(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Ještě než přejdeme k závěrečnému hlasování, přivolám naše kolegy z předsálí.

Přečtu omluvy. Od 15 hodin dnes se omlouvá pan poslanec Snopek z důvodu účasti na zahraniční cestě. Od 14.30 do 16.15 se omlouvá paní poslankyně Radka Maxová z osobních důvodů, pan poslanec Rom Kostřica se omlouvá dnes mezi 12. a 19. hodinou z pracovních důvodů. Paní poslankyně Miroslava Vostrá se omlouvá dnes od 13 hodin z důvodu jednání v kraji. Dále pan poslanec Leo Luzar se omlouvá dnes od 17 hodin z osobních důvodů. Pan poslanec Rom Kostřica se omlouvá od 12 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Karel Augustin Andrle Sylor se omlouvá mezi 11. a 19. hodinou z důvodu jednání ve volebním kraji.

Nejprve vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Omlouvám se, ale ještě poprosím pana zpravodaje, nebo budu chtít jeho stanovisko.

 

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 564, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana zpravodaje? (Ústavněprávní výbor doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (I já doporučuji.)

 

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 187. Přihlášeno je 182 poslankyň a poslanců, pro 135, proti 39. Návrh zákona byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru i panu zpravodaji za vzornou spolupráci a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat dalšími body, které máme zařazené na jednání. Prvním bodem je

155.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a Františka Laudáta
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 838/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 838/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předložená novela je jednoduchá a řeší závažný problém. To je mimochodem důvod, proč jsme s kolegy Gazdíkem a Laudátem požádali o její projednání v režimu § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, tedy o schválení již v prvním čtení. Ten závažný problém spočívá v tom, že v důsledku poslední novely zákona o pozemních komunikacích číslo 268/2015 Sb. není možné ukládat infrastrukturu v zásadě do jiných než místních komunikací. Důsledky si jistě dovedete představit. Představit si je, a to mě těší, dovedla také vláda, která s tímto návrhem vyslovila souhlas. Ohlasy na zmíněnou novelu z terénu se totiž možná dostaly až k ní.

Dovolte mi citovat z e-mailů jedné paní starostky, která mě v této věci oslovila. Cituji: "Novela tohoto zákona číslo 268/2015 zkomplikovala život mnoha obcím, neboť neumožňuje uložení kanalizačního řadu do tělesa komunikace kromě místních komunikací. Vzhledem k tomu, že většinu obcí logicky protínají silnice státní i krajské, jedná se o vyložený paskvil, neboť kanalizační systémy musí být propojeny a jaksi minout tyto komunikace vyššího řádu prostě nelze. Naše obec podala žádost o dotaci na výstavbu kanalizace do Státního fondu životního prostředí a připravujeme se na tuto stavbu se vším všudy. Narazili jsme ovšem na záporné stanovisko našeho krajského úřadu ve věci povolení zvláštního užívání právě státní silnice I/11 z uvedených důvodů. Prosím, prosím, prosím, postarejte se, ať nemáme zablokovanou možnost realizace této stavby nejen u nás, ale všude jinde."

A já se k prosbě paní starostky připojuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jaroslav Foldyna. Již přibíhá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Omlouvám se za nedochvilnost. Poslouchal jsem to v kuloárech.

Myslím si, že to, co jsme si vyslechli, bylo dostačující k tomu, abychom mohli přistoupit k projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a požádám vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Šarapatka, pan poslanec Adamec. (Poslanec Šarapatka nepřichází k mikrofonu.) V tom případě řádně přihlášený pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já možná jen aby bylo všem úplně jasno, o co jde. Toto nedorozumění, které se bohužel dostalo do zákona, který byl schválen, dle mých informací vzniklo v Senátu špatným přečíslováním odstavců a je to opravdu taková hloupost neuvěřitelného kalibru. Zkušenosti z řady obcí, kde se dostaly do tohoto konfliktu právě buď s krajem, nebo se státem, nasvědčují tomu, že je to potřeba co nejdříve zlikvidovat. Nebyl to nikdy záměr předkladatelů. To říkám zcela dopředu. Prostě vzniklo to omylem špatným přepisem a já bych vás všechny moc prosil, abychom to dnes ve zkráceném řízení v devadesátce, podle § 90, schválili, protože skutečně je to problém, který je potřeba neprodleně odstranit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se paní navrhovatelky nebo pana zpravodaje, zda v této fázi chcete závěrečné slovo. Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že nebyla podána námitka, nyní rozhodneme podle 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 838 tak, aby s ní mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Eviduji vaši žádost o odhlášení, já vás tedy odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení. Návrh usnesení jsem přednesl, předpokládám, že ho nemusím opakovat. Víme, o čem hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 188. Přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců. Pro návrh 156, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Ani nyní nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se pana zpravodaje a paní navrhovatelky, zda si chcete vzít závěrečná slova v této fázi. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP