(12.20 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Já tedy přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 995, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 332, přihlášeno je 113 poslankyň a poslanců, pro návrh 79, proti 25. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se vrátíme k přerušenému bodu a tím je

273.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení

Otevíráme se v rozpravě a první s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Blažek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo, ale já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Faltýnka k té předchozí rozpravě. Čili to, co bych říkal, už ztratilo smysl. A mě to bez toho jeho upřímného pohledu, kdy to právě není bezprostřední, nebaví, takže já si to nechám na jindy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Dalším řádně přihlášeným byl pan zpravodaj Huml. Pane zpravodaji, rušíte svou přihlášku do rozpravy? Dobře. Já se táži, kdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, budu velmi krátký. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto zákona. Chci poděkovat za debatu, i za tu kritickou, myšleno tedy za tu nehysterickou, prostou zoologických výrazů a dalších věcí, které sem z mého pohledu nepatří.

Víte, ona by se vždycky měla říkat pravda a říkat, jak to bylo. A když si vzpomeneme na situaci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a... (Ministr přerušil řeč kvůli hluku zejména v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegové a kolegyně, o ztišení.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec ... a dalších bezpečnostních sborů, tak si musíme uvědomit jednu základní věc. Těm profesím, kterým byly odebrány finanční prostředky v rámci pseudořešení finanční krize, protože těch několik set milionů korun, které jsme těm lidem vzali, nic nevyřešilo, tak je dostalo do existenční tísně, protože právě tito příslušníci nemají legální možnost, jak si přivydělat. Minulé pravicové vlády dokázaly to, že příslušníci Policie České republiky končili masivně v exekucích. To je potřeba si všechno připomenout. Žádná z okolních zemí, žádná, nepřistoupila k tomu, aby v rámci škrtů sáhla na výplaty svého bezpečnostního aparátu. To byl naprostý český unikát a já doufám, že už se to nebude nikdy opakovat.

Tento zákon, nebo změna služebního zákona, reaguje především na jednu věc a tou je prohlášení vlády České republiky, které se dohodlo v rámci koaličních stran, že odstraní nejasnosti, a to především v oblasti takzvaných 150 hodin, nebo 150 hodin, které příslušníci mají sloužit v rámci služby státu. Tento institut byl v minulosti zneužíván, nadužíván, byli jsme několikrát odsouzeni jako stát za to, že jsme právě nadužívali toto ustanovení. Tato úprava to mění, precizuje. Já neznám policistu nebo hasiče, který by odmítl sloužit státu v případě ohrožení, teroristického útoku, povodně nebo jakékoliv jiné pohromy. Na druhou stranu nemůžeme ty lidi, kteří slouží státu, nutit, aby pracovali zadarmo tam, kde to zákon neukládá. To byla hlavní ambice změny služebního zákona.

Proč jsem s tím přišel až teď? No to je strašně jednoduché. Já jsem opravdu potřeboval jednoznačné ubezpečení v koalici, že ten text, který sem přijde, bude akceptován a že se nevrhneme do víru debat o výsluhách. Pokud bychom se vrhli do víru debat o výsluhách, znamenalo by to masový odchod příslušníků policie a hasičů z těchto sborů. U těchto sborů bohužel tak jako všude jinde funguje takzvaná šeptanda a já jsem za tři roky minimálně šestkrát odrážel dotazy, jestli budeme sahat na výsluhy. Výsluhy jsou správná stabilizační součást služebního poměru. Platí od Rakouska-Uherska. To není žádný výdobytek před 10, 15, 20 lety. To je součást služebního poměru příslušníků od Rakouska-Uherska. A je to správný nástroj.

Co se týká dalších nástrojů, nás dnes hlavně trápí, že k nám nepřicházejí mladé ženy a mladí muži. To znamená, ten příspěvek při vstupu do služby má především znamenat to, že se jim vyrovná nástupní plat, který je velmi nízký a není konkurenceschopný v současné době na trhu práce.

Stabilizační příplatky, tak jak byly navrženy v rámci pozměňovacích návrhů - já se ke každému tomu návrhu vyjádřím v rámci vlastního hlasování. U návrhu pana kolegy Ondráčka nemám problém, s některými těmi návrhy dám tam stanovisko neutrální. Má to dopad na státní rozpočet, to je pravda. Na druhou stranu si nemyslím, že tato opatření by postrádala smysl.

Ještě jednou děkuji za rozumnou debatu. Pojďme hlasovat. Já si myslím, že ten zákon není ideální. Uměl bych si představit daleko hlubší zásah, ale toho teď v této době a v tomto stavu nejsme schopni. A to, co tu dnes je na stole, je krok správným směrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda pan zpravodaj chce vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý den, tak já bych seznámil s procedurou. Ve třetím čtení padl návrh na vrácení do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Neeviduji tento návrh.

 

Poslanec Stanislav Huml: Já ano, od poslankyně Černochové. Je to tak? (Poslankyně Černochová mimo mikrofon: Ano.) Ano. Takže tím bychom asi měli začít, to by mělo být první hlasování.

Já tady mám usnesení z výboru pro bezpečnost číslo 180, kde byla přijata procedura, kterou teď tedy načtu.

Za prvé tedy hlasování o návrzích legislativně technických. Nepadly žádné s výjimkou toho vrácení. Za druhé A1, potom B1 varianta 1, potom hlasování B1 varianta 2, to by nebylo hlasovatelné, pokud se přijme varianta B1. To jsou příspěvky kolegy Ondráčka. Hlasování A2, to je výbor, nehlasovatelné, pokud se přijme B1, varianta 1 nebo 2, to je jedno. Potom by nastoupilo hlasování o pozměňovacích návrzích Jany Černochové, to je déčko, D2. Potom hlasování sedmé D3, to by nebylo hlasovatelné, pokud se to D2 přijme, samozřejmě. Potom osmé hlasování, to je A3, nebylo hlasovatelné v případě přijetí D2 nebo D3. Deváté hlasování B2, nebylo by hlasovatelné v případě přijetí D2 nebo D3, takže jsme vyhověli v podstatě i návrhu pana ministra Pilného, aby to bylo jednotlivě. Desáté hlasování A4, jedenácté A5, dvanácté B3, třinácté C1, čtrnácté C2, nebylo by hlasovatelné v případě, pokud se přijme C1. Patnáctý bod hlasování D1, v případě přijetí D2 nebo D3 je změna v článku 1 v bodě 26 nehlasovatelná, zbytek D1 je hlasovatelný. Za šestnácté hlasování je E1, potom E2, osmnácté je F1, devatenáct F2 a poslední hlasování jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Já jsem si poznamenal, že tedy nejprve budeme hlasovat návrh o návratu do druhého čtení, a táži se, zda někdo další má návrh na změnu procedury. Nevidím žádný návrh. (Gong.)

 

Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro návrh procedury, tak jak byla přednesena, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomu návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 333, přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro návrh 102, proti 1. S procedurou byl vysloven souhlas.

 

Já vás tedy požádám, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé návrhy a sdělil k nim stanovisko garančního výboru. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP