ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

97

Zpráva

ústavně právního výboru České národní rady

k vládnímu návrhu zákona ČNR (tisk 95)

o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

Ústavně právní výbor projednal ve své schůzi dne 21. prosince 1970 vládní návrh zákona ČNR (tisk 95) o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.

Po zprávě zpravodaje posl. dr. Lubomíra Procházky a po rozpravě se výbor usnesl doporučit České národní radě, aby v předloženém vládním návrhu zákona byly provedeny tyto změny:

V čl. I.

Pod č. 2 se v doplněném odstavci 3 škrtají slova "a vrcholný orgán v soustavě lidových kontrol".

Důvodem této změny je nepředcházet tímto návrhem zákona připravované zákonné úpravě lidové kontroly a výraz "vrcholný orgán v soustavě lidových kontrol" ponechat Výboru lidové kontroly ČSSR.

Pod č. 3 uvedené ustanovení, které zní: "§ 2 odst. 1 se doplňuje takto: "7. Česká správa dopravy " se škrtá. Ostatní body čl. I. se přečíslovávají.

Důvodem této úpravy je, že věci dopravy, pokud náležejí do působnosti republik, nejsou dosud plně ujasněny. Podle dosavadního stavu náleží většina záležitostí týkajících se dopravy v České socialistické republice do působnosti národních výborů. Důsledkem navrhované změny bude, že nezbytné vrcholné řídící funkce ve věcech dopravy bude až do případné nové zákonné úpravy vykonávat vláda České socialistické republiky.

V čl. III.

Tento článek se v důsledku změny v čl. I. č. 3 škrtá a ostatní články se přečíslovávají.

Ústavně právní výbor proto doporučuje České národní radě, aby vládní návrh zákona ČNR (tisk 95) o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky s uvedenými věcnými a některými stylistickými úpravami schválila.

V Praze dne 21. prosince 1970

dr. Lubomír Procházka v. r.

prof. dr. Václav Vaněček, DrSc., v. r.

zpravodaj

předseda ústavně právního výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP