ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

83

Návrh

ústavně právního výboru a výboru pro právní ochranu občanů

na usnesení České národní rady

ke zprávě generálního prokurátora České socialistické republiky

o stavu socialistické zákonnosti podle § 7 odst. 1 a 4 zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění zákona č. 147/1969 Sb.

Ústavně právní výbor a výbor pro právní ochranu občanů vyslechly ve své schůzi dne 1. července 1970 zprávu generálního prokurátora ČSR JUDr. Oldřicha Dolejšího a po rozpravě k přednesené zprávě doporučují České národní radě tento návrh usnesení:

"Česká národní rada bere na vědomí

I. zprávu generálního prokurátora České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti, přednesenou České národní radě podle § 7 odst. 1 a 4 zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění zákona č. 147/1969 Sb.,

II. žádá vládu České socialistické republiky, generálního prokurátora ČSR a předsedu Nejvyššího soudu ČSR, aby v oboru své působnosti věnovali zvýšenou pozornost nepříznivým jevům na úseku socialistické zákonnosti; zejména je nutno

- kontrolovat ve všech místech, jak jsou prováděna opatření směřující k dodržování hospodářské a finanční kázně, evidence a ochrany majetku v socialistickém vlastnictví, požadovat náhrady škod od těch, kdo je zavinili a uskutečňovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků,

- kontrolovat účinnost působení orgánů vnitřní a vnější kontroly při upevňování ochrany majetku v socialistickém vlastnictví, hospodářské a finanční kázně a součinnost kontrolních orgánů s orgány trestního řízení,

- věnovat soustavnou pozornost a rozpracovat soubor opatření, která by vedla k omezení příčin trestné činnosti, k právní úpravě postihu recidivistů a převýchově osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody; přitom uvážit i zkušenosti získané v jiných socialistických státech,

- věnovat v duchu přísného dodržování socialistické zákonnosti soustavnou pozornost zkvalitňování trestního řízení, zejména soudního, vyhodnotit příčiny nízké objasněnosti trestných činů proti majetku v osobním vlastnictví a právům občanů a činit opatření k nápravě dosavadního neuspokojivého stavu,

- zajišťovat ve výše uvedených směrech potřebná preventivní a výchovná opatření, která by vedla ke zvýšení právního vědomí všech občanů, že je nutno všestranně dodržovat zákonnost, odstraňovat příčiny, které vedou k jejímu porušování a působit i k tomu, aby se úcta u občanů k zákonům zvyšovala,

III. žádá vládu České socialistické republiky, generálního prokurátora ČSR i předsedu Nejvyššího soudu ČSR, aby Českou národní radu a její orgány informovali o přijatých opatřeních a jejich výsledcích v praxi."

V Praze dne 1. července 1970

František Toman v. r.

dr. Jaroslav Srb v. r.

předseda výboru ČNR

místopředseda

pro právní ochranu občanů

ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP