(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neeviduji. Je-li tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se, zda paní ministryně nebo pan zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. V tom případě dám hlasovat.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 247, přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců, pro návrh 98, proti nikdo. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě, protože žádný další návrh nepadl, končím prvé čtení tohoto bodu. Děkuji.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

296.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. …/2017 Sb.,
a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 984/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh i v tomto případě uvede paní ministryně Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já děkuji. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tuto novelu vypracovali odborníci z Národního bezpečnostního úřadu ve spolupráci s odbornou veřejností i věcně příslušnými ministerstvy. Tato novela se předkládá kvůli tomu, aby se zajistila transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. Směrnice má za cíl zvýšit a sjednotit standard bezpečnosti sítí a informačních systémů v evropských zemích, na nichž je dnes do značné míry závislé fungování naší společnosti a hospodářství. Zároveň předložený návrh zákona reflektuje připomínky z praktické aplikace dnes účinného zákona o kybernetické bezpečnosti. Tyto připomínky formulovali zástupci odborné veřejnosti, se kterými NBÚ novelu projednával.

Součástí návrhu zákona je i změna zákona o svobodném přístupu k informacím, ze kterého se vypouští výjimka z poskytování informací v oblasti kybernetické bezpečnosti a přesouvá se do zákona o kybernetické bezpečnosti.

Zmíněná evropská směrnice musí být v souladu s právem EU zapracována do českého právního řádu ve stanovené transpoziční lhůtě. Česká republika potřebuje tato opatření zavést do 9. května 2018, účinnost zákona navrhujeme proto od prvního dne druhého kalendářního měsíce po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru pro obranu a hospodářskému výboru jako výborům dalším. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 984/1 až 5.

Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Roman Váňa, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, výbor pro bezpečnost projednal návrh tohoto zákona na své 37. schůzi a přijal k němu usnesení č. 149. Po úvodním vystoupení náměstka ministra Marka Ondrouška a ředitele Národního bezpečnostního úřadu pana Dušana Navrátila, po zpravodajské zprávě předsedy výboru Romana Váni a po obecné a podrobné rozpravě výbor pro bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit návrh předloženého zákona ve znění pozměňovacího návrhu výboru pro bezpečnost, který je pod sněmovním tiskem 984/4 včetně odůvodnění, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova postupně ujali zpravodajové dalších výborů. Nejprve tedy výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Josef Zahradníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji, pane předsedající. Děkuji za krátkou prodlevu. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal uvedený tisk dne 24. ledna na své 51 schůzi a doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 984 projednat a schválit v předloženém znění. To bylo za prvé. Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. A za třetí pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní výbor pro obranu. Usnesení přednese pan poslanec Václav Klučka. (Není přítomný.) V tom případě jiný člen výbor pro obranu. Pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Usnesení číslo 203 výboru pro obranu z 38. schůze ze dne 26. ledna 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 984. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Marka Ondrouška, zpravodajské zprávě poslance Ing. Václava Klučky a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona schválila, za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, a za třetí ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tolik usnesení číslo 203. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP