ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

96

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ............................ 1970

o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky

a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Cíle a hlavní úkoly státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1971

§ 1

(1) Cílem státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1971 je dosáhnout zvýšení efektivnosti národního hospodářství, které by umožnilo přikročit od konsolidace ekonomiky k postupnému přechodu na plynulý proporcionální rozvoj k vytvoření podmínek pro řešení rozvojových úkolů pátého pětiletého plánu.

(2) Státní prováděcí plán rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1971 v souladu se záměry Směrnice pro vypracování pátého pětiletého plánu stanoví tyto hlavní úkoly:

a) další rozvoj společenské výroby při zdůraznění kvalitativní stránky na základě lepšího využívání základních fondů, surovin a materiálů, energie a pracovních sil tak, aby vytvořený národní důchod vzrostl ve srovnání s rokem 1970 o 4,7%;

b) zvýšení efektivnosti investiční výstavby rychlejším uváděním nových kapacit do provozu a snižováním rozestavěnosti proti současnému stavu při prioritním zaměření na výstavbu palivo-energetické základny;

c) konsolidaci vnějších ekonomických vztahů zrychlením obratu výměny zboží se socialistickými státy a účinnějším zapojením ekonomiky do mezinárodní dělby práce;

d) další rozvoj životní úrovně růstem osobní spotřeby při důsledném odměňování podle výsledků práce; přitom je nutno dále upevňovat stabilizaci vnitřního trhu řešením strukturální stránky spotřeby;

e) další upevnění řídící úlohy plánu a zvýšení účinnosti a kvality řízení na všech stupních a ve všech článcích národního hospodářství.

§ 2

K zabezpečení úkolů uvedených v § 1 stanoví vláda České socialistické republiky státní prováděcí plán rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1971.

§ 3

Státní rozpočet České socialistické republiky

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "Státní rozpočet republiky")

se stanoví částkou

97 567 967 000 Kčs

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou

97 567 967 000 Kčs

   

(2) Dotace a subvence ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky činí

12 432 907 000 Kčs


 

(3) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy tyto finanční vztahy k rozpočtům národních výborů:

souhrnný finanční vztah dotace ve výši

11 975 900 000 Kčs

účelové subvence ve výši

14 004 800 000 Kčs


 

(4) Vláda se zmocňuje promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu, změny v působnosti federálních a národních orgánů, opatření vyplývající ze zákona o rozpočtových pravidlech, změny v redistribuci odvodů odpisů a zisku mezi výrobními hospodářskými jednotkami, úpravu Silničního fondu a úpravu souhrnného finančního vztahu a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah a účelové subvence stanoveny, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky.

§ 4

Porušeni finančních a rozpočtových předpisů

Vláda může snížit, vázat, popřípadě odčerpat ministerstvům, ostatním ústředním orgánům, jimi řízeným organizacím a státním fondům prostředky, poskytované ze státního rozpočtu republiky nebo státních fondů, jestliže tyto orgány nebo organizace porušují finanční a rozpočtové předpisy nebo zásady pro poskytování dotací; národním výborům může snížit z týchž důvodů souhrnný finanční vztah a účelové subvence poskytované jim ze státního rozpočtu republiky.

§ 5

Vláda může přenést oprávnění uvedená v ustanovení § 3, odst. 4 a § 4 na ministra financí.

§ 6

Zmocnění ministra financí

Ministr financí se zmocňuje

a) poskytovat přechodné výpomoci ministerstvům a ostatním ústředním orgánům pro potřebu příspěvkových organizací jimi řízených a krajským národním výborům, Národnímu výboru hlavního města Prahy a národním výborům měst Brna, Ostravy a Plzně a přijímat záruky za úvěry socialistických organizací;

b) opatřovat finanční prostředky přechodnými půjčkami ke krytí časové neshody mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu republiky v roce 1971; přechodné půjčky je nutno zásadně splatit do konce roku 1971 a není-li to možné, je nutno způsob jejich úhrady navrhnout České národní radě nejpozději při schvalování státního závěrečného účtu za rok 1971.

§ 7

Použití doplňkových zdrojů národních výborů a přebytku jejich hospodaření

(1) Národní výbory použijí v roce 1971 prostředků fondu rezerv a rozvoje a ostatních doplňkových zdrojů k úhradě výdajů svých rozpočtů, pokud tyto výdaje nebudou kryty plánovanými příjmy jejich rozpočtů a dotacemi nebo účelovými subvencemi ze státního rozpočtu republiky nebo z rozpočtu národního výboru vyššího stupně.

(2) Zdrojem fondu rezerv a rozvoje jsou prostředky tohoto fondu z minulých let a přebytky hospodaření v rozsahu stanoveném vládou. V průběhu roku nesmí národní výbory převádět doplňkové zdroje do svého fondu rezerv a rozvoje.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.

Důvodová zpráva

Podle ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, schvaluje Česká národní rada střednědobý národohospodářský plán České socialistické republiky, který je výchozím podkladem pro prováděcí roční plán. Vzhledem k tomu, že návrh zákona o pátém pětiletém plánu bude předkládán České národní radě ke schválení až v první polovině roku 1971, je nutno pro zabezpečení plánovitého řízení národního hospodářství ČSR v roce 1971, aby vláda ČSR stanovila státní plán na rok 1971 před schválením pátého pětiletého plánu, a to na podkladě cílů a hlavních úkolů a v rámci zmocnění stanovených předkládaným návrhem zákona.

Návrh zákona o státním rozpočtu republiky se opírá o ustanovení čl. 11 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci. Stanoví celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu, výši souhrnného finančního vztahu rozpočtů národních výborů ke státnímu rozpočtu a účelové subvence poskytované ze státního rozpočtu do rozpočtů národních výborů. V návrhu jsou dále obsaženy dotace a subvence ze státního rozpočtu federace.

Návrh státního rozpočtu na rok 1971 je v souladu s upevněním centrálního řízení národního hospodářství úzce spjat se státním plánem, jehož cíle plně zajišťuje. Ve snaze zajistit co největší objem finančních prostředků k zabezpečení potřeb k dalšímu uskutečnění konsolidace národního hospodářství, vychází návrh státního rozpočtu ze zhodnocení možnosti zvýšit efektivnost národní ekonomiky.

V návrhu je zapracována úspora mzdových nákladů docílená u rozpočtových a příspěvkových organizací snížením řídícího a správního aparátu, které vláda uložila v rámci řady dalších úsporných opatření, jejichž výsledky jsou v návrhu rovněž promítnuty. Zdroje příjmů státního rozpočtu jsou stanoveny v souladu s platnými zákonnými úpravami i s připravovanými změnami zákona o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, zejména pokud jde o zavedení diferenciace sazeb daně ze zisku, dále v souladu s úpravou důchodové daně a se zvýšenou povinností odvádět do státního rozpočtu příspěvek na sociální zabezpečení i za organizace drobného socialistického podnikání, organizace družstevní apod.

Návrh zákona je vypracován s přihlédnutím k vládnímu návrhu o působnosti federálních ministerstev a proto v něm nejsou již zakotvena ustanovení o odvodech celoročních úspor mzdových nákladů ze snížení řídícího a správního aparátu provedeného podle usnesení vlády České socialistické republiky č. 79/1970, 120/1970 a 229/1970, jelikož úprava odvodů bude příslušet výlučně do kompetence federálního ministerstva financí, které již tento odvod zapracovalo do svého návrhu zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1971.

Státní rozpočet je vyrovnaný, avšak obsahuje pouze minimální rezervu. Výdaje zajištěné ve státním rozpočtu je proto nutno považovat za maximální hranici pro čerpání prostředků a příjmy za minimální hranici pro plnění povinností stanovených státním rozpočtem.

V souvislosti s připravovanou delimitací vybraných hospodářských odvětví z působnosti republiky do působnosti federace dojde k zásadní změně ve struktuře státního rozpočtu republiky. V souvislosti s tím dojde i k zásadní změně ve vztazích mezi rozpočtem federace a rozpočty republik.

Rozpočtové hospodaření se bude řídit ustanovením zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, až do doby jeho novelizace, jež se současně připravuje.

K § 4

Za účelem upevnění rozpočtové a finanční kázně při vydávání rozpočtových prostředků a prostředků ze státních fondů a dále, aby se zpřísnilo hospodaření i s ostatními finančními prostředky, navrhuje se stanovení sankce za porušení rozpočtových a jiných finančních předpisů.

K § 6

Hospodářský život vyvolá někdy u organizací, kterým Státní banka československá není oprávněna poskytovat úvěry, potřebu finančních prostředků na vyrovnání přechodného nedostatku prostředků, jenž vyplynul z časové neshody mezi plněním příjmů a výdajů. Navrhuje se proto zmocnění pro ministra financí poskytovat přechodné výpomoci národním výborům a ministerstvům pro ústředně řízené příspěvkové organizace.

Na druhé straně může při časové neshodě v plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu vzniknout schodek, k jehož překlenutí se navrhuje, aby ministr financí byl zmocněn uzavřít přechodnou půjčku s omezenou dobou splatnosti.

K § 7

Prostředky fondu rezerv a rozvoje a ostatní doplňkové zdroje byly dosud v zásadě využívány k financování nerozpočtových úkolů. Část těchto prostředků zůstává nevyužita pro nedostatek materiálového zabezpečení a kapacitního krytí. Proto je účelné, aby zdroje fondu rezerv a rozvoje a ostatní doplňkové zdroje byly z části využity prostřednictvím rozpočtů národních výborů k financování úkolů materiálově a kapacitně zajištěných.

V Praze dne 16. prosince 1970

Předseda vlády:

za: dr. L. Adamec, CSc.

 

Příloha č. 1

k návrhu zákonu ČNR č. ...

Celkový přehled

státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy

v tis. Kčs

Příjmy ze socialistického hospodářství

74 374 993

Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva

9 690 000

Ostatní příjmy

1 070 067

Dotace z federálního rozpočtu

12 432 907

Úhrn

97 567 967


 

Výdaje

v tis. Kčs

Výdaje ústředně řízených organizací na:

 

hospodářství

32 368 171

kulturní a sociální opatření

36 047 950

obranu a bezpečnost

2 267 984

správu

646 320

soudy a prokuratury

256 842

dotace a subvence národním výborům

25 980 700

Úhrn

97 567 967


 

Příloha č. 2

k návrhu zákonu ČNR č. ...

Souhrnný finanční vztah a subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu

Kraj

Souhrnný finanční vztah (v tis. Kčs)

Účelové subvence (v tis. Kčs)

Národní výbor hl. města Prahy

1 600 300

3 029 100

Středočeský

1 184 100

1 175 200

Jihočeský

1 124 200

886 600

Národní výbor města Plzně

103 500

277 000

Západočeský

1 209 400

1 114 600

Severočeský

1 823 100

1 603 800

Východočeský

1 083 800

1 235 500

Národní výbor města Brna

143 000

747 000

Jihomoravský

1 389 900

1 776 000

Národní výbor města Ostravy

482 800

365 800

Severomoravský

1 831 800

1 794 200

Úhrn

11 975 900

14 004 800Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP