ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

40

Návrh

ministra spravedlnosti České socialistické republiky

podle § 51 odst. 1 a 7 zák. č. 38/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, a čl. 2 ústavního zákona č. 81/1968 Sb. ve znění § 2 č. 2 ústavního zákona č. 57/1969 Sb.

na odvolání

soudců z povolání ze soudcovské funkce

Podle § 51 odst. 1 a 7 zák. č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, a čl. 2 ústavního zákona č. 81/1968 Sb. ve znění § 2 č. 2 ústavního zákona č. 57/1969 Sb. navrhuji, aby byli z funkce soudců z povolání odvoláni:

1. JUDr. Alois Grepl, nar. 1. 4. 1933 v Jednově, okr. Olomouc, soudce z povolání krajského soudu v Ostravě,

2. Pavla Gabrielová, prom. práv., nar. 30. 6. 1942 v Kroměříži, soudkyně z povolání okresního soudu ve Vsetíně,

3. JUDr. Hana Šebková, nar. 3. 1. 1931 ve Velkých Hamrech, okr. Jablonec nad Nisou, soudkyně z povolání okresního soudu v Děčíně,

4. JUDr. Miroslav Štěrba, nar. 11. 4. 1919, soudce z povolání okresního soudu v Kladně.

JUDr. Alois Grepl byl zvolen soudcem z povolání u krajského soudu v Ostravě v roce 1964. V průběhu minulých let, zvláště v r. 1966 a 1967 se počaly u dr. Grepla projevovat různé nedostatky, jejichž příčiny spočívaly především v nadměrném požívání alkoholických nápojů. Tyto nedostatky ve způsobu osobního života dosáhly takového stupně, že s dr. Greplem bylo zavedeno kárné řízení. Rozhodnutím kárného senátu Nejvyššího soudu byl uznán vinným kárným proviněním a byla mu uložena veřejná důtka. Již v této době bylo uvažováno o jeho odvolání z funkce soudce, avšak dr. Grepl uspořádal své osobní poměry a podstatně zlepšil svůj osobní život, takže od podání návrhu na odvolání bylo upuštěno.

Počátkem r. 1969 se počaly u dr. Grepla projevovat jeho osobní nedostatky znovu a objevily se i další morální závady. Neplnil soudně stanovenou povinnost placení výživného vůči své nezl. dceři, takže byl nařízen výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy. Tento nesprávný přístup k vyživovací povinnosti, jakož i další nedostatky mu byly předsedou soudu znovu důrazně vytknuty.

Dne 13. 6. 1969 nepřišel dr. Grepl do zaměstnání, ačkoliv měl nařízeno soudní jednání. Od 17. 6. 1969 již vůbec do práce bez jakékoliv omluvy nenastoupil. Po několika urgencích se dostavil dne 7. 7. 1969 k předsedovi krajského soudu, avšak odmítl uvést důvod své nepřítomnosti v práci, ani nepředložil lékařské potvrzení o tom, že by snad byl nemocen. Byl upozorněn na to, že za těchto okolností bude nutno přikročit k jeho odvolání z funkce. Na žádost ZV ROH poskytl předseda krajského soudu dr. Greplovi ještě další lhůtu k předložení lékařského stanoviska k jeho absenci, což dr. Grepl rovněž nevzal na vědomí. V současné době nastoupil jako brigádník u JZD Svoboda, okr. Hlučín.

Za těchto okolností není možné, aby dr. Grepl vykonával dále soudcovskou funkci. Byl proto jejího výkonu dočasně zproštěn podle § 55 odst. 1 zák. č. 36/1964 Sb. Návrh na jeho odvolání byl projednán a odsouhlasen s příslušnými orgány na pracovišti.

Svým jednáním, zejména tím, že neplnil své pracovní úkoly, porušil závažným způsobem své soudcovské povinnosti, a svým chováním ztratil důvěru pracujících pro výkon soudcovské funkce.

Pavla Gabrielová, prom. práv., zvolená dne 5. února 1967 soudkyní okresního soudu ve Vsetíně, odjela dne 6. února 1969 i se svým čtyřletým dítětem do Vídně, odkud se až dosud nevrátila.

Podle zprávy okresního soudu ve Vsetíně a písemných dokladů v osobním spise Pavly Gabrielové požádala před svým odjezdem předsedu okresního soudu ve Vsetíně o svolení k cestě do zahraničí, aby měla podklad k získání výjezdního povolení. Přitom předstírala, že odjíždí jen na 4 dny na pohřeb svého bratrance a že zde zanechává své dítě.

Dopisem odeslaným z Vídně dne 1. 7. 1969 sdělila předsedovi okresního soudu ve Vsetíně, že se do ČSSR již vrátit nehodlá. Dodává, že ví, že její jednání není správné též vzhledem k jejímu povolání, že však jako žena jde za svým manželem, který již dříve opustil ilegálně republiku.

Svým jednáním, zejména též předstíráním nepravdivých okolností, na jejichž základě vylákala svolení k cestě do zahraničí, porušila závažným způsobem své soudcovské povinnosti a ztratila tím též důvěru pracujícího lidu.

JUDr. Hana Šebková odcestovala dne 13. 4. 1969 společně se svým manželem a nezletilou dcerou na soukromou návštěvu do NSR. Souhlas k odjedu do ciziny jí udělil ve smyslu příslušné směrnice ministerstva spravedlnosti předseda krajského soudu na doporučení předsedy okresního soudu a ZV ROH. Výjezdní doložku vydalo jmenované pasové oddělení VB v Děčíně a to na dobu 10 dnů.

Dr. Šebková se však do zaměstnání v udaný termín nevrátila a teprve dne 8. 5. 1969 sdělila svému bratrovi dopisem, že se nachází se svými rodinnými příslušníky v NSR, kde v současné době očekávají vydání víza do Kanady. Podle učiněných zjištění je zřejmé, že se dr. Šebková již nehodlá vrátit do ČSSR.

Tímto svým jednáním porušila závažným způsobem své soudcovské povinnosti a ztratila tím též důvěru pracujícího lidu.

JUDr. Miroslav Štěrba, předseda občansko-právního senátu okresního soudu v Kladně, je národnosti české, státní příslušnosti čs., ženatý, otec 4 dětí. Pochází z úřednické rodiny, otec býv. úředník, nyní důchodce, matka v domácnosti, nežije, manželka v domácnosti, 2 synové, 2 dcery, školáci.

V červenci t. r. odcestoval s celou svou rodinou do Švýcarska. Podle dopisu, adresovaného vedoucímu advokátní poradny v Kladně, pracuje ve Švýcarsku jako notář a nehodlá se vrátit zpět do Československa.

Nezákonným opuštěním republiky porušil dr. Miroslav Štěrba závažným způsobem své soudcovské povinnosti a ztratil tím důvěru pracujícího lidu.

Tím jsou u všech čtyřech uvedených soudců z povolání splněny důvody jejich odvolání ze soudcovské funkce podle § 51 odst. 1 zák. č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců.

Navrhuji proto, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu ministra spravedlnosti České socialistické republiky

odvolává

1. JUDr. Aloise Grepla z funkce soudce z povolání krajského soudu v Ostravě,

2. Pavlu Gabrielovou, prom. práv., z funkce soudkyně z povolání okresního soudu ve Vsetíně, 3. JUDr. Hanu Šebkovou z funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Děčíně,

4. JUDr. Miroslava Štěrbu z funkce soudce z povolání okresního soudu v Kladně."

V Praze dne 10. listopadu 1969

JUDr. Jan Němec v. r.

ministr spravedlnosti

České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP