ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

45

Zpráva

předsedy České národní rady

o zákonném opatření předsednictva České národní rady

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky

Vláda České socialistické republiky předložila dne 4. listopadu 1969 předsednictvu České národní rady vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky /tisk 39/.

Předsednictvo České národní rady vládní návrh projednalo dne 6. listopadu 1969.

Při projednávání vládního návrhu ministr vnitra ČSR s. Josef Grösser, který zastupoval vládu České socialistické republiky, navrhl, aby předložený vládní návrh zákonného opatření byl ještě zpřesněn a doplněn v zájmu jednotného výkladu a jednotné pracce při provádění zákonného opatření, o změny a doplňky ve smyslu návrhu skupiny poslanců ústavně právního výboru ČNR. Jde o tyto změny a doplňky:

1. V úvodní větě odst. 1 vloženého § 14 a/ slova "žije-li trvale" nahradit slovy "zdržuje-li se". Tato úprava chce předejít případným nejasnostem při aplikaci právní normy, pokud jde o obsah pojmu "trvale";

2. V odst. 1 vložit za písm. c/ další ustanovení pod písm. d/ a e/ tohoto znění:

"d/ nezákonně opustil území Československé socialistické republik, nebo

e/ nevrátí se do vlasti do stanovené lhůty, nejméně do 30 dnů /ze zámoří do 90 dnů/, ode dne doručení výzvy ministerstva vnitra k návratu, nebo";

3. ustanovení dosud označené písm. d/ označit písm. f/ a vypustit v něm slovo "hrubě" a za slovo poškozuje vložit "důležité";

4. dosavadní text odstavce 2 nahradit novým zněním takto:

"/2/ Ministerstvo vnitra může státní občanství odejmout také osobě, která má ještě jinou státní příslušnost, nebo která se zdržuje v cizině nepřetržitě po dobu 5 let bez platného československého dokladu, opravňujícího k pobytu v cizině."

Po zprávě zpravodajky posl. dr. Pátkové předsednictvo České národní rady schválilo vládní návrh zákonného opatření s uvedenými doplňky a změnami a usneslo se podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, vydat jej jako zákonné opatření předsednictva České národní rady.

Zákonné opatření bylo podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 41/1969 Sb.

Podle čl. 121 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, je třeba, aby Česká národní rada toto zákonné opatření předsednictva České národní rady dodatečně schválila. Navrhuji proto, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada schvaluje podle čl. 121 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, zákonné opatření předsednictva České národní rady ze dne 6. listopadu 1969 č. 41/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky."

V Praze dne 25. listopadu 1969

Předseda České národní rady

Dr. Čestmír Císař v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP