ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

71

Zpráva

výboru ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona ČNR o volbách soudců z lidu (tisk 69)

Ústavně právní výbor České národní rady projednal ve své schůzi dne 7. dubna 1970 vládní návrh zákona ČNR o volbách soudců z lidu (tisk 69).

Po zprávě zpravodaje posl. doc. dr. Zdeňka Češky CSc. a po rozpravě usnesl se výbor doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh zákona ČNR o volbách soudců z lidu (tisk 69) schválila s těmito změnami:

V § 1

1. Z důvodu lepšího sledu jednotlivých odstavců se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

2. Text první části ustanovení nového odstavce 3 se mění, takže tento odstavec zní:

"(3) Volbu soudců z lidu vykonávají národní výbory, v jejichž obvodech leží zcela nebo zčásti obvod příslušného soudu."

V § 4

V odstavci 2 se za závěrečnými slovy "po zvolení" doplňuje další odkaz pod čarou touto citací:

"§ 42 odst. 3 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona 156/1969 Sb."

V § 6

Ze stylistických důvodů se upravuje závěr tohoto ustanovení, kde se slovo "ji" nahrazuje slovem "funkci", takže závěr tohoto ustanovení zní: "nemůže-li funkci trvale vykonávat pro nemoc nebo z jiných vážných důvodů."

V § 8

Navržené datum účinnosti dne 1. května 1970, se měn: tak, že toto ustanovení zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

K doporučení této změny dospěl výbor proto, že některé národní výbory v České socialistické republice počítají s volbou soudců z lidu již koncem dubna 1970.

V Praze dne 7. dubna 1970

doc. dr. Zdeněk Češka, CSc., v. r.

prof. dr. Václav Vaněček, DrSc., v. r.

zpravodaj

předsedaSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP