Čtvrtek 25. února 1993

Poslanec Vítězslav Sochor: Pane předsedající, interpelace týkající se nelegálního pobytu cizinců na území České republiky obsahovala celkem osm otázek. S částí odpovědí můžeme souhlasit, ovšem nesouhlasíme s odpovědí na otázku jedna a nesouhlasíme s odpovědí na otázku čtyři a šest. U otázky číslo jedna nesouhlasíme proto, že je výčtem legislativních nástrojů, podle kterých se mají cizinci chovat, nikoli výčtem činností ministerstva vnitra v této oblasti - s tím nelze souhlasit. Protože jednací řád nám neumožňuje přijetí odpovědí per parte, musím podat návrh, aby sněmovna nesouhlasila s odpovědí pana ministra na naši interpelaci.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sochorovi. Otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který přečtu.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Jana Bláhy, Karla Hrdého, Zdeňka Trojana, Františka Brožíka a Vítězslava Sochora na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nelegálního pobytu cizinců na území České republiky, jejich nezákonného podnikání a porušování dalších zákonů České republiky, uvedenou ve sněmovním tisku 10 A."

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 43.

Kdo je proti? 29.

Kdo se zdržel hlasování? 37.

Děkuji. Návrh usnesení nebyl přijat.

Já se musím pokusit o návrh opačného znění usnesení, Přečtu jej.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Jana Bláhy, Karla Hrdého, Zdeňka Trojana, Františka Brožíka a Vítězslava Sochora na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nelegálního pobytu cizinců na území České republiky, jejich nezákonného podnikání a porušování dalších zákonů České republiky, uvedenou ve sněmovním tisku 10 A."

Kdo souhlasí s takto formulovaným návrhem usnesení, ať to dá najevo zvednutím ruky. 59.

Kdo je proti? 51.

Kdo se zdržel hlasování? 4.

Tento návrh usnesení byl přijat.

Dále jde o interpelaci pana poslance Jiřího Šolera na ministra vnitra Jana Rumla. Pan poslanec Šoler je přítomen. Pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci působení zločineckých mafií v České republice - tisk 11. Odpověď se předkládá jako tisk 11 A. Ptám se pana poslance Šolera, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jiří Šoler: Všeobecně pokládám odpověď pana ministra Rumla za uspokojivou. Výhrady mám ke dvěma otázkám.

Za prvé jsem se ho tázal v souvislosti s otázkou červené rtuti, co udělá pro to, aby zvýšil úroveň české policie. Pan ministr mi odpověděl, že policii bude školit pomocí zahraničních odborníků. Ptám se, proč zrovna zahraničních odborníků, když zrovna v otázkách, o nichž jsem se zmiňoval, tím odborníkem, který poskytl veškeré informace, byl bývalý pracovník Polarografického ústavu ČSAV, z politických důvodů vyhozen jako republikán a dnes pracuje jako redaktor Špíglu. Pokud máme odborníky takovýchto typů, neměli bychom je umísťovat do kotelen nebo do redakcí, ale měli bychom jim dát příležitost, aby uplatnili své odborné zkušenosti, třeba ve školení policie, to je první věc.

Druhá věc je obecně otázka zločinu a terorismu v Československu. Rád bych upozornil na případ, který se odehrál v nedávné době v této sněmovně, kdy terorista telefonoval do sněmovny a upozorňoval, že je tady umístěný Semtex. Jedná se tedy jasně o trestný čin šíření poplašné zprávy. A dokonce i někteří poslanci Parlamentu tomuto člověku zajišťovali konto a žádali občany, aby na ně platili. To znamená, že tito poslanci se podíleli na financování terorismu v Československu. Tento jev považuji za velice nebezpečný. Chtěl bych upozornit na podobnou situaci, která se odehrála v roce 1933 při zapálení Říšského sněmu. Mám obavy, aby vývoj v Československu se neubíral podobným směrem.

Předseda PSP Milan Uhde: Zeptal bych se pana poslance Šolera, zda můžeme hlasovat o tom, že souhlasí nebo zda nesouhlasí s odpovědí.

Poslanec Jiří Šoler: Má-li být otázka takto jednoznačná, konstatuji, že třeba souhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Souhlasí. Vybíráme si tedy tuto odpověď a otevírám diskusi ke stanovisku pana poslance Šolera. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí. Rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o usnesení, které přečtu.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Šolera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci působení zločineckých mafií v České republice, uvedenou ve sněmovním tisku 11 A."

Kdo souhlasí s tímto navrženým usnesením, ať zvedne ruku. 98 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. Nikdo nebyl proti.

Toto usnesení bylo přijato.

Pan poslanec Šoler má zde ještě jednu interpelaci, a to na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku. Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Šolera ve věci týrání mentálně postižených dětí v Ústavu sociální péče Lochovice - jde o tisk 12. Odpověď se předkládá jako tisk 12 A. Táži se, zda pan poslanec Šoler považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jiří Šoler: V této věci bych za prvé chtěl konstatovat, že nevím, jestli já omylem nebo všichni, dostal jsem pouze první stránku interpelace. Na druhé stránce nebyly uvedeny žádné závažné skutečnosti věcného typu, ale jistá argumentace. Rád bych jeden odstavec ze druhé strany přečetl. "Podle schválených prohlášení přebírá Česká republika na sebe všechny mezinárodní závazky včetně úmluvy o právech dítěte, platné v ČSFR od 6. února 1991 a publikované ve Sbírce zákonů pod č. 104/1991. Podle článku 90 této úmluvy cituji. Smluvní strany učiní všechna potřebná zákonodárná, administrativní, sociální a výchovná opatření k ochraně dětí před fyzickým a psychickým násilím, bezprávím nebo týráním, zanedbáváním a nedbalým zacházením nebo využíváním." Podle článku 23 odst. 1 "smluvní strany uznávají, že mentálně nebo fyzicky postižené dítě má požívat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporu soběstačnosti a umožnit aktivní účast dítěte ve společnosti."

Doufám, že situace v Ústavu sociální péče Lochovice bude urychleně řešena tak, aby zejména chovanci ústavu netrpěli újmu.

Pokud se týče této záležitosti, jsem si vědom, že mnohá obvinění, která v případu Ústavu sociální péče vznikla, vznikla z důvodů ne zcela těch, že by se občané obrátili na orgány zákona, ale z jakýchsi nedobrých vztahů v tomto ústavu. V každém případě se domnívám, že případ, na který jsem upozornil, to znamená případ týrání Víta Kopeckého, se skutečně uskutečnil a příčiny, za jakých byl oznámen tento případ, nejsou tak zcela podstatné. Jedná se o jasný případ porušení základních lidských práv, jedná se o jasný případ, který většinou zařazujeme do kategorie zločinu proti lidskosti. Domnívám se, že v každém případě ochrana práv dítěte je velice důležitou věcí, kterou by tato společnost měla respektovat, a to bez ohledu na další okolnosti případu, které jsou možná problematické.

Protože z odpovědi pana ministra jsem neviděl rychlé řešení případu, které by uzavřelo případ, jako bezvýznamný, protože v ústavu je situace normální, neboť naopak vedla k odvolání ředitele, který věc nezvládá, tak jsem se obrátil na Mezinárodní výbor Červeného kříže v Ženevě, aby tuto situaci prošetřil. Současně cítím plné právo v případě potřeby se obrátit na orgán, v jehož jurisdikci je příslušná mezinárodní úmluva o právech dítěte, tzn. Mezinárodní výbor pro lidská práva v Organizaci spojených národů v Ženevě. Současně bych chtěl upozornit, že lidská práva jsou pro republikány tím hlavním, a žádné výhrůžky nám nezabrání v tom, abychom se jich zastávali.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, z vaší řeči jsem vyrozuměl, že nejste s vaší odpovědí spokojen.

Poslanec Jiří Šoler: Spokojen nejsem, protože nevede k řešení tohoto případu.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance J. Šolera na ministra práce a sociálních věcí J. Vodičku ve věci týrání mentálně postižených dětí v Ústavu sociální péče Lochovice, uvedenou ve sněmovním tisku 12 A."

Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku! 56.

Kdo je proti tomuto usnesení? 16.

Kdo se zdržel hlasování? 50.

Tento návrh nebyl přijat.

Musím se pokusit předložit sněmovně návrh opačného smyslu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance J. Šolera na ministra práce a sociálních věcí J. Vodičku ve věci týrání mentálně postižených dětí v Ústavu sociální péče Lochovice, uvedenou ve sněmovním tisku 12 A."

Kdo je pro přijetí tohoto znění usnesení, ať zvedne ruku! 58.

Kdo je proti? 51.

Kdo se zdržel hlasování? 15.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat. Záležitost zůstává otevřena.

Do třetice na interpelaci pana poslance Šolera byla dána odpověď od ministra zahraničních věcí J. Zieleniece, který odpověděl ve věci adekvátního prostředí pro zastoupení OSN v Praze - tisk 13. Odpověď se předkládá jako tisk 13 A.

Táži se pana poslance Šolera, zda odpověď ministra Zielence považuje za uspokojivou.

Poslanec Jiří Šoler: Pokud se týká odpovědi pana ministra Zielence, kterou jsem žádal o prozkoumání situace reprezentace zastoupení OSN v Praze, jsem samozřejmě neočekával, že během 30denní lhůty bude tato otázka vyřešena. Proto nemohu vznášet námitky proti tomu, že v podstatě byl zahájen proces k tomu, aby se tato otázka řešila. Chtěl bych pouze připomenout, že zrovna nedávno jsem dostal do ruky dopis od Helsinki Citizens Assembly, která sídlí v Panské ulici 7, Praha 1. Jde o poněkud problematickou společnost, která by měla spíš sídlit v Helsinkách než v Praze. Je to v těsném sousedství onoho sídla OSN, takže kdyby pan ministr hledal vhodné místnosti, bylo by je možné doporučit místo této organizace. Jinak jsem tedy s odpovědí spokojen.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šolerovi za jeho stanoviska. Otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? (Nikdo se nehlásil.)

Tuto rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o návrhu usnesení, které zní:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance J. Šolera na ministra zahraničních věcí J. Zielence ve věci odpovídajícího prostředí pro zastoupení OSN v Praze, uvedenou ve sněmovním tisku 13 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 118.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Dál je tu odpověď na interpelaci poslankyně Evy Fischerové na místopředsedu vlády a ministra financí I. Kočárníka ve věci dofinancování r. 1992 a způsobu financování zdravotnických zařízení na začátku r. 1993, uvedenou ve sněmovním tisku 15 A.

Prosím, paní poslankyně, abyste se vyjádřila, zda jste s odpovědí spokojena.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dne 19. prosince minulého roku jsem se obrátila s interpelací, kterou specifikoval pan předseda, na pana ministra zdravotnictví a pana ministra financí. Až 16. února jsem obdržela odpověď pouze od místopředsedy vlády a ministra financí pana ing. Kočárníka. Obsah odpovědi vyplynul z vývoje situace a po stránce finanční až na opožděnou reakci dnes už v zásadě nelze nic namítnout.

Něco podstatného mně však přece jen z odpovědi není zcela jasné. Jaké je stanovisko k řešení situace zadlužených zdravotnických zařízení? Až potud řeč v číslech.

A nyní mně dovolte několik vět o průvodních problémech současné a nikoliv ideální finanční situace řady zdravotnických zařízení, při jejichž řešení nemohou dominovat čísla, ale především přístupy lidské a etické.

Cílem mé interpelace bylo zavčas upozornit na finanční potíže značné části zdravotnických zařízení, které se bez včasného řešení příslušnými ministerstvy musely dostavit a také se tak stalo. Řada zdravotnických zařízení neproplácela faktury, byla zbytečně penalizovaná, zaměstnanci byli vystaveni pocitu sociální nejistoty, byl omezován provoz a preskripce léků, protože momentálně nebyly prostředky k dispozici. V tisku byla zbytečně publikována řada kritických stanovisek k systému transformace zdravotnictví, který již sám o sobě přináší řadu objektivních potíží a které chceme a musíme vyřešit.

Lze namítnout, že z důvodů, které uvádím, k přerušení provozu zdravotnických zařízení nedošlo. Ano, je to pravda. Je to dobře. Ale já se přesto táži: Budeme příště opět čekat, až spadne balkon, a teprve potom budeme opravovat omítku? V zájmu kvality a etické úrovně léčebné péče by měly být k dispozici finanční prostředky pro zdravotnická zařízení v čase potřeby. Pokud jsou bankovní operace tak nepružné, je nutné, aby s tím příslušná ministerstva počítala. Chápu, že doba je překotná a problémů k řešení je víc než dost. Ale tam, kde jde o lidské zdraví, měly být v souladu s Programovým prohlášením vlády uplatněny priority. Děkuji za pozornost a pochopení.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně, prosím, je možno odpověď podle vás pokládat za uspokojivou? Nebo ne?

Poslankyně Eva Fischerová: Odpověď pokládám za uspokojivou, pouze s jednou výhradou, a to problém zadluženosti zdravotnických zařízení.

Předseda PSP Milan Uhde: Dobře, otvírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Nevidím přihlášku do rozpravy. Rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o návrhu usnesení, které se pokusím formulovat takto:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslankyně Evy Fischerové na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci dofinancování roku 1992 a způsobu financování zdravotnických zařízení na začátku roku 1993, uvedenou ve sněmovním tisku 15A."

Kdo souhlasí s takto formulovaným návrhem, ať zvedne ruku. 104.

Kdo je proti tomu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Toto usnesení bylo přijato.

Dále odpověděl ministr zdravotnictví pan Petr Lom na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci havarijního stavu dětské nemocnice v Pelhřimově. Jde o sněmovní tisk 28. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 28A. Táži se pana poslance Jaroslava Nováka, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, odpověď považuji za uspokojivou a navíc jsem pověřen tlumočit díky a pozdrav panu ministrovi zdravotnictví a to pozvání do Pelhřimova stále platí. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Novákovi. Otvírám rozpravu k tomuto sdělení a k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o návrhu usnesení, které přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jaroslava Nováka na ministra zdravotnictví Petra Loma ve věci havarijního stavu dětské nemocnice v Pelhřimově, uvedenou ve sněmovním tisku 28A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 113 hlasů pro.

Kdo je proti? Nikdo nebyl proti.

Tento návrh byl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci pana poslance Tomáše Štěrby ve věci vynětí pražského hotelu Golf z veřejné dražby, tisk 30. Je přítomen pan poslanec Štěrba? Zdá se, že ho nevidím. Ptám se, zda pověřil některého z kolegů poslanců, aby ho při odpovědi zastupoval. Prosím, jde o odpověď pana předsedy vlády Václava Klause na interpelaci stran vynětí pražského hotelu Golf z veřejné dražby tisk 30. Ptám se, zda pan poslanec Štěrba považuje odpověď za uspokojivou. Ano. Otvírám rozpravu k tomuto sdělení a k této věci. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Tomáše Štěrby na předsedu vlády Václava Klause ve věci vynětí pražského hotelu Golf z veřejné dražby uvedenou ve sněmovním tisku 30A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. Pan poslanec Štěrba ať se nevzdaluje, týká se ho další interpelace. 116 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. Nikdo nebyl proti.

Tento návrh byl přijat.

Ministr zahraničí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci pana poslance Tomáše Štěrby ve věci obsazení funkce konzula velvyslanectví České republiky ve Švýcarsku panem Jaroslavem Popplem, tisk 68, odpověď je předložena jako sněmovní tisk 68A.

Táži se, zda pan poslanec Štěrba považuje odpověď za uspokojivou. Ano. Otvírám k této věci rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Tomáše Štěrby na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci obsazení funkce konzula velvyslanectví České republiky ve Švýcarsku panem Jaroslavem Popplem, uvedenou ve sněmovním tisku 68A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 115 hlasů pro.

Kdo je proti? Nikdo nebyl proti.

I toto usnesení bylo přijato.

Pan poslanec Hrazdíra podal interpelaci na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, ministra hospodářství Karla Dybu a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhu, ti zaslali společnou odpověď panu poslanci Hrazdírovi na jeho interpelaci ve věci úvahy, zda hospodářská činnost rozpočtových a příspěvkových organizací je živností, nebo ne. Tisk 233 ze VII. volebního období České národní rady. Odpověď předložena jako sněmovní tisk 77A. Táži se pana poslance Hrazdíry, zda odpověď považuje za uspokojivou. Vidím, že ano. Otvírám rozpravu k této věci. Kdo se hlásí? Nikdo se nehlásí do rozpravy. Rozpravu uzavírám a předložím vám usnesení, o němž budeme hlasovat.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Antonína Hrazdíry na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, ministra hospodářství Karla Dybu a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhu ve věci úvahy, zda hospodářská činnost rozpočtových a příspěvkových organizací je živností, nebo ne, uvedenou ve sněmovním tisku 77A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku. 106 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. Nebyla zvednuta žádná ruka.

Usnesení bylo přijato.

Mám před sebou ještě písemné interpelace, než se vrátíme k původnímu pořadí. Ústní interpelace. Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na ústní naléhavou interpelaci Stanislava Kozáka ve věci vzniku tzv. Demokratické strany Sudety, tisk 93. Odpověď předložena jako tisk 93A. Táži se pana poslance Stanislava Kozáka, zda považuje odpověď za uspokojivou. Je tomu tak. Otvírám rozpravu k této věci. Kdo se hlásí? Nikdo se nehlásí do rozpravy. Rozpravu uzavírám a předkládám návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na ústní naléhavou interpelaci poslance Stanislava Kozáka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci vzniku takzvané Demokratické strany Sudety uvedenou ve sněmovním tisku 93A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 103 hlasy pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo nebyl proti.

Tento návrh byl přijat.

Je tu interpelace, kterou podal pan poslanec Josef Wagner na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace s. p. Knižní velkoobchod - tisk 93. Odpověď se předkládá jako tisk 93B.

Táži se pana poslance Wagnera, zda považuje odpověď za uspokojivou. Ano.

Otevírám rozpravu k tomuto tématu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo. Rozpravu uzavírám a předkládám návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na ústní interpelaci poslance Josefa Wagnera na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace s. p. Knižní velkoobchod, uvedenou ve sněmovním tisku 93B."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 107 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. Nebyl hlas proti, i toto usnesení bylo přijato.

Poslední ústní interpelaci podával opět poslanec Josef Wagner, adresoval ji ministru státní kontroly Igoru Němcovi ve věci převzetí federálního nemovitého majetku Českou republikou - tisk 93. Odpověď pana ministra předložena jako sněmovní tisk 93C.

Táži se pana poslance Josefa Wagnera, zda odpověď pana ministra považuje za uspokojivou.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nepovažuji odpověď pana ministra za uspokojivou a nepovažuji za vhodné, abychom ztráceli čas ve sněmovně nekonečným dohadováním, což začíná připomínat spor osobní. Toto spor osobní není a hodlám ho vyřešit způsobem zcela jiným.

Pan ministr mi neodpověděl na řadu jednoznačných otázek, které tato sněmovna musí vnímat, protože již k tomu dala sama mnoho důkazů. Posledně, když se projednávala otázka vypořádání se s předáním majetku SSM lidu Československa. Ve sněmovně se jasně ukázalo, že se způsobem předávání a s výsledky nejsme spokojeni.

Odpověď pana ministra je samozřejmě taková, že oni udělali všechno. Oni neudělali nic, protože my nejsme spokojeni se stavem věcí a stav věcí je špatný.

Nemá cenu, abychom se vzájemně přetahovali o hlas, zda-li interpelace tak či onak. Proto navrhuji zcela jiné řešení: vzít na vědomí stanovisko ministra, nehlasovat, jestli souhlasíme nebo nesouhlasíme a já z tohoto místa žádám pana generálního prokurátora v souladu s ustanovením zákona o jednacím řádu, tedy s jedinou možností, jak to legálně učinit: pouze z tohoto místa jej požádat o to, aby do 30 dnů podle téhož zákona dal stanovisko k předání majetku KSČ lidu Československa, k předání majetku SSM lidu Československa a ke kontrolním causám, nepořádku v účetnictví na ministerstvu státní kontroly a ke kontrolní cause špatného hospodaření s nemovitým majetkem státu, který má v hospodaření ministerstvo státní kontroly, to je ona nemovitost v peci.

Považuji toto řešení za racionálnější, kompetentní státní orgán vydá stanovisko a my se nebudeme vzájemně přesvědčovat o věcech, které nemáme možnost ani jeden, ani druhý, ani nikdo z nás racionálně posoudit.

Prosím vás pouze o to, abychom nehlasovali, zda souhlasíme či nesouhlasíme, ale vzali pouze na vědomí, co se stalo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP