(11.40 hodin)
(pokračuje Filip)

V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. O stanovisko požádám také zástupkyni navrhovatelů. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Seznámím vás s návrhem procedury, tak jak ji přijal garanční rozpočtový výbor. Hlasovali jsme o návrhu na zamítnutí. Dále se navrhuje hlasovat o legislativně technických úpravách, budou-li ve třetím čtení předneseny, což se nestalo. Potom hlasovat o pozměňovacím návrhu B pana poslance Bendy, tzn. posunutí účinnosti zákona od 1. 1. 2021. V případě, že bude schválený, tak už není hlasovatelný návrh A, tzn. posunutí účinnosti tak, jak to navrhl ústavněprávní výbor, od 1. 1. 2020. A hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Všichni rozuměli proceduře, ale kolega Benda ještě... (Poslanec Benda si vyjasňuje se zpravodajem mimo mikrofon.) Rozumí si oba zpravodajové. Děkuji.

Legislativně technické úpravy nebyly ve třetím čtení, čili první hlasování, které je, je hlasování o návrhu B, tzn. návrh poslance Marka Bendy, a to je posunutí účinnosti.

 

Nejdříve ale samozřejmě schválíme proceduru. Čili v hlasování číslo 33 hlasujeme o proceduře hlasování.

Zahájil jsem hlasování číslo 33 a ptám se, kdo je pro schválení této procedury, kterou navrhl garanční výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 33, z přítomných 173 pro 172, (proti nikdo). Procedura byla schválena. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl první návrh.

 

Poslanec Milan Feranec: Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Bendy, písmeno B, který spočívá v posunutí účinnosti zákona od 1. 1. 2021.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko výboru? (Výbor doporučil.) Stanovisko předkladatelky? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 34 a ptám se, kdo je pro návrh pod písmenem B. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 34, z přítomných 173 pro 63, proti 21. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh.

 

Poslanec Milan Feranec: Takže teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A, návrh ústavněprávního výboru, posunutí účinnosti zákona od 1. 1. 2020. Rozpočtový výbor k tomu nepřijal žádné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní navrhovatelka? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 35 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 35, z přítomných 173 pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zbývá nám tedy hlasování o celku zákona, pane zpravodaji? (Souhlas.) Děkuji. Podle schválené procedury budeme nyní hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 38, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 36 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 172 poslanců pro 106, proti 56. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 146.

Tím jsme vyčerpali návrhy zákonů možné projednat ve třetím čtení. I když je ještě do 14. hodiny daleko, můžeme tedy pokračovat blokem prvních čtení.

 

Prvním bodem bloku prvních čtení je

24.
Vládní návrh zákona o úpravě některých vztahů
v souvislosti s vystoupením Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
/sněmovní tisk 368/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je návrh vlády podle § 90 odst. 2 schválit tento návrh zákona v prvém čtení. Požádám sněmovnu o klid a zároveň požádám pana ministra vnitra a místopředsedu vlády Jana Hamáčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a pana kolegu Marka Bendu, který je zpravodajem tohoto tisku, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů.

Můžeme, pane místopředsedo? (Velký hluk v sále.) Požádám sněmovnu o klid, aby pan místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček mohl uvést tisk 368. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, který máte k dispozici jako tisk 368. (Hluk v sále trvá.)

Cílem navrhované úpravy je připravit Českou republiku na vystoupení Spojeného království z Evropské unie bez ratifikované výstupové dohody, tzn. variantu označenou jako divoký nebo tvrdý brexit. Ta by s ohledem na dosavadní vývoj mohla nastat uplynutím dne 29. března 2019. Účelem zákona je zabránit závažným komplikacím, které jsou s touto variantou spojeny, a bez přijetí speciální právní úpravy by se přibližně 8 tisíc občanů Spojeného království -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid! Pokud diskutujete jiný návrh zákona, než je úprava vztahů v souvislosti s vystoupením Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, tak prosím v předsálí! Jde minimálně o 40 tisíc českých občanů a minimálně o 8 tisíc britských občanů na území České republiky a našich občanů ve Velké Británii. Prosím tedy, věnujte mu pozornost. Je to otázka, kterou máme rozhodnout v prvém čtení. (Místopředseda vlády Hamáček už chtěl hovořit, ale v sále je ještě hluk.) Ještě chviličku počkejte, pane místopředsedo... Myslím to opravdu vážně, zleva doprava... (Hluk ubývá.) Děkuji, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Bez přijetí speciální právní úpravy by se přibližně 8 tisíc občanů Spojeného království legálně pobývajících v České republice ode dne 30. března 1919 ocitlo ve stejném postavení jako ostatní cizinci ze zemí mimo Evropskou unii a to by bylo v rozporu s přístupem, který garantovalo Spojené království občanům Evropské unie pobývajícím na jeho území včetně několika desítek tisíc občanů České republiky. A zajištění reciprocity ve vztahu ke garancím nabízeným Spojeným královstvím je ostatně základním východiskem celého zákona.

Tato navrhovaná právní úprava spočívá v zavedení přechodného období od 30. března 2019 resp. od doby, kdy pro Velkou Británii přestane platit primární právo Evropské unie, do 31. prosince 2020, během nějž bude ve vybraných oblastech občanům Spojeného království a jejich rodinným příslušníkům, příp. i právnickým osobám se sídlem ve Spojeném království, zaručeno stejné zacházení jako občanům Evropské unie resp. právnickým osobám se sídlem v Evropské unii. Navrhovaná právní úprava je tak zaměřena na vybrané otázky spojené např. s pobytem na území České republiky, nabýváním státního občanství, přístupem na trh práce, výplatou některých dávek ze systému státní sociální podpory, uznávání odborných kvalifikací, poskytování finančních služeb, právního či daňového poradenství nebo nakládání s léčivými přípravky.

S ohledem na potřebu urychleného přijetí právní úpravy si vás dovoluji jménem vlády požádat, aby Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila již v prvém čtení. Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP