ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

I. volební období

30

Společná zpráva

výboru pro zemědělství a výživu, ústavněprávního výboru

a výboru pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu zákona ČNR (tisk 27)

o Státním fondu pro zúrodnění půdy

Výbor pro zemědělství a výživu, ústavněprávní výbor a výbor pro plán a rozpočet projednaly ve společné schůzi dne 23. června 1969 vládní návrh zákona ČNR (tisk 27) o Státním fondu pro zúrodnění půdy.

Po zprávě zpravodaje posl. Ing. Karla Zíky a po rozpravě se výbory usnesly doporučit v předloženém vládním návrhu zákona tyto změny a doplňky:

v § 2

Znění tohoto paragrafu se upravuje z jazykových a formulačních důvodů takto: "Hospodaření s prostředky Fondu kontroluje ministerstvo financí České socialistické republiky."

v § 4

V prvém řádku se pro formulační zpřesnění nahrazuje slovo "zdroji" výstižnějším slovem "příjmy".

V písm. b) první řádek se výraz "plánované ve státním rozpočtu" nahrazuje slovem "rozpočtované".

V písm. b) čtvrtý řádek se zaměňuje výraz "ve správě" přesnějším výrazem "v péči".

Připojuje se nové písm. g) obsahující ustanovení, která v dosavadním návrhu chyběla, a ta v tomto znění: "g) prostředky, které měly podle § 3 odstavec 3 zákona č. 61/1964 Sb. socialistické organizace zaplatit zemědělským podnikům za odvoz odpadů, pokud z různých příčin nedošlo k jejich proplacení."

Odůvodnění:

Podle § 3 zákona 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, jsou průmyslové podniky povinny poskytovat zemědělským organizacím odpad, který nemohou dále využít ve svém závodě; zemědělské organizace jsou povinny tento odpad si na svůj náklad samy odvézt. Průmyslové podniky na odvoz tohoto odpadu mají plánované vlastní prostředky a proto jim zákon - odst. 3 § 3 citovaného zákona

- ukládá poskytnout zemědělským organizacím částku, kterou by jinak vynaložily na jejich odvoz.

Podle zjištění se toto však neděje, i když jde o poměrně značné částky. Tím si průmyslové podniky neoprávněně zvyšují svůj čistý důchod a pro zúrodnění půdy v zemědělství jsou tyto částky ztraceny.

Obecněji, nežli je uvedeno, stanovit převod těchto částek do Státního fondu pro zúrodnění půdy nelze, jelikož by to mohlo mít negativní důsledky pro využívání těchto odpadů.

Uvedenou formulací je sledováno, aby orgány NKÚ nebo finanční správy mohly uložit jejich odvedení do Fondu, shledaly-li by, že k jejich proplacení zemědělským podnikům nedošlo vůbec nebo k němu došlo, avšak v nesprávné výši.

v § 5

V prvém řádku se pro formulační zpřesnění nahrazuje opět slovo "zdroji" výstižnějším "příjmy".

V bodě d) tohoto paragrafu se slova "hmotný postih" nahrazují slovy "příjmy z hmotného postihu".

v § 7

V prvním řádku tohoto paragrafu se slovo "zdrojů" nahrazuje slovem "příjmů".

v § 8

V odstavci 3 tohoto paragrafu se vypouští slovo "úročitelné". Jde o to, aby bylo umožněno poskytovat z tohoto fondu jak zúročitelné, tak bezúročné půjčky.

V odstavci 4 tohoto paragrafu se vypouští výraz "s přihlédnutím k finanční situaci" a nahrazuje se slovy "s přihlédnutím k podmínkám výroby".

v § 11

Ustanovení tohoto paragrafu se upravuje takto: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970."

S uvedenými změnami a úpravami a po opravě některých tiskových chyb doporučují výbor pro zemědělství a výživu, ústavně právní výbor a výbor pro plán a rozpočet vládní návrh zákona ČNR (tisk 27) o Státním fondu pro zúrodnění půdy České národní radě ke schválení.

V Praze dne 23. června 1969

Ing.Václav Tůma v. r.

dr. Václav Chytil v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet

   

dr. Zdeněk Jičínský v. r.

Ing. Karel Zíka v. r.

předseda výboru ústavně právního

zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP