ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. velební období

66

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

na volbu

soudců městského soudu v Praze a krajských soudů v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb. ve znění zákona č. 156/1969 Sb., volbu soudců městského soudu v Praze a krajských soudů, jakož i podle § 4 zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v 39 odst. 1 a 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb., a podle § 4 zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, do funkce soudců z povolání městského soudu v Praze a do funkce soudců z povolání krajských soudů v České socialistické republice, popřípadě do jejich zvláštních senátů tyto kandidáty:

Pro městský soud v Praze:

JUDr. Antonín Kašpar

JUDr. Zdeněk Blažejovský

Karel Lukavský jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

Pro krajský soud v Ústí n/L.:

JUDr. Josef Grunt

Drahoslav Matěcha, prom. práv. jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

JUDr. Jiří Sobotka jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

Pro krajský soud v Hradci Králové:

JUDr. Věra Vlčková

Josef Pávek jako soudce zvláštního senátu tohoto soudu

Pro krajský soud v Ostravě:

JUDr. Anna Gabryšová jako soudkyně zvláštního senátu tohoto soudu."

V Praze dne 11. března 1970

Josef Korčák v. r.

předseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP