ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1970

I. volební období

64

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ............................ 1970

o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Zrušuje se ministerstvo pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky.

§ 2

Státní péči o děti a mládež a o tělesnou výchovu, sport a turistiku, vyplývající z působnosti zrušovaného ministerstva, vykonává vláda České socialistické republiky.

§ 3

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí z dosavadního ministerstva na Úřad Klády České socialistické republiky.

§ 4

Zrušují se ustanovení § 1 bod 7 a § 9 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.

§5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Ministerstvo pro mládež a tělesnou výchovu ČSR, zřízené zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., vzniklo jako výraz zvýšené péče státu o mladou generaci a rozvoj tělesné výchovy. V předcházejících létech nebyla tato oblast v komplexní péči žádného ústředního orgánu státní správy. Potřeba řešit tuto otázku vyvolala ze strany tehdejších orgánů mládežnického a tělovýchovného hnutí opětovné požadavky na odpovídající institucionální zabezpečení výkonu této péče.

Přes krátkost doby působení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu je možno říci, že zvolená forma ministerstva, tj. orgán monokratického typu s převážně úzce resortním zaměřením, neumožňuje potřebného širšího pohledu uplatnit a řešit závažné otázky státní péče o mládež a tělesnou výchovu. V dosavadní praxi se ukázalo, že ke zřízení ministerstva došlo bez dostatečných zkušeností a ujasnění dalšího vývoje. Ministerstvy nesehrálo potřebnou úlohu, zejména pokud jde o integraci dětského a mládežnického hnutí a jeho úlohy v celém systému společenských organizací a orgánů. Nevhodným se také ukázalo spojení oblasti mládeže s oblastí tělesné výchovy. Nehledě na tyto skutečnosti je ve Slovenské socialistické republice navrhováno řešení této problematiky odlišně od našeho původního organizačního uspořádání.

Tato situace vedla k tomu, že, jak politickými orgány, tak i předsednictvem ČNR byl dán podnět, aby otázky organizace a řízení státní péče o mladou generaci a o rozvoj tělesné výchovy byly přehodnoceny a nově řešeny. Proto také při jmenování druhé vlády ČSR nebyl jmenován resortní ministr a řízením ministerstva byl "až do nové organizační úpravy tohoto resortu" pověřen předsednictvem ČNR jeden z místopředsedů vlády ČSR.

Vláda ČSR navrhuje, aby bylo dosavadní ministerstvo pro mládež a tělesnou výchovu zrušeno. Tím se stát a jeho orgány, včetně národních výborů, nezbavují své povinnosti věnovat všestrannou pozornost problematice mládeže a tělesné výchovy a zajišťovat péči o mladou generaci a o rozvoj tělesné výchovy.

Proto se v návrhu zákona spočítá s tím, že úkoly státní péče, vyplývající z působnosti zrušovaného ministerstva, bude až na další odděleně zajišťovat vláda ČSR, která eventuálně svěří některé úkoly stávajícím ústředním orgánům, popřípadě zváží a učiní jiná vhodná opatření. Zda a v jaké podobě by pro řízení této oblasti měl být ustaven speciální orgán doporučí vláda v souvislosti s řešením širších problémů. V zájmu optimálního řešení této problematiky i z hlediska celostátního uspořádání bude třeba zkoordinovat jednotný postup s příslušnými orgány Slovenské socialistické republiky.

Ministerstvo pro mládež a tělesnou výchovu se ruší bez určení nástupnického resortu. Proto se v zákoně stanoví, na koho přejde úkol řešit práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů mezi zrušovaným ministerstvem a jeho dosavadními pracovníky; nejvhodnějším se jeví převod těchto práv povinností na Úřad vlády ČSR.

Provedením tohoto zákona nevzniknou požadavky na státní rozpočet, naopak dojde k úsporám.

V Praze dne 18. března 1970

Předseda vlády ČSR

Josef Korčák v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP