ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

75

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

na volbu soudců Nejvyššího soudu České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 4 zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, volbu soudců Nejvyššího soudu České socialistické republiky.

Většina kandidátů byla vybrána z dosavadních soudců z povolání, kteří svou funkci vykonávali u nižších soudů po pečlivém zhodnocení jejich odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti, na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy a podle § 4 zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, do funkce soudců Nejvyššího soudu České socialistické republiky, popřípadě do jejich zvláštních senátů tyto kandidáty:

JUDr. Marie Dojčarová

JUDr. Arnošt Dušchner

JUDr. Josef Kočí

JUDr. Jaroslav Králík

JUDr. Jaroslav Látal

JUDr. Otto Pergler

JUDr. František Sedláček

JUDr. Augustin Sviták jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Jaroslav Šperling

JUDr. Hynek Švejkovský."

 

V Praze dne 1. července 1970

Jan Pelnář v. r.

úřadující místopředseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

Předsednictvo České národní rady se ve své schůzi dne 30. dubna 1970 usneslo podle, 13 odst. 2 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, upustit od úplného vytištění návrhu. Poslanci ČNR mohou do úplných návrhů včetně charakteristik nahlédnout v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP