ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1969

5

Zpráva

ústavně právní komise

k návrhu členů České národní rady Jičínského, Vybrala, Klokočky, Holatové, Pátkové, Piverky, V. Franka a druhů

na vydání zákona České národní rady

o ministerstvech a jiných ústředních orgánech státní správy České socialistické republiky (tisk 2)

Ústavně právní komise České národní rady projednala ve své schůzi dne 6. ledna 1969 návrh zákona ČNR o ministerstvech a jiných ústředních orgánech státní správy České socialistické republiky (tisk 2). Po zprávě zpravodaje doc. dr. Zdenka Jičínského a po podrobné rozpravě se komise usnesla doporučit v předloženém návrhu zákona tyto změny:

V § 1

Mění se pořadí jednotlivých ministerstev takto:

1. ministerstvo plánování

2. ministerstvo financí

3. ministerstvo práce a sociálních věcí

4. ministerstvo výstavby a techniky

5. ministerstvo školství

6. ministerstvo kultury

7. ministerstvo pro mládež a tělesnou výchovu

8. ministerstvo zdravotnictví

9. ministerstvo spravedlnosti

10. ministerstvo vnitra

11. ministerstvo průmyslu

12. ministerstvo stavebnictví

13. ministerstvo zemědělství a výživy

14. ministerstvo lesního a vodního hospodářství

15. ministerstvo dopravy

16. ministerstvo pošt a telekomunikací

17. ministerstvo obchodu.

V § 2

Navržené znění se označuje jako odstavec 1 a upravuje se takto:

"(1) Zřizují se tyto další ústřední orgány státní správy České socialistické republiky:

1. Český statistický úřad

2. Český cenový úřad

3. Český úřad geodetický a kartografický

4. Český geologický úřad

5. Český bánský úřad

6. Český úřad bezpečnosti práce

7. Česká komise pro vědecké hodnosti."

Dále se připojují nové odstavce 2 a 3 tohoto znění:

"(2) Dále se zřizuje Český úřad pro tisk a informace.

(3) Předsedu Českého statistického úřadu jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady. Předsedy ostatních úřadů a orgánů uvedených v odstavcích 1 a 2 jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky."

V § 3

Dosavadní odstavec 2 se škrtá a odstavec 3 se přečíslovává na odstavec 2. Nový odstavec 2 má pak toto znění:

"(2) Ministerstvo plánování zpracovává a předkládá vládě České socialistické republiky návrhy národohospodářských plánů republiky, organizuje podle směrnic vlády České socialistické republiky postup plánovacích prací a stanoví se souhlasem vlády České socialistické republiky podklady, které jsou mu povinny ostatní orgány, popř. organizace předkládat, a způsob jejich předkládání.

V § 4

Škrtá se odstavec 2 a v důsledku toho se škrtá rovněž číselné označení odstavce 1.

V § 5 až 19

Pořadí ministerstev v následujících paragrafech se upravuje podle pořadí obsaženého v § 1.

V § 5

V odstavci 1 se ze stylistických důvodů škrtají závorky, takže příslušné části tohoto odstavce znějí: ".... mzdy, popř. odměny za práce konané mimo pracovní poměr..." a dále ".... důchodové zabezpečení, popř. pojištění, ...".

V odstavci 2, druhý řádek, se jako nadbytečná škrtají slova ", která je rozpočtovou organizací".

V § 7

Odstavec 1 se stylisticky upravuje tak, že zní:

"(1) Ministerstvo průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro průmysl, hornictví a pro energetiku; jeho působnost se však nevztahuje na potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, místní průmysl a na výrobu v oblasti kultury".

Za odstavec 2 se zařazuje nový odstavec 3 tohoto znění:

"(3) Ministerstvu průmyslu je podřízena Česká energetická inspekce."

V § 10

V odstavci 2, předposlední řádek, se název "Státní technická inspekce ochrany ovzduší České socialistické republiky" mění na "Česká technická inspekce ochrany ovzduší."

V § 11

Připojuje se nový odstavec 2 a v důsledku toho se dosavadní znění označuje jako odstavec 1. Nový odstavec 2 zní:

"(2) Ministerstvu dopravy je podřízena Česká letecká inspekce."

V § 13

V odstavci 3 se mění název " Státní obchodní inspekce České socialistické republiky" na název "Česká obchodní inspekce."

V § 14

Dosavadní odstavec 1 se nahrazuje tímto novým zněním:

"(1) Ministerstvo školství je ústředním orgánem státní správy pro zařízení předškolní a mimoškolní výchovy a pro základní, učňovské a odborné školy, pro gymnasia a vysoké školy, jakož i pro jiné školské organizace celonárodního významu."

V odstavci 2 se název "Státní výbor pro vysoké školy České socialistické republiky" mění na "Český výbor pro vysoké školy."

V § 15

Dosavadní znění se označuje jako odstavec 1, v třetím řádku se škrtají slova "(neperiodický tisk)", v předposledním řádku se za slova "autorského zákona" vkládají slova "a pro ", a poslední slova této věty "a pro věci církevní" se škrtají.

Připojuje se nový odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Ministerstvu kultury je podřízen Český úřad církevní."

V § 17

V odstavci 1, druhý řádek, se za slova "hygienickou péči," vkládají slova "zdravotnické školy,".

V odstavci 2 se název "Inspektorát lázní a zřídel pro Českou socialistickou republiku" mění na "Český inspektorát lázní a zřídel".

V odstavci 3 se název "Ústřední protialkoholní sbor České socialistické republiky" mění na "Český protialkoholní sbor".

V § 19

Nová formulace § 19 zní:

"(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudnictví a státní notářství.

(2) Ministerstvo spravedlnosti je rovněž ústředním orgánem státní správy pro vězenství; je mu podřízen Sbor nápravné výchovy.".

V § 20

V prvním řádku se za slova "státní správy" vkládají slova "uvedené v § 1 a 2".

V § 21

Ustanovení tohoto paragrafu se mění tak, že zní:

"Ministerstva se ve veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády."

V § 22

V řádku 3 se slovo "výhledy" nahrazuje slovem "koncepce" a v řádku 4 se slovo "koncepce" škrtá.

V § 23

V řádku 1 a 2 se škrtají slova "a návrhy".

V § 24

V prvním řádku se slova "úpravu patřící" nahrazují slovy "úpravu věcí patřících".

V § 27

V odstavci 2, druhý řádek, škrtají se slova "a organizace" a v posledním řádku tohoto odstavce se místo slova "vyžádají" vkládá výraz "vyžadují v rozsahu nezbytně nutném".

V § 30

V tomto paragrafu se škrtají ustanovení pod č. 1 a 2, dosavadní č. 3, 4 a 5 se přečíslovávají na 1, 2 a 3.

Dosavadní č. 4 (nyní č. 2) se doplňuje slovy ", pokud stanoví podřízení Ústřední správy geodézie a kartografie ministru vnitra;".

Dosavadní č. 5 (nyní č. 3) se doplňuje slovy: ", pokud stanoví podřízení Ústředního geologického úřadu ministerstvu hornictví".

V Praze dne 6. ledna 1969

Doc. dr. Zdeněk Jičínský

Dr. Jaroslav Srb

zpravodaj

místopředsedaSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP