ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

89

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ............................... 1970

o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

Tímto zákonem se upravují

1. důchodová daň (dále jen "daň"), kterou je

a) důchodová daň ze zisku (dále jen "daň ze zisku"),

b) důchodová daň z objemu mezd (dále jen "daň z objemu mezd"),

2. příspěvek na sociální zabezpečení.

§ 2

Poplatníci

(1) Dani podléhají:

a) státní hospodářské organizace zabývající se převážně obchodní činností a jejich oborová (generální) ředitelství s výjimkou odbytových a zásobovacích organizací a organizací zahraničního obchodu;

b) družstevní organizace (družstva, jejich vyšší organizace, družstevní podniky včetně podniků zahraničního obchodu, společné družstevní podniky a meliorační družstva) s výjimkou jednotných zemědělských družstev;

c) hospodářské organizace komunálních služeb, místního průmyslu, podniky Sběrné suroviny, krajské organizace pro rozvoj a zavádění nové techniky v místním hospodářství a krajská dopravní střediska;

d) okresní (městské) stavební podniky a okresní zemědělské stavební podniky;

e) organizace zemědělských služeb;

f):ostatní socialistické organizace, jejich hospodářská zařízení (podniky, pokud provozují trvalou hospodářskou činnost a jejichž vztah ke státnímu rozpočtu není upraven jinými právními předpisy [Zákon č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR, zákon č. 131/1968 Sb., o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd, vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství ve znění vládních nařízení č. 83/1967 Sb., č. 16/1968 Sb., č. 148/1968 Sb., č. 169/1969 Sb., zákon č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani, a zákon ČNR č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení ve znění zákona ČNR č. .../1970 Sb.];

g) jiné organizace než socialistické, jsou-li právnickými osobami;

h) společnosti obchodního a občanského práva, ústavy a nadace, podniky veřejnoprávních korporací, sdružení osob a jiné subjekty se sídlem v cizině, s výjimkou fyzických osob.

(2) Oddaně jsou osvobozeny:

a) výrobní a pracovní družstva pro občany s těžším zdravotním poškozením a zařízení Svazů družstev zabezpečující výběrovou rekreaci vlastních členů;

b) stavební bytová družstva, lidová bytová družstva, okresní výstavbová bytová družstva a ostatní bytová družstva co do příjmů z družstevní bytové výstavby a údržby vlastního bytového fondu;

c) svazy bytových družstev kromě příjmů z jejich vlastní trvalé hospodářské činnosti;

d) umělecké svazy, kulturní fondy a socialistické organizace zastupující autory nebo výkonné umělce, jakož i podniky provozované těmito svazy, fondy a organizacemi, pokud jejich čin pošt souvisí s posláním těchto organizací;

e) organizace hospodářsky vedené vyššími orgány organizací Národní fronty, KSČ, ROH a Svazarmu a jejich hospodářská zařízení, jež jsou přímo zapojeny na rozpočet společenské organizace, při kterých byly zřízeny, pokud jim vyšší orgány společenských organizací určí odvody nejméně ve výši odpovídající dani ze zisku podle tohoto zákona.

ČÁST I.

Daň ze zisku

§ 3

Předmět daně

(1) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až e), g), h) je předmětem daně veškerá činnost a příjmy z ní plynoucí.

(2) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. f) a odst. 2;písm. c), e) je předmětem daně trvalá hospodářská činnost a příjmy z ní plynoucí.

(3) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 písm. b) je předmětem daně trvalá hospodářská činnost a příjmy z ní plynoucí, mimo příjmy z družstevní bytové výstavby a údržby vlastního bytového fondu.

(4) U organizací uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) je předmětem daně trvalá hospodářská činnost, která nesouvisí s posláním těchto organizací, a příjmy z ní plynoucí.

(5) U poplatníků, kteří mají sídlo v tuzemsku, nepodléhají dani příjmy ze zdrojů v cizině, prokáží-li, že byly zdaněny obdobnou daní v cizině.

(6) U poplatníků, kteří mají sídlo vedení v cizině, podléhají dani jen příjmy, jejichž zdroj je na území československé socialistické republiky.

§ 4

Základ daně

(1) Základem daně ze zisku je pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až f) a odst. 2 písm. b) až d) vytvořený bilanční zisk z činnosti poplatníka podle § 3 a z hospodaření s majetkem, vykázaný v řádně vedeném účetnictví, zvýšený o položky, které je nutno připočítat (dále jen "připočitatelné položky"), a snížený o položky, které lze odpočítat (dále jen "odpočitatelné položky").

(2) Bilanční zisk tvoří tržby z výrobních činností, předání výrobků, prací a služeb, aktivování investic, aktivování materiálu, tržby z nevýrobních činností, veškeré jiné výnosy, jakož i cenové přirážky (srážky) a dotace zvyšující tržby, změny stavu zásob a zůstatků časového rozlišení výnosů po odečtení položek zkracujících tržby a výnosy (nákupní ceny prodaných zásob, daně z obratu, tržeb z prodaných základních prostředků apod.) a celkových nákladů včetně finančních nákladů a povinných odvodů do státních fondů.

(3) Za dotace zvyšující tržby se považují dotace a intervence k cenám.

(4) V případě, že poplatník nevykáže zisk, je základem daně ze zisku částka připočitatelných položek, převyšující odpočitatelné položky; vykáže-li poplatník ztrátu, je základem této daně částka připočitatelných položek, převyšující součet ztráty a odpočitatelných položek.

(5) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) je základem daně:

a) zisk z činnosti a z hospodaření s majetkem zvýšený o daň podle tohoto zákona včetně příslušenství, která snížila zisk, o odpisy základních prostředků účtované na vrub zisku, pokud převyšují odpisovou sazbu stanovenou pro socialistické organizace, o neprokázané náklady a o náklady, které nejsou nutné na dosažení nebo zajištění příjmů;

b) 30% nákladů na hrubé mzdy, jestliže základ daně podle odst. 5 bod a) by činil méně než 30% nákladů na hrubé mzdy nebo vykazuje-li poplatník ztrátu.

(6) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. h) základ daně tvoří:

a) příjmy za licenční a jim podobné poplatky a příjmy za technickou pomoc;

b) příjmy z autorských a provozovacích práv;

c) všechny ostatní příjmy po odečtení nákladů nutně vynaložených v tuzemsku na jejich dosažení, zajištění a údržbu;

d) 30% nákladů na hrubé mzdy, jestliže základ daně podle odst. 8 bod c) by činil méně než 30% nákladů na hrubé mzdy nebo vykazuje-li poplatník ztrátu.

(7) U poplatníků v likvidaci a u poplatníků zaniklých bez provedení likvidace, pokud nelze základ daně ze zisku stanovit příslušným z uvedených způsobů, je základem této daně likvidační přebytek.

§ 5

Připočítatelné položky

Připočitatelnými položkami jsou:

a) položky účtované v nákladech poplatníka

1. příspěvky, pokud k jejich úhradě není poplatník povinen podle právních předpisů a nebyly zvláštními předpisy uznány za nákladovou položku, subvence, dary a jiná bezúplatná věnování;

2. tvorba, popř. změna stavu rezerv, neodpovídající právním předpisům;

3. výdaje spojené s pohoštěním, u družstevních podniků zahraničního obchodu jen výdaje spojené s pohoštěním a dary nad limit stanovený ministerstvem financí v dohodě s Ústřední radou družstev;

4. položky, jejichž zahrnutím do nákladů byl v rozporu s právními předpisy zkrácen bilanční zisk;

5. zaplacené pokuty a penále;

6. zúčtované přirážky k náhradě za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod;

7. zúčtované poplatky včetně přirážky za znečišťování ovzduší;

8. záporný rozdíl mezi vzniklými manky a přijatými náhradami mank u organizací s převážně obchodní činností;

b) neuhrazená ztráta ze závodního stravování;

c) dotace určené k úhradě nákladů u organizací zemědělských služeb, společných družstevních podniků a melioračních družstev;

d) nezdaněné příděly do fondů zkracující tvorbu zisku a použité k účelům, na něž lze podle právních předpisů použít zdaněné vlastní prostředky organizace;

e) částky vynaložené na ochranné oděvy, obuv a pomůcky nad normy stanovené regulativy nebo nad stanovený okruh pracovníků a hodnota naturálních požitků nad rámec předpisů nebo nad stanovený okruh pracovníků.

§ 8

Odpočitatelné položky

(1) Odpočitatelnými položkami od zisku jsou tyto položky, pokud nejsou podle správních předpisů účtovány v nákladech nebo na vrub tvorby zisku poplatníka:

a) zaplacená zdaří z pozemků; [Zákon č. 112/1988 Sb., o zemědělské dani.]

b) odvody do fondu technického rozvoje vytvořeného u vyšších orgánů hospodářského řízení;

c) příspěvek do fondu geologických prací stanovený zvláštními předpisy;

d) zaplacené náhrady za dočasné odnětí zemědělské půdy v geologii.

(2) Odpočitatelnými položkami jsou dále:

a) účelové vývozní prémie, pokud jsou zahrnuty v zisku;

b) zisk ze závodního stravování;

c) přijaté pokuty a penále a přijaté částky, které již byly zdaněny daní ze zisku nebo: obdobnou daní u jiného poplatníka a položky již zdaněné u téhož poplatníka, jsou-li součástí zisku;

d) příspěvek na podnikovou bytovou výstavbu do výše 50% rozpočtové ceny podle skutečné realizace výstavby v běžném roce a do stejné výše splátky úvěrů na podnikovou bytovou výstavbu, čerpaných do 31. 12. 1970;

e) subvence (poskytované družstvům a podnikům invalidů a svazům bytových družstev, pokud jsou zahrnuty do zisku;

f) odměny k Rudým praporům vlády a Ústřední rady Čs. ROH nebo k praporům, popř. standartám jim na roveň postaveným, pokud jsou zahrnuty do zisku;

g) přípatky charakterů prémií u organizací zemědělských služeb, společných družstevních podniků a melioračních družstev, pokud jsou zahrnuty do zisku.

ČÁST II.

Daň z objemu mezd

§ 7

Daň z objemu mezd se vybírá jako

a) daň z celkového objemu mezd nebo

b) daň z individuálních mezd.

§ 8

Základ daně

(1) Základem daně z celkového objemu mezd je objem všech v běžném roce zúčtovaných mezd k výplatě včetně ostatních osobních výdajů a vyplacených podílů na hospodářském výsledku.

(2) Základem daně z individuálních mezd je roční individuální mzda pracovníka, přesahující částku 30 000 Kčs.

(3) Za individuální mzdu pracovníka se považuje v běžném roce zúčtovaná mzda k výplatě včetně ostatních osobních výdajů, vyplacených podílů na hospodářském výsledku a doplňkové odměny, snížená o případné odměny podle odst. 4.

(4) Do základu daně z objemu mezd se nezapočítávají odměny vyplacené nejlepším pracovníkům a kolektivům z částky, kterou organizace obdržela jako odměnu k Rudému praporu vlády a Ústřední rady Čs. ROH nebo k praporu, případně standartě mu na roveň postavené.

§ 9

Daňová sazba

(1) Sazba daně z celkového objemu mezd činí:

při přírůstku průměrných mezd proti předchozímu roku v %

sazba daně % z celkového objemu mezd

od

0

do

3

0,5

ŕ

 

nad

3

do

5

1,5

+

1,-- ŕ

nad

5

do

7

3,5

+

1,5 ŕ

nad

7

do

10

6,5

+

3,-- ŕ

nad

10

   

15,5

+

6,-- ŕ


 

přičemž činitel "ŕ" se rovná procentu přírůstku průměrných mezd přesahujícímu spodní hranici příslušného daňového pásma s přesností na setiny.

(2) Průměrnou mzdou běžného roku se rozumí podíl připadající na jednoho pracovníka vypočtený z objemu mezd (§ 8), sníženého o zúčtovanou mzdu za produktivní práci učňů, a skutečného průměrného počtu pracovníků v běžném roce. Průměrná mzda předchozího roku se stanoví tak, aby byla zachována metodická a organizační srovnatelnost s běžným rokem.

(3) Sazba daně z individuálních mezd činí z rozdílu mezi roční mzdou a částkou 30 000 Kčs při roční mzdě

do

36 000 Kčs

15%

do

42 000 Kčs

25%

do

48 000 Kčs

40%

do

54 000 Kčs

60%

do

60 000 Kčs

80%

nad

60 000 Kčs

100%


 

ČÁST III.

Příspěvek na sociální zabezpečení

§ 10

(1) Příspěvek na sociální zabezpečení odvádějí do státního rozpočtu poplatníci podléhající důchodové dani podle § 2 odst. 1. [Organizace uvedené v § 2 dost. 2 tohoto zákona platí pojistné nemocenského pojištění podle zák. č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.]

(2) Základem pro výpočet příspěvku na sociální zabezpečení je objem v běžném roce zúčtovaných mezd k výplatě včetně ostatních osobních výdajů, vyplacených podílů na hospodářském výsledku a doplňkové odměny, snížený o případné odměny podle § 8 odst. 4

(3) Součástí příspěvku na sociální zabezpečení je pojistné nemocenského pojištění. [§ 57 zák. č. 54/1958 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.]

ČÁST IV.

Výše daně a příspěvku na sociální zabezpečení podle skupin poplatníků

ODDÍL I.

Obchod

§ 11

(1) Sazba daně ze zisku u poplatníků s převážně obchodní činností s výjimkou poplatníků uvedených v odst. 2, 6 a 8, v § 2 odst. 1 písm. e), g), h) a odst. 2 písm. b), c), d), e) a s výjimkou společných družstevních podniků a melioračních družstev

při rentabilitě %

činí

   

do

5

 

20

 

nad

5

do

15

20,-

+ 2,-

ŕ

nad

15

do

18

40,-

+ 1,5

ŕ

nad

18

do

23

44,5

+ 1,2

ŕ

nad

23

do

28

50,5

+ 1,-

ŕ

nad

28

do

33

55,5

+ 0,8

ŕ

nad

33

do

40

59,5

+ 0,6

ŕ

nad

40

do

50

63,7

+ 0,4

ŕ

nad

50

do

55

67,7

+ 0,3

ŕ

nad

55

do

59

69,2

+ 0,2

ŕ

nad

59

   

70

   

 

(2) Sazba daně ze zisku u organizací spotřebních družstev s převážně obchodní činností

při rentabilitě %

činí %

   

do

5

 

10

 

nad

5

do

15

10,-

+ 2,-

ŕ

nad

15

do

30

30,-

+ 1,-

ŕ

nad

30

do

50

45,-

+ 0,5

ŕ

nad

50

   

55

   

 

(3) Rentabilita se vypočítává jako poměr bilančního zisku (neupraveného o připočitatelné a odpočitatelné položky) k celkovým nákladům (včetně finančních). U vybraných organizací, které mají vlastní výrobny se celkové náklady snižují o spotřebu základních surovin v těchto výrobnách.

(4) Činitel "ŕ" uvedený v odstavcích 1 a 2 se rovná procentu rentability přesahujícímu spodní hranici příslušného daňového pásma s přesností na setiny.

(5) Vypočtená daň ze zisku se snižuje o slevy uvedené v § 22.

(6) U družstevních podniků zahraničního obchodu činí sazba daně ze zisku 65%.

(7) Sazba daní z likvidačního přebytku činí 50%.

(8) Sazba daně ze zisku u oborových (generálních) ředitelství, sdružení (svazů) podniků a svazů družstev činí 50%.

§ 12

(1) Poplatníci s převážně obchodní činností včetně družstevních podniků zahraničního obchodu platí daň z celkového objemu mezd.

(2) Poplatníci s převážně obchodní činností odvádějí příspěvek na sociální zabezpečení ve výši 10% a združstevní podniky zahraničního obchodu ve výši 25% ze základu podle § 10 odst. 2.

ODDÍL II.

Služby, místní výroba a místní stavebnictví

§ 13

(1) Sazba daně ze zisku u poplatníků s činností převážně neobchodní s výjimkou poplatníků uvedených v odst. 5 a v § 2 odst. 1 písm. e), g), h) a v odst. 2 písm. b) až a) a s výjimkou společných družstevních podniků a melioračních družstev

při rentabilitě %

činí

   

do

15

 

30

 

nad

15

do

18

30

+ 3,-

ŕ

nad

18

do

22

39

+ 2,-

ŕ

nad

22

do

26

47

+ 1,5

ŕ

nad

26

do

30

53

+ 1,-

ŕ

nad

30

do

35

57

+ 0,8

ŕ

nad

35

do

40

61

+ 0,6

ŕ

nad

40

do

55

64

+ 0,4

ŕ

nad

55

   

70

   

 

(2) U poplatníků s činností převážně neobchodní se rentabilita vypočítává jako poměr bilančního zisku (neupraveného o připočitatelné a odpočitatelné položky) k součtu bilančního zisku (neupraveného) a mzdových nákladů včetně ostatních osobních výdajů.

(3) Činitel "ŕ" uvedený v odstavci 1 se rovná procentu přírůstku rentability přesahujícímu spodní hranici příslušného daňového pásma s přesností na setiny.

(4) Vypočtená daň ze zisku se snižuje o slevy uvedené v § 22.

(5) Sazba daně ze zisku u oborových (generálních) ředitelství, sdružení (svazů) podniků a svazů družstev činí 50%.

(6) Sazba daně z likvidačního přebytku činí 50%.

§ 14

(1) Poplatníci s převážně neobchodní činností platí daň z individuálních mezd s výjimkou okresních (městských) stavebních podniků, okresních zemědělských stavebních podniků, oborových (generálních) ředitelství, sdružení (svazů) podniků, svazů družstev, výzkumných ústavů družstev a krajských organizací pro rozvoj a zavádění nové techniky v místním hospodářství a krajských dopravních středisek, která platí daň z celkového objemu mezd.

(2) U výrobních družstev se do individuální mzdy pracovníka nezapočítávají doplňkové odměny, nepřesáhne-li úhrn vyplacených doplňkových odměn za celé zdaňovací období 2,5% mzdových prostředků výrobního družstva. Přesáhne-li úhrn těchto odměn 2,5% mzdových prostředků výrobního družstva, započte se celá doplňková odměna do individuální mzdy pracovníka.

§ 15

(1) Poplatníci s činností převážně neobchodní s výjimkou uvedenou v odst. 2 odvádějí příspěvek na sociální zabezpečení ve výši 25% ze základu podle § 10 odst. 2.

(2) Příspěvek na sociální zabezpečení ve výši 10% základu podle § 10:odst. 2 odvádějí oborová (generální) ředitelství, sdružení (svazy) podniků, svazy družstev, výzkumné ústavy družstev, společenské organizace (jejich podniky a hospodářská zařízení), družstva a podniky invalidů a ostatní organizace s převážně neobchodní činností za vybrané činnosti (služby).

§ 16

(1) Sazba daně ze zisku pro organizace uvedené v § 2 odst. 2 písm. b), d) a e) činí 65% a pro organizace uvedené v § 2.odst. 2 písm. c) - 50% základu podle § 4.

(2) Poplatníci daně ze zisku podle odst. 1 platí daň z individuálních mezd za pracovníky provádějící činnost podléhající dani ze zisku s výjimkou svazů bytových družstev, které platí daň z celkového objemu mezd.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP