ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

59

Vládní návrh

zásad zákona České národní rady

o Silničním fondu České socialistické republiky

I. 1. Za účelem dlouhodobé stabilizace zdrojů potřebné ke zkvalitnění, urychlení a zhospodárnění výstavby dálnic a modernizaci silnic, a vyrovnání disproporce mezi rozvojem motorismu a zaostávajícím stavem silnic, se při ministerstvu dopravy zřizuje Silniční fond (dále jen Fond) jako organizace ve smyslu § 82 zák. č. 109/1984 Sb., hospodářský zákoník.

2. Fond nabývá svým jménem práv a zavazuje se.

3. Česká socialistická republika neodpovídá za závazky Fondu a rovněž Fond neodpovídá za závazky České socialistické republiky.

4. Za hospodaření s prostředky Fondu odpovídá ministr dopravy vládě České socialistické republiky a české národní radě.

5. Jménem Fondu jedná ministr dopravy.

II. Fond sestavuje každoročně rozpočet a závěrku Fondu, které předkládá ministerstvu financí ve lhůtách stanovených pro sestavování státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen státní rozpočet) a státního závěrečného účtu k projednání. Rozpočet a závěrku Fondu připojí ministerstvo financí k návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, předkládaného vládě České socialistické republiky a České národní radě ke schválení. Současně se závěrkou předkládá vyhodnocení Fondem vynaložených prostředků.

III. Hospodaření s prostředky Fondu kontroluje ministerstvo financí.

IV. Finančními příjmy Fondu jsou:

a) daň z motorových vozidel podle zákona č. 98/1964 Sb.,

b) odvody z motorových vozidel podle zákona č. 8/1968 Sb. a opatření jej doplňujících,

c) jiné daně, dávky a poplatky, které budou stanoveny zvláštními předpisy (např. silniční daň),

d) příděl z rozpočtu socialistické republiky ve výši nejméně 1700 Kčs za 1 tunu ročního prodeje pohonných hmot v provozu veškeré silniční dopravy, poukazovaný zálohově podle ročního plánu prodeje ve dvou splátkách, splatných v lednu a červenci a finančně vypořádaný do dvou měsíců po ukončení roku; na rok 1970 bude příděl stanoven rozpočtovým zákonem,

e) bankovní úvěr,

f) devizový podíl z poplatků (popř. silniční daně) z vozidel zahraniční užitkové dopravy,

g) odvody příjmů z veškeré činnosti okresních správ silnic a příjmy z činnosti Fondu,

h) dotace z rozpočtu České socialistické republiky k pokrytí zvýšených potřeb vyvolaných nutností proporcionálního rozvoje oblastí, zabezpečením obranyschopnosti republiky, mimořádnými škodami, cenovými a jinými vlivy,

i) další příjmy jako dobrovolné příspěvky z rozpočtu národních výborů, emise obligací apod.

V. 1. Posláním Fondu je spravovat finanční prostředky určené k financování potřeb dálniční a silniční sítě včetně průjezdních úseky ve městech a obcích a vnějších silničních okruhů hl. města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně, v souladu s koncepcí a plánem schválenými vládou.

2. Z prostředků Fondu se financuje:

a) investiční výstavba dálniční a silniční sítě,

b) investiční výstavba okresních správ silnic,

c) neinvestiční výdaje na dálniční a silniční síť včetně výdajů okresní správ silnic,

d) výdaje na odborné práce, nutné k zabezpečení úkolů podle písm. a) - c) kromě výdajů investorských organizací národních výborů,

e) výdaje sekretariátu Fondu.

3. Z Fondu mohou být poskytovány:

a) účelové subvence a bezúročné půjčky na investiční výstavbu městských a místních komunikací, jde-li o akce, jejichž význam přesahuje místní potřeby,

b) půjčky na další akce, podporující rozvoj silničního hospodářství.

4. Prostředků Fondu je možno použít též k finanční účasti na akcích souvisejících s rozvojem motorismu (např. servisů, benzínových stanic, výstavba a pronájem motelů, motorestů apod. i se zahraniční účastí), popř. k jejich provozování.

VI. 1. Nebude-li prostředků použito podle předem stanovených podmínek, musí být poskytnuté prostředky Fondu vráceny.

2. Fond je oprávněn provádět kontrolu použití poskytnutých prostředků.

VII. 1. Prostředky Fondu jsou účelově vázané a koncem roku nepropadají.

2. Fond zřizuje povinnou rezervu v rozsahu stanoveném statutem.

VIII. 1. Fond v rozsahu své působnosti odpovídá za odůvodněnou proporcionalitu přídělu prostředků; dále odpovídá za účelnost a finanční zabezpečení dopravně významných akcí, na něž stanoví prostředky jmenovitě., Orgány, jimž náleží plánování výstavby a přestavby dálnic a silnic a jejich správa (§ 2 a 3 silničního zákona č. 135/1961 Sb.) odpovídají za hospodárné využití prostředků přidělených Fondem a u prostředků přidělených souhrnně též za jejich účelné využití v rámci koncepce a plánu schválených vládou.

3. Odpovědnost ministerstva dopravy a národních výborů stanovená jinými právními předpisy, není tímto zákonem dotčena.

IX. 1. Organizaci Fondu, pravomoc jeho orgánů, zásady používání jeho prostředků a způsob řízení investiční výstavby financované z Fondu s vazbou na plán, upravuje statut Fondu, který vydá ministr dopravy.

2. Hospodaření Fondu upravují Směrnice pro hospodaření s prostředky Fondu, které vydá ministr dopravy v dohodě s ministrem financí.

X. Dosavadní souhrnný vztah a subvenční vztahy národních výborů k rozpočtu České socialistické republiky se mění v rozsahu upraveném oddíly IV. a V. na účelový vztah k Fondu.

XI. Práva a závazky Silničního fondu, zřízeného usnesením vlády č. 398/1967 ze dne 17. listopadu 1967, přecházejí na území České socialistické republiky na Fond, zřízený tímto zákonem.

XII. Silniční fond bude zřízen k 1. lednu 1970.

 

Důvodová zpráva

k návrhu zásad zákona o Silničním fondu

Poslání, účel a potřeba zřízení Silničního fondu byly podrobně rozebrány v politickoekonomickém zdůvodnění k návrhu zásad zákona o Silničním fondu, předloženém vládě k projednání pod čj. 14 585/1969. Vzhledem k tomu, že vláda na svém zasedání dne 16. srpna 1969 vyslovila souhlas se zřízením Silničního fondu v navrhovaném rozsahu a uložila ministru dopravy předložit návrh zásad znovu upravený podle výsledku projednání spolu s návrhem statutu Fondu, je další zdůvodnění zaměřeno již jen k úpravám vyvolaným připomínkami z uvedené schůze vlády a na změny, které vznikly v důsledku zapracování těchto připomínek do navrhovaných textů.

S ohledem na to, že zákon o Silničním fondu současně nahradí zřizovací listinu, jejíž náležitosti jsou předepsány zákonem č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, byly tyto náležitosti zapracovány již do návrhu zásad zákona v odd. I.

Zdůvodnění provedených úprav:

V oddíle II. - ze zákona České národní rady č. 77/1969 Sb. o Státním fondu pro zúrodnění půdy převzato doslova.

V oddíle III. je právo kontroly hospodaření s prostředky Fondu přiznáno jmenovitě ministerstvu financí, ježto jde o textaci obvyklou u všech dosud existujících organizací typu fondového hospodářství. Ostatní orgány s kontrolní pravomocí nejsou v zásadách zákona zvláště uváděny, jelikož tato pravomoc jim přísluší podle předpisů a norem, jimiž jsou ustaveny (např. Nejvyšší kontrolní úřad ČSR).

V oddíle IV. je pod písm. d) uvažován příděl z rozpočtu ČSR v minimální výši Kčs 1700 za 1 tunu ročního prodeje pohonných hmot v provozu veškeré silniční dopravy. Sazba v této výšši byla stanovena na podkladě kvantifikace skutečných nákladů a vynaložených na silniční síť v roce 1963 upravených na cenovou hladinu roku 1969 včetně ročních úkolů podle harmonogramu výstavby dálnice v letech 1971-1975. Minimální roční sazba přídělu byla z pověření ministrů dohodnuta na jednání vedeném na úrovni náměstků ministra dopravy a ministra financí dne 6. října 1969.

S přihlédnutím k výše uvedeným podkladům bude potřeba prostředků v letech 1971-1975 činit

 

v mil. Kčs

na investiční akce dálnice

4 600

na investiční akce silniční sítě

10 578

na projekty dálniční a silniční sítě

690

na investiční výstavbu okresních správ

 

silnic

530

na neinvestiční výdaje dálniční a silniční

 

sítě (projekce, údržba)

12 689

na povinnou rezervu

300

Celkem

29 387

   

Tyto potřeby budou kryty:

 

- výnosem daně z motorových vozidel

 

podle zák. č. 98/1964 Sb.

4 400

- výnosem odvodů z motorových vozidel

 

podle zák. č. 8/1968 Sb.

3 200

- příjmy z činnosti okresních správ

 

silnic

250

- podílem ze státního rozpočtu podle

 

objemu pohonných hmot při dosavadním

 

rozsahu zdanění sazbou nejméně

 

Kčs 1700 za 1 tunu

21 537

Celkem

29387


 

Pro rok 1970 je nutno počítat s přechodným řešením v přídělu ze státního rozpočtu obdobně, jako je tomu v otázce limitů (čl. 9 odst. 2 návrhu statutu). Tato nutnost vyplývá jednak ze stavu prací na státním rozpočtu na tento rok, jednak ze skutečnosti, že jde o mimořádný rok konsolidačního programu, projevující se mimo jiné v protiinflační, restriktivní rozpočtové politice.

Z toho důvodu doporučil ministr financí, aby byla z rozpočtu do Silničního fondu v roce 1970 přidělena pouze taková částka, která bude vydelimitována od KNV při projednávání souhrnného finančního vztahu. Po provedené delimitaci se ukázalo toto řešení neschůdným, protože bylo vydelimitováno pouze 77,9% prostředků ve srovnání s očekávanou skutečností roku 1969. (V oblasti investic bylo např. vydelimitováno dokonce o 200 mil. Kčs méně než činí již dosažená skutečnost za první tři čtvrtletí 1969)

Proto se dne 17. listopadu dohodl ministr dopravy s ministrem financí, že výše přídělu ze státního rozpočtu bude stanovena rozpočtovým zákonem a zajistí, aby celkové finanční prostředky na silniční síť z ústředního rozpočtu a z rozpočtů národních výborů zvlášť a vcelku nebyly nižší než skutečnost roku 1969.

Podle této dohody budou potřeby Silničního fondu zajištěny v roce 1970 takto:

 

v mil. Kčs

1. oč. skut. 1969 v silničních investicích

1 656,1

2. oč. skut. 1969 v neinv. výdajích na sil.

2 309,7

3. plánované výdaje na dálnici v r. 1970

 

stavební práce

455,5

projektová dokumentace

23,0

předprojektová příprava

20,5

4. povinná rezerva.

50,0

Celkem

4 514,8

   

Příjmy:

v mil. Kčs

1. Odvody z motorových vozidel.

620

2. Daň z motorových vozidel.

735

3. Odvody příjmů OSS

50

4.. Příděl ze státního rozpočtu

3 110

Celkem

4 515


 

Ve srovnání s provedenou delimitací by měl být příděl ze státního rozpočtu vyšší o 650 mil. Kčs Toto řešení znamená, že v r. 1970 nedojde k hroutícímu propadu finančních prostředků pro silniční hospodářství, na druhé straně však že nedojde ani k rozvoji tohoto sboru, čemž se dále prohloubí disproporce mezi stavem a kapacitou silniční sítě potřebami rychle se rozvíjejícího motorismu (prostředky na rozvoj silniční sítě budou stagnovat na úrovni roku 1969, ale intenzita silničního provozu vzroste nejméně o 14%). Přechodný rok 1970 vytvoří však podmínky pro postupné odstraňování této disproporce v průběhu 5. pětiletky.

V příjmech pod písm. f) je uvažován devizový podíl z poplatků (popř. silniční daně) z vozidel za hraniční užitkové dopravy, jehož výše a způsob přidělování budou dohodnuty s ministerstvem financí. Předpokládá se, že tento podíl bude činit 30-40% z objemu tržeb.

V příjmech pod písm., g) jsou uvedeny odvody příjmů z veškeré činnosti okresních správ. silnic a příjmy z činnosti Fondu. Příjmem u okresních správ silnic se rozumí zejména: tržby za ovoce, tržby za práce provedené navíc okresními správami silnic pro cizí objednatele (např. práce na místních komunikacích př. na objektech podniků, organizací apod.). Vzhledem k tomu, že vyčlenění výdajů k těmto tržbám a přidělení okresní správě silnic částky pouze na silniční síť by bylo velmi pracné a nepřesné, dochází se k logickému závěru, že jsou-li z Fondu kryty veškeré výdaje (které jsou také jako výdaj plánovány v plánech příslušných orgánů nebo organizací), je nutno, aby i veškeré příjmy za tuto činnost byly vráceny do Fondu.

Účelem tohoto opatření není omezovat dosavadní pravomoc národních výborů vůči okresním správám silnic, ani docílit jejích přímého řízení a napojení na Silniční fond, nýbrž pouze zamezit odčerpávání finančních prostředků účelově určených na modernizaci a údržbu silniční sítě.

Toto opatření považuje se za jeden z prostředků k docílení intenzivnějšího využívání příp. volné kapacity okresních správ silnic zejména u strojního zařízení.

Tímto také nebude dotčen dosavadní způsob tvorby podnikových fondů hmotná zainteresovanosti zaměstnanců okresních správ silnic a čerpání z nich. Dotování těchto fondů přechází na Silniční fond. Oddíl V odst. 2 prohlubuje původní všeobecné ustanovení poslání Fondu rozvedením účelu použití finančních prostředků. Nově se použití prostředků rozšiřuje, na základě připomínky měst Ostravy a Brna, na financování vnějších okruhů statutárních měst.

V odst. 2 pod písm. d) jsou míněna oddělení rozpočtových nebo hospodářských organizací krajských investorských útvarů, případně samostatné a silniční investorské útvary řízené krajskými národními výbory, zajišťující investorství na silniční síti. Z důvodu organizační nejednotnosti těchto útvarů nebo organizací, u nichž lze výdaje s přípravou a zabezpečením výstavby podle § 4 vyhl. č. 102/1966 Sb. oddělit, nepředpokládá se tyto výdaje financovat z Fondu, nýbrž hradit je nadále ze státního rozpočtu. Fond však bude hradit práce, sloužící k prohloubení znalosti o silniční sáti, v plném rozsahu, pokud si je objednal.

V oddíle VI. se zpřísňuje formulace pro případ nesprávného použití prostředků z Fondu a navrhuje

- se uzákonit logické právo kontroly používání prostředků poskytnutých Fondem.

V oddílu VII. odst. 2 je nově zapracováno ustanovení o zřízení povinné rezervy Fondu v rozsahu stanoveném ve statutu. Vytvoření této rezervy je v souladu s ustanovením návrhu zásad zákona o základních pravidlech státního finančního hospodaření, kde se fondům ukládá povinnost tyto rezervy tvořit.

V oddíle VIII. je v jednotlivých odstavcích stanoven rozsah odpovědnosti, jednak Fondu, jednak orgánů, jimž náleží plánování výstavby a přestavby dálnic a silnic podle navrženého rozdělení pravomoci vyplývajícího ze způsobu přidělování. Odpovědnost ministerstva dopravy a národních výborů je vymezena všeobecným odkazem na právní předpisy, které ji dosud upravují. Jde zejména o silu ční zákon č. 135/1961 Sb., ústavní zákon o čs. federaci č. 143/1968 Sb., zákon o národních výborech č. 69/1967 Sb.

Oddíl IX. Směrnice pro hospodaření s prostředky Fondu budou obsahovat podmínky nutné k realizaci požadavků a žádosti o poskytnutí prostředků a kritéria pro jejich rozdělování.

Jde zejména o náležitosti:

- projektový úkol, příp. vyšší stupeň dokumentace charakterizující navrhovanou investici včetně schvalovacího protokolu,

- základních ukazatelů, které budou dokládat dopravní naléhavost, technickou úroveň a ekonomickou efektivnost stavby,

- doklad o kapacitním a materiálovém zabezpečení akce na celou dobu trvání výstavby,

- doklad o tom, že doba výstavby, záruční lhůta, jakož i rozpočtový náklad akce, vyplynuly z uskutečněného konkursního řízení.

V oddíle X. je uvedena změna dosavadního souhrnného vztahu a subvenčního vztahu národních výborů k rozpočtu ČSR na účelový vztah k Fondu. Podstata této změny spočívá v tom, že dosavadní globální souhrnný vztah, v rámci něhož hospodaří národní výbory samostatně, bude snížen o investiční a neinvestiční prostředky, určené ke krytí potřeb silniční sítě, které bude napříště hradit Silniční fond.

Nevyužité příděly sice ke konci roku nepropadají, avšak nezůstávají k dispozici národním výborům, ale budou vypořádány s Fondem. Přidělených prostředků lze tedy využít pouze účelově, tj. na potřeby silniční sítě.

Pokud budou okresními správami silnic prováděny práce na vrub Fondem přidělených prostředků, budou tržby odváděny do Fondu (viz důvodová zpráva odd. IV písm. g).

Pravomoc národních výborů vůči jimi řízeným organizacím, správa, investorská činnost apod., zůstávají tímto opatřením nedotčeny.

Oddíl XI. upravuje v souladu s připomínkou ze zasedání vlády ze dne 16. srpna 1969 přechod práv a závazků z dosavadního Silničního fondu.

Otázka půjček poskytnutých Fondem v letech 1968 a 1969 krajským národním výborům na doplnění potřeb silniční sítě bude s nimi individuálně projednána. Podle finančních možností krajských národních výborů a vytvoří-li se ve Fondu dostatečné zdroje, bude sledován cíl přeměnit tyto půjčky v dotace.

Navrhovaná úprava nezasahuje platnost žádného předpisu.

V Praze dne 5. prosince 1969

Předseda vlády ČSR:

prof. ing. Josef Kempný, CSc., v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP