ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

82

Zpráva

předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady

od 16. dubna 1970 do 9. července 1970

Schůze předsednictva České národní rady se v uvedeném období konaly v rámci plánu práce předsednictva ČNR na I. pololetí 1970, a to 30. dubna, 21. května a 11. června 1970. Hlavní úsilí zaměřilo předsednictvo na to, aby byly plněny zásady květnové realizační směrnice, jak byly vyjádřeny v plánech práce výborů České národní rady.

Ve své řídící práci předsednictvo České národní rady přijalo směrnici pro přípravu plánů práce výborů ČNR na II. pololetí 1970 a na zbývající část I. volebního období. Předsednictvo ve směrnici obrátilo pozornost výborů na úkoly racionalizace v řízení i výrobě, informovalo je o povaze očekávané legislativní činnosti a zdůraznilo, aby výbory dbaly na větší soustředění práce. Směrnice podtrhuje uplatnění vedoucí úlohy KSČ v České národní radě, a to jak v zákonodárné činnosti, tak i při výkonu ústavní kontroly, zejména z hlediska kontroly plnění vládního programu a činností vlády, národních výborů a celého státního aparátu ČSR při zabezpečování realizace politiky strany.

V rámci své koordinační a řídící práce se předsednictvo zabývalo také informací o projednání některých otázek spolupráce České národní rady s vládou ČSR, zejména v souvislosti s přípravou pracovního setkání předsednictva ČNR a vlády ČSR.

Prvořadou pozornost věnovalo předsednictvo podnětům poslanců. K tomu byla předložena do předsednictva zpráva o průběhu 7. schůze České národní rady ze dne 16. dubna 1970, v níž byla uvedena jednotlivá vystoupení poslanců České národní rady v rozpravě.

Předsednictvo uložilo zabezpečit využití podnětů přednesených poslanci ČNR v příslušných orgánech České národní rady, v některých případech v orgánech státní správy.

Na své schůzi dne 11. června 1970 stanovilo předsednictvo termín a pořad 8. schůze České národní rady.

Předsednictvo ČNR se zabývalo rovněž kádrovými opatřeními, a to v Nejvyšším kontrolním úřadě ČSR, i v některých dalších státních orgánech.

Ze zpráv a návrhů výborů ČNR projednalo předsednictvo zprávy k vládním návrhům mezinárodních smluv, předkládaných Federálnímu shromáždění, a to:

zprávy ústavně právního výboru a stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy k návrhům

- Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR, podepsané v Praze dne 6. května 1970;

- Úmluvy o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem, podepsané v Haagu dne 15. dubna 1958;

zprávu výboru pro právní ochranu občanů a stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy k návrhu;

- Úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, sjednané dne 26. 11. 1968 v New Yorku.

V rámci legislativní činnosti vzalo předsednictvo se souhlasem na vědomí také informaci zdravotního asociálního výboru ČNR o projednání návrhu zásad zákona o úpravě některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení.

Kromě toho předsednictvo ČNR přikázalo návrhy a zprávy došlé České národní radě příslušným výborům k projednání.

V předsednictvu byl rovněž projednán rozbor stížností, došlých Kanceláři ČNR v r. 1968. Předsednictvo bylo dále podrobně informováno předsedou výboru pro národní výbory a národnosti a projednalo výsledky konference národních výborů, která se konala v květnu 1970 a kterou svolávala vláda ČSR a Česká národní rada.

Předsednictvo ČNR vedle uvedené problematiky projednávalo zprávy jednotlivých výborů, z nichž některým věnovalo mimořádnou pozornost.

Především to byla zpráva kulturního a školského výboru o ochraně národního kulturního majetku v památkových objektech, dále zpráva výboru pro obchod, dopravu, pošty a telekomunikace o ochraně národního majetku na úseku silnic a souhrnná zpráva výboru pro plán a rozpočet o správě a ochraně národního majetku. Bylo zjištěno, že v těchto oblastech je velmi neuspokojivý stav, a to jak se strany státních orgánů, tak i provozovatelů. Nebyly např. vypracovány státní seznamy památek, není vedena základní evidence a kategorizace, jsou hrubě porušovány hospodářské normy v ekonomické oblasti apod. Pro závažnost věci rozhodlo předsednictvo, že budou tyto otázky zařazeny na 8. schůzi České národní rady a projednány s vládou ČSR.

Další závažný komplex problematiky obsahovala zpráva zdravotního a sociálního výboru ČNR o rozmisťování 15letého dorostu. Vzhledem k tomu, že jde o vážný jev, který má dlouhodobý charakter, předsednictvo doporučilo vládě ČSR vytvořit širší odborný aktiv, který připraví jednak analýzu stavu z politických, ekonomických, sociálních, organizačních a právních hledisek a dále návrhy řešení pro nejbližší období i pro dlouhodobou koncepci.

Při projednávání zprávy zdravotního a sociálního výboru o vývoji pracovní neschopnosti bylo zdůrazněno v rozpravě, že nejen trvale roste procento pracovní neschopnosti, ale dochází i k prodlužování průměrné délky trvání jednoho případu onemocnění. Vzhledem k závažnosti těchto a dalších zjištění doporučilo předsednictvo ČNR zdravotnímu a sociálnímu výboru, aby se na podzim letošního roku znovu vrátil k problematice a posoudil účinnost opatření, která podnikají v současné době státní výkonné orgány.

Předsednictvo rovněž projednalo zprávy o regulaci mezd a investic. Zpráva výboru pro plán a rozpočet o regulaci mezd poukazuje na pozitivní vliv vládních opatření směřující k zastavení živelného vývoje a znovuzavedení pořádku do mzdové oblasti. Na základě těchto opatření bylo možno obecně přistoupit k přísnější regulaci mzdového vývoje v r. 1970.

Předsednictvo České národní rady vzalo na vědomí poslední opatření vlády ČSR z května t. r. k překonání nepříznivého vývoje v investiční výstavbě a doporučilo výboru ČNR pro plán a rozpočet, aby se vrátil k projednání stavu v této oblasti na podzim letošního roku a předložil zprávu předsednictvu ČNR.

Ve své běžné práci vzalo předsednictvo České národní rady na vědomí zprávy a usnesení výborů ČNR, zejména k těmto otázkám:

- zabezpečení zemědělství zemědělskou technikou a náhradními díly

- zásobovací situace na úseku léčiv a zdravotního materiálu

- zabezpečení úkolů národních výborů v r. 1970 rozpočtovými prostředky

- výsledky prověrky ústředně řízených rozpočtových a příspěvkových organizací

- investiční bytová výstavba v ČSR, v Praze a Severočeském kraji

- sociální zabezpečení družstevních rolníků

- výsledky kontroly, ochrany a správy národního majetku na úseku silnic

- výstavba pražského metra a přestavba pražského dopravního systému

- rozvoj cestovního ruchu v ČSR a SSR v r. 1970

- evidence nemovitostí

- filmová tvorba a distribuce

- státní technická politika

- technický rozvoj pošt a telekomunikací

- uspořádání vztahů České národní rady k národním výborům.

Podle věcné povahy návrhů výborů přijalo předsednictvo ČNR opatření v rámci činnosti České národní rady a jejích orgánů, popř. předalo příslušná doporučení vládě ČSR.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP