(9.20 hodin)
(pokračuje Filip)

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Robina Böhnische, abychom vyřadili bod 279, sněmovní tisk 993, protože ještě není dokončeno jednání ve výboru.

Rozhodneme v hlasování číslo 110, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 110, z přítomných 84 pro 83. Tisk 993, bod 279 byl vyřazen z této schůze.

 

Pan poslanec Roman Sklenák navrhl pevné zařazení bodu číslo 59, tisk 1018, v pátek po pevně zařazených bodech, tedy na zítřek. Rozhodneme v hlasování číslo 111, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. (Předsedající polohlasem pro sebe: pojistné, zdravotní pojištění...) Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 111, z přítomných 87 pro 71, proti 5. I tento návrh byl schválen a budeme to mít zařazeno jako další pevně zařazený bod na zítřek.

 

Návrh pana poslance Zbyňka Stanjury, bod 283 pořadu. Jde o pevné zařazení bodu na úterý na 14. hodinu 28. 2., jde o přejmenování naší komise pro kontrolu finančně analytického útvaru.

Zahájil jsem hlasování číslo 112 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 112, z přítomných 87 pro 87, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

 

Změnili jsme tedy pořad schůze a budeme začínat bodem 172, 173, poté 82 a další podle pořadí. Tak to je k pořadu schůze.

Ještě mi dovolte přečíst nově došlé omluvy z jednání Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Jiří Junek se omlouvá z osobních důvodů z dnešního jednání na celý den, pan poslanec Adolf Beznoska se omlouvá na celý jednací den dnes, 23. 2., pan poslanec Plzák se omlouvá z odpoledního jednání z pracovních důvodů a pan poslanec Milan Šarapatka z dnešního jednání na celý den z pracovních důvodů.

 

Tak máme bod 172, jednání je navrženo dle § 90 odst. 2, to znamená schválit již v prvním čtení.

172.
Návrh poslanců Jana Volného, Jaroslava Faltýnka, Karla Šidla, Karla Fiedlera,
Františka Laudáta, Adolfa Beznosky, Jaroslava Klašky, Milana Brázdila,
Miloslavy Rutové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 976/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Vláda k tomuto sněmovnímu tisku nezaujala stanovisko. A opakuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Jaroslav Faltýnek.

 

Požádám o jedno hlasování, a to aby za nepřítomného poslance Lukáše Pletichu, který je na dnešek omluven, mohl být zpravodajem pan poslanec Jaroslava Foldyna, který je s tiskem dobře seznámen.

Takže rozhodneme o změně zpravodaje v hlasování číslo 113. To jsem zahájil. Kdo je pro to, aby zpravodajem byl pan poslanec Jaroslav Foldyna? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 90 pro 78.

 

Pana poslance Jaroslava Foldynu požádám, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a pana poslance Jaroslava Faltýnka, aby uvedl za skupinu navrhovatelů tisk 976, návrh změny zákona o zadávání veřejných zakázek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Dobrý den ještě jednou, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Jménem skupiny poslanců předkládám návrh na stručnou novelu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Opravdu stručná novela tohoto zákona spočívá v doplnění § 48 odst. 10, kde na konci textu se doplňují slova "nebo státu". Proč je toto doplnění potřeba? Dnem 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tímto zákonem byla kromě jiného stanovena možnost vyloučení účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Současně byla nově stanovena povinnost zadavatele ověřit u vybraného dodavatele naplnění důvodu pro vyloučení s tím, že pokud z informací vedených v obchodním rejstříku naplnění důvodu pro vyloučení vyplývá, zadavatel účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení vyloučí -­ musí vyloučit. Z výše uvedené povinnosti existuje v zákoně o zadávání veřejných zakázek výjimka, a to pro účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích. Touto novelou bychom umožnili výjimku i pro akciové společnosti, které jsou ve stoprocentním vlastnictví státu. Čili bohužel v tom zákoně se na vlastnictví státu zapomnělo.

Povinnost mít zaknihované akcie specificky dopadla na společnost České dráhy, akciová společnost. Tato společnost nemůže splnit podmínku mít výlučně zaknihované akcie, neboť podle § 5 odst. 1 zákona číslo 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona číslo 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, jsou její akcie akciemi listinnými na jméno s omezenou převoditelností pouze se souhlasem vlády. Takto zní přesná citace zákona o Českých dráhách. Pokud bychom zachovali současný stav, nemohla by se společnost České dráhy účastnit soutěží na zajištění dopravní obslužnosti organizovaných kraji a Ministerstvem dopravy, respektive zadavatel by ji měl z těchto soutěží vyloučit, což by bylo, jak uznáte, celkem absurdní. Tato změna by pomohla i jiným akciovým společnostem se stoprocentní účastí státu, pokud ještě nezměnily podobu akcií.

Žádám vás o podporu tohoto návrhu a o podporu projednat tuto technickou novelu podle § 90 našeho jednacího řádu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci předkladatelů Jaroslavu Faltýnkovi a požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jaroslava Foldynu, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom zdůraznil, že jde o odstranění rozporů a právní nejistoty v tom daném zákoně o zadávání veřejných zakázek. V podstatě jde o technickou novelu, která je velmi důležitá k tomu, aby ten, jak my často uvádíme, národní dopravce se mohl účastnit soutěží o dopravní obslužnost v krajích. Čili je to technická novela, která odstraní právní nejistotu při výběrových řízení pro zajištění dopravní obslužnosti. A to si myslím, že je důležité. Technická novela. Takže já z hlediska toho, že i Ministerstvo dopravy se za předkládaný návrh staví, také podporuji, abychom tento návrh přijali. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Vidím přihlášku pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP