ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

55

Společná zpráva

výboru pro plán a rozpočet, ústavně právního výboru

a průmyslového výboru ČNR

k vládnímu návrhu zákona ČNR

o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení (tisk 53)

Výbor ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právní výbor ČNR na společné schůzi a průmyslový výbor na své schůzi dne 15. prosince 1969 projednaly vládní návrh zákona ČNR o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení (tisk 53).

Po výkladu ministra financí ČSR ing. Leopolda Léra, CSc., zprávě zpravodaje posl. ing. Jiřího Součka a po rozpravě se tyto výbory usnesly doporučit České národní radě k přijetí toto usnesení:

Česká národní rada po projednání vládního návrhu zákona ČNR o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení (tisk 53)

I. schvaluje

vládní návrh zákona ČNR o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení (tisk 53) s těmito změnami a úpravami:

1. § 16 se upravuje takto:

"Správu podnikových daní a příspěvku na sociální zabezpečení vykonává okresní národní výbor nebo národní výbor (obvodní popřípadě městský) měst přímo řízených vládou (dále jen národní výbor), v jehož obvodu má poplatník svoje sídlo."

V důsledku této změny odpadá u tohoto paragrafu odvolávka pod čarou.

Provedená změna ustanovení u § 16 se současně promítá do dalších ustanovení zákona takto:

v § 18 odst. 1 se znění "příslušné okresní finanční správy" nahrazuje "příslušného národního výboru";

v § 20 odst. 1 se znění "příslušná okresní finanční správa" nahrazuje "příslušný národní výbor";

v § 21 odst. 1 se znění "okresní finanční správa" nahrazuje "národní výbor";

odst. 2 se znění "u okresní finanční správy" nahrazuje "u národního výboru";

v § 22 odst. 1 písm. a) na 12. řádku se znění "okresní finanční správě" nahrazuje "národnímu výboru",

na 14. řádku se znění "příslušná okresní finanční správa" nahrazuje "příslušný národní výbor",

na 22. řádku se znění "okresní finanční správě" nahrazuje "národnímu výboru";

odst. 3 se znění "okresní finanční správa" nahrazuje "národní výbor";

v § 25 odst. 1 se znění "příslušné okresní finanční správě" nahrazuje "příslušnému národnímu výboru";

odst. 2 se znění "Okresní finanční správy" nahrazuje "Národní výbory"

2. Označení před § 18 se upravuje takto: "Daňové přiznání"

3. První věta § 19 se upravuje takto: "V případě likvidace organizace trvá daňová povinnost i povinnost podávat každoročně přiznání k podnikovým daním až do skončení likvidace".

4. V § 20 odst. 2 se citace na 3. řádku mění takto: "(§ 18 odst. 4)"

5. V § 21 odst. 2 se vypouští poslední věta "O odvolání rozhodne krajská finanční správa", a to v návaznosti na úpravu § 16 jako nadbytečná s tím, že o řízení ve věcech podnikových daní a příspěvku na sociální zabezpečení včetně odvolacího řízení platí ustanovení § 26.

6. § 22 odst. 6 se upravuje takto:

"(6) Přeplatek vzniklý z rozdílu mezi daní zaplacenou poplatníkem a daní stanovenou platebním výměrem se zúčtuje po doručení platebního výměru na splatné nebo nejblíže splatné podnikové daně poplatníka, popřípadě jejich zálohy".

7. Dosavadní § 36 se rozdělí tak, že ustanovení odstavce 2 se uvede samostatně s označením § 36 a ustanovení odstavce 1 rovněž samostatně s označením § 37.

8. Označení dosavadního § 37 se v důsledku toho změní na § 38;

II. konstatuje, že

1. nový daňový zákon, i když bude od 1. ledna 1970 uplatněn jen v některých odvětvích národního hospodářství, představuje nesporný pokrok ve srovnání s dosavadní soustavou podnikových odvodů a vytváří současně předpoklady, aby po získání potřebných zkušeností mohl být nový systém podnikového zdanění uplatněn od 1. ledna 1971 komplexně v celém národním hospodářství;

2. nový systém podnikového zdanění bude mít pro některé podniky zejména potravinářského a spotřebního průmyslu, stavebnictví, energetiky apod., pro které platí rozsáhlé odchylky a výjimky v dosavadní soustavě odvodů, značný finanční dopad. Zdůrazňuje v této souvislosti mimořádný význam odpovědného a objektivního provádění selektivní finanční politiky v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, aby byly odstraněny nežádoucí tvrdosti zákona a umožněn proporcionální rozvoj všech odvětví národního hospodářství k zabezpečení potřeb společnosti;

III. doporučuje vládě ČSR, aby

1. sledovala a vyhodnocovala účinnost a působení nového daňového zákona jak z hlediska jeho dopadu na vývoj finanční situace podniků, tak podílení se podniků i společnosti na dosažených výsledcích hospodaření úměrně žádoucímu rozvoji národního hospodářství i uspokojování potřeb socialistické společnosti;

2. při konkrétním povolování výjimek a poskytování zvýhodnění a slev podle příslušných zmocnění zákona respektovala co nejobjektivněji zabezpečení potřeb hospodářství a společnosti a z těchto hledisek hodnotila účinnost a výsledky uplatněných výjimek, zvýhodnění a slev;

3. experimentálně zavedla, sledovala působení a vyhodnotila účinnost daně ze zisku při progresivní daňové sazbě a další způsoby zdanění podnikových mezd podle příslušného zmocnění zákona;

4. na základě vyhodnocení zkušeností a poznatků z působení nového daňového zákona, uplatněných výjimek, zvýhodnění a slev, jakož i daňových experimentů podle zákona včas připravila návrh na komplexní uplatnění nového systému podnikového zdanění v celém národním hospodářství od 1. ledna 1971;

IV. ukládá výboru pro plán a rozpočet, aby

1. ve spolupráci s průmyslovým výborem a výborem pro zemědělství a výživu sledoval působení a účinnost nových podnikových daní zejména z hledisek uvedených ad III.,

2. vyžádal ve 2. polovině roku 1970 od ministra financí ČSR zprávu o zkušenostech z působení, účinnosti a výsledcích nového daňového zákona včetně stavu příprav na komplexní uplatnění nového systému podnikového zdanění v celém národním hospodářství od 1. ledna 1971 a po jejím projednání informoval o získaných poznatcích předsednictvo ČNR.

V Praze dne 15. prosince 1969

prof. dr. Václav Vaněček, DrSc., v. r.

prof. dr. Ladislav Veltruský, CSc., v. r.

předseda ústavně právního výboru

předseda výboru pro plán a rozpočet


 

Bohuslav Toman v. r.

předseda průmyslového výboru

Ing. Jiří Souček v. r.

společný zpravodaj


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP