ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

90

Zpráva

předsedy České národní rady

podle § 60 jednacího řádu České národní rady

o činnosti předsednictva ČNR od 9. července do 19. listopadu 1970

Předsednictvo České národní rady prohlásilo dne 10. července 1970 jarní zasedání České znárodní rady podle čl. 104, odst. 2 Ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, a podle § 51 odst. 2 bodu 1, zák. ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu ČNR, za ukončené. Tím předsednictvo převzalo podle § 53 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu ČNR, plnění působnosti ČNR, kterou vykonávalo do dne 20. listopadu 1970; k tomu dni bylo již svoláno podzimní zasedání ČNR. Ve shora uvedeném období se schůze předsednictva ČNR konala celkem pětkrát, a to dne 10. července, 3. září, 8. října, 23. října (mimořádná schůze) a 19. listopadu 1970.

Ve své řídící práci schválilo předsednictvo ČNR návrhy plánů práce předsednictva a výborů ČNR na II. pololetí 1970. Bylo konstatováno, že plány práce vycházejí z realizační směrnice ÚV KSČ z května 1969 a z direktiv vrcholných stranických orgánů, že návrhy respektovaly směrnici předsednictva ČNR z května letošního roku a že tyto plány jsou v zásadním souladu s plány práce orgánů Federálního shromáždění a Slovenské národní rady. Program práce České národní rady a jejích orgánů byl při další schůzi předsednictva ČNR ještě upřesněn na podkladě závěrů jednání ústředních politických orgánů.

V návaznosti na plány práce orgánů ČNR byl projednán a schválen návrh plánu práce Nejvyššího kontrolního úřadu ČSR na II. pololetí 1970. Předsednictvo ČNR se zabývalo rovněž kádrovými opatřeními v radě generálního kontrolora ČSR; počet členů v této radě se snížil na jedenáct.

Významnou pozornost věnovalo předsednictvo ČNR zprávě o průběhu 8. schůze České národní rady ze dne 9. července 1970 s tím, že Kancelář ČNR zabezpečí využití podnětů přednesených poslanci ČNR v rozpravě podle návrhů uvedených ve zprávě.

Ve zmíněné mimořádné schůzi předsednictvo ČNR projednalo návrh na odvolání s. J. Grössera z funkce ministra vnitra ČSR a jmenování s. inž. J. Junga ministrem pověřeným řízením ministerstva vnitra ČSR a schválilo nové funkční platy uvolněných funkcionářů České národní rady.

Ve schůzi konané dne 19. listopadu 1970 otevřelo předsednictvo ČNR podzimní zasedání ČNR dnem 20. listopadu 1970.

V rámci legislativní činnosti předsednictvo ČNR projednalo zprávy k vládním návrhům mezinárodních smluv předkládaných Federálním shromážděním, a to:

- společnou zprávu ústavně právního výboru ČNR, zdravotního a sociálního výboru ČNR a Stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy k návrhu úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 130 o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci, přijaté na 53. Mezinárodní konferenci práce dne 25. června 1970 v Ženevě;

- společnou zprávu ústavně právního výboru ČNR, výboru ČNR pro plán a rozpočet a Stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy k návrhu Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky mezi vládami Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky podepsané v Moskvě dne 10. 7. 1970;

- společnou zprávu ústavně právního výboru ČNR a výboru ČNR pro právní ochranu občanů k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na hranicích;

- společnou zprávu ústavně právního Výboru ČNR a výboru ČNR pro právní ochranu občanů k vládnímu návrhu zákona Federálního shromáždění o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti;

- ústavně právního výboru ČNR, výboru ČNR pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu Federálního shromáždění, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení a o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení.

V předsednictvu byl projednán a schválen návrh na vyslání delegací ČNR na plenární zasedání národních výborů ve III. čtvrtletí 1970. Předsednictvo bylo dále informováno předsedou výboru ČNR pro národní výbory a národnosti o přípravném materiálu k zásadám národnostní politiky v ČSR a vzalo na vědomí informaci výboru ČNR pro národní výbory a národnosti o průběhu a výsledcích plnění ústavního zákona č. 117/1969 Sb. o národních výborech.

Vedle uvedené problematiky projednávalo předsednictvo ČNR zprávy jednotlivých výborů, z nichž některým věnovalo mimořádnou pozornost.

Především to byla zpráva výboru ČNR pro zemědělství a výživu o průběhu sklizňových prací. Předsednictvo mimo jiné uložilo výboru v této souvislosti vypracovat po skončení žňových prací zprávu o průběhu a výsledku letošních žní a předložit tuto zprávu předsednictvu ČNR s doporučeními, jak v příštím roce zamezit opakování letošních nedostatků. Předsednictvo vzalo se souhlasem na vědomí i další dvě zprávy výboru pro zemědělství a výživu, a to zprávu o působení a dodržování zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a zprávu o některých problémech dodavatelsko-odběratelských vztahů při nákupu zemědělských výrobků.

Předsednictvo dále projednalo zprávu průmyslového výboru ČNR o zásobování národního hospodářství palivy a elektrickou energií. V této oblasti byl konstatován velmi nepříznivý vývoj a řada dílčích nedostatků. Předsednictvo ČNR uložilo průmyslovému výboru, aby pečlivě sledoval vývoj situace na tomto úseku a znovu předsednictvo informoval (do 30. 9.).

Rovněž další zpráva průmyslového výboru ČNR informovala předsednictvo o neutěšené situaci v bytové výstavbě.

Předsednictvo doporučilo průmyslovému výboru ČNR sledovat další vývoj a předložit zprávu o dosažených výsledcích (říjen).

Při projednávání zprávy výboru ČNR pro obchod, dopravu, pošty a telekomunikace o současném stavu materiálně-technické základny a technického rozvoje v těchto oblastech se rozvinula diskuse o mnohaletém neplnění programu výstavby skladovacích prostorů.

Členové předsednictva doporučili upozornit na tento stav vedoucí orgány strany. Předsednictvo dále uložilo příslušným výborům ČNR, aby projednaly tyto připomínky a náměty a připravily možnosti řešení.

Předsednictvo ČNR projednalo návrh výboru ČNR pro plán a rozpočet na postup, projednávání návrhu státního rozpočtu ČSR na rok 1971 v orgánech ČNR. Dále vzaly na vědomí informace výboru ČNR pro plán a rozpočet o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu v roce 1970, o projektu státního rozpočtu ČSR na rok 1971 a o základních záměrech a problémech směrnice pro vypracování plánu rozvoje národního hospodářství ČSR v období 1971 - 1975.

V době od 8. schůze ČNR, konané dne 9. července 1970, předsednictvo ČNR vzalo se souhlasem na vědomí tyto rezignace na funkce poslanců:

ve schůzi dne 3. září 1970 Břetislava Kleina a Jarmily Šikolové;

ve schůzi dne 8. října 1970 Boženy Hašplové a Hany Vejnarové;

ve schůzi dne 19. listopadu 1970 Anny Matysové, Jana Paulyho, ing. Miroslava Svobody, Františka Toušky a Františka Válka.

Ve své běžné práci vzalo dále předsednictvo ČNR na vědomí zprávy a usnesení výborů ČNR, zejména k těmto otázkám:

- povinnosti obchodu a služeb při zabezpečování správ spotřebitelů;

- výsledky rozvoje pracovní iniciativy v zemědělství, výživě, lesním a vodním hospodářství na počest 25. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou;

- čerpání rozpočtu ČNR za I. pololetí 1970;

- zabezpečení vnitřního trhu průmyslovými výrobky spotřebního charakteru;

- plnění pracovního plánu Nejvyššího kontrolního úřadu ČSR ve III. čtvrtletí 1970;

- rozvoj iniciativy národních výborů k 50. výročí založení KSČ;

- zdravotní a sociální péče v pohraničí;

- racionalizace investičních nákladů;

- drobné socialistické podnikání;

- plnění československých vývozních závazků vůči SSSR;

- rozvoj vnitřního obchodu na rok 1971.

Podle věcné povahy návrhů výborů přijalo předsednictvo ČNR opatření v rámci činnosti České národní rady a jejích orgánů, popř. předalo příslušná doporučení vládě ČSR.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP