření. Jestliže by prošel tento pozměňovací návrh, bylo by zvýšení přibližně asi o pět Kč. To už by jistě, dalo by se říci, kuřáky přece jenom přesvědčilo o omezení nebo dokonce abstinenci, o které jsem mluvil. Nehledě k tomu, že toto není jistě poslední slovo a vláda bude mít potom i další možnosti dalších novel na přelomu roku pokračovat ve spotřební dani u tabákových výrobků. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Slovo má pan poslanec Jaroslav Štrait. Připraví se pan poslanec Josef Hurta.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, podávám také pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, také k § 40 - sazby daně z tabákových výrobků.

Bod č. 61 navrhuji v novém znění. Stávající znění § 40 navrhuji označit jako odstavec 1a doplnit odstavec 2: "Uvedené sazby daně se snižují u cigaret provazcových a cigaret s filtrem do 70 mm i nad 70 mm délky, s obsahem do 12 miligramů včetně dehtových zplodin o 50% základní sazby. Pokud obsah dehtových zplodin přesáhne v cigaretě 25 miligramů, zvyšuje se základní sazba o 50%."

Zdůvodnění: Lze podle názoru nejen mého sladit zájmy fiskální i zdravotní, přitom jistě lékaři namítnou nebo už namítli, že kouření škodí i v případě cigaret, které se prodávají pod značkou Light, tedy lehké, s obsahem škodlivých zplodin podstatně nižším, než je ve východní Evropě zvykem. Dlouhodobě je prokázáno, že s přechodem od cigaret hrubých s obsahem 30 miligramů dehtu v cigaretě k 10 miligramům se sníží riziko rakoviny o 30%. Je prokázáno, že každý prodaný balíček cigaret stojí společnost desetkrát víc - výlohy na zdravotnické služby, ztráty ve výrobě způsobené nemocemi, pracovní neschopností, předčasným úmrtím, než kolik státu vynese na daních. Výše uvedený návrh o spojení fiskálních a zdravotních zájmů je dlouhodobě úspěšně praktikován ve Velké Británii podle filozofie "čím více cigareta škodí, tím je dražší".

Nemusím zdůrazňovat, že obchod cigaretami je velká politika. V procesu privatizace byl prodán státní kartel České republiky na výrobu cigaret z 56% firmě Philip Moric. Maďarsko postupovalo opatrněji, své čtyři tabákové továrny rozdělilo mezi čtyři zahraniční firmy - Philip Moric, Raynolds, BAT a německou firmu Retsma.

Situace v naší republice je velice zlá. Zvýšilo se za poslední dva roky procento kuřáků u mládeže mezi 15 - 24 lety z 36 na 42%. Velký vliv má invaze tabákových monopolů v reklamě. Daňové opatření by donutilo výrobce cigaret alespoň sledovat kvalitu výroby. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Štrait ukončil svůj příspěvek. Slovo má pan poslanec Josef Hurta. Připraví se pan poslanec Stanislav Pěnička.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážení kolegové, navrhuji doplnit v § 22 pod číselný kód nomenklatury celního sazebníku 2710 novou položku "směs maximálně 70% motorové nafty a minimálně 30% řepkového oleje esterifikovaného neboli metylesteru" a k ní přiřadit sazbu daně nula korun na tunu.

Zdůvodnění: Vysoké ceny pohonných hmot na trhu na jedné straně a přebytek zemědělských výrobků na straně druhé vedou k alternativnímu využití půdy, k výrobě etylalkoholu v některých zemích, který se potom přidává do benzinu jako směsi nebo tzv. bionafty, řepkového oleje esterifikovaného nebo metylesteru, jak se různě nazývají. Čistá bionafta vyžaduje úpravy naftových motorů a její výrobní náklady jsou vysoké ve srovnání s motorovou naftou, včetně spotřební daně.

Odborníci se proto pokusili o vytváření směsi motorové nafty s bionaftou tak, aby nebylo nutné upravovat naftové motory a přesto se umožnilo využití řepkového oleje jako pohonné hmoty. Dospěli až k poměru 65 dílů motorové nafty a 35 dílů řepkového oleje. I tato směs patří mezi ekologická paliva, jak dokazují atesty této směsi. Problém je však ekonomický. Je-li motorová nafta zatížena spotřební daní 8 250 Kč na tunu, tj. asi 6,85 Kč na litr a pohybují-li se výrobní náklady řepkového oleje okolo 28,- Kč na litr, nelze cenou konkurovat motorové naftě a bionafta i její směsi mají použití jenom velmi omezené.

Nabízí se řešení ve dvou variantách - buď osvobodit tuto směs od spotřební daně, nebo zavést pro metylester určitou zápornou spotřební daň, kterou jsme v minulosti téměř všude odstranili.

Vedle ekologických vlivů obtížně ekonomicky vyčíslitelných stojí jistě za pozornost možnost podstatného rozšíření osevních ploch řepky. V našich poměrech se dá odhadnout asi až na 20% z orné půdy. Zvýšení důchodů výrobcům řepky, zlepšení využití výrobních kapacit tukového průmyslu - některé se přímo na bionaftu v současné době zaměřují. Získá se kvalitní bílkovinné krmivo, jako náhrada za dovozy soji. Posílí se vlastní zdroje pohonných hmot. Celkově toho nejsme schopni vyrobit příliš mnoho - asi 640 tisíc tun, kdybychom všechnu řepku použili k těmto účelům. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hurtovi, se svým pozměňovacím návrhem vystoupí pan poslanec Pěnička, připraví se pan poslanec Jan Jegla.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP