ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

31

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky a ministra spravedlnosti ČSR

na doplňovací volby soudců zvláštních senátů krajských soudů

v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky projednalo ve své schůzi dne 2. července 1969 návrh ministra spravedlnosti ČSR na doplňovací volby soudců zvláštních senátů krajských soudů v České socialistické republice a navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 1 odst. 1 ústavního zákona č. 81/1968 Sb. ve znění § 2 odst. 1 ústavního zákona č. 57/1969 Sb., jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb., volbu soudců zvláštních senátů některých krajských soudů v České socialistické republice.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR na doporučení ministra spravedlnosti ČSR navrhuje, aby byli zvoleni

JUDr. Gabriel Kalenda soudcem zvláštního senátu městského soudu v Praze,

JUDr. František Vopálka soudcem zvláštního senátu krajského soudu v Praze,

JUDr. Jan Bláha soudcem zvláštního senátu krajského soudu v Českých Budějovicích,

JUDr. Jiří Bíba,

JUDr. Gustav Horák,

JUDr. Jaroslav Maixner a

JUDr. Jiří Píša, soudci zvláštních senátů krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 2. července 1969

Josef Korčák v. r.

předseda ústředního výboru

Národní fronty ČSR

 

Příloha k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR a ministra spravedlnosti ČSR (tisk 31) na doplňovací volby soudců zvláštních senátů krajských soudů v České socialistické republice.

Předsednictvo České národní rady přikládá k uvedenému návrhu na doplňovací volby soudců zvláštních senátů krajských soudů v České socialistické republice stručné charakteristiky jednotlivých kandidátů, vypracované ministerstvem spravedlnosti ČSR. Předsednictvo České národní rady upustilo podle § 13 odst. 2 zák. ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, od úplného vytištění těchto charakteristik s tím, že do úplných podkladů mohou poslanci České národní rady nahlédnout v Kanceláři České národní rady.

1. JUDr. Gabriel Kalenda

narozen 24. 3. 1909

původní povolání právník

národnosti české

ženatý - 1 dcera

bytem Liberec V., Jablonecká 91-20

Pochází z úřednické rodiny, jeho otec pracoval jako správní zaměstnanec u soudu. Právnická studia ukončil promocí v roce 1936. Po ukončení studií byl rok bez zaměstnání, od r. 1937 do r. 1939 vykonával vojenskou základní službu. Poté pracoval u soudu jako bezplatný právní praktikant po dobu jeden a půl roku. Po uvedené praxi dostal místo advokátního koncipienta. V letech 1941-1946 pracoval jako úředník v ČKD Praha.

V r. 1946 byl přijat do justičních služeb jako auskultant a v r. 1947 byl jmenován soudcem. Ve funkci soudce z povolání působil u různých soudů v Severočeském kraji, od r. 1954 až dosud zastává funkci předsedy senátu u okresního soudu v Liberci. Kandiduje pro volbu soudce zvláštního senátu Městského soudu v Praze.

2. JUDr. František Vopálka

narozen 15. 2. 1914,

ženatý - 2 děti

původní povolání právník

národnosti české

bytem Benátky nad Jizerou, Žižkova č. 406

Pochází z rodiny administrativního úředníka. Po absolvování právnické fakulty KU v Praze v r. 1946 vstoupil do justice jako právní čekatel (v době okupace po uzavření vysokých škol pracoval jako úředník v letech 1939-1941 u advokáta Žitného a v letech 1941-1946 u Rozhodčího soudu). Po úspěšné čekatelské praxi zastával funkci prokurátora u různých okresních prokuratur až do r. 1960. Potom po dobu jednoho roku působil jako právní referent Okresního stavebního podniku v Mladé Boleslavi. V r. 1961 byl přijat do resortu ministerstva spravedlnosti a působí ve funkci předsedy trestního senátu okresního soudu v Mladé Boleslavi. Kandiduje pro volbu soudce zvláštního senátu krajského soudu v Praze.

3. JUDr. Jan Bláha

narozen 17. 5. 1926

původní povolání dělník

národnosti české

ženatý - 2 děti

bytem České Budějovice-Vráto, Zahradní ul. č. 156

Pochází z dělnické rodiny. Po ukončení měšťanské školy se v r. 1944 vyučil truhlářem a v tomto oboru pracoval do r. 1948, kdy nastoupil vojenskou základní službu. Po jejím skončení nastoupil jako pracovník aparátu OV KSČ v Českých Budějovicích, kde pracoval až do listopadu 1957, kdy nastoupil do Právnické školy pracujících, kterou úspěšně ukončil v roce 1958. Nastoupil do justice a po právní praxi byl zvolen soudcem. Působil u okresního soudu v Českých Budějovicích, kde zastával od 1. 4. 1960 do r. 1964 funkci předsedy soudu. V roce 1963 ukončil dálkové studium na právnické fakultě KU v Praze a byl promován. Ve volbách v r. 1964 byl zvolen soudcem krajského soudu a náměstkem předsedy krajského soudu v Českých Budějovicích. Tuto funkci zastává dosud. Kandiduje pro volbu soudce zvláštního senátu krajského soudu v Českých Budějovicích.

4. JUDr. Jiří Bíba

narozen 9. 9. 1929

původní povolání právník

národnosti české

ženatý - bezdětný

bytem Nový Bydžov, Alešova 240

Pochází z dělnické rodiny. V r. 1944 vychodil základní školu, v r. 1944-1947 základní odbornou školu a v r. 1947-1951 vyšší dopravní školu. V r. 1953 započal studia na právnické fakultě KU v Praze, která ukončil v roce 1958 promocí.

Do justice byl přijat v květnu 1958. Od r. 1958-1964 vykonával funkci předsedy senátu okresního soudu v Hradci Králové na úseku trestním. Od 1. 5. 1964 je soudcem krajského soudu v Hradci Králové, pracuje jako člen odvolacího trestního senátu. V současné době je pověřen zastupováním předsedy senátu. Pro výkon této funkce má potřebné znalosti z oboru trestního práva, které zvyšuje soustavným studiem odborné literatury. Kandiduje pro volbu soudce zvláštního senátu krajského soudu v Hradci Králové.

5. JUDr. Gustav Horák

narozen 14. 7. 1910

původní povolání právník

národnosti české

svobodný

bytem Pardubice, Gottwaldova 1001

Pochází z rodiny soudního úředníka. V r. 1929 ukončil studia na reálném gymnasiu a v r. 1935 na právnické fakultě KU v Praze. V lednu 1935 byl přijat do justičních služeb. Právně čekatelskou praxi vykonával u okresního soudu v Pardubicích a u krajského soudu v Chrudimi. V r. 1938 složil justiční zkoušku. Od 1. 7. 1935 do 31. 7. 1944 zastával funkci soudce krajského soudu v Chrudimi. Od 1. 8. 1944 do 5. 5. 1945 byl nasazen do výroby. Poté se opět vrátil do funkce soudce krajského soudu v Chrudimi. Dnem 1. 2. 1949 byl přeložen k okresnímu soudu v Přelouči a pověřen funkcí předsedy tohoto soudu. Na základě přidělovacího výměru JNV v Pardubicích o všeobecné pracovní povinnosti ve znění zák. č. 175/48 Sb. a zák. č. 87/49 Sb. byl přidělen od 1 2. 1950 do 31. 1. 1951 do práce jako administrativní úředník k Okresní národní pojišťovně v Pardubicích. Po skončení této pracovní povinnosti byl s ním podle § 13 odst. 2 zák. č. 67/1950 Sb. ukončen pracovní poměr. Pracoval od té doby až dosud jako právník na různých pracovištích, nyní zastává místo právníka na odboru výstavby okresního národního výboru v Chrudimi.

Resortní rehabilitační komise ministerstva spravedlnosti projednala dne 1. 11. 1968 žádost Dr. Horáka o rehabilitaci a opětné přijetí do resortu a po prověření žádosti dospěla k závěru, že bylo bezdůvodně použito ustanovení dekretu presidenta republiky č. 88/1945 Sb., a že bez náležitého zdůvodnění byl s Dr. Horákem rozvázán pracovní poměr, a to bez předchozího souhlasu ministerstva spravedlnosti. Kandiduje pro volbu soudce zvláštního senátu krajského soudu v Hradci Králové.

6. JUDr. Jaroslav Maixner

narozen 22. 2. 1909

původní povolání právník

národnosti české

ženatý - 2 děti

bytem Pardubice, K Blahobytu 2482

Pochází z rodiny krejčího. V r. 1928 ukončil studia na reálném gymnasiu a v r. 1933 na právnické fakultě KU v Praze. V červnu 1933 byl přijat do justičních služeb. Právně čekatelskou praxi vykonával u okresního soudu v Zábřehu na Moravě a u krajského soudu v Mostě. V r. 1938-1939 byl ve funkci soudce okresního soudu v Chotěboři a v r. 1939-1945 u okresního soudu v Rokycanech. V r. 1945 byl jmenován soudcem krajského soudu a v roce 1945-1949 působil v této funkci na úseku občanskoprávním a později na úseku trestním u krajského soudu v Mostě. V r. 1949-1951 působil u krajského soudu a okresního soudu v Pardubicích. Dnem 28. 9. 1951 byl s Dr. Maixnerem rozvázán pracovní poměr a odešel v rámci "akce 77 500" do výroby. Potom pracoval jako dělník, později jako podnikový právník, nyní působí jako právník a referent PaM u Okresní vodohospodářské správy v Pardubicích.

Resortní rehabilitační komise ministerstva spravedlnosti projednala dne 10. 9. 1968 žádost Dr. Maixnera o rehabilitaci a opětné přijetí do resortu a dospěla k závěru, že okolnosti, za nichž Dr. Maixner odešel ze služeb justice nevylučují možnost jeho opětného přijetí do resortu ministerstva spravedlnosti včetně kandidatury na funkci soudce. Kandiduje pro volbu soudce zvláštního senátu krajského soudu v Hradci Králové.

7. JUDr. Jiří Píša

narozen 19. 2. 1919

původní povolání právník

národnosti české

ženatý - 1 dítě

bytem Hradec Králové IV, Koněvova č. 599

Pochází z rodiny řídícího učitele. V r. 1939 ukončil studia na klasickém gymnasium, v roce 1947 dosáhl doktorátu na právnické fakultě KU v Praze. V říjnu 1947 byl, přijat do justičních služeb. Právně čekatelskou praxi vykonával u bývalého krajského soudu v Chrudimi a krajského soudu v Pardubicích. V r. 1950 složil justiční zkoušku. Od 1. 1. 1951 do 15. 11. 1952 byl soudcem krajského soudu v Pardubicích, od 16. 11.-30. 11. 1952 soudcem krajského soudu v Hradci Králové, od 1. 12. 1952 - 22. 7. 1953 pracoval ve funkci předsedy senátu okresního soudu v Trutnově, od 23. 7. 1953 - 29. 8. 1955 byl správcem okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou a od 30. 6. 1955 do 31. 3. 1959 působil ve funkci předsedy okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. Od 1. 9. 1959 je ve funkci soudce krajského soudu v Hradci Králové, nejprve na úseku občansko-právním, nyní na úseku trestním. Kandiduje pro volbu soudce zvláštního senátu krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 2. července 1969


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP