Úterý 26. ledna 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu

26. ledna 1993 v 11.05 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 188 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr obchodu a průmyslu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté, zjišťuji, že podle prezenční listiny bylo v 11.02 hod. podepsáno, a tudíž i přítomno 127 poslankyň a poslanců, to znamená, že jsme schopni se usnášet. Proto zahajuji 2. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a všechny vás na ní srdečně vítám. Na pozvánce máte návrh pořadu dnešní schůze. Pozvánka vám byla spěšně rozeslána minulý čtvrtek večer po jednání organizačního výboru, kde byl stanoven termín schůze a návrh pořadu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než přistoupíme ke schválení pořadu dnešní schůze, dovolte mi několik slov úvodem. V pondělí 18. ledna 1993 byl do mého sekretariátu doručen písemný návrh poslanců koaličních stran se 41 podpisy, a tito poslanci navrhli za kandidáta pro volbu prezidenta republiky pana Václava Havla. K tomuto návrhu se svými podpisy připojili další poslanci vládní koalice.

Ve středu 20. ledna 1993 byl doručen do mého sekretariátu návrh 33 poslanců, kteří navrhli za kandidátku pro volbu prezidenta republiky paní Marii Stiborovou. Jeden poslanec od návrhu dodatečně odstoupil.

Týž den, tj. ve středu 20. ledna 1993, byl doručen návrh 11 poslanců Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa a tento návrh zněl na pana Miroslava Sládka jako kandidáta pro volbu prezidenta republiky.

Všechny tyto návrhy jste obdrželi jako sněmovní tisky. Jak víte, organizační výbor se původně usnesl na jiném pořadu 2. schůze. Vzhledem k významu volby prezidenta republiky se po předložení návrhů kandidátů rozhodl změnit své rozhodnutí tak, jak je uvedeno na pozvánkách na 2. a 3. schůzi Poslanecké sněmovny.

Pro úplnost sděluji, že pokud volba prezidenta republiky bude úspěšná, stanovil organizační výbor termín slavnostní 4. schůze Poslanecké sněmovny, na které zvolený prezident republiky složí slib, na úterý 2. února 1993 ve 14.00 hod. ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Ještě bych se rád vyjádřil k návrhu pořadu dnešní schůze. Předpokládáme, že v 1. bodu pořadu bychom se věnovali výhradně způsobu hlasování a volebnímu řádu, který tomuto způsobu hlasování odpovídá. Projednali bychom všechny okolnosti, týkající se volby prezidenta republiky. Pak bude následovat přestávka a po ní v 15.00 hodin začneme projednávat samu volbu prezidenta republiky.

Paní poslankyně, páni poslanci, předpokládám, že po této informaci bychom již mohli přistoupit ke stanovení pořadu dnešní schůze.

Táži se vás tedy, kdo z vás má návrh na změnu nebo doplnění pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny, přihlaste se a vzneste svůj návrh. Zdá se, že se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy uzavírám a přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny, jak je uveden na pozvánce včetně předneseného časového rozvrhu, ať to dá najevo zvednutím ruky. 172 hlasy pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. Nikdo.

Návrh byl přijat a budeme se schváleným pořadem řídit. Prvním bodem je

I.

návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky

Paní poslankyně, páni poslanci, byly vám předloženy tři návrhy volebních řádů. Prezidenta republiky volí podle Ústavy České republiky parlament. Přitom do nabytí účinnosti zákona o ustavení Prozatímního senátu vykonává funkci senátu Poslanecká sněmovna. Ústava též stanoví podmínky volitelnosti prezidenta republiky. V té souvislosti bych vám rád doporučil, abychom zvolili komisi, která by podmínky volitelnosti navržených kandidátů ověřila. Předpokládám, že by komise měla být desetičlenná a že by v ní každý poslanecký klub měl být zastoupen jedním členem. O této věci jsme již jednali na politickém grémiu, představitelé klubu byli s touto skutečností seznámeni, a já proto prosím předsedy poslaneckých klubů, aby laskavě sdělili jména svých zástupců v této komisi. Pan kolega Trnka se hlásí jako první.

Poslanec František Trnka: Poslanec Vačkář. (Mimo mikrofon.)

Předseda PSP Milan Uhde: Poslanec Vačkář za LSU. Další návrh pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Levý blok navrhuje poslance Vladimíra Řezáče. (Mimo mikrofon.)

Předseda PSP Milan Uhde: Levý blok navrhuje pana poslance Vladimíra Řezáče. Další návrhy prosím. Pan poslanec Hrdý se hlásí.

Poslanec Karel Hrdý: Paní poslankyně Fischerová. (Mimo mikrofon.)

Předseda PSP Milan Uhde: Sociální demokracie deleguje paní poslankyni Fischerovou. Dále se hlásí pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Pan poslanec Oldřich Vrcha. (Mimo mikrofon.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Oldřich Vrcha za Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa. Další návrh má pan kolega Kavan.

Poslanec Petr Kavan: Doktor Bílý. (Mimo mikrofon.)

Předseda PSP Milan Uhde: Za HSD-MS navrhuje pan poslanec Kavan pana doktora Bílého. Pan kolega Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Paní kolegyně Röschová. (Mimo mikrofon.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec navrhl paní poslankyni Röschovou za Občanskou demokratickou stranu. Pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Doporučuji zkoumat legitimitu předcházejícího návrhu. Doporučuji pana poslance Hirše. (Mimo mikrofon.)

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, pan poslanec Hirš za nezávislý liberální klub. Dále pan poslanec doporučil zkoumat legitimitu návrhu, který byl přednesen tuším před ním. Je tomu tak? Ano, rozumím tomu dobře. Další návrhy prosím, pan poslanec Jegla.

Poslanec Jan Jegla: Kolega Broulík. (Mimo mikrofon.)

Předseda PSP Milan Uhde: Kolega Broulík za HSD-MS. Pan kolega Ledvinka má návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan poslanec Šuman. (Mimo mikrofon.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Šuman za Občanskou demokratickou alianci. Dále pan kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Josef Janeček. (Mimo mikrofon.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pan Poslanec Josef Janeček za KDU-ČSL. Pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Pan poslanec Zahradníček. (Mimo mikrofon.)

Předseda PSP Milan Uhde: Navrhuje poslance Zahradníčka za Křesťansko-demokratickou stranu. Všechny kluby podaly své návrhy. Existuje problém, na který poukázal pan poslanec Vyvadil. Problém, který není v tuto chvíli vyřešen, protože na něm pracuje určitá skupina, která má pro příští zasedání organizačního výboru navrhnout, jak řešit situaci, která vznikla v klubu HSD-MS po vzniku nového klubu na jeho základě a poté, co z bývalého klubu zbylo několik poslanců, kteří do nového klubu nevstoupili nebo nebyli převzati.

Obávám se, že tato situace bude muset být v tuto chvíli rozřešena, předtím nemůžeme přistoupit k volbě.

Poslanec Jan Vik: (Hovořil z místa.) Omlouvám se, omylem jsem nahlásil pana poslance Vrchu, který je v jiné skupině. Navrhuji pana poslance Zdeňka Vlčka.

Předseda PSP Milan Uhde: Tuto změnu zaznamenávám. Teď jde o to, že pan poslanec Kavan navrhl za zbytek někdejšího klubu HSD-SMS, za čtyři poslance, kteří zbyli, jednoho člena do skupiny ověřovatelů podmínek volitelnosti. Je otázka, zda tento návrh má logiku, zda tento klub existuje, když nesplňuje požadavek minimálního počtu poslanců. Situace - opakuji pro ty, kteří to nesledovali nebo nevědí - je právnicky složitá a zkoumá ji skupina poslanců vedená panem poslancem Hrazdírou.

Poslanec Petr Kavan: (Hovořil z místa.) Pane předsedo, stahuji svůj návrh, abych nekomplikoval dnešní jednání a vyčkám rozhodnutí komise.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kavanovi za konciliantní přístup. Návrh, který byl podán, zbavujeme jména pana poslance Bílého. Jinak platí jména: ODS - poslankyně Röschová, Levý blok - poslanec Řezáč, ČSSD - poslankyně Fischerová, LSU - poslanec Vačkář, KDU-ČSL - poslanec Janeček, HSDMS - poslanec Broulík, ODA - poslanec Šuman, SPR-RSČ - poslanec Zdeněk Vlček, KDS - poslanec Zahradníček, Nezávislý liberální klub - poslanec Hirš.

Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby členy komise, která ověří podmínky volitelnosti navržených kandidátů na prezidenta republiky, byli poslanci a poslankyně, které jsem právě přečetl.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 187 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Předpokládám, že u kandidátů, kteří byli navrženi, by mohla komise podmínky volitelnosti ověřit v polední přestávce. Sdělení o výsledcích ověření sdělí tato komise Poslanecké sněmovně po ukončení rozpravy před vlastní volbou.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o způsobu hlasování při volbě prezidenta republiky zákon nehovoří. Podle jednacího řádu je hlasování na schůzích Poslanecké sněmovny veřejné nebo tajně, přičemž kromě vymezených případů se tajně hlasuje pouze tehdy, usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna.

Organizační výbor se na své schůzi 21. ledna rozhodl navrhnout vám, aby se volba prezidenta republiky uskutečnila tajným hlasováním. Jménem organizačního výboru vám nyní tento návrh předkládám. Protože ze schváleného způsobu hlasování vyplyne, o jakém volebním řádu máme jednat, rozhodneme nejdříve o způsobu hlasování. Podle jednacího řádu se o návrhu na tajný způsob hlasování rozhoduje bez rozpravy.

Táži se proto, kdo souhlasí s tím, aby Poslanecká sněmovna volila prezidenta republiky tajným hlasováním, ať zvedne ruku. 150 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto způsobu hlasování, ať zvedne ruku. 39 hlasů proti tajnému hlasování.

Je zjevné, že návrh na tajné hlasování byl velkou většinou poslankyň a poslanců přijat.

Schválili jsme tedy, že prezidenta republiky budeme volit tajným hlasováním, a k tomu nám byl předložen odpovídající návrh volebního řádu. Nyní bychom se k němu měli vyjádřit. Návrh připravili ověřovatelé Poslanecké sněmovny, kteří přitom dbali doporučení organizačního výboru Poslanecké sněmovny.

Táži se nyní pověřeného poslance ze skupiny ověřovatelů, zda si přeje předložený návrh volebního řádu nejdříve uvést. Pan poslanec Kolář se hlásí a já mu uděluji slovo.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych přednesl úvodní slovo k návrhu volebního řádu pro tajné hlasování k volbě prezidenta České republiky. Jak již bylo řečeno, tímto návrhem se zabývala ve čtvrtek skupina ověřovatelů a s jejími výstupy pracoval organizační výbor a výsledkem této práce je návrh volebního řádu.

Po těchto jednáních došlo ještě k dalším jednáním, která vyústila v určité změny, které ještě dnes projednávala znovu skupina ověřovatelů. Dovoluji si nyní předložit k některým bodům změny.

Vyjádřím se nyní k jednotlivým bodům: první změna, kterou ověřovatelé navrhují, se týká bodu 1, aby z textu byla vypuštěna slova "v prvním kole nadpoloviční většině všech poslanců Poslanecké sněmovny a v druhém a třetím kole". Místo tohoto textu by zněl text "v každém kole". Bod 1. takto upravený zní: "Volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány v každém kole alespoň jedné třetině poslanců Poslanecké sněmovny." Tato dikce je v souladu s Ústavou České republiky.

K dalším navrhovaným změnám došlo v bodě 7, u písmene a/, kde se navrhuje v poslední větě za slovy "u ostatních kandidátů" vložit text "a písmeno Z", čili celý text zní: "a/ souhlas s jedním z navržených kandidátů vyjádří hlasující na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla před jménem tohoto kandidáta. Pořadová čísla u ostatních kandidátů a písmeno Z musí označit dvojím přeškrtnutím, takto - "X"

Další navrhovaná změna se týká bodu 7, písmeno b/ - v podstatě jde o tutéž změnu jako v bodu a/, tj. za slovy "u všech kandidátů" vložit slova "a písmene Z", takže celý text odstavce b/ by zněl: "Nesouhlas se všemi kandidáty vyjádří dvojím přeškrtnutím pořadového čísla u všech kandidátů a písmene Z, takto - "X" a další úpravy na hlasovacím lístku jsou nepřípustné."

Bod 7, písmeno c/ by zněl: "Zdržení se hlasování se vyjádří zakroužkováním písmene Z a dvojím přeškrtnutím pořadových čísel u všech kandidátů, takto - "X"."

Toto jsou všechny změny, které ověřovatelé navrhují po dnešní poradě zapracovat do předloženého volebního řádu. Změny, které se navrhují v bodě 7, mají v podstatě ten cíl, aby se maximálně vyloučila jakákoli manipulace s volebními lístky.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kolářovi za uvedení návrhu volebního řádu a za přednesení jednotlivých změn, které doporučuje skupina ověřovatelů do tohoto návrhu vnést.

Otevírám nyní k tomuto návrhu rozpravu a táži se, zda se někdo chce k návrhu volebního řádu vyjádřit. Mám zde přihlášku do rozpravy, kterou podala paní poslankyně Janů.

Poslankyně Ivana Janů: Vzdávám se slova - chtěla jsem se vyjádřit k otázce, která byla již nyní vyřešena.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Hlásí se někdo další do rozpravy? Dávám slovo panu poslanci Macháčkovi.

Poslanec Jiří Macháček: Pane předsedo vlády, kolegyně a kolegové, k volebnímu řádu, který byl rozdělen na lavice, bych měl jednu výhradu. Zdá se mi, že v tomto volebním řádu je jednoznačně popsán ten článek ústavy, kde se jedná o volbě prezidenta, a to tříkolový systém. Mám dojem, že vzhledem k tomu, že prezidenta v současné době volí pouze Poslanecká sněmovna, je třetí kolo duplicitní s druhým kolem. Proto navrhuji, aby se bod číslo 2 vypustil, tam kde je toto vzpomínáno - to by chtělo ocitovat všechny odstavce, že se volí ve třech kolech, aby to bylo vypuštěno s tím, že podmínky zůstávají zachovány tak jak jsou, tj. že v prvním kole je prezident volen nadpoloviční většinou všech poslanců Poslanecké sněmovny a v druhém kole nadpoloviční většinou přítomných.

Dávám ještě ke zvážení - ústava to neupravuje - další eventuální volby prezidenta, i když asi tento případ nenastane, ale víme, že ve Federálním shromáždění bylo explicitně vyjádřeno, že prezident nebo kandidáti na prezidenta, kteří jsou v jednom kole, nemohou v tom dalším kandidovat.

Je otázka, jestli zde by nemělo být zahrnuto v tomto volebním řádu prohlášení o tom, kdyby náhodou došlo k situaci, že nebude nikdo zvolen, tak jak by se mělo pokračovat. To je vše. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Macháčkovi za jeho návrh i připomínku a táži se, kdo si dále přeje vznést návrh. Pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové mám námitku a současně návrh, týkající se shodně bodu 13 a 16 návrhu volebního řádu. Navrhuji v obou bodech vypustit text na konci věty, to znamená text "... kterými se rozumí poslanci, kteří se zúčastnili hlasování."

Ústava České republiky stanoví, že volba je platná, jestliže se vysloví určitý počet členů z přítomných poslanců, kdežto zde v tomto návrhu se používá termínu upřesněného, že za přítomného poslance se považuje ten, který se zúčastnil hlasování.

K tomu lze říci asi toto: být přítomen jednání Poslanecké sněmovny je nepochybně povinností každého poslance a této povinnosti činí za dost i ten poslanec, který třeba je zde přítomen a čte si noviny, zatímco zúčastnit se hlasování je už aktivní účast, a poslanec, který se aktivně třeba nezúčastní hlasování, ač je přítomen, je nepochybně tím poslancem, kterého má ústava na mysli, pokud jde o jeho přítomnost. Proto se domnívám, že ten text, jak je navrhován v bodě 13 a 16, nepřípustným způsobem upřesňuje dikci Ústavy České republiky. Navrhuji proto v obou bodech vypustit slova "... kterými se rozumí poslanci, kteří se zúčastnili hlasování."

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Matulkovi, slovo má paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: K této problematice, dámy a pánové, kterou zde přednesl pan poslanec Matulka, bych jenom velice stručně chtěla říci, že je samozřejmě možný a správný výklad takový, který je v tomto návrhu. Pro vaši informaci, organizační výbor o těchto dvou bodech jednal minimálně třičtvrtě hodiny, kdy jsme hovořili o tom, kdy vlastně poslanec při tajné volbě je přítomen. Nakonec jsme o této problematice hlasovali a hlasování rozhodlo o tom, že do volebního řádu bude uveden text tak, jak je v bodě 13 a 16.

To jsem považovala za svoji povinnost vám sdělit, abyste byli před hlasováním o pozměňovacím návrhu pana poslance Matulky přesně informováni.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Röschové, ptám se po dalších hlasech do rozpravy. Nejsou žádné další přihlášky, proto rozpravu uzavírám a dávám slovo zástupci ověřovatelů, panu poslanci Kolářovi, aby se vyjádřil k návrhům, popřípadě připravil tyto návrhy pro hlasování.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy, vážení páni, v rozpravě vystoupili celkem dva kolegové a jedna kolegyně. Jako první vystoupil pan kolega Macháček, který navrhoval vypustit bod 2 a v dalším textu vypustit vše, co se týká třetího kola volby prezidenta. Ověřovatelé o této záležitosti jednali a domnívají se, že třetí kolo volby prezidenta je v souladu s platnou Ústavou České republiky, i když je prezident volen pouze Poslaneckou sněmovnou. Proto za ověřovatele si dovoluji navrhnout, aby zůstala původní dikce a nikoli to, co navrhuje pan kolega Macháček.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, je tedy možno o tomto návrhu pana poslance Macháčka hlasovat. Je tomu tak, pane poslanče Koláři?

Poslanec Robert Kolář: Ano, je tomu tak.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat, kdo je pro pozměňovací návrh, který vznesl pan poslance Macháček a který pan poslanec Kolář komentoval.

Ať zvedne ruku, kdo je pro tento návrh. 20 hlasů bylo pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 62 hlasů proti.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím, pane poslanče, abyste laskavě uvedl další pozměňovací návrh.

Poslanec Robert Kolář: Jako druhý vystoupil v rozpravě pan kolega Matulka a měl připomínku k bodu 13 a 16, připomínka bylo shodná a týkala se vypuštění konce věty, a sice v tom smyslu, že by se vypouštěl text "... kterými se rozumí poslanci, kteří se zúčastnili hlasování".

K tomuto návrhu mohu říci tolik, že v původním návrhu ověřovatelů tato dikce nebyla, protože znamená v podstatě průlom do tajného hlasování v tom smyslu, že doposud jsme při tajném hlasování brali za účastníky hlasování ty, kteří si vyzvedli hlasovací lístky. Podle textu tak, jak je navržen v bodě 13, který jste dostali na lavice, by se tato základní filosofie změnila. Já sám tady prezentuji svůj názor nebo názor skupiny ověřovatelů, se domnívám, že by bylo možno tento text vypustit.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, je třeba o tom dát hlasovat, slyšeli jste návrh pana poslance Matulky, slyšeli jste k tomuto návrhu výklad pana poslance Koláře, který představuje skupinu ověřovatelů a původních autorů návrhu.

Kdo je tedy pro pozměňovací návrh pana poslance Matulky, ať zvedne ruku. 69 hlasů je pro tento pozměňovací návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 40 hlasů proti.

Je zcela zjevné, že tento návrh nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů.

Pane poslanče Koláři, jsou to všechny pozměňovací návrhy, které byly podány?

Poslanec Robert Kolář: Ještě vystoupila v rozpravě paní kolegyně Röschová, domnívám se, že ta nepodala žádný pozměňovací návrh, pouze se vyjadřovala k návrhu pana kolegy Matulky.

Ve svém úvodním slově jsem přednesl já svoje pozměňovací návrhy, čili rád bych nechal hlasovat í o nich, týkaly se jednak bodu 1 a potom bodu 7 písm. a), b) a c). Ptám se, jestli je nutné tyto návrhy zopakovat, nebo jestli o nich můžeme hlasovat přímo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP