ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

6

Zpráva

ústavně právní komise

k návrhu členů České národní rady Vybrala, Jičínského, Klokočky, Holatové, Pátkové, Piverky, V. Franka a druhů

na vydání zákona České národní rady

o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných předpisů České socialistické republiky (tisk 3).

Ústavně právní komise České národní rady projednala na své schůzi dne 6. ledna 1969 návrh zákona ČNR o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných předpisů České socialistické republiky (tisk 3). Komise se usnesla doporučit v předloženém návrhu zákona tyto změny:

V názvu zákona se za slovo "závazných" vsunuje slovo "právních", takže název zákona zní:

"Zákon České národní rady o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních předpisů České socialistické republiky".

V § 2

Ustanovení § 2 písm. d) se doplňuje tak, že zní: "Ve Sbírce zákonů se dále vyhlašují:....

d) obecně závazná nařízení, popř. vyhlášky krajských národních výborů, Národního výboru hl. m. Prahy a národních výborů přímo řízených vládou České socialistické republiky, je-li jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů nutné nebo účelné; ..."

Důvodem této úpravy je, aby zákonem bylo výslovně stanoveno, že ve Sbírce zákonů se vyhlašují též obecně závazná nařízení a vyhlášky Národního výboru hl. m. Prahy a národních výborů jiných měst, pokud budou přímo řízeny vládou České socialistické republiky (podle schváleného zákona je takovým národním výborem Národní výbor města Brna). Tím je vyjádřeno zvláštní postavení těchto národních výborů.

V bodě e) tohoto paragrafu se za slova "jiná opatření České národní rady" vkládají slova "a jejího předsednictva".

S těmito změnami doporučuje ústavně právní komise předložený návrh zákona České národní radě ke schválení.

V Praze dne 6. ledna 1969

doc. dr. Zdeněk Jičínský DrSc.

prof. dr. Vybral

předseda

zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP