(Jednání pokračovalo ve 12.41 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Budeme pokračovat. Jenom pro informaci - důvodem byla voda v hlasovacím zařízení. Já bych poprosil zpravodaje, pana poslance Marka Výborného, aby se dostavil k mikrofonu.

Skončili jsme tím, jestli si dobře pamatuji, že jsme si odhlasovali proceduru, a nyní budeme pokračovat, pane zpravodaji, hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Je to tak?

 

Poslanec Marek Výborný: Ano, je to tak.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, máte slovo. Vy jste nám ho představil, myslím.

 

Poslanec Marek Výborný: Já si ještě počkám, až poslanci usednou. (V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Prosím o klid Poslaneckou sněmovnu, abychom mohli pokračovat. Ještě jednou je tady žádost o odhlášení. Ano, je to správně, protože jsme měli poruchu hlasovacího zařízení. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Já to raději řeknu ještě jednou. Hlasovací procedura bude následující. Budeme hlasovat pozměňovací návrhy A1 až A3, a to společně jedním hlasováním. Čeho se týkají, to už jsem řekl, tak to asi opakovat nemusím. Následně potom budeme hlasovat návrh pod písmenem B. V případě, že tento bude schválen, je nehlasovatelný návrh pod písmenem A4. Následně budeme hlasovat návrh pod písmenem C a potom návrh zákona jako celek. To je navržená procedura. Prosím o její schválení, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže budeme hlasovat o schválení procedury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 225 přihlášeno 155 poslanců, pro 154, proti 1. Konstatuji, že návrh procedury byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem A1 až A3, jak byly mnou již představeny. Garanční ústavněprávní výbor doporučil přijmout. (Ministryně: Souhlasné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 226 přihlášeno 157 poslanců, pro 130, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Pak zde máme návrh pod písmenem B, to je můj pozměňovací návrh, který byl podán v souladu s Ministerstvem spravedlnosti, tak abychom zareagovali na délku projednávání v Poslanecké sněmovně. Je velmi jednoduchý, týká se účinnosti, která nabývá - tento zákon nabude účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Nic jiného by nedávalo smysl, ani ten návrh A4. Děkuji za podporu.

Ústavněprávní výbor doporučuje. (Ministryně: Souhlasné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 227 přihlášeno 158 poslanců, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Tím se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh A4. Můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C, který tady podrobně představil pan poslanec Michálek. Stanovisko ústavněprávního výboru nebylo přijato. (Ministryně: Zásadní nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 228 přihlášeno 159 poslanců, pro 52, proti 89. Návrh byl zamítnut.

 

Jestli mám správné informace, jestli to správně sleduji, tak o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno.

 

Poslanec Marek Výborný: Je to tak, pane místopředsedo. Můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 337, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 229 přihlášeno 159 poslanců, pro 116, proti 27. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji.

 

Nyní přečtu jednu omluvu. Paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová se omlouvá od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího tisku. Jedná se o

229.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 435/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Miroslav Toman a zpravodaj garančního výboru, kterým byl zemědělský výbor, poslanec Pavel Kováčik. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 435/3, který byl doručen 12. září 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 435/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemáte zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Pavel Kováčik, a připraví se pan poslanec Jan Zahradník.

Já vás poprosím o klid, aby se pan poslanec mohl v klidu vyjádřit! (V sále je mimořádně velký hluk.) Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Vzhledem k tomu, že máme za necelou třičtvrtěhodinu zařazen další pevně zařazený bod, tak budu velice stručný. Byl bych rád, aby bylo jasné, že veterinární zákon, jehož novelu teď schvalujeme, adaptuje nařízení o úředních kontrolách v oblasti veterinární péče, upravuje veterinární podmínky chovu hmyzu jako hospodářských zvířat, je-li určen k lidské spotřebě nebo výrobě zpracované živočišné bílkoviny, stanovuje veterinární a hygienické požadavky na tyto podniky, které chovají hmyz, zakotvuje průkaz prohlížitelů zvěřiny a včelstev, zpřísňuje oznamovací povinnost chovatelů z pěti fen starších jednoho roku na tři feny - to je opatření proti množírnám, zvyšuje zde také sankce za porušení povinností, zpřesňuje okruh subjektů, které jsou povinné, s nějakou výjimkou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP