ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

91

Společný návrh

výborů České národní rady ústavně právního, pro plán a rozpočet, průmyslového, pro obchod, dopravu, pošty a telekomunikace

na vyjádření České národní rady

k vládnímu návrhu ústavního zákona (tisk FS 54), kterým se mění a doplňuje

ústavní zákon č. 143/1365 Sb., o československé federaci

Výbory České národní rady - ústavně právní, pro plán a rozpočet, průmyslový, pro obchod, dopravu, pošty a telekomunikace projednaly ve dnech 1. až 4. prosince 1970 vládní návrh ústavního zákona (tisk FS 54), kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci.

Na základě výsledků těchto jednání doporučují uvedené výbory, aby se Česká národní rada usnesla takto:

Stanovisko

České národní rady

podle § 44 zákona č. 56/1969 Sb.,

o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

k vládnímu návrhu ústavního zákona (tisk FS 54), kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Československá federace, která vstoupila do života před necelými dvěma roky, byla výrazem snahy obou bratrských národů, Čechů a Slováků, spojených mnoha historickými, kulturními i ekonomickými svazky, vyřešit své národnostní vztahy tím, že budou postaveny na nových, spravedlivějších základech. Východiskem pro nové, federativní státoprávní uspořádání bylo shodné poznání, že oba národy jsou prodchnuty vůli žít ve společném socialistickém státě vybudovaném na důsledné aplikaci marxisticko-leninské teorie národnostních vztahů. Federativní uspořádání našeho státu, které tak přispělo k odstranění třecích ploch, stalo se významným konsolidačním činitelem v současném období politického a společenského vývoje.

Uplynulé dva roky dostatečně prokázaly, že takto realizované principy československé federace jsou správné, že na nich není třeba nic měnit a že federativní uspořádání našeho společného státu je trvalým základem i k budoucímu rozvoji České a Slovenské socialistické republiky v rámci silné a pevné Československé socialistické republiky.

Vedoucí politická síla naší společnosti, Komunistická strana Československa při posuzování dosavadních zkušeností a při stanovení směru dalšího vývoje československé federace stanovila jako politickou direktivu správněji a přesněji vyvážit vztahy mezi orgány republik a orgány federace tak, aby celé státní ústrojí vytvořilo souladný a harmonicky pracující celek. V tomto směru se též nese předkládaná novela dnes platného ústavního zákona o čs. federaci. Zdůrazňuje-li nutné integrační prvky zejména v oblasti ekonomiky i v jiných úsecích státní správy, pak to odpovídá pojetí řídící soustavy socialistického, průmyslově vyspělého státu. Jde o hledání a uplatnění racionální dělby práce mezi státními orgány federace i republik.

Česká národní rada jako představitelka národní svrchovanosti a svébytnosti českého národa a jako nejvyšší orgán státní moci České socialistické republiky je si vědoma své odpovědnosti za další vývoj československé federace. Jako v uplynulém období, tak i do budoucna bude ve své práci, v práci svých orgánů i prací svých poslanců za politického vedení Komunistickou stranou Československa a v duchu politiky Národní fronty působit k tomu, aby občané v České socialistické republice správně a s náležitým porozuměním pro vztahy mezi oběma národy a všemi národnostmi Československé socialistické republiky chápali vskutku internacionální smysl a poslání československé federace. Dodržováním svých ústavních oprávnění a povinností a v již tradiční spolupráci se Slovenskou národní radou a s Federálním shromážděním přinese Česká národní rada podíl na společném úsilí o souladné a ve vzájemné součinnosti se rozvíjející působení všech státních orgánů, federálních i republikových. V tomto duchu se Česká národní rada plně přihlašuje k předloženému vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a doporučuje Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky jeho schválení.

V Praze dne 9. prosince 1970.

prof. dr. Václav Vaněček, DrSc., v. r.

prof. dr. Ladislav Veltruský, CSc., v. r.

předseda ústavně právního výboru

předseda výboru pro plán a rozpočet

a společný zpravodaj

 
   

Bohuslav Toman v. r.

Heda Kolaříková v. r.

předseda průmyslového výboru

předsedkyně výboru pro obchod, dopravu, pošty a telekomunikaceSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP