(16.10 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Velmi krátce. Za prvé abych poděkoval za odpověď, byla férová.

Za druhé abych řekl, že z té odpovědi jasně vyplývá, že kdybychom měli naplňovat vládní projekt Moje daně obsažený v programovém prohlášení vlády, tak bychom nechali umřít spotřební daň na živku a následně ji zrušili na polích i v lesích. Protože to je distorze, která komplikuje správu daně. My postupujeme úplně opačně. To, co by mělo skončit, prodlužujeme, čímž zachováváme tu distorzi velmi náročnou pro správu daní. Čímž jdeme přímo proti programovému prohlášení vlády, což shodou okolností opoziční poslanci, jakkoliv této vládě nedali důvěru, nepokládají za možné. Takže my jsme pro zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Teď dvě faktické poznámky. První od pana poslance Mariana Jurečky, druhá od Pavla Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji mnohokrát. Já už tu debatu nechci moc prodlužovat. Ale hledat cesty k zjednodušení toho systému určitě lze. Myslím si, že je to otázka prováděcích vyhlášek a praxe Celní správy. Tady ten prostor určitě je a není nutné tady tím trávit nějaký dlouhý čas, protože je to opravdu otázka vyhlášky Ministerstva zemědělství, která je k tomu prováděna.

Ale chci zmínit jednu věc. Pan poslanec Kalousek tady před chvílí hovořil o tom, že by to bylo dobré zrušit například pro sektor lesnictví. Kdo trošku sledujete situaci v posledních dvou třech letech v lesích v České republice, tak musím říct, že ten kalamitní stav, který dneska je, který je dneska největší na Vysočině, už se to přesunulo z oblasti střední Moravy - tak dneska usychají stromy, které ani nejsou napadeny kůrovcem, ale prostě usychají. A jsou to především malí drobní vlastníci, kteří tu situaci musí řešit.

A když tady byla zmíněna ta administrativa. Já znám velké množství těch malých zemědělců třeba i seniornějšího věku, kteří nejsou schopni tuto administrativu dělat sami, ale nechávají si to dělat službou, která není příliš náročná ani příliš drahá. A má to pro ně efekt. Takže bych varoval před tím oklešťovat tyto segmenty, jako je lesnictví, jako je rybářství, protože i tyto segmenty si procházejí poměrně velkou krizí.

A jenom připomenu, já jsem tady zmiňoval dopady pro krajinu, pro environment. Ty dopady v návaznosti na živočišnou výrobu jsou velice silné i na sociální aspekty ve vztahu k našemu venkovu. 75 % pracovních míst v zemědělské prvovýrobě v zemědělství je vázáno na živočišnou výrobu. I to prosím pěkně berte v potaz.

A kdybychom rozebírali tu systémovost a nesystémovost, tak najdeme velké množství věcí, jako jsou například i slevy poplatníků, dětí a podobně, které bychom také mohli označovat za nesystémové. Přesto jsou důležité a potřebné a aplikujeme je v našem daňovém řádu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Pavla Kováčika. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Už jenom krátce. Nedá mi nereagovat na ono umírání zmíněné panem kolegou Kalouskem. Je teď na nás, jestli rozhodneme, jestli necháme umřít ty výjimky, anebo jestli nadále necháme pozvolna umírat živočišnou výrobu, lesnictví, rybářství, obecně zemědělství jako celek. Ano, i o tom se, pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, teď rozhodujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi a nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova? (Zpravodajka: Nemám. Předkladatel: Ne.) Paní zpravodajka, pan předkladatel nemají.

Takže máme před sebou hlasování o návrhu paní poslankyně Vrecionové na zamítnutí předloženého návrhu. Zagonguji, abych kolegy případně informoval o tom, že budeme hlasovat o návrhu k této věci, a rozhodneme v hlasování pořadové číslo... (Ze sálu zaznívá požadavek na odhlášení.) Odhlásit ano, odhlásil jsem vás. Prosím přihlaste se svými hlasovacími kartami.

 

O návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona rozhodneme v hlasování číslo 23, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování pořadové číslo 23. Z přítomných 163 poslanců pro 48, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl předložený návrh přikázat k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Prosím, pan předseda Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když se dívám na skupinu předkladatelů, tak navrhuji, aby to byl zemědělský výbor. Oni tomu nejvíc rozumějí, oni tady o tom rádi mluvili, tak myslím, že by bylo správné, aby to bylo tam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pan předseda Kováčik bude reagovat. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jenom upozorňuji, že skupina předkladatelů se chystá mými ústy navrhnout jako druhý výbor výbor zemědělský.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Máme předložený návrh na protinávrh. Rozhodneme tedy nejdříve o tom, kdo souhlasí s tím, aby garančním výborem byl výbor zemědělský.

Zahájil jsem hlasování číslo 24. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování číslo 24. Z přítomných 167 je pro 29, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o původním návrhu, návrhu organizačního výboru, aby garančním výborem tohoto tisku byl výbor rozpočtový.

Zahájil jsem hlasování číslo 25. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování číslo 25. Z přítomných 167 je pro 51, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh zemědělskému výboru jako dalšímu výboru. Totéž padlo v návrhu od překladatele. Má někdo další návrh k jinému přikázání dalším výborům Sněmovny? Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat v hlasování číslo 26, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro přikázání zemědělskému výboru jako výboru dalšímu, který bude projednávat tento tisk. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování číslo 26. Z přítomných 168 je pro 158, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zemědělskému jako dalšímu výboru.

 

V rozpravě padl návrh, s kterým souhlasil navrhovatel, aby lhůta k projednání nebyla 60 dnů, ale 30 dnů podle zákona o jednacím řádu.

Rozhodneme v hlasování číslo 27, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování číslo 27. Z přítomných 169 je pro 114, proti 33. Návrh byl přijat. Konstatuji, že lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů.

 

Tím mohu ukončit tento bod. Děkuji panu zástupci předkladatelů, děkuji paní zpravodajce a znovu konstatuji, že garančním výborem je výbor rozpočtový, dalším výborem je výbor zemědělský a lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů.

 

Dalším bodem našeho jednání je

21.
Návrh poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové,
Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 192/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Navrhovatelé navrhují postup podle § 90, odst. 2, aby byl vysloven souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 192/1.***
Přihlásit/registrovat se do ISP