ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

22

Společná zpráva

výboru pro národní výbory a národnosti

a výboru ústavně právního

k návrhu skupiny poslanců ČNR Sluky, Fořta, Pelnáře, Bardoňové, Vobořilové a druhů

na vydání zákona České národní rady

o městě Plzni (tisk 15)

Výbor ČNR pro národní výbory a národnosti dne 2. dubna 1969 a ústavně právní výbor ČNR dne 11. dubna 1969 projednaly návrh skupiny poslanců ČNR Sluky, Fořta, Pelnáře, Bardoňové, Vobořilové a druhů na vydání zákona ČNR o městě Plzni (tisk 15).

Oba výbory zastávaly shodné stanovisko, že návrh zákona ČNR o městě Plzni by se měl nejen obsahově, ale i systematicky blížit k obdobnému návrhu zákona ČNR o městě Ostravě a k již existujícímu zákonu č. 175/1968 Sb., o městě Brně. Proto byl předloženy návrh zákona ČNR o městě Plzni (tisk 15) v tomto směru přepracován a upraven; oba výbory projednaly pak toto upravené znění.

Na rozdíl od zákona č. 175/1968 Sb., o městě Brně, byl do tohoto návrhu zákona (stejně jako do návrhu zákona ČNR o městě Ostravě) vložen nový paragraf, označený jako § 23, tohoto znění:

"§ 23

Rozhodnutí Městského národního výboru v Plzni vydaná před účinností tohoto zákona přezkoumávají podle správního řádu příslušné orgány Západočeského krajského národního výboru."

Toto doplnění je odůvodněno tím, že jinak - jako je tomu u obdobných rozhodnutí býv. Městského národního výboru v Brně - by tato rozhodnutí musely přezkoumávat příslušné ústřední orgány.

Přechodná a závěrečná ustanovení návrhu byla upravena tak, že nynější § 24 zní:

"§ 24

(1) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákonů č. 29/1968 Sb. a č. 175/1968 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. K § 2 se připojuje odstavec 5 tohoto znění:

"(5) Město Plzeň tvoří samostatnou územní jednotku."

2. V § 6 se vypouští bod 5.

(2) Ustanovení § 12 odst. 2, § 13 odst. 1 písm. d) a odst. 2, § 26 odst. 4 a odst. 5 předposlední věty zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, pokud se týkají národních výborů působících v městě Plzni, se zrušují.

(3) Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění zákonů č. 29/1968 Sb. a č. 175/1968 Sb. se doplňuje takto:

K § 6 odst. 1 písm. b) se připojuje další věta tohoto znění:

"Krajská státní arbitráž v Plzni vykonává působnost i pro území města Plzně."

(4) Zákon č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 29/1968 Sb. a č. 175/1968 Sb. se doplňuje takto.

Do § 6 se vkládá za ustanovení o orgánech Sboru národní bezpečnosti na území města Ostrava další věta tohoto znění:

"Městská správa veřejné bezpečnosti v Plzni vykonává působnost okresního oddělení veřejné bezpečnosti; krajská správa Sboru národní bezpečnosti v Plzni vykonává působnost též na území města Plzně."

Z ustanovení tohoto paragrafu byly tedy vypuštěny bývalé odstavce 3 a 4, které jednaly o působnosti soudů a prokuratury na území města Plzně. Ze skutečnosti, že zákon ČNR tuto věc nebude nijak upravovat, vyplývá, že dosavadní krajský soud v Plzni dále vykonává působnost i pro území města Plzně, že okresní soud v Plzni nadále působí pro území města Plzně, dále, že okresní prokuratura v Plzni vykonává působnost pro území města Plzně a konečně, že krajská prokuratura v Plzni vykonává působnost nejen pro území Západočeského kraje, ale i pro území města Plzně. Tento stav bude platit až do doby, kdy bude proveden čl. 145 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, svěřující federálnímu ústavnímu zákonu úpravu organizace soudů a prokuratury v Československé socialistické republice.

Oba výbory se shodně usnesly doporučit České národní radě předloženy návrh skupiny poslanců ČNR Sluky, Fořta, Pelnáře, Bardoňové, Vobořilové a druhů na vydání zákona ČNR o městě Plzni (tisk 15) ke schválení a to v přepracovaném znění, které vyšlo z jednání obou výborů a které je připojeno k této zprávě.

V Praze dne 11. dubna 1969

Václav Koutný v. r.

dr. Zdeněk Jičínský v. r.

předseda výboru pro národní výbory a národnosti

předseda ústavně právního výboru


 

Bohumil Sluka v. r.

společný zpravodaj

 

Zákon

České národní rady

ze dne .................... 1969

o městě Plzni

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Základní ustanovení

§ 1

Město Plzeň tvoří samostatnou územně správní jednotku.

§ 2

(1) Orgánem státní moci a správy v městě Plzni je Národní výbor města Plzně.

(2) Národní výbor města Plzně je přímo řízen vládou České socialistické republiky.

§ 3

(1) Území města Plzně tvoří tyto městské části: vnitřní část města Plzně, Nová Hospoda, Skvrňany, Zátiší, Bílá Hora, Košutka, Lochotín, Roudná, Doubravka, Letná, Lobzy, Čechurov, Hradiště, Petrohrad, Slovany, Bory, Doudlevce, Karlov, Valcha, Bolevec, Zavadilka, Bukovec, Újezd, Božkov.

(2) Území města Plzně se dělí na městské obvody. Vytvořit anebo zrušit městský obvod nebo změnit jeho území přísluší Národnímu výboru města Plzně, který o tom rozhoduje po vyjádření obvodních národních výborů, projednaném s občany.

§ 4

Orgány státní moci a správy v městských obvodech města Plzně jsou obvodní národní výbory.

§ 5

Národní výbor města Plzně s obvodními národními výbory plní na území města úkoly národních výborů všech stupňů.

§ 6

Národní výbor města Plzně a obvodní národní výbory se řídí při zabezpečování rozvoje a výstavby města zásadou, že rozvoj města Plzně jako významného průmyslového centra České socialistické republiky je důležitým zájmem společnosti uplatňovaným v souladu se zájmy obyvatel města. Touto zásadou se při plnění svých úkolů řídí i vláda a ostatní orgány České socialistické republiky.

Péče o rozvoj města Plzně

§ 7

(1) Předním úkolem Národního výboru města Plzně a obvodních národních výborů je péče o všestranný rozvoj města Plzně, zejména o jeho plánovitou výstavbu, o vytváření a ochranu zdravého životního prostředí, o rozvíjení dopravy, obchodu a služeb, školství, kultury, zdravotnictví, sociální péče a o zabezpečování veřejného pořádku a ochrany práv občanů.

(2) K předním úkolům Národního výboru města Plzně a obvodních národních výborů náleží též péče o vytváření příznivých podmínek pro činnost orgánů a institucí celospolečenského nebo celonárodního významu, které mají v městě Plzni své sídlo.

§ 8

(1) Vláda České socialistické republiky vytváří předpoklady pro účast a pomoc svých orgánů a organizací při řešení otázek rozvoje a výstavby města Plzně.

(2) Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy České socialistické republiky úzce spolupracují s Národním výborem města Plzně při zabezpečování rozvoje města a řeší s ním všechny problémy náležející do jejich působnosti, pokud se týkají hospodářské, kulturní, zdravotní a sociální výstavby města Plzně. Projednávají s Národním výborem města Plzně ty části návrhů plánu rozvoje svého oboru, které se dotýkají zájmů města. Nedojde-li při této spolupráci k potřebným dohodám, rozhoduje o vzniklých rozporech vláda České socialistické republiky.

§ 9

(1) Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy České socialistické republiky dbají ve své činnosti zvláštností společenského významu města Plzně a z tohoto hlediska projednávají s Národním výborem města Plzně návrhy právních předpisů a jiných opatření dotýkajících se města Plzně. Rozdílná stanoviska v otázkách zásadní povahy projedná ministr (vedoucí ústředního orgánu státní správy) s primátorem města Plzně.

(2) Národní výbor města Plzně koordinuje postup organizací a státních orgánů při plnění úkolů týkajících se rozvoje města Plzně; přitom nezasahuje do pravomoci orgánů Československé socialistické republiky ani orgánů České socialistické republiky.

§ 10

Orgány a organizace mohou zřizovat svá sídla na území města Plzně po předchozím projednání s Národním výborem města Plzně.

§ 11

(1) Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, národní výbory a organizace spolupracují s Národním výborem města Plzně i při uspokojování důležitých zájmů, které má město Plzeň mimo své území a svými opatřeními mu napomáhají.

(2) Jde-li o příměstskou oblast města Plzně, Západočeský krajský národní výbor, popřípadě okresní národní výbory Plzeň - jih, Plzeň - sever a Rokycany po dohodě s Národním výborem města Plzně

- schvalují výhledové národohospodářské studie, plány souhrnného rozvoje oblasti a územní plány,

- projednávají a zaujímají společné stanovisko k investičním záměrům a projektovým úkolům na výstavbu a přestavbu průmyslových objektů a zařízení, zařízení dopravního, vodohospodářského, energetického a rekreačního charakteru a na to navazujících zařízení obchodu, zásobování a dalších služeb.

(3) Rozsah příměstské oblasti stanoví Západočeský krajský národní výbor v dohodě s Národním výborem města Plzně po projednání s okresními národními výbory Plzeň - jih, Plzeň - sever a Rokycany.

(4) Národní výbor města Plzně postupuje obdobně v dohodě se Západočeským krajským národním výborem při řešení otázek uvedených v odstavci 2, pokud se dotýkají zájmů okresů Plzeň - jih, Plzeň - sever a Rokycany.

Působnost Národního výboru města Plzně a obvodních národních výborů

§ 12

(1) Národní výbor města Plzně v úzké součinnosti s obvodními národními výbory plánuje, řídí a zabezpečuje výstavbu města a organizuje plánovitý rozvoj hospodářské, kulturní, zdravotní asociální výstavby na jeho území. Účastní se na přípravě státního plánu rozvoje národního hospodářství, spolupracuje s ministerstvy a ostatními ústředními orgány státní správy České socialistické republiky a předkládá jim návrhy na řešení otázek dotýkajících se rozvoje města. Schvaluje plán rozvoje města Plzně a v jeho rámci usměrňuje správné proporce v rozvoji města.

(2) Národní výbor města Plzně řídí a usměrňuje činnost obvodních národních výborů, kontroluje je, zejména dozírá na plnění zákonů a zachovávání státní disciplíny a provádí revize jejich hospodaření. Poskytuje obvodním národním výborům všestrannou pomoc v jejich práci, opírá se o jejich poznatky a projednává jejich iniciativní návrhy a připomínky. Návrhy závažných opatření připravuje a projednává s obvodními národními výbory.

(3) Národní výbor města Plzně zřizuje a řídí popřípadě spravuje organizace a zařízení, které slouží k uspokojování potřeb přesahujících rámec obvodu a jejichž řízení (správu) je účelnější a hospodárnější organizovat pro celé město.

(4) Národní výbor města Plzně dále vykonává působnost náležející podle jiných zákonů a ostatních předpisů národním výborům, pokud ji tento zákon nesvěřuje obvodním národním výborům (§ 13 až 15). Na úsecích vnitřní správy a veřejného pořádku, školství, zdravotnictví, pracovních sil, kultury a informací, dopravy a vodního hospodářství vykonává státní správu, která by jinak náležela obvodním národním výborům, jde-li o věci, které mají celoměstský význam; podrobnější úpravu stanoví statut Národního výboru města Plzně. Národní výbor města Plzně může v něm po dohodě s obvodními národními výbory stanovit, že bude plnit v zájmu jednotné správy města i další úkoly, které by jinak náležely obvodním národním výborům, dosáhne-li se tím účelnějšího výkonu státní správy anebo lepšího uspokojování potřeb občanů a organizací.

§ 13

Obvodní národní výbory v souladu s plánovitým rozvojem města zabezpečují za nejširší účasti občanů rozvoj svých obvodů. Pečují o zvelebování a vzhled obvodu. Úzce spolupracují s Národním výborem města Plzně při řešení celoměstských otázek a předkládají mu v tom směru iniciativní návrhy. Podílejí se na sestavování dlouhodobých koncepcí a plánů rozvoje města Plzně a sestavují a schvalují plány rozvoje vlastního hospodářství a své rozpočty.

§ 14

(1) Obvodní národní výbory vykonávají státní správu ve věcech, které podle zvláštních předpisů náležejí místním a okresním národním výborům.

(2) Národní výbor města Plzně může v dohodě s příslušnými obvodními národními výbory stanovit ve svém statutu, že některé úkoly náležející do působnosti obvodních národních výborů bude z důvodu účelnosti nebo z jiných vážných důvodů plnit některý obvodní národní výbor také na území jiných obvodních národních výborů. Stejným způsobem může některé úkoly ze své působnosti svěřit obvodním národním výborům.

§ 15

Obvodní národní výbory zřizují a řídí organizace a zařízení, které uspokojují převážně místní potřeby nebo které je účelnější organizovat podle obvodů.

§ 16

(1) Národní výbor města Plzně a obvodní národní výbory, jejich orgány a poslanci rozvíjejí širokou organizátorskou a kulturně-výchovnou činnost a vytvářejí tak předpoklady pro aktivní účast občanů na správě města.

(2) Obvodní národní výbory zřizují občanské výbory a jiné své aktivy, seznamují je s prací národních výboru, využívají jejich podnětů při plnění svých úkolů a zaměřují jejich činnost na aktivní spolupráci občanů s národními výbory.

Organizační výstavba Národního výboru města Plzně a obvodních národních výborů

§ 17

(1) Do Národního výboru města Plzně se volí nejméně 80 poslanců.

(2) Obvodní národní výbor stanoví počty svých poslanců se zřetelem na velikost svého obvodu, na rozsah své působnosti a se zřetelem na to, aby mohl být vytvořen pracovně schopný sbor. Přitom počet poslanců stanoví tak, aby obvodní národní výbor měl nejméně:

30 poslanců v obvodech

do

5000

obyvatel,

40 poslanců v obvodech

do

10000

obyvatel,

60 poslanců v obvodech

do

20000

obyvatel,

80 poslanců v obvodech

nad

20000

obyvatel.


 

§ 18

(1) Národní výbor města Plzně a obvodní národní výbory zřizují výkonné a kontrolní orgány: radu, komise, komisi lidové kontroly, správní komise, odbory a jiné útvary. O zřizování svých odborů a jiných útvarů rozhoduje Národní výbor města Plzně ve svém statutu podle zásad stanovených vládou České socialistické republiky; po projednání s obvodními národními výbory rozhoduje podle těchto zásad i o zřizování odborů a jiných útvarů obvodních národních výborů

(2) Radu Národního výboru města Plzně tvoří primátor města Plzně, jeho náměstkové, tajemník Národního výboru města Plzně a další členové volení Národním výborem města Plzně z poslanců. Rada Národního výboru města Plzně má 15 až 18 členů.

(3) Primátor vykonává funkce, které podle zákona o národních výborech příslušejí předsedovi národního výboru.

(4) Radu obvodního národního výboru tvoří předseda, místopředseda (místopředsedové), tajemník a další členové volení obvodním národním výborem z poslanců. Rada obvodního národního výboru má 8 až 15 členů.

Znak a barvy města Plzně, čestné občanství a jiné pocty

§ 19

(1) Pokud není předepsáno užívání státního znaku, mohou Národní výbor města Plzně a obvodní národní výbory, jakož i jimi řízené a spravované organizace užívat znaku města Plzně.

(2) Jiné organizace mohou užívat znaku města jen se svolením Národního výboru města Plzně.

(3) Znak a barvy města Plzně a způsob jejich užívání upraví statut Národního výboru města Plzně.

§ 20

(1) Osobám, které se mimořádně zasloužily o rozvoj města Plzně, o budování socialistické společnosti, o rozvoj přátelství, spolupráce a upevnění mírového soužití národů, může Národní výbor města Plzně udělit čestné občanství města.

(2) Tvůrčí zásluhy o výstavbu a rozvoj města může Národní výbor města Plzně odměnit udělením Ceny města Plzně.

(3) Podrobnosti o podmínkách a způsobu udělování čestného občanství a Ceny města Plzně upraví statut Národního výboru města Plzně.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 21

(1) Statut Národního výboru města Plzně schvaluje Národní výbor města Plzně na svém plenárním zasedání.

(2) Ve statutu Národního výboru města Plzně se stanoví městské obvody, podrobněji se upraví uspořádání jeho orgánů, jejich působnost a vzájemná dělba práce mezi nimi, stanoví se, které odbory a jiné útvary zřizují obvodní národní výbory, dále se uvedou organizace a zařízení, které Národní výbor města Plzně řídí nebo spravuje a hlavní zásady a formy účasti občanů na správě města. V rozsahu vymezeném tímto zákonem upraví statut Národního výboru města Plzně též rozdělení úkolů mezi Národním výborem města Plzně a obvodními národními výbory.

§ 22

Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí o Národním výboru města Plzně a o obvodních národních výborech ustanoven zákona o národních výborech.

§ 23

Rozhodnutí Městského národního výboru v Plzni vydaná před účinností tohoto zákona přezkoumávají podle správního řádu příslušné orgány Západočeského krajského národního výboru.

§ 24

(1) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákonů č. 29/1968 Sb., a č. 175/1968 se mění a doplňuje takto:

1. K § 2 se připojuje odstavec 5 tohoto znění:

"(5) Město Plzeň tvoří samostatnou územní jednotku."

2. V § 6 se vypouští bod 5.

(2) Ustanovení § 12 odst. 2, § 13 odst. 1 písm. d) a odst. 2, § 26 odst. 4 a odst. 5 předposlední věty zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, pokud se týkají národních výborů působících v městě Plzni, se zrušují.

(3) Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění zákonů č. 29/1966 Sb. a č. 175/1968 Sb. se doplňuje takto:

K § 6 odst. 1 písm. b) se připojuje další věta tohoto znění:

"Krajská státní arbitráž v Plzni vykonává působnost i pro území města Plzně."

(4) Zákon č. 70/1968 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 29/1968 Sb. a č. 175/1968 Sb. se doplňuje takto:

Do § 6 se vkládá za ustanovení o orgánech Sboru národní bezpečnosti na území města Ostravy další věta tohoto znění:

"Městská správa veřejné bezpečnosti v Plzni vykonává působnost okresního oddělení veřejné bezpečnosti; krajská správa Sboru národní bezpečnosti v Plzni vykonává působnost též na území města Plzně."

§ 25

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1969.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP