ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

54

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne……prosince 1969

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Stanovení výše státního rozpočtu republiky.

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu republiky se stanoví částkou

94 543 566 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou

94 543 566 000 Kčs.

(2) Dotace a subvence ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky činí

1 173 370 000 Kčs.

(3) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy tyto finanční vztahy k rozpočtům národních výborů:

souhrnný finanční vztah (dotace) ve výši

13 421 500 000 Kčs,

účelové subvence ve výši

13 848 800 000 Kčs.

§ 2

Použití doplňkových zdrojů národních výborů k úhradě potřeb jejich rozpočtů

Národní výbory použijí v roce 1970 prostředků fondů rezerv a rozvoje a ostatních doplňkových zdrojů k úhradě výdajů svých rozpočtů, pokud tyto výdaje nebudou kryty plánovanými. příjmy jejich rozpočtů a dotacemi nebo účelovými subvencemi ze státního rozpočtu republiky nebo z rozpočtu národního výboru vyššího stupně.

§ 3

Poskytování půjček a záruk

Ministr financí se zmocňuje přejímat záruky za úvěry, socialistickým organizacím a poskytovat půjčky těmto organizacím.

§ 4

Porušení finančních a rozpočtových předpisů

Vláda se zmocňuje snížit, vázat, popř. odčerpat ministerstvům, ostatním ústředním orgánům a jimi řízeným organizacím prostředky poskytované ze státního rozpočtu republiky při porušování finančních a rozpočtových předpisů, jakož i při porušování zásad dotační politiky; národním výborům může snížit z týchž důvodů účelové subvence poskytované jim ze státního rozpočtu republiky.

§ 5

Dodatkový odvod organizací zahraničního obchodu

(1) Vládá se zmocňuje stanovit v roce 1970 organizacím zahraničního obchodu dodatkový odvod až do výše 700 mil. Kčs pro nezbytné přerozdělení prostředků.

(2) Vláda použije výnosu dodatkového odvodu:

a) k podpoře rozvoje výroby pro vývoz v částce 200 mil. Kčs;

b) k vyrovnání cenových rozdílů u konjunkturně citlivých položek zboží až do výše 500 mil. Kčs.

§ 6

Vláda se zmocňuje promítnout do státního rozpočtu republiky zejména:

a) úpravu nových podnikových daní

b) úpravu Silničního fondu

c) úpravu účelových subvencí národních výborů, jestliže se

- sníží rabatové subvence,

- nezahájí výstavba plánovaného počtu bytů v komunální, družstevní, podnikové a individuální výstavbě,

- nedodrží úkoly v zůstatcích rozpočtových nákladů staveb pro rok 1970, na jejichž základě byly subvence na investice stanoveny.

§ 7

Vláda může přenést oprávnění uvedená v § 4 a 6 na ministra financí a zmocnit ministra obchodu, aby v dohodě s příslušnými ministry stanovil podrobnosti o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu podle § 5.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.

 

Důvodová zpráva

Návrh státního rozpočtu na rok 1970 vychází ze základních ukazatelů státního plánu rozvoje národního hospodářství, z dosažených a očekávaných výsledků finančního hospodaření, ze zhodnocení možností zvýšit efektivnost národní ekonomiky a z potřeb, které mají být zabezpečeny pro další uskutečňování konsolidace národního hospodářství.

Ve státním rozpočtu je zapracována řada restriktivních opatření a je počítáno i se zavedením nových příjmových zdrojů. Jde zejména o nové zdanění podniků v průmyslu a stavebnictví, o zvýšení poplatků za služby spojů pro socialistické organizace, zrušení dotací u soukromých cest do zahraničí. Počítá se s tím, že od 1. ledna 1970 dojde ke snížení rabatových subvencí podnikům RaJ a jejich zrušení u národního podniku Čedok.

Návrh zákona stanoví celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu, výši souhrnného finančního vztahu rozpočtů národních výborů ke státnímu rozpočtu a účelové subvence poskytované ze státního rozpočtu do rozpočtů národních výborů. V návrhu jsou dále obsaženy dotace a subvence ze státního rozpočtu federace.

Státní rozpočet je vyrovnaný, avšak obsahuje pouze minimální rezervu. Výdaje zajištěné státním rozpočtem je nutno v zájmu zachování rovnováhy státního rozpočtu považovat za maximální hranici pro čerpání prostředků a příjmy za minimální hranici pro plnění povinností stanovených státním rozpočtem. Nelze počítat s tím, že by bylo možno během příštího roku přijímat některá opatření, která by znamenala nové nároky na státní rozpočet roku 1970 nebo státní rozpočty příštích let, nebudou-li navrženy nové zdroje příjmů nebo přistoupeno k omezení některých výdajů dosud financovaných ze státního rozpočtu.

Rozpočtové hospodaření se bude řídit ustanoveními zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky.

K § 2

Restriktivní finanční politika, jež je uplatňována na všech úsecích národního hospodářství, vyžaduje, aby i národní výbory přispěly svými volnými prostředky ke konsolidaci národního hospodářství. Navrhované ustanovení má umožnit národním výborům vyšších stupňů, aby při rozpisu souhrnného finančního vztahu na národní výbory nižších stupňů přihlížely k jejich finanční situaci a aby se podle okolnosti počítalo i s možností použít prostředky fondů rezerv a rozvoje a ostatní doplňkové zdroje národních výborů k zajištění úkolů pro rok 1970. Takovéto opatření je nutné proto, že nebylo možno v návrhu státního rozpočtu zajistit v plném rozsahu pro národní výbory prostředky na některé úkoly vyplývající z platných rozhodnutí ústředních orgánů a bude nutné, aby se národní výbory podílely na jejich zajištění částečně i se svými volnými prostředky.

K § 4

Základním předpokladem zabezpečení rozpočtové rovnováhy je zvýšení finanční rozpočtové kázně při vydávání rozpočtových prostředků. V řadě organizací poklesla finanční a rozpočtová kázeň na minimum. Státní prostředky se vydávají neodůvodněně a někdy se s nimi i plýtvá. Nehospodárnost se státními prostředky se projevuje i v nekoordinovaném budování řady organizací, jejichž činnost je zajišťována státním rozpočtem a u nichž mnohdy nelze prokázat, že je nezbytné zajišťovat jejich činnost ze společenských prostředků.

Situace v národním hospodářství vyžaduje, aby se zpřísnilo i hospodaření s rozpočtovými a ostatními finančními prostředky. Proto se navrhuje stanovení sankce pro případy porušení rozpočtových a jiných finančních předpisů, což má přispět ke zvýšení rozpočtové a finanční kázně.

K § 5

Výrobním podnikům byly poskytovány účelové vývozní prémie hrazené ze státního rozpočtu. K lepšímu sepjetí zahraničního obchodu s výrobou se pro rok 1970 navrhuje účelové vývozní prémie ze státního rozpočtu zrušit a řešit podporu vývozu z prostředků organizací zahraničního obchodu.

Ke stabilizaci tuzemských cen a vyrovnávání cenových rozdílů u konjunkturně citlivých položek zboží má být vytvořen z části finančních prostředků organizací zahraničního obchodu centrální vyrovnávací fond. Z tohoto fondu mají být kryta zejména rizika burzovní a pojišťovací, která až dosud byla hrazena ze státního rozpočtu.

V Praze dne 11. prosince 1969

Předseda vlády:

Ministr financí:

prof. ing. Josef Kempný, CSc., v. r.

ing. Leopold Lér, CSc., v. r.


 

Příloha č. 1 zákona ČNR č. 54/1969 Sb.

Celkový přehled

státního rozpočtu České socialistické republiky

 

Kčs

Příjmy

(v tisících)

Příjmy ze socialistického hospodářství

83130119

Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva

9 259 000

Ostatní příjmy

981077

Dotace z federálního rozpočtu

1173 370

Úhrn

94 543 588

   
 

Kčs

Výdaje

(v tisících)

Výdaje ústředně řízených organizací na:

 

hospodářství

30 831 858

kulturní a sociální opatření

34 139 558

obranu a bezpečnost

1 864 847

správu

839 005

dotace a subvence národním výborům

27 288 300

Úhrn

94 543 586


 

Příloha č. 2 zákona ČNR č. 34/1969 Sb.

Souhrnný finanční vztah a subvence do rozpočtů

národních výborů obsažené ve státním rozpočtu

 

Souhrnný finanční

Účelové subvence

Kraj

vztah (v tis. Kčs)

(v tis. Kčs)

Národní výbor hl. města Prahy

1 718 800

2 800 200

Středočeský

1 312 200

1 174 800

Jihočeský

1 248 800

944 200

Národní výbor města Plzně

95 400

209 300

Západočeský

1 316 300

1 119 800

Severočeský

1 833 000

1 824 700

Východočeský

1 393 500

1 188 200

Národní výbor města Brna

163 300

572 500

Jihomoravský

1 850 500

1 740 200

Národní výbor města Ostravy

433 200

438 700

Severomoravský

1 958 500

1 834 200

Úhrn

13 421 500

13 846 800Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP