(18.40 hodin)
(pokračuje Adamová)

Další změna, kterou nepovažuji za šťastnou, je úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení, tedy u dětí mladších dvou let. Když jsem mluvila o svém návrhu zákona, tak musím říci, že i já jsem navrhla upravit tuto podmínku, nicméně ne ji úplně zrušit. Úprava, kterou považuji za lepší a doporučuji ji, odpovídá polovičnímu úvazku, což považuji za dostatečné. V mém návrhu byla také podstatná změna, kterou návrh ministerstva nenabízí, která by však pomohla slaďování rodinného a profesního života a pomohla by zapojení prarodičů v rodinách, kde je to možné, kde se mohou a chtějí podílet na péči o nejmenší. Tuto změnu jsem nazvala rodičovská pro prarodiče. Je to takový pracovní název. Nicméně podpora by vznikla rozšířením okruhu osob, pro které by nebyl stanoven minimální vyměřovací základ a za které je plátcem pojistného stát, právě tedy pro prarodiče. Věřím, že tato změna, která státní rozpočet výrazně nezatíží, může mnohým skutečně pomoct vyřešit situaci, kdy nechtějí dítě svěřovat do péče kolektivních zařízení, což také nepovažuji za vhodné, ale z jakéhokoli důvodu se chtějí dříve vrátit do zaměstnání, a zároveň jim může pomoci jeden z prarodičů, který je ještě v produktivním věku.

Domnívám se, že rodina by měla mít možnost se svobodně rozhodnout o péči pro své děti. V druhém čtení proto budu ráda předkládat pozměňovací návrhy, které budou rodinám skutečně pomáhat, a nikoliv naopak. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Adamové. Ta byla poslední písemně přihlášená do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy z místa. Pokud nikdo, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně? Není tomu tak. Paní zpravodajka? Závěrečné slovo ano. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já děkuji všem, kdo se zúčastnil v prvním čtení diskuse. Děkuji kolegu poslanci Soukupovi, který se naučil dětský věk od novorozence, batolete a kojence a řekl nám psychomotorický vývoj. Jsem ráda, že i jako zpravodajka jsem upozorňovala na to, že pokud projde tento návrh do druhého čtení, že se musíme opravdu zaměřit na to, aby nám ten zákon nevyšel hůř proto, aby byl zatížen náš státní rozpočet tím, že zkrátíme dobu čerpání vlastně nezaměstnaným, jak se nazývají, ekonomicky sociálně slabým, a tím se nám dostanou do dávek hmotné nouze. Takže určitě i já budu iniciovat pozměňovací návrh, aby se tento bod vypustil.

Musím souhlasit s kolegou Stanjurou, co se týče matek samoživitelek, protože osobně mám zkušenost právě z ciziny, kde když přijde na kontrolu k matce samoživitelce někdo -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, já vás přeruším. Požádám sněmovnu o klid. Závěrečné slovo zpravodajky k tomuto tisku. Prosím v klidu, kolegové. Já jistě nechám prostor, abyste případně rozhovory z předsálí přesunuli v tichosti na hlasování do sálu. Ještě chviličku... (Stále hluk v sále.) Žádám o to kolegy zleva doprava i zprava doleva... Tak ještě jednou. (Ozývá se: Haló! A sál se postupně ztišuje.) Děkuji. Pokračujte.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Takže ty kontroly u nás asi neprobíhají. Tady maminky teď chtějí, aby stát vyplácel např. alimenty. Ale máme tady opravdu tzv. samoživitelek mnoho, a to jenom tím, že jejich partneři jsou přihlášeni např. u svých rodičů, tedy nejsou u nich v domácnosti. Když přijde kontrola, tak v cizině, když tam najde jediné jeho ponožky, tak jim to sebere. Tady tomu tak bohužel není. Takže v tomto máme také rezervy. Protože maminky samoživitelky, jak říká kolega Stanjura prostřednictvím vaším, ty pravé samoživitelky opravdu mají málo financí a na tyhle, které vlastně čerpají zase další dávky z našeho systému, to nepadne. Takže si myslím, že v nastavení všech těchto dávek máme v našem státě ještě co dohánět, aby se vše napravilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování číslo 172, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru sociálnímu jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 172, z přítomných 139 pro 118, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na jiný výbor, který by to projednal? Není tomu tak. A pardon, kolega Soukup se hlásí. Omlouvám se, že jsem vás přehlédl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Já bych doporučil přikázat tenhle tisk také komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to je legitimní návrh přikázat komisi pro rovné příležitosti a rodinu.

Rozhodneme v hlasování 173, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání této stálé komisi Poslanecké sněmovny. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 173, z přítomných 140 pro 106, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán také komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy. Lhůta k projednání zůstala podle zákona o jednacím řádu 60 dnů. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 33.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 903/ - prvé čtení

Děkuji paní ministryni, že zůstala u stolku zpravodajů. Požádám, aby u stolku zpravodajů také zaujal své místo pan zpravodaj pro prvé čtení, předseda výboru Jaroslav Zavadil. Paní ministryně, máte slovo, a děkuji panu zpravodaji, že je už na svém místě. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, dovolte mi uvést vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ráda bych uvedla, že tento návrh je výsledkem společných jednání zástupců obou sociálních partnerů, kteří se shodli na potřebě novelizovat pracovněprávní kodex, a zahrnuje věcné změny směřující k prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto pracovněprávních vztazích a také v reakci na požadavky praxe. Novela byla skutečně diskutována velice dlouho a považujeme ji za návrh kompromisní.

Tato novela např. zavádí novou kategorii vrcholových řídících zaměstnanců se zvláštním režimem, který se týká především jejich pracovní doby, jaksi chrání zaměstnance, pokud je zaměstnavatel převádí na jinou práci, aby to nebylo jenom jednostranné, upravuje problematiku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr opět směrem k větší ochraně zaměstnanců, chrání např. více zejména matky, resp. rodiče malých dětí, protože jestliže tito žádají, jak je to v souladu se zákoníkem práce, o úpravu, třeba o kratší pracovní dobu nebo jinou úpravu úvazku, tak pokud jim zaměstnavatel nevyhoví, tak se můžou odvolat na vážné provozní důvody, které teď nově budou muset písemně doložit, které to tedy jsou. Je zde také garance návratu na původní práci na pracovišti i po skončení rodičovské dovolené, nejen jako dosud po skončení dovolené mateřské. A je zde ještě celá řada úprav, které vy, kteří jste se tomu věnovali, zajisté znáte. Takže věřím, že tento vládní návrh zákon podpoříte. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP