(11.50 hodin)
(pokračuje Bendl)

A je to dlouhodobě doložitelné jednotlivými daty, které Ministerstvo dopravy má. Středočeský kraj dlouhodobě spolu s Ministerstvem dopravy bez ohledu na to, kdo sedí na kraji Středočeském nebo kdo sedí na Ministerstvu dopravy, spolu současně soutěží správy a údržby silnic státních komunikací a krajských, aby právě ten efekt, který z toho bude, byl co nejlepší. A vy tady otvíráte Pandořinu skříňku v tom smyslu, že nebude povinnost soutěžit. To je to, co se nám nelíbí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Jen pro pořádek, pana poslance se ptejte mým prostřednictvím. Tak.

Přečtu omluvy. Od 11.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Vyzula a dále od 11.30 se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny pan poslanec Šrámek.

Nyní eviduji přihlášku s přednostním právem pana navrhovatele. Pan navrhovatel nechce vystoupit. V tom případě se táži, zda někdo další chce vystoupit v obecné rozpravě. Nevidím žádnou přihlášku. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo pan zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo v tento moment. Není tomu tak. Dobře. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. První je přihlášený pan předseda Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Hned přednesu svůj návrh v podrobné rozpravě, ale ještě předtím jako jeden z předkladatelů jenom jednu poznámku. Tady se některými kolegy vytváří takový dojem, jako by Sklenák s Birkem předložili něco, kde chtějí obcházet zákon o veřejných zakázkách. A to je přece jinak. I Ředitelství silnic a dálnic je povinno počínat si při svém jednání hospodárně, efektivně, řídí se zákony. A my pouze umožňujeme, a to je to, o čem se tady navzájem pořád přesvědčujeme, že něco jiného je správa, něco jiného je údržba. Je potřeba si uvědomit ten rozdíl. My pouze dáváme, nebo chceme dát ŘSD možnost, aby v určitých odůvodněných případech, a samozřejmě že si je musí odůvodnit, mohli postupovat tímto způsobem. A ten můj návrh se týká právě proto, že já na rozdíl od kolegy Kolovratníka si myslím, že je kam spěchat, právě z těch důvodů, které zde zmínil i například kolega Šidlo, tak navrhuji, abychom zkrátili lhůtu na projednáváním mezi druhým a třetím čtením na 10 dnů tak, abychom mohli ve variabilním týdnu rozhodnout o tomto zákonu ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji přihlášku pana poslance Bendla - pardon předtím s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Abych navázal na svoje první vystoupení a umožnil případně načíst pozměňovací návrh, který by znemožnil obcházení, respektive zamezení soutěže, tak navrhuji procedurálně, abychom projednávání tohoto zákona přerušili do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. (Odmlka.) Eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás nejprve odhlásím a požádám vám, abyste se přihlásili svými kartami. Předtím, než dám hlasovat, zopakuji procedurální návrh, který zde zazněl.

 

Je zde návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do další schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 255. Přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro návrh 31, proti 82. Tento návrh byl zamítnut.

 

Budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Táži se tedy pana poslance Bendla? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Chtěl jsem jenom z důvodů, které už jsem tady prezentoval v prvním i druhém čtení, zopakovat to, co jsem říkal v obecné rozpravě, zopakovat návrh na zamítnutí tohoto zákona.

A ještě poznámka k tomu, co tady bylo řečeno předřečníkem, panem předsedou poslaneckého klubu sociální demokracie. O žádných výjimkách se tam nemluví. O tom, že jde o výjimečné situace a podobně, že pouze ve výjimečných situacích může. Ne, ne, ne. Tam je prostě čisté může. A je to snaha vymanit ten systém financování údržby z povinnosti vypisovat výběrové řízení. A to si myslím, že je hrubě neefektivní a nemoudré rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Váš návrh na zamítnutí jsem zaevidoval. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se pana navrhovatele nebo pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo v tento moment. Není tomu tak.

V podrobné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 10 dnů. Budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem na zkrácení lhůty k projednání na 10 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 256, přihlášeno je 131 poslankyň a poslanců, pro návrh 80, proti 21. Konstatuji, že tento návrh byl schválen a lhůta na projednání byla zkrácena na 10 dnů.

 

Tímto končím čtení tohoto návrhu, děkuji panu zpravodaji a panu navrhovateli.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 954/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali ve středu 18. ledna, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a zpravodaj pro prvé čtení poslanec Ladislav Okleštěk. Táži se paní ministryně, případně pana zpravodaje, zda si chcete vzít slovo v tento moment. Nevidím zájem. Dobře.

Nyní tedy budeme pokračovat v obecné rozpravě, kterou tímto otvírám. Eviduji několik přihlášek. První je paní poslankyně Matušovská. Připraví se pan poslanec Okamura a... Paní poslankyně Matušovská se dnes omlouvá, děkuji. Měl by nyní v rozpravě vystoupit pan poslanec Okamura. Není zde. (Šum v sále.) Požádám vás, kolegyně a kolegové o ztišení, abych dobře rozuměl stejně tak jako vy, co se zde projednává. Další řádně přihlášenou je poslankyně Halíková. Připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové poslanci. Jak uvedl pan místopředseda, pokračujeme v obecné rozpravě k vládnímu návrhu zákona o pohřebnictví. Dovolte mi hned v úvodu ale upozornit na skutečnost, že na dané téma máme kromě právě projednávané předlohy v Poslanecké sněmovně ještě další dva sněmovní tisky, tentokráte poslanecké, které se oba týkají stejného tématu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP