ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

57

Zpráva

mandátového a imunitního výboru ČNR,

o ověření platnosti doplňovací volby poslanců České národní rady

Mandátový a imunitní výbor České národní rady se ve své schůzi dne 22. prosince 1969 zabýval platností doplňovací volby poslanců České národní rady. Zkoumal přitom, zda jsou splněny všechny náležitosti příslušných zákonných norem.

Podle 2 ústavního zákona č. 117 ze dne 15. října 1969, o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, vyžaduje-li to řádný chod zastupitelského sboru, může tento sbor na návrh příslušného orgánu Národní fronty doplnit volbou počet svých členů. Ve smyslu tohoto ustanovení navrhlo předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky, aby Česká národní rada doplňovací volbu poslanců České národní rady vykonala. Současně předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky předložilo návrh 62 kandidátů na poslance České národní rady. Předsednictvo České národní rady na své 20. schůzi dne 6. listopadu zařadilo doplňovací volbu na pořad 5. schůze České národní rady, která dne 26. listopadu tuto volbu tajným hlasováním provedla.

Podle zprávy volební komise uvedené v protokolu a podané ústně poslancem JUDr. Václavem Chytilem na schůzi pléna České národní rady dne 26. listopadu 1969 po skončené volbě, všech 62 kandidátů obdrželo nadpoloviční většinu hlasů poslanců přítomných při volbě a bylo ve smyslu 3 odst. 1 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, zvoleno za poslance České národní rady. Mandátový a imunitní výbor proto konstatoval, že doplňovací volba byla provedena v souladu se zákonnými předpisy.

V Praze dne 22. prosince 1969

Zdeněk Gavenda, v. r.

předseda mandátového a imunitního výboru

České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP