Čtvrtek 8. července 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Dlouhému za jeho vystoupení. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, poslankyně, vážení ministři, já nebudu obhajovat nebo zdůvodňovat něco, co bylo včera obhájeno a zdůvodněno, pouze bych vám chtěl přednést výsledek celodenní práce skupiny, která se skládala z navrhovatele, společného zpravodaje, předkladatelů pozměňovacích návrhů a představitelů ministerstva životního prostředí včetně pana ministra.

Jen jednu maličkou poznámku. Samozřejmě jsme uvažovali o ošetření i dalších oblastí a i ošetření toho problému do nabytí některých dat. Došli jsme k závěru, že licence, které už dnes ministerstvo životního prostředí uděluje na základě jiných zákonů, jiných paragrafů, je možné udělovat i nadále.

Ale já bych se vrátil k těm návrhům, které předkládáme jako společný pozměňovací návrh, který bych byl rád, kdybyste potom vzali jako celek. Máte to na stole, můžete vizuálně problém sami posoudit, ale já ho musím přečíst, protože kvůli stenozáznamu je potřeba to uvést. Z důvodu zrychlení budu pouze upozorňovat, kde je nový text, který nahrazuje starý, resp. který je úplně nový. Takže název zákona by zněl: "Zákon o zákazu, výrobě, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících". Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: "§ 1 - obecná ustanovení. Zákon upravuje povinnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání při výrobě, dovozu a používání látek (a nyní je doplnění) poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země (dále jen látky) a výrobků takové látky obsahujících (dále jen výrobky). Účelem zákona je zamezení dalšího úniku těchto látek (přidané "těchto") do ovzduší."

"Výroba, dovoz a užívání látek a výrobků, § 2 - výroba látek a výrobků zakazuje"a nové je "ve lhůtách uvedených v příloze tohoto zákona". Seznam máte, v pokračování textu je uveden v příloze tohoto zákona.

"U výrobků, které byly vyrobeny před účinností tohoto zákona, stanoví ministerstvo životního prostředí vyhláškou dobu, po kterou musí být ještě prodávány."Odst. 3 byl vypuštěn, nový odst. 3 zní: "Výrobce je povinen zřetelně označit výrobky textem: výrobek obsahuje látky ničící ozonovou vrstvu Země."Písm. b) a písm. a) jsou vypuštěny. Odst. b) je také vypuštěn.

Odst. 4: "Za výrobu se nepovažuje recyklace látek. Recyklací se rozumí postup, při kterém jsou látky jímány, aniž by došlo k jejich úniku do ovzduší, a čistěny tak, aby bylo umožněno jejich další použití."To byl nový text.

"§ 3 - dovoz látek"a nyní je nový text: "Zakazuje ve lhůtách uvedených v příloze tohoto zákona."

Odst. 2 - "Dovoz výrobků se zakazuje dnem 1. 1. 1994."To byly nové věci.

Další nová věc je odst. 3, tam bude text: "Výjimka se povoluje pro dovoz látek a výrobků používaných ve zdravotnictví"a pokračuje původní text "při akutním ohrožení života"a pokračuje nový text "a množství těchto látek a výrobků stanoví ministerstvo životního prostředí vyhláškou po projednání ministerstvem zdravotnictví. Současně stanoví dobu, v níž musí být dovoz ukončen."

§ 4 - užívání. Odst. 1 bude nový - "Užívání látek spojené s jejich únikem do ovzduší se zakazuje ve lhůtách uvedených v příloze tohoto zákona."

Další odst. 2 se vypouští, nový odst. 2 má znění: "Všechny právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny při své činnosti zajistit účinná technická opatření k zamezení úniku látek do ovzduší."

Odst. 3: "Do doby účinnosti tohoto zákazu výrob, dovozu a užívání látek jsou výrobci a dovozci povinni platit poplatek ve výši 100 korun za každý kilogram vyrobené nebo dovezené látky, popřípadě této látky obsažené v dovezeném výrobku. Podrobnosti o výpočtu a placení poplatku stanoví výrobcům a dovozcům ministerstvo životního prostředí vyhláškou. Poplatek je příjmem Státního fondu životního prostředí ČR."

Odst. 4 také nový: "Způsob zneškodnění látek a výrobků stanoví ministerstvo životního prostředí vyhláškou."Pokuty, § 5, je to nový text. § 5: "Pokutu ve výši od 2 500 korun do 500 tis. korun uloží orgán ochrany ovzduší právnické a fyzické osobě oprávněné k podnikání za: a) výrobu, dovoz a prodej látek a výrobků, b) užívání látek, c) porušení povinnosti stanovení v § 2 odst. 3 a § 4 odst. 2 a 3 tohoto zákona."

§ 6 - "Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy orgán ochrany ovzduší zjistil porušení zákazu či povinnosti, avšak nejpozději do tří let ode dne, kdy k porušení zákazu či povinnosti došlo."

Odst. 2 - "Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti ohrožení životního prostředí."

Odst. 3 - "Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v době jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty znovu povinnost, za niž byla pokuta uložena, uloží se další pokuta až do výše dvojnásobku pokuty stanovené v § 5."

Odst. 4 - "Na řízení o ukládání pokut podle tohoto zákona se vztahují obecné právní předpisy o správním řízení. Z uložené pokuty je 25 % příjmem obce, kde došlo k porušení zákona, 85% příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky."

§ 8 zůstává v původním znění - zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za znečišťování, se doplňuje takto: v § 3 odst. 2 se za dosavadní písm. f) vkládá písm. g), které včetně poznámky č. 11 a) zní: "ukládá pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání za porušení povinností stanovených zákonem o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících". V poznámce pod čarou je tedy nově "výrobků takové látky obsahujících".

Další změna dosti významná je v příloze, která stanoví, které látky jsou odkdy zakázány, tzn. jejich výroba a dovoz. Je to nový návrh, který akceptuje pozměňující návrh kolegy Effenbergera. V podstatě jsou tam tři látky - halon 100, 1211, 1301 a 2402, jejichž výroba, dovoz a užití se od 1. dubna 1994 zakazují a od 1. ledna 1996 se zakazuje výroba, dovoz a užívání dalších látek, které jsou obsaženy v tomto seznamu.

To je celý pozměňovací návrh, který předkládám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Seiferovi. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Effenberger, připraví se pan poslanec Špaček.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, s ohledem na rozsáhlé změny a poněkud nebývalý postup rozpracování tohoto návrhu zákona navrhuji stažení svých pozměňovacích návrhů, které jsem přednesl včera a jejichž myšlenky měly být zapracovány do jednotného textu, jak o něm hovořil předkladatel.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, promiňte, vy nemusíte navrhovat, vy můžete v tuto chvíli stáhnout, protože rozprava je otevřena a v otevřené rozpravě můžete své pozměňovací návrhy stáhnout.

Poslanec Josef Effenberger: Děkuji za toto upřesnění. Opravuji se ve smyslu připomínky pana místopředsedy a stahuji své pozměňovací návrhy.

Pro informaci sněmovny - škoda, že odešel pan ministr Dlouhý - chtěl bych reagovat na dva dosti důležité body z toho, co zde přednesl.

První je otázka vládního návrhu. My jsme samozřejmě nemohli vládní návrh odmítnout, protože oficiálně z našeho hlediska žádný neexistuje, žádný nebyl doručen. Je-li na světě, sněmovna o tom prostě neví a nemůže vědět. Mimochodem, myšlenka licenčního uspořádání, která podle pracovních verzí tohoto návrhu je známa, by byla docela dobře kompatibilní s návrhem poslaneckým a nemohu než vyslovit politování, že tento vládní návrh k dispozici není.

Pokud se týče zájmu chladírenského průmyslu, hovořil jsem s jeho představiteli a znám materiál, na který se odvolával pan ministr. Ony škody ve výši asi 2,5 mld. Kč by se vztahovaly na variantu, kdyby se naplnila původní verze tohoto návrhu, tzn. striktní zákaz k 1. dubnu 1994. Po vyjasnění situace a přizpůsobeni termínů, jak to zaznělo včera, a s podstatným rozlišením a vymezením četných látek a jejich zákazem k datu 1. 1. 1996 zástupci onoho chladírenského svazu byli plně srozuměni a došlo k naprosté dohodě mezi nimi a navrhovateli této poslanecké předlohy. Domnívám se, že námitka pana ministra se vztahovala k situaci, která je novým vývojem věcí překonána, čili obava z velkých ztrát nehrozí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Effenbergerovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, moje vystoupení bude mít v podstatě stejnou strukturu jako vystoupení pana poslance Effenbergera. Za prvé bych rád využil znovuotevřené diskuse a stáhl všechny své pozměňovací návrhy, které jsem včera přednesl, ve prospěch jednoho velkého komplexního pozměňovacího návrhu, který přednesl pan poslanec Seifer.

Za druhé bych si dovolil zareagovat na jednu pasáž z vystoupení pana ministra Dlouhého, kde litoval toho, že stát nebude mít v rukou aktivní nástroj, kterým by mohl řídit průmyslovou politiku nebo spotřebu a výrobu freonů v době do jejich úplného zákazu, to je zhruba do roku 1996. Já se naopak domnívám, že je zcela legitimní, když stát v tomto případě formou zákona řekne, že od tohoto data nesmějí být freony použity nebo vyráběny, a je zcela věcí výrobců a uživatelů, jak se podle toho zachovají, zejména v případě, kdy mají dostatečně dlouhou dobu k tomu, aby se na tento fakt připravili a zařídili se podle něj.

Vůbec necítím potřebu, aby stát zasahoval svým aktivním konáním do vůle a činnosti relativně svéprávných subjektů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Špačkovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Brodský.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si upozornit na malou nesrovnalost, která se objevuje v tisku 433 A, který nám byl dnes dán do lavic, kde je uvedeno datování - v Praze dne 1. července 1993. Tady je nepřesnost, protože tato společná zpráva se zapracovanými pozměňovacími návrhy byla předložena až dnes a tyto pozměňovací návrhy - jestli tomu dobře rozumím - jsou předmětem, říkejme tomu, noční práce zpravodajů.

Leč přesto přeze všechno bych si dovolil dát tři pozměňovací návrhy. Budu teď mluvit k tisku 433 A. V § 4 odst. 2 doporučuji druhou část věty vypustit a nahradit textem. "zamezit úniku látek do ovzduší".

Druhý odstavec by zněl: "Všechny právnické a fyzické osoby, oprávněné k podnikání, jsou povinny při své činnosti zamezit úniku látek do ovzduší. "

Malé vysvětlení - nedovedu si představit, jak takto citovaným zákonem může být přikázáno jednotlivému výrobci, zpracovateli, event. uživateli zařízení, který má ve své náplni nebo obhospodařuje, přijmout taková technická opatření, která by užívání zamezila. Proto tato změna citace.

Druhý pozměňovací návrh se vztahuje k § 6 odst. 3, kde výši pokuty při opakovaném porušení navrhuji zvýšit z dvojnásobku na pětinásobek.

Třetí pozměňovací návrh se vztahuje k § 7. Z uložené pokuty je 50% příjmem obce, kde došlo k porušení zákona, a 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky, s odkazem tak, jak je uvedeno dále.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Brodskému. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Miloslav Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, mám dva drobné pozměňovací návrhy, nicméně už v tuto chvíli nezávidím společnému zpravodajovi, jak bude pracovat s tisky 433 a 433 a), neboť je jasné, že tisk 433 A je nazván chybně. Nejde o společnou zprávu, ale jde o pracovní pomůcku. Vítám, že zpracovatelé pozměňovacích návrhů změnili ustanovení § 5, původně třetí odstavec tohoto ustanovení tak, jak je obsaženo ve společné zprávě. Dle sněmovního tisku 433 je naprosto neúnosný. Avšak ani onen nový text, který navrhl kolega Seifer v rámci svých pozměňovacích návrhů, není úplně správný.

Navrhuji tedy pro případ, že by pozměňovací návrh kolegy Seifera k § 5 byl přijat, což doporučuji, aby byl pak ještě rozšířen o můj pozměňovací návrh, který směřuje k tomu, aby v § 5 písm. a) i písmeno b) před slova "tam uvedená", bylo ještě vloženo "zakázanou a zakázané". Zákon totiž evidentně dovoluje do určitých dat vyrábět, dovážet a prodávat, event. užívat látky a výrobky, o nichž hovoří. Je to přirozený požadavek, neboť každé jiné řešení by naprosto neúnosným způsobem - a předkladatelé jsou si toho vědomi - poškodilo hospodářskou, ale i spotřebitelskou sféru naší společnosti.

Ale protože zákon do určitého data dovoluje látky a výrobky zákonem jinak postižené vyrábět, dovážet a užívat, nemůže v jiném svém ustanovení ukládat pokutu za to, že jsou vyráběny, dováženy, prodávány a užívány. Proto onen doplněk. To je jediný můj pozměňovací návrh.

V další části bych prosil - vzhledem k tomu, že vystoupil pan ministr Dlouhý, předkladatel i společný zpravodaj a pan ministr Benda, a já jsem se z úst společného zpravodaje dozvěděl, že ony pozměňovací návrhy byly vypracovány skupinou, která pracovala za účasti ministra životního prostředí, konzultovala s nimi ony pozměňovací návrhy - zda by ministr životního prostředí ještě jednou nevystoupil a nesdělil své stanovisko k oněm pozměňovacím návrhům a k celému návrhu zákona tak, jak vyplývá z pozměňovacích návrhů přednesených dnes panem poslancem Seiferem. Vím, že není mým právem vyvolávat pana ministra, ale přesto bych ho o to prosil.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Výbornému. Pan ministr chce vystoupit, takže mu uděluji slovo.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Pane místopředsedo, dámy a pánové, celkem rád vítám příležitost, abych mohl ještě dodat ke svému úvodu několik dalších informací a spíš rozšířit své stanovisko.

Opakuji znovu, že oba dva návrhy, tzn. vládní návrh a poslanecký návrh, se lišily. Teď už mluvím v minulém čase, protože tato odlišnost se poněkud zmenšila. Lišily se v principu, jak uvedený problém řešit.

Vládní návrh zvažoval všechny možné aspekty včetně ekonomických a řešil tento problém jako určitý mechanismus, mechanismus, kde záměrně jsme nevolili volbu nového zákona, ale pokusili jsme se ho dát do jednoty se stávajícím systémem, tzn. s využitím zákona o ovzduší. Chtěli jsme také posílit do určité míry sílu tohoto již existujícího zákona.

Poslanecký návrh byl v té své původní podobě, řekl bych, velmi striktní a podle našeho názoru ve svých požadavcích nereálný. My jsme se samozřejmě pokoušeli si představit, jak bychom tento zákon z pozice ministerstva jeho dodržování - kontrolovali a uplatňovali. V té své původní podobě byl pro nás nepřijatelný. Proto také jsem doporučil vládě při jeho posuzování jeho odmítnutí. Nicméně na obou dvou návrzích se paralelně pracovalo s tím - jak už jsem řekl - že vládní návrh prodělal podstatně složitější proceduru, byl dvakrát vracen, byly zvažovány jak už pan ministr Dlouhý zdůraznil - ekonomické aspekty a hlavně ekonomické mechanismy, které budou jeho uplatňování do určité míry řídit. Protože současně se vyvíjel i návrh poslanecký, považovali jsme za vhodné, aby, až poslanci budou rozhodovat, měli v ruce návrhy oba dva.

Abyste měli možnost se rozhodovat. Nicméně jsme cítili určitou konvergenci obou dvou návrhů. Mohu říci, že naše práce v tom dnešním dnu se pokusila vyřešit aspoň část toho sblížení, které by možná prodělaly oba dva návrhy při společném projednávání ve sněmovně.

Vycházeli jsme dnes ze skutečnosti, že situace ve sněmovně je taková, že včera projednaný návrh zákona bude s velkou pravděpodobností přijat. To říkám otevřeně. Proto jsme se pokusili - a zde bych chtěl ocenit přístup předkladatelé - společnými silami tento návrh dotáhnout a vylepšit do podoby, kterou máte před sebou. Abych to uzavřel - přestože bych i dnes raději byl v situaci, kdy budou projednávány oba dva návrhy, přestože ten předložený návrh má některé nedostatky, které nebylo možno v tomto čase vyřešit - domnívám se (a jsme všichni, kteří jsme se účastnili té dnešní práce přesvědčeni o tom), že se velmi přiblížil vládnímu návrhu a že v této podobě může splnit tento poslanecký návrh, pokud bude přijat, funkce, které se od něho očekávají. Pokud pan poslanec Výborný je spokojen a stačí mu toto mé vyjádření, tak vám děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Františku Bendovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Anton Zima.

Poslanec Anton Zima: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vystupuji zde velmi málo. K dnešnímu vystoupení mne přiměla tato diskuse a její obsah. Vidím v globálním ohrožení nás všech na této Zemi podstatně větší význam než jakékoli věci, které jsme tu dnes, včera i jindy probírali. Proto jsem toho názoru, že zákon, který by měl nějakým způsobem vymezit zánik výroby a používání ozón ničících látek, je tak významná věc, že takto nedodělaný a nepřipravený zákon by se neměl dnes schválit.

Celodenní práce - tak jak jsem slyšel od předkladatele - je podle mne - na základě toho, kolik bylo pozměňovacích návrhů a jakým způsobem tady byly projednávány - celodenní práce je málo na to, aby byl řádně připraven. Regulace zániku výroby a dovozu ozón ničících látek je podle mého názoru významnou věcí a mechanismus této regulace tento poslanecký návrh neobsahuje. Já pro sebe sám nemám záruku, zda těsně před termínem zákazu těchto látek nebo těsně do termínu zákazu těchto látek si nebudou někteří výrobci, kteří budou naplno dále vyrábět (protože nejsou regulováni), dělat velké zásoby, které potom jakýmkoli způsobem pustí a udělají větší škodu, než by udělali za jiných podmínek. Nejsem si jist, zda po termínu, který bude zakazovat používání těchto látek, nebudeme muset dále snášet porušení zákona, a to proto, že budeme muset nechat v provozu zařízení, která obsahují tyto látky, protože tato zařízení zabezpečují pro život a zdraví důležité funkce v průmyslu, zdravotnictví, v domácnostech apod.

Přimlouvám se velmi za to, aby všechny dobré věci z obou návrhů byly znovu posouzeny, aby se vycházelo buď z jednoho nebo z druhého, ale v každém případě aby se zavedla moudrá regulace velmi rychlého, efektivního a reálného zániku výroby a zákazu používání těchto látek.

Proto navrhuji, abychom přerušili projednávání tohoto zákona a znovu projednávali ve výborech jak vládní návrh, tak tento poslanecký s tím, abychom se snažili dát dohromady zákon, který by byl reálný a který by bylo možno skutečně na zářijovém zasedání přijmout. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, reflektuji váš procedurální návrh. Souhlasíte s tím, že bych o něm dal hlasovat po skončení příspěvků, které jistě mají nárok na to, aby tady odezněly. Hlásí se pan poslanec Váca, potom pan poslanec Seifer.

Poslanec Oldřich Váca: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se připojit k vystoupení mého předřečníka pana Zimy a chtěl bych to doplnit ještě o některé další myšlenky. Jsem velice rád, že došlo konečně ke spolupráci poslanců a vlády, ministerstva životního prostředí ve věci tak důležitého zákona. Nicméně se domnívám, že je třeba si uvědomit, že jedno, prakticky jedno jediné čtení tak závažné zákonné normy zde v této sněmovně, navíc připravené během několika hodin, by mohlo dopadnout tak, že budeme chodit za panem prezidentem, aby tento návrh nepodepsal, protože se v něm krátce po schválení objeví určité zásadní nedostatky a nemáme zde dnes senát, který dělá podle ústavy ještě další čtení zákona, a je možno nedostatky odstranit. Stává se nám to dosti často, že takové drobné závady způsobují krátce po přijetí zákona okamžitě novely. I já se připojuji k procedurálnímu návrhu - projednávání tohoto zákona přerušit do příští zářijové schůze. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vácovi. Slovo má pan poslanec Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já budu reagovat velice krátce. Za prvé zákon není nepřipravený. Zákon je velice připravený a málokterému zákonu byla věnována tak intenzívní pozornost jako tomuto. Za druhé obavy z toho, že po přijetí zákona by došlo ke kolapsu, jsou neopodstatněné, protože je tu dostatečně dlouhá doba - půl roku a tři čtvrtě roku - na to, aby se podniky, výrobci, spotřebitelé připravili. Třetí věc - regulační mechanismy zde existují. Ministerstvo jich používá z dnešních zákonů. Myslím, že toto jsou argumenty, které sice znějí krásně, ale nejsou opodstatněné. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Seiferovi. Dostal jsem písemnou přihlášku od pana Josefa Ježka. Potom se připraví ke slovu pan poslanec Jan Černý a pan ministr.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych podpořit návrh kolegy Zimy a polemizovat s vystoupením pana poslance Seifera. Upozorňuji na ustanovení § 7, kde se hovoří o tom, že z uložené pokuty je 25% příjmem obce, kde došlo k porušení zákona. Domnívám se, že je nereálně určit obec, kde došlo k porušení zákona, tímto způsobem. Znění § 7 nepotvrzuje to, že přípravě tohoto textu byla věnována maximální pozornost. Domnívám se, že tomu tak není. Doporučuji, abychom projednávání tohoto zákona přerušili. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Ježkovi. Pan ministr má přednost.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Pane místopředsedo, dámy a pánové, omluvte, že jsem tady nezvykle často, ale potřebuji reagovat jen na jednu z předcházejících připomínek. Já jsem řekl a opakuji, že bych i dnes uvítal, kdybychom měli možnost projednávat vládní návrh i poslanecký návrh vedle sebe. Vládní návrh vzniká ve větším klidu. A nejen v klidu, ale i v takovém poklidu státní byrokracie, která na některé takovéto práce má svůj čas. Chtěl bych se však ohradit proti tomu, že při tom dnešním projednávání byl projednáván nějak chaoticky nebo že nebyl projednáván dostatečně kvalifikovaně. Mohu vás ujistit, že na této práci se podílel tým špičkových lidí z ministerstva - mluvím pouze za ministerstvo životního prostředí - kteří tuto problematiku znají nazpaměť a touto tematikou se zabývají už leta. Otázka regulace těchto látek se na ministerstvu řeší v různých etapách, přinejmenším rok mého působení. Tito lidé jsou schopni i v takovéto časové tísni naprosto kvalifikovaně věci posuzovat a rozhodovat. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Bendovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jan Černý.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP