(15.20 hodin)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Tady je přece jenom delší verze, ale nevadí. Čili pozměňovací návrh poslance Jiřího Dolejše zní:

V části první čl. I se za bod 6 vkládá nový bod 7 tohoto znění: V § 23a odst. 6 zní: "Komise zpracuje do 30. června výroční zprávu Fondu zábrany škod za předchozí kalendářní rok a zároveň ji uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výroční zpráva musí být ověřena nezávislým auditorem a obsahuje informace o činnosti komise podle odst. 4 a o použití prostředků z Fondu zábrany škod v roce, za který se finanční zpráva zpracovává. Náklady nezávislého auditora na ověření výroční zprávy jsou hrazeny z prostředků Fondu zábrany škod." Konec citace.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak, děkuji a končím podrobnou rozpravu. Předpokládám, že ani paní zpravodajka, ani pan navrhovatel nemají závěrečná slova, a vzhledem k tomu, že nepadly žádné další návrhy, končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji.

 

Otevírám bod 39, kterým je

39.
Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka,
Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání
ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,
o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
/sněmovní tisk 1021/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Roman Váňa. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Roman Váňa: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, projednáváme novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, kterou předložila skupina poslanců napříč politickým spektrem. Jedná se o zavedení práva občanů na držení a nošení zbraní za účelem zabezpečování bezpečnosti státu. Tento návrh byl již v prvním čtení podrobně odůvodněn, projednaly jej již oba příslušné výbory, tedy výbor pro bezpečnost i garanční ústavněprávní výbor, takže můžeme absolvovat i druhé čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 1021/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Marek Benda, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

Máme dneska evidentně nedostatek zpravodajů. Dívám se na některého kolegu z ústavněprávního výboru - ano, pan poslanec Ondráček bude tak laskav a ujme se toho. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Ústavněprávní výbor se daným návrhem zabýval na své 88. schůzi 31. května tohoto roku, nebyly podány žádné pozměňovací návrhy a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, což se stalo, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto bodu. Takže žádné pozměňovací návrhy nebyly uplatněny.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Martin Lank, který tu je, aby nás informoval o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo, hezké odpoledne. My jsme projednali v rámci bezpečnostního výboru tuto novelu na 41. schůzi dne 19. dubna. Nebyly podány žádné pozměňovací návrhy a usnesení výboru je jednoznačné - doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s návrhem tohoto ústavního zákona vyjádřila souhlas.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvilku nemám nikoho přihlášeného. S faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Jen nevím - nechcete radši normální přihlášku, protože faktická reaguje, až vystoupí nějaký... Takže řádná přihláška? Prosím, můžete vystoupit s řádnou přihláškou.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já bych rád k tomu poznamenal - samozřejmě k tomu zákonu nemám připomínek a budu hlasovat pro, nicméně bych se chtěl na vás, vážení kolegové, obrátit s takovými drobnými poznámkami. Obrana nebo bezpečnost České republiky není jenom o nošení zbraní. Bezpečnost jsou i zpravodajské služby, je to i kybernetická bezpečnost a další aspekty bezpečnosti České republiky. A pokud jde o ty zpravodajské služby, tak bych chtěl podotknout - využívám tady toho prostoru - že dneska jsme schválili zákon o zpravodajských službách, kde jste bohužel, vážení kolegové z koalice, vyřadili slovo "bezpečnost", a jsem zvědav, jak si s tím v budoucnosti poradíme, až Vojenské zpravodajství bude potřebovat dělat operace, které s tou bezpečností mají velmi blízký vztah, a jak se to bude řešit právně atd. Takže já jsem vaším hlasováním velice zklamaný, pokud jde o ten pozměňovací návrh pana Korteho. Pokud jde o Vojenské zpravodajství, v této Sněmovně máme už čtyři měsíce zákon o Vojenském zpravodajství a nejsme schopni ho dostat na projednání v plénu. Takže to je jistý obraz toho, jakým způsobem tady chápeme bezpečnost České republiky.

Teď budu mluvit i o bezvízovém styku s Ukrajinou, kdy zpravodajské služby upozorňují na určitá bezpečnostní rizika, a já si myslím, že bychom to měli brát velice vážně v úvahu, protože ty zpravodajské služby podle mě nejsou personálně natolik dostatečně vybavené, aby ta bezpečnostní rizika byly schopny pokrýt ve chvíli, kdy opravdu na ukrajinské straně vznikne, řekněme, velký zájem o to, aby se k nám na základě bezvízového styku ti lidé podívali. A zároveň upozorňuji, i co se týká zdravotních rizik. Já jsem bohužel nezaznamenal žádnou iniciativu v tom, že by tito lidé měli předkládat nějaké zdravotní vysvědčení nebo osvědčení. Protože když jsem cestoval do Austrálie, tak jsem musel mít zdravotní kontrolu a musel jsem mít rentgen, jinak mě na území Austrálie nepustili, protože se bojí tuberkulózy. Víme o tom, že na Ukrajině je řada občanů neproočkovaná, že ti lidé mají problémy s tuberkulózou, a já jsem zvědav, jak to budeme kontrolovat při udělení toho bezvízového styku, protože bohužel nám tady hrozí velké, řekněme potenciálně velké problémy, co se týká zdravotnictví.

Tak to je asi všechno, co jsem vám chtěl sdělit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. (Ne.) Takže končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o závěrečné slovo. Pan navrhovatel? Zpravodajové? Ne. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, neboť nebyl podán žádný pozměňovací návrh. Ptám se, má někdo zájem vystoupit. Nemá. Končím podrobnou rozpravu. Opět, ptám se na závěrečná slova. Není zájem. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu a všem děkuji.

 

Otevírám další bod číslo 22, kterým je

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 903/ - druhé čtení

Tímto návrhem zákona jsme se zabývali 23. května, obecná rozprava byla přerušena. Poprosím, aby zasedli u stolku zpravodajů za navrhovatele ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodaj garančního výboru, kterým je výbor pro sociální politiku, pan poslanec Jaroslav Zavadil. Zeptám se v této souvislosti, zda máte zájem o úvodní vystoupení, nebo... (Poslanec Zavadil nechce vystoupit.) Budeme pokračovat, výborně.

Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, kde se o slovo postupně přihlásili pan poslanec Karel Rais, poté paní poslankyně Jana Černochová. Pane poslanče, máte slovo. Je otevřena obecná rozprava. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP