(12.10 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Pro ty z vás, kteří mají pocit, že vystupuji potřetí a že tím snad zdržuji, chci říct, že je to proto, že se mi pořád nedostalo věcné odpovědi. Potřetí se tedy ptám ministra, jaké kontrolní mechanismy pro vznik skoro bych řekl nového druhu policie, protože to budou lidé vybavení téměř policejními pravomocemi, jaký systém kontroly pro tyto kontrolory máte vymyšlen, jak je nastaven. Protože zcela logicky uděláme-li to pro Českou obchodní inspekci, za chvilku přijdou další orgány a organizace s rovnocennými argumenty, téměř neodmítnutelnými. Řeknou, když jste to dali ČOI, tak my jsme ve stejném nebezpečí, my potřebujeme stejné kompetence a stejné pravomoci.

Pane ministře, já vás žádám o odpověď! Anebo neodpovíte a pak je to také odpověď. To znamená, že buď nevíte, anebo žádnou kontrolu nastavenu nemáte. Nevím, co je horší.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Laudát. Pouze pro pořádek ohledně zamítnutí zákona konstatuji, že návrh na zamítnutí padl v prvním čtení, nikoliv v druhém, tak aby se o tom dalo hlasovat v průběhu třetího čtení. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, to už jsme si vysvětlili, protože na hospodářském výboru bohužel ne vždycky funguje zdravý rozum. Takže když hospodářský výbor dal doporučení schválit novelu zákoníku práce, tak to bylo antihospodářské usnesení, a tak se nelze divit, že prostě podpoří i takovou věc, jako je ČOI. To mě vůbec nepřekvapuje. To za prvé.

Za druhé. K panu ministrovi financí. Tak ať sem přinese, kolik bude na příští rok číslo, kolik bude rozpočet, kolik z toho jsou všechny zákonné nároky, kolik tady ještě chcete do konce volebního období protlačit zákonů, které navýší mandatorní výdaje, a pak se budeme dohadovat o tom, kolik že na dopravní infrastrukturu ve skutečnosti zbude. Celkem jednoduché. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Vzhledem k tomu, že žádnou další přihlášku nevidím, tak rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele nebo paní zpravodajky, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Pan navrhovatel ne. Paní zpravodajka? Také ne.

Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a nejprve budeme hlasovat... (O slovo se hlásí paní zpravodajka.) Chcete tedy, paní zpravodajko, závěrečné slovo, shrnout to? Dobře. Prosím, vezměte si tedy závěrečné slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Přeji krásný den, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Ještě než vás seznámím s procedurou, ráda bych reagovala na to, co tady zaznělo, ještě před hlasováním.

Domnívám se, že tak jak je tato novela nastavena včetně skryté identity, zajišťuje zefektivnění práce inspektorů. Ráda bych k těm, kteří neměli možnost přijít na hospodářský výbor, kdy dorazili zástupci České obchodní inspekce a vysvětlili nám, jakým se vystavují kontroloři rizikům a ohrožení svého soukromí, tak jak tady zmínil pan ministr a vlastně můj pan kolega Kudela prostřednictvím předsedajícího. Podle informací, které nám podali, by se jednalo, kdo by měl tu skrytou identitu, jenom o pár pracovníků. Neznamená to, že každý pracovník České obchodní inspekce bude mít skrytou identitu nebo krycí doklady. Bude to fungovat tak, že ústřední ředitel České obchodní inspekce požádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu to zváží, a pokud to schválí, požádá Ministerstvo vnitra, které krycí doklady vydá a vede v evidenci. Takže takováto kontrola tam je. Jen toto jsem chtěla dodat v reakci na pana kolegu Laudáta prostřednictvím předsedajícího.

A nyní jestli můžu jako zpravodajka?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak. Evidoval jsem žádost o vaše odhlášení, já vás tedy nejprve všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. A než přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy, který dal procedurální návrh na vrácení tohoto návrhu zákona do druhého čtení.

 

Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení tohoto návrhu do druhého čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 327, přihlášeno je 107 poslankyň a poslanců, pro návrh 26, proti 71. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já vás prosím, paní zpravodajko garančního výboru, abyste nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Hospodářský výbor projednal na své 53. schůzi dne 31. května 2017 a doporučil tuto proceduru. Nejdřív bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem A jako celku. Ty jsou vlastně přijaté hospodářským výborem, se kterými se hospodářský výbor ztotožnil. Poté bychom hlasovali samostatně o pozměňovacích návrzích pod písmenem B1 a písmenem B2 pana poslance Váni, které přednesl ve druhém čtení, a potom o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě potřebuji upřesnit - ve třetím čtení nepadly žádné technické úpravy? (Ne.) To znamená, ten první bod nám automaticky vypadá. Dobře.

 

Já tedy se táži, zda má někdo návrh na jinou proceduru hlasování. Nevidím, v tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navrženou proceduru hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 328, přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro návrh 111, proti žádný.

 

S procedurou byl vysloven souhlas a prosím, paní zpravodajko, abyste nás provedla procedurou hlasování.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem A. Za prvé je to vlastně odložení účinnosti na 1. listopadu, protože 1. červenec už nestihneme. A ještě se tam zabýváme tím, že tam včleňujeme ustanovení § 16, které by v případě ukládání sankcí příkazem na místě inspektory České obchodní inspekce vyloučilo aplikaci § 92 zákona o odpovědnosti za přestupky, který jsme tu už schválili.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Ano, souhlasím.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 329, přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro návrh 108, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1, jak už jsem říkala, předneseném ve druhém čtení od pana poslance Váni. Tam se vlastně řeší možnosti inspektorů použít změněnou identitu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Negativní.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 330, přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 41. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Teď bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B2. Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh B1 a ruší paragrafy, které řeší změněnou identitu - jak krycí prostředky, tak krycí doklady. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Negativní.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 331, přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro návrh 30, proti 43. Tento návrh byl zamítnut.

 

Myslím, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, a nyní bychom hlasovali o návrhu jako celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP