(17.20 hodin)
(pokračuje Brabec)

A teď k tomu asi hlavnímu. Tam skutečně z toho posudku, z dokumentace a posudku jasně vyplynulo, že tam žádný negativní vliv, který by nemohl být kompenzován, na podzemní vodu není. Následně byl vlastně vypracován v rámci připomínkování dotčenými subjekty - byla předložena situace, resp. studie VaK Hodonín, která došla k opačným závěrům. Proto jsme naprosto nadstandardně a nad rámec běžné povinnosti a běžného procesu a také v zájmu předběžné opatrnosti nechali zpracovat další hydrogeologický posudek, tzv. arbitrážní, který reagoval na odlišné závěry VaK Hodonín a předložených záměrů. Nový posudek potvrdil v plném rozsahu závěry toho původního posudku, který vlastně byl dán - zdůrazňuji, že ten posudek byl vybrán skutečně od naprosto nezávislého zpracovatele, a potvrdil, že pitná voda nemůže být ohrožena. Takže my teď jsme v situaci, kdy vlastně byly dva posudky, jeden tedy posudek v rámci procesu EIA a jeden arbitrážní, v obou případech od renomovaných společností, které dělají tyto posudky z pohledu hydrogeologie, a oba řekly, že ten záměr nemůže mít žádný negativní vliv na zdroje pitné vody, a že tedy absolutně nehrozí to, že by tam skutečně byly nevratně ohroženy zdroje pitné vody. A potom posudek VaK Hodonín, který hovoří o něčem jiném. Takovéto případy také jsou samozřejmě relativně časté, ale v tomto případě právě vždycky děláme nějaký arbitrážní posudek, pokud se něco takového stane.

Z toho hydrogeologického pohledu - (Předsedající: Váš čas, pane ministře. Jste časově vyčerpávající.)

Pardon, už v tom nebudu pokračovat. Pokud bude mít pan kolega doplňující otázku, já toho ještě krátce využiji na doplnění.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedající, to nebude otázka, je to spíše doplnění pro pana ministra. To, že jsem konstatoval, že bylo vydáno negativní stanovisko, samozřejmě mám podloženo materiály, které jsem dostal k dispozici. A ten materiál z 10. ledna 2007 jasně říká - je to podepsáno ředitelem odboru ochrany vod dr. Hodovským, že závěr je takový: na základě předložených podmínek, které se musí dodržet na ochranu povrchové a podzemní vody v oblasti těžby a úpravy štěrkopísků v Uherském Ostrohu, odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí nedoporučuje tento záměr realizovat.

A poslední. Byl zpracován posudek, který si zadal Jihomoravský kraj, zpracoval ho Geotest Brno. Tak já bych vás poprosil, pane ministře, abyste se s ním seznámil, protože to je posudek, který opravdu považuje těžbu štěrkopísků za velmi rizikovou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Reagovat bude pan ministr životního prostředí.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Já vás ujišťuji, že se s tím v každém případě seznámím. Já ale využiji alespoň ten zbývající čas na jedno klíčové konstatování, které jsme vlastně řekli při tom vyjednávání, protože my jsme tam samozřejmě byli osobně, byli tam moji lidé, mluvili jsme s krajem, mluvili jsme s VaK Hodonín, s dalšími lidmi, byli jsme tam s našimi experty.

Hlavní povolení k umístění a provedení toho záměru bude tedy vydávat místně příslušný obvodní báňský úřad. To jednání - nebo řízení je momentálně přerušeno k dopracování a k doplnění dalších dokladů. Ale zcela zásadní skutečnost je fakt, že město Uherský Ostroh je vlastníkem pozemků, na kterých je těžba plánována, a naprosto klíčové bude rozhodnutí města Uherský Ostroh. Protože pokud ono, a já jsem to takhle bral, na svých pozemcích tu těžbu neumožní, tak tam ta těžba nebude. To jsme my vlastně říkali už rok, že to to město Uherský Ostroh má naprosto ve svých rukou, a připadalo mi trochu pokrytecké, že oni se schovávají za stanovisko EIA, za které skutečně ručíme, že je odborně správné, ale přitom mohou sami tu těžbu velmi jednoduše a bez dalších kroků zastavit tím, že neposkytnou své pozemky. Takže já si myslím, že toto je důležité. A věřte, že záležitost kvality pitné vody a její zajištění, nebo neohrožení je pro nás natolik zásadní, že skutečně v těchto případech vždycky fungujeme na systému třikrát měř, jednou řež. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Nina Nováková. Připraví se pan poslanec Petr Bendl. Paní poslankyně, předneste svoji interpelaci na ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou. Prosím.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, má otázka se týká volnočasových aktivit dětí, které využívají svého volného času v klubech, sdruženích, organizacích jako je Skaut, Junák, Liga lesní moudrosti, turistické kroužky. Když jsme schvalovali rozpočet a jednalo se tady o rozpočtu, nebyla úspěšná žádost, aby na tyto volnočasové aktivity bylo uvolněno několik desítek milionů. Pro rozpočet to není žádná vysoká částka, ale pro tyto kluby je to často fatální. Tyto kluby, tyto volnočasové aktivity mají v podstatě tři základní vlastnosti. Ta jedna, že dokážou skloubit zvýšenou fyzickou zdatnost, která se u dětí rozvíjí, ale také morální vývoj osobnosti. Ta druhá vlastnost je - všechny tyto aktivity jsou velmi nenáročné na prostorové vybavení a materiální vybavení. A ta třetí - všechny tyto aktivity vedou lidé, kteří jsou nadšenci a ze svého volného času si dokážou uvolnit potřebnou dobu, aby se věnovali dětem. Je to něco velice vzácného pro naši společnost. A pokud tyto organizace nedostanou, když se to rozdělí, de facto malé částky, tak bohužel jejich činnost je ohrožena.

Ptám se paní ministryně, zda mají tyto organizace naději, že budou moci v letošním roce pokračovat ve své činnosti.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Slovo má paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi zareagovat. Já jsem samozřejmě řešila situaci posílení rozpočtu mládežnických organizací, nebo chcete-li podpory volnočasových aktivit skrze mládežnické organizace, které byly zde zmíněny. Nicméně mám omezené možnosti, protože paradoxně, ačkoliv mám k dispozici oněch 50 milionů korun, nemohu sama o sobě navýšit ukazatel podpory mládežnických organizací. Jedná se o vlastně o technickou rozpočtovou operaci. Z tohoto důvodu jsem byla nucena požádat Ministerstvo financí o posílení našeho rozpočtu o 50 milionů na vrub všeobecné pokladní správy a tuto žádost Ministerstvo financí zamítlo, projevilo s ní nesouhlas. Tím jsem vyčerpala tu technickou možnost skrze Ministerstvo financí a nyní mi zbývá jedna jediná možnost, to znamená požádat o souhlas vládu se změnou ukazatele o částku 50 milionů korun a následně získat souhlas rozpočtového výboru. Což je samozřejmě velmi nepříjemné, protože to znamená, ne že by byly zcela bez peněz mládežnické organizace, ale nedojde k navýšení, na které byly zvyklé v minulém a předminulém roce, kdy Ministerstvo školství právě touto částkou navíc podpořilo ony volnočasové aktivity.

Dovoluji si tady slíbit, že se budu snažit udělat co nejrychlejší nápravu a ještě jednou budu jednat i s ministrem financí, zdali bychom nedokázali oba dva najít ve shodě nějaké společné řešení. Nejde totiž vyloučit, že v případě Ministerstva financí převládl úřednický šiml a ministr financí nebyl tedy zcela informován.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně má zájem položit doplňující otázku.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji, paní ministryně. Nejedná se o doplňující otázku. Jenom to berte tak, že opravdu od rodičů, kteří jsou šťastni, že se o jejich děti někdo smysluplně stará, berte to tak, že je to jakýsi společenský tlak, který teď je právě na úrovni krajů projednáván, protože kraje to také nezvládnou všechno finančně. Často je tam taková konkurence mezi těmito volnočasovými aktivitami a podporou sportu. Prosím, berte to tak, že veřejnost čeká, jestli vláda - nepochybuji o tom, že rozpočtový výbor by to jistě schválil - a veřejnost čeká, jestli vláda se k tomu postaví nějak správně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP