ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

41

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na doplňovací volbu soudců z povolání

ke krajským a okresním soudům v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle § 48 zákona č. 36/1964 Sb. ve znění § 2 č. 2 ústavního zákona č. 57/1969 Sb., jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb., doplňovací volbu soudců z povolání k některým krajským a okresním soudům v České socialistické republice. Politicko odborná hodnocení navržených kandidátů jsou uvedena v příloze k tomuto návrhu.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky volí podle 48 zákona č. 36/1964 Sb. ve znění § 2 č. 2 ústavního zákona č. 57/1969 Sb., jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb.

do funkce soudců z povolání

tyto kandidáty:

1. JUDr. Václav Hofmann, ke krajskému soudu v Plzni,

2. JUDr. Hana Fučíková, k obvodnímu soudu pro Prahu 2,

3. Zuzana Vlčková, prom. práv., k obvodnímu soudu pro Prahu 4,

4. JUDr. Jitka Bukvářová, k obvodnímu soudu pro Prahu 6,

5. JUDr. František. Kaleta, k obvodnímu soudu pro Prahu 7,

6. Božena Papežová, prom. práv., k obvodnímu soudu pro Prahu 8,

7. Jan Fořt, prom. práv., k obvodnímu soudu pro Prahu 10,

8. Vladimír Kubeš, prom. práv., k okresnímu soudu v České Lípě,

9. Ladislav Vondra, abs. práv., k okresnímu soudu v Chomutově,

10. JUDr. Jiří Moravec, k okresnímu soudu v Liberci,

11. Bohuslav Hnízdil, prom. práv., k okresnímu soudu v Lounech,

12. Jiří Mařík, prom. práv., k okresnímu soudu v Teplicích."

V Praze dne 10. listopadu 1969

Josef Korčák v. r.

předseda

ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

Příloha k tisku č. 41

Odborně politická charakteristika

kandidátů pro doplňovací volbu soudců z povolání ke krajským a okresním soudům v České socialistické republice.

1. JUDr. Václav Hofmann

51 let (28. 9. 1918)

ženatý - bezdětný

národnosti české

z rodiny malozemědělce

úředník

bez politické příslušnosti

Vzdělání

právnická fakulta UK v Praze

1924-1929 základní školní vzdělání

1929-1937 refor. reál. gymnasium

1937-1939 právnická fakulta UK

1939-1942 vězněn v Sachsenhausenu

1942-1946 tajemník Svazu osvob. polit. vězňů v Karlových Varech

1946 dokončení právnické fakulty

1946-1949 soudní čekatel u krajského soudu v Chebu

1949-1952 soudce, prokurátor u krajského soudu a prokuratury v Karlových Varech

1952-1960 předseda senátu u okresního soudu v Karlových Varech

1960 stát. notář v Karlových Varech

1960-dosud právník KNV Plzeň - odbor sociálního zabezpečení

V roce 1949 složil justiční zkoušku s výtečným prospěchem. V roce 1960 byl v důsledku nové soudní organizace převeden z resortu ministerstva spravedlnosti do odboru působnosti KNV v Plzni, kde dosud pracuje jako právník na dávkovém úseku odboru sociálního zabezpečení.

Je kvalifikovaným právníkem s dobrými právnickými i soudcovskými znalostmi. Má zejména rozsáhlé znalosti z oboru práva občanského a sociálního zabezpečení. Jeho pracovní morálka je hodnocena jako příkladná.

Povahově je rozvážný, klidný, s velmi dobrým vztahem k lidem a to jak ke spolupracovníkům, tak i ke stranám.

Za okupace byl vězněn pro své politické názory. V současné době pracuje aktivně v Městském výboru Svazu protifašistických bojovníků, ROH a je lektorem Socialistické akademie v Plzni. Není členem žádné politické strany. Pro své dobré povahové vlastnosti je všeobecně oblíben.

S ohledem na jeho dlouholetou praxi jak justiční, tak i na úseku národních výborů splňuje všechny předpoklady pro zvolení do funkce soudce z povolání.

2. JUDr. Hana Fučíková, předsedkyně senátu okresního soudu v Teplicích.

28 let (26. 2. 1941)

vdaná, 1 nezl. dítě

z dělnické rodiny

národnosti české

bez polit. příslušnosti

bytem Praha 4,

Na Zámecké č. 2

Vzdělání

8letá stř. škola (1947-1955)

stř. škola s maturitou (1955-1958)

právnická fakulta (1958-1963)

1963-1964 právní čekatelka

1964-1969 předsedkyně senátu okr. soudu

Dr. Hana Fučíková pochází z dělnické rodiny. Studium na právnické fakultě UK ukončila v roce 1963 promocí. Dnem. 1. 8. 1963 nastoupila jako právní čekatelka u krajského soudu v Ústí nad Labem. Po skončení čekatelské praxe v roce 1964 byla zvolena soudkyní okresního soudu v Teplicích, kde ve funkci předsedkyně senátu působí dosud.

Dr. Hana Fučíková se do funkce soudkyně dobře zapracovala a v této funkci se plně osvědčuje. Při svém rozhodování dovede dobře aplikovat právní předpisy. Na hlavní líčení se řádně a odpovědně připravuje. Své odborné znalosti si soustavně doplňuje studiem judikatury a odborné právnické literatury. Během několikaleté soudcovské činnosti získala dobré odborné znalosti a zkušenosti. Osobní a rodinné poměry má spořádané, ke kolektivu má dobrý vztah.

Jde o mladou talentovanou soudkyni s předpoklady dalšího odborného i politického růstu. Proto byla doporučena i na postgraduální studium.

V květnu 1969 se přestěhovala do Prahy, kde její manžel JUDr. Oldřich Fučík pracuje jako soudce z povolání u krajského soudu v Praze. Vzhledem k její odborné kvalifikaci a několikaleté zkušenosti v justici má všechny předpoklady k úspěšnému výkonu funkce soudkyně z povolání u obvodního soudu v Praze 2.

3. Zuzana Vlčková, prom. práv.

27 let (19. 12. 1942)

svobodná

z úřednické rodiny

národnosti české

bez politické příslušnosti

veřejné funkce nezastává

Vzdělání

právnická fakulta UK

1948-1958 základní školní vzdělání

1957-1959 SVVŠ s maturitou

1962-1967 právnická fakulta UK

Pochází z úřednické rodiny. Po maturitě na SVVŠ pracovala od r. 1959-1961 v n. p. Armabeton jako úřednice. Po odpracování jednoroční manuelní brigády ve stavebnictví v témže podniku rozvázala dohodou pracovní poměr a nastoupila jako úřednice v advokátní poradně č. 10 v Praze a přihlásila se k dálkovému studiu na práv. fakultu UK v Praze. Počínaje škol. rokem 1964/65 přestoupila na řádné studium, které v r. 1967 úspěšně dokončila.

Dnem 1. 8. 1967 byla přijata k Městskému soudu do funkce právní čekatelky a po absolvování čekatelské praxe s výtečným prospěchem složila justiční zkoušku.

Během své čekatelské praxe se seznámila se všemi úseky justiční činnosti a podstatně prohloubila a rozšířila své odborné znalosti získané studiem na vysoké škole.

Má všechny předpoklady pro funkci soudkyně z povolání obvodního soudu pro Prahu 4.

4. JUDr. Jitka Bukvářová, roz. Jarošová

nar. 13. 8. 1935

vdaná, 2 děti

národnosti české

původně úřednice

členka KSČ od r. 1965

1941-1950 základní školní vzdělání

1950-1952 dvouletá hospodářská škola

1952-1953 úřednice na ministerstvu financí

1953-1955 hospodářská škola zakončená maturitou

1955-1960 právnická fakulta UK

JUDr. Jitka Bukvářová pochází ze živnostenské rodiny. Otec pracuje nyní jako dělník, matka jako prodavačka. Po ukončení dvouleté hospodářské školy v r. 1953 byla zaměstnána jeden rok jako úřednice na ministerstvu financí. Potom studovala na vyšší hospodářské škole a po jejím ukončení absolvovala práv. fakultu UK v Praze. Po promoci pracovala od r. 1960 do r. 1963 ve funkci právníka ve Státním ústavu dopravního projektování. V r. 1963 byla přijata jako právní čekatelka k městskému soudu v Praze. Po ukončení čekatelské praxe a úspěšném složení justiční zkoušky byla zvolena do funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 4, kde s výjimkou období své mateřské dovolené působí dosud.

Již v období studia na právnické fakultě byla aktivně zapojena do svazácké činnosti a pracovala později jako členka okresního výboru ČSM. Přesvědčení o správnosti politiky KSČ ji přivedlo v r. 1965 do KSČ. Po politické stránce lze ji hodnotit jako členku strany, která stojí na pozici marxismu-leninismu a proletářského internacionalismu.

Její manžel, prom. práv. Jiří Bukvář, je prokurátorem obvodní prokuratury, členem KSČ, předsedou stranické organizace na. pracovišti a poslancem obvodního národního výboru.

Jako soudkyně se rychle zapracovala a podle hodnocení odvolacího senátu její rozhodnutí mají velmi dobrou úroveň a svědčí o dobrých znalostech jak hmotného, tak procesního práva.

Dr. Bukvářová splňuje všechny předpoklady, jak politické, tak odborné pro funkci soudkyně z povolání obvodního soudu pro Prahu 8.

5. JUDr. František Kaleta

nar. 12. 7. 1919

ženatý - 2 zlet. děti

původní povolání dělník

národnosti české

člen KSČ od roku 1945

bytem Praha 6 - Veleslavín,

Šumberova č. 355/48

Pochází z dělnické rodiny. Otec byl železničním zřízencem, matka v domácností. Manželka je pracovnice Sběrny Sazky TJ Slavia Praha, členka KSČ.

Vyučil se zámečníkem. Po vyučení pak pracoval u různých podniků od roku 1939-1949 v nár. podn. Svit - jako mechanik. V roce 1949 byl vyslán do právnické školy pracujících, kterou úspěšně absolvoval v roce 1951. Po nástupu do justice dálkově studoval na právnické fakultě při zaměstnání. Právnické studium dokončil promocí v roce 1952 udělením akademického titulu doktor práv.

Po výkonu právně-čekatelské praxe byl ustanoven soudcem z povolání a od roku 1951 pověřen výkonem funkce předsedy okresního soudu v Ostravě. V roce 1953 pak pověřen funkcí předsedy krajského soudu v Ostravě. Tuto funkci zastával až do roku 1964, kdy byl odvolán a převeden na ministerstvo spravedlnosti a pověřen výkonem funkce vedoucího organizačního odboru. Z funkce ved. odboru byl odvolán v souvislosti s novou organizační strukturou ministerstva spravedlnosti v roce 1968. Dnem 31. 10. 1968 zvolen soudcem městského soudu v Praze, kde v téže funkci působí dosud.

JUDr. Kaleta během dlouholeté soudcovské činnosti získal bohaté odborné znalosti a zkušenosti, zejména na trestním úseku. Justiční orgány v ostravském kraji řídil s přehledem. Za jeho působení v tomto kraji dosáhl tento kraj dobrých pracovních výsledků. Jeho organizační schopnosti a iniciativa se kladně projevily v celé jeho činnosti, zejména ve funkci předsedy krajského soudu. Při zavádění nových forem práce dosáhl významných pracovních výsledků, získal velmi dobrý přehled o situaci v kraji. Ve funkci předsedy krajského soudu byl hodnocen jako velmi dobrý krajský funkcionář.

I ve funkci ved. odboru ministerstva spravedlnosti se plně osvědčil. Získal dobré zkušenosti, které jsou cenným přínosem v další jeho soudcovské činnosti.

Ve funkci soudce městského soudu se plně osvědčuje. V soudcovské činnosti využívá všech svých znalostí získaných z dlouholetého působení v předchozích justičních orgánech.

JUDr. Kaleta je schopným, odborně zdatným pracovníkem, politicky vyspělý s širokým životním rozhledem. Během své soudcovské činnosti dosahoval dobrých pracovních výsledků.

Má soudružský vztah ke spolupracovníkům, osobní a rodinný život má spořádaný.

Vzhledem k jeho odborné kvalifikaci a dlouholetým zkušenostem v justici, má všechny předpoklady k úspěšnému výkonu funkce předsedy obvodního soudu.

6. Božena Papežová, prom. práv.

26 roků (23. 6. 1943)

vdaná, 1 dítě

z dělnické rodiny

národnosti české

členka KSČ od r. 1966

1949-1957 základní školní vzdělání

1957-1960 jedenáctiletá střední škola

1960-1965 právnická fakulta UK

1966 dosud právní a soudcovská čekatelka

1967 mateřská dovolená

Pochází z dělnické rodiny. Vzdělání získala na 11leté střední škole a právnické fakultě UK v Praze. Studia ukončila v r. 1965. Téhož roku nastoupila do funkce podnikového právníka v Domu módního odívání v Praze. Dnem 1. dubna 1966 byla přijata do funkce právní čekatelky pro obvod městského soudu v Praze. Délka její čekatelské praxe byla více jak o rok prodloužena, vzhledem k mateřské dovolené.

V průběhu čekatelské praxe si s. Papežová prohloubila své teoretické znalosti a seznámila se s problematikou aplikace právních předpisů a s technikou práce soudů a státních notářství. V červnu 1969 úspěšně složila justiční zkoušku. Svou politickou vyspělost projevila již v různých funkcích na fakultě a v ČSM. V r. 1966 vstoupila do KSČ.

Vzhledem k tomu, že si osvojila, potřebný rozsah odborných znalostí a má schopnost správného rozhodování a aplikace právních norem jsou u ní dány předpoklady úspěšného zastávání funkce soudkyně z povolání u obvodního soudu pro Prahu 8.

7. Jan Fořt, prom. práv.

25 roků (23. 4. 1944)

ženatý, 1 dítě

z úřednické rodiny

bytem Praha 10,

Počernická č. 15

národnosti české

člen KSČ od 27. 4. 1967

Vzdělání

právnická fakulta UK v Praze

Funkce

t. č. bez funkcí

Pochází z úřednické rodiny. Jeho manželka pracuje jako úřednice poštovního úřadu, členka KSČ. Absolvoval SVVŠ v Říčanech.

Po ukončení právnického studia v r. 1967 vykonával od 2. 8. 1967 do 31. 7. 1968 vojenskou základní službu u Obvodního vojenského soudu v Praze jako praktikant. Od 12. 8. 1968 nastoupil do funkce právního čekatele Městského soudu v Praze.

V době studia na právnické fakultě vykazoval nejen dobré studijní výsledky, ale účastnil se také veřejné činnosti. Svou politickou vyspělost projevil vstupem do KSČ v r. 1967. Po lednu a srpnu 1968 byl jeho postoj uvážlivý, bez emocí a stál na pozici marxismu-leninismu.

V průběhu čekatelské praxe si osvojil potřebné odborné znalosti a zkušenosti pro výkon funkce soudce z povolání u obvodního soudu pro Prahů 10.

8. Vladimír Kubeš, prom. právník

37 let (7. 7. 1932)

svobodný,

národnosti české,

z rodiny pracující inteligence

bez politické příslušnosti

Vzdělání

právnická fakulta UK v Praze

Funkce v masových organizacích

Člen ČSM, člen ROH, SČSP

Bydliště

Ústí n. L., SNP čp. 14

1938-1945 - základní školní vzdělání

1945-1951 - reálné gymnasium

1951-1955 - právnická fakulta

1955-1968 - právník u různých podniků a národních výborů

 

Od 1. 1. 1969 právní čekatel krajského soudu v Ústí nad Labem.

Otec s. Kubeše byl soudcem z povolání a matka profesorkou na střední škole. Oba rodiče zemřeli. Politicky byli organizováni v KSČ.

Po promoci na právnické fakultě v r. 1955 nastoupil s. Kubeš jako právník v n. p. Lenka v Mladých Bukách u Trutnova. V dubnu 1956 přijal místo právníka v odboru místního průmyslu v Ústí n. Labem. Od 1. 7. 1957 působil jako právní referent Ústeckého obchodu s potřebami pro domácnost. Od konce prosince r. 1958 byl právníkem na Státním statku v Žatci, kde působil až do reorganizace tohoto podniku v roce 1960. Od 7. 10. 1960 pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí n. L. jako lektor památkové péče, od 1. 2. 1962 byl ustanoven do funkce samostatného referenta KNV - odboru výstavby v Ústí n. L. Od 1. 2. 1966 do 31. 12. 1968 pracoval jako právník krajského sekretariátu Ústřední rady družstev v Ústí nad Labem.

Politicky nebyl a není organizován. Zastával nižší funkce v ROH a SČSP. Na předchozích pracovištích byl hodnocen jako politicky vyspělý pracovník a jako nadaný, svědomitý a v práci důkladný právník se širokými právními znalostmi, které si soustavným studiem doplňuje.

V justiční praxi se osvědčila ve dnech 9. a 10. 9. 1969 se s úspěchem podrobil justiční zkoušce. Soudruh Vladimír Kubeš má odborné i politické předpoklady pro výkon funkce soudce z povolání u okresního soudu v České Lípě.

9. Ladislav Vondra

nar. 5. 11. 1942

ve Vysokém nad Jizerou

svobodný

z pracující inteligence

národnosti české

bez politické příslušnosti

Vzdělání

Právnická fakulta KU v Praze

Členství v masových organizacích

SČSP, ROH

1949-1957 osmiletá střední škola

1957-1961 12letá střední škola

1961-1962 učeň Správy spojů Praha

1962-1967 studium na právnicky fakultě

17. 7. 1967- 30.11.1967 právní čekatel

1967-1968 vojenská základní služba

1. 12. 1968 právní čekatel

1. 11. 1969 soudcovský čekatel

Pochází z rodiny pracující inteligence. Po absolvování 12leté střední školy v roce 1961 nebyl přijat pro překročení směrného čísla na právnickou fakultu. Vstoupil proto do učení u Správy spojů v Praze. Po roce učení byl přijat v roce 1962 na právnickou fakultu, kterou absolvoval v roce 1967.

Poté byl přijat jako právní čekatel u krajského soudu v Ústí nad Labem a po čtyřměsíční praxi nastoupil vojenskou základní službu. I během vojenské služby vykonával od 1. 3. 1968 do 30. 11. 1968 čekatelskou praxi u Vojenského obvodového soudu v Litoměřicích.

Po návratu z vojenské služby pokračoval od 1. 12.1968 v čekatelské praxi u okresního soudu a státního notářství v Liberci, poté u krajského soudu v Ústí nad Labem a ve dnech 7. a 8. 10. 1969 se podrobil s úspěchem justiční zkoušce.

Během studia byl aktivně zapojen do činnosti ČSM.

Během praxe se projevil jako chápavý a bystrý pracovník s poctivým přístupem k práci. O tom svědčí i dobrý výsledek justiční zkoušky, po jejímž složení byl ustanoven soudcovským čekatelem a přidělen k pokračování v přípravě na soudcovskou funkci k okresnímu soudu v Chomutově. Soudruh Vondra je po stránce odborné i politické dobře připraven na výkon funkce soudce z povolání a jeho kandidatura se doporučuje.

10. JUDr. Jiří Moravec

nar. 21. 12. 1919 v Plzni

ženatý, 1 dítě

z dělnické rodiny

národnosti české

podnikový právník

bez politické příslušnosti

Vzdělání

Právnická fakulta KU v Praze

Veřejné funkce

Soudce z lidu 1960-61

Politické vzdělání

Večerní universita marxismu-leninismu v Liberci

1925-1930 obecná škola

1930-1938 reálné gymnasium

1938-1939 abiturientský kurs

1939-1940 praktikant u advokáta

1940-1945 vedoucí nákupu u Mlék. družstva

1946 právnická fakulta UK

1946-1948 právní referent Autoklubu ČSR

1948-1955 právní referent továrny na kování

1955-1969 Teplická strojírna právník

1. 9. 1969 soudc. čekatel krajského soudu v Ústí nad Labem

Studium s. dr. Moravce bylo přerušeno okupací. Absolvoval proto abiturientský kurs a přijal zaměstnání v obchodních podnicích. Po skončení okupace dokončil právnickou fakultu a pracoval jako právník u různých národních podniků. V závodech byl hodnocen jako důkladný pracovník se smyslem pro pořádek, vynikající odborník v hospodářském plánování a zlepšovatel administrativy. Měl vždy dobrý vztah k lidem, u spolupracovníků byl vážen pro své schopnosti a iniciativu. Pracoval i politicky, absolvoval večerní universitu marxismu-leninismu a vykonával funkci soudce z lidu. Jeho celoživotním přáním bylo vykonávat funkci soudce z povolání, z toho důvodu se též věnoval studiu práv. O jeho velmi dobrých odborných kvalitách svědčí skutečnost, že po 1 měsíci čekatelské praxe se s úspěchem podrobil justiční zkoušce a prokázal tak připravenost k výkonu funkce soudce z povolání.

11. Bohuslav Hnízdil, prom. právník

26 let (8. 4. 1943)

ženatý,

z dělnické rodiny,

národnosti české,

bez politické příslušnosti

1949-1957 osmiletka

1957-1960 jedenáctiletá SVVŠ

1960-1965 právnická fakulta

1965-1967 vojenská zákl. služba

2. 8. 1965 právní čekatel až dosud

Pochází z dělnické rodiny. Otec vyučený strojní zámečník, pracoval později jako kádrový pracovník u KSMV v Ústí nad Labem. Nyní je v důchodu. Matka vyučená dámská krejčová, je nyní úřednicí. Oba jsou členy KSČ. Po ukončení základní a střední školy vstoupil s. Hnízdil na právnickou fakultu KU. Během studia na vysoké škole zapojil se do aktivní politické činnosti v ČSM a ROH. Po absolvování vysoké školy nastoupil 2. 8. 1965 jako právní čekatel u okresního soudu v Liberci. V čekatelské praxi pokračoval po skončení vojenské základní služby v r. 1967 u okresního soudu v Teplicích, potom v Lounech a u krajského soudu v Ústí nad Labem. Dne 9. a 10. 9. 1969 se podrobil s úspěchem výkonu justiční zkoušky a prokázal dobrou připravenost na výkon funkce soudce z povolání. Jde o mladého talentovaného právníka s předpoklady dalšího politického a odborného růstu.

Vzhledem k jeho politické vyspělosti a odborné kvalifikaci má všechny předpoklady k úspěšnému výkonu soudce z povolání u okresním soudu v Lounech.

12. Jiří Mařík, prom. právník

37 let (nar. 16. 4. 1932)

rozvedený 2 děti

z dělnické rodiny

národnosti české

pův. povolání: krejč. dělník

člen KSČ od r. 1951

Vzdělání

právnická fakulta UK v Praze

Funkce v KSČ

6 roků předs. ZO KSČ u okr. soudu Chomutov

nyní vedoucí stranické skupiny v uvedené ZO

aktivista OV KSČ v Chomutově

Jiné veřejné funkce

člen MV ROH

člen školské komise při ONV v Chomutově

1938-1943 základní školní vzdělání

1943-1946 měšťanská škola

1947-1950 krejčovský učeň

1950-1951 krejčovský dělník

1952-1954 základní vojenská služba

1955-1958 dělník závodu J. Fučíka v Chomutově

1958-1959 Právnická škola pracujících

1959-1960 právní čekatel

Od 1.4.1960 dosud předseda senátu okresního soudu v Chomutově.

S. Jiří Mařík, prom. práv. byl vybrán pro studium na právnické škole pracujících ministerstva spravedlnosti, kterou s úspěchem absolvoval a pokračoval pak ve studiu při zaměstnání na právnické fakultě UK, kterou úspěšně ukončil v r. 1963. Od 1. 11. 1959 do 31. 3. 1960 byl právním čekatelem a od 1. dubna 1960 vykonává funkci předsedy senátu u okresního soudu v Chomutově. Je politicky i odborně vyspělý soudce, který se ve funkci plně osvědčil.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP