(16.50 hodin)

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ten návrh zákona v sobě skrývá určitě celou řadu různých záludností, které tam při pozorném čtení můžeme najít. A já jenom tady v tom čase vyměřeném k faktické poznámce položím jednu takovou otázku, zdali statut veřejné prospěšnosti zaslouží taková právnická osoba například, která setrvale brání realizaci významné stavby, která je ve veřejném zájmu. Když si tuhle otázku zodpovíme, budeme schopni také o tomto zákonu rozhodovat. Dokud si tuto odpověď nebudeme schopni dát, myslím, že bychom měli zákon vrátit k přepracování a dále se jím nezabývat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já se na rozdíl od svých předřečníků nedomnívám, že by zákon měl být vrácen k přepracování. Naopak si myslím, že je potřeba ho projednat a přijmout. A navrhuji zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Kudela. Prosím.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, páni ministři, paní ministryně, návrh statutu veřejné prospěšnosti je očekáván i v neziskové oblasti. Nicméně padly tady připomínky, ke kterým si myslím, že by bylo velmi dobře, aby se vyjádřil pan předkladatel, ministr spravedlnosti. Proto navrhuji přerušit jednání tohoto bodu do jeho přítomnosti, aby nám na tyto připomínky mohl odpovědět, a my bychom potom mohli relevantně hlasovat o tom, zda vrátit zpět předkladateli, anebo ten zákon je v té fázi, v tomhle stavu, že ho můžeme projednat a ve druhém čtení případně opravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Jedná se o procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Padl zde procedurální návrh, abychom přerušili... Eviduji žádost na vaše odhlášení, já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Padl zde procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 243, přihlášeno je 109 poslankyň a poslanců, pro návrh 40, proti 50. Tento návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

 

Táži se, zda ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo paní zpravodajka si chtějí vzít závěrečné slovo. Jsou v čilé diskusi. Ještě jednou se táži: Nechcete si vzít závěrečné slovo? Dobrá.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu, který padl, a to je návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 244, přihlášeno je 111 poslankyň a poslanců, pro návrh 30, proti 56. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádnou přihlášku nevidím, přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 245, přihlášeno je 113 poslankyň a poslanců, pro návrh 110, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrhy na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Neeviduji žádnou přihlášku.

 

V tom případě budeme hlasovat o posledním návrhu, který padl v rozpravě, a to je návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 246, přihlášeno je 113 poslankyň a poslanců, pro návrh 67, proti 18. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů.

 

Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

Přečtu omluvy. Dnes od 17.30 ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam. A dále dne 14. 3. se od 17.10 do 18.30 z osobních důvodů omlouvá pan ministr Daniel Herman.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1014/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně Marksová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tato novela byla zpracována s cílem pokračovat ve snižování administrativní zátěže podnikatelů a zkvalitňování podnikatelského prostředí v České republice. Administrativní zátěž podnikatelů se snižuje odstraněním povinnosti podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby zapisovaného do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku. Novela dále upravuje překážky provozování živnosti, které vznikají rozhodnutím živnostenského úřadu o sankčním zrušení živnostenského oprávnění. Zároveň novela vychází vstříc požadavkům podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti a zavádí poskytování informací ze živnostenského rejstříku formou hromadných souborů neboli sestav s aktuálními veřejně dostupnými údaji podnikatelů. Také chce zkvalitnit právní úpravu živnostenského zákona v návaznosti na aplikační praxi např. úpravou zmocnění pro vydávání tržních řádů, zajištěním řádného fungování centrálních registračních míst, definováním některých pojmů v návaznosti na znění jiných právních předpisů atd.

Takže si vás dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, sice se říká latinsky, že repetitio mater studiorum, že opakování je matka moudrosti, ale já se tedy teď nepustím do toho, abych zopakoval po paní ministryni ty části zákona, které tato novela předkládá. Spíše bych se pokusil už v prvním čtení mírně polemizovat, jestli skutečně ten zásadní přínos těchto technicistních detailů, které jsou navrhovány, je opravdu tím, co nás v těch dlouhodobých nelichotivých žebříčcích rychlosti administrativní a byrokratické zátěže vzniku živnostenského podnikání v České republice dlouhodobě udržuje na velmi nelichotivých místech ve srovnání jak evropském, tak srovnání světovém. V tomto smyslu tuto novelu považuji za příliš parciální a rozhodně se nedomnívám, že jí dojde k nějaké zásadní akceleraci např. oním odstraněním různých překážek k zahájení živnosti. Přestože to jsou kroky racionální, nedomnívám se, že ten akcelerační prvek, který tady paní ministryně zastupující skutečné předkladatele ve svém úvodním slově tak zdůraznila, bude tak výrazný.

Diskusi detailů bych nechal potom na projednání ve výborech. Paní ministryně v zásadě řekla, o čem ta novela je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP