ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

1. volební období

39

Vládní návrh

Zákonné opatření

předsednictva České národní rady

ze dne……listopadu 1969,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání Státního občanství České socialistické republiky

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

Čl. 1

Zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, se mění a doplňuje takto:

1. Za § 14 se vkládá § 14 a/, který včetně nadpisu zní:

"§ 14 a/

Odnětím

/1/ Ministerstvo vnitra může odejmout občanovi státní občanství České socialistické republiky, žije-li trvale v cizině a

a/ na vlastní žádost nabyl cizího státního občanství, nebo

b/ bez povolení příslušných československých státních orgánů vstoupil do cizích vojenských služeb, nebo

c/ je členem nebo ve službách organizace, která svou činností je zaměřena proti státnímu zřízení Československé socialistické republiky, nebo

d/ svými činy hrubě poškozuje zájmy Československé socialistické republiky.

/2/ Státní občanství České socialistické republiky může ministerstvo vnitra odejmout též občanovi, který ho nabyl uvedením nepravdivých údajů nebo zamlčením skutečností, které by nabytí státního občanství republiky nepřipouštěly. V tomto případě lze státní občanství odejmout jen do 5 let od jeho nabytí."

2. V § 22 se zrušuje ustanovení odstavce 2; dosavadní odstavec 3 se mění na odstavec 2.

Čl. 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Důvodová zpráva

Návrh zákonného opatření odstraňuje nedostatek úpravy podmínek a důvodů pro odnímání státního občanství České socialistické republiky.

Zákonem Národního shromáždění. 165/1968 Sb. byly stanoveny zásady nabývání a pozbývání státního občanství. Pro pozbývání státního občanství republik byly ponechány v platnosti podmínky stanovené dosavadními právními předpisy, tj. zůstaly v platnosti podmínky pozbývání státního občanství stanovené zákonem č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství.

Na základě těchto zásad byla zákonem České národní rady č. 39/1969 Sb. provedena úprava nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky s výjimkou úpravy pozbývání státního občanství odnětím, pro které bylo dáno zmocnění úpravy zvláštním zákonem České národní rady.

Předkládaný návrh přihlíží k současným politickým podmínkám a potřebám, nepřejímá proto původní právní úpravu odnětí státního občanství uvedenou v § 7 zákona č. 194/1949 Sb. a nově upravuje podmínky odnětí státního občanství České socialistické republiky.

Podle navrhované úpravy je možno zásadně státní občanství odejmout toliko občanovi žijícímu trvale v cizině. Důvody pro odnětí státního občanství se omezují jen na skutečnosti neslučitelné s postavení československého státního občana. Jde o důvody jasně prokazatelné, toliko při použití důvodů podle § 14 a/ odst. 1 písm. d/ bude třeba vždy řádně zvážit a zdůvodnit, zda v konkrétním případě skutečně došlo k hrubému poškození důležitých zájmů Československé socialistické republiky; může tomu být např. při soustavném veřejném napadání socialistického zřízení Československé socialistické republiky, její politiky, jejích internacionálních závazků apod. Předpokládá se, že k odnětí státního občanství správní orgány přistoupí jen výjimečně, kdy toto krajní opatření bude nutné v zájmu Československé socialistické republiky nebo České socialistické republiky.

Nově se podle této úpravy zavádí možnost odnětí státního občanství v případě, bylo-li uděleno na základě nepravdivých údajů nebo zamlčení skutečností rozhodných pro jeho udělení /např. nepravdivé osobní údaje v žádosti, v dotazníku, nepravdivé nebo podvržené doklady apod./; tato možnost je však vázána pětiletou prekluzívní lhůtou.

Předkládaný návrh zákonné úpravy vychází z toho, že při určení příslušnosti orgánu oprávněného k řízení a rozhodování o odnětí státního občanství jde o rozhodování ve věcech správních a svěřuje proto ve shodě s § 12 odst. 1 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, tuto rozhodovací pravomoc ministerstvu.

Provedením zásady pozbývání státního občanství České socialistické republiky odnětím navrhovaným zákonným opatřením odpadne důvod k jeho další úpravě zvláštním zákonem. Proto návrh obsahuje zrušovací ustanovení, pokud jde o § 22 odst. 2 zákona č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky.

Provedením této zákonné úpravy nevzniknou pro státní rozpočet pádné vyšší náklady.

V Praze dne 4. listopadu 1969

Předseda vlády:

Prof. ing. Josef Kempný, CSc., v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP