(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu D4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 192, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Poslední hlasování o pozměňovacích návrzích jsou návrhy E1, E2, E3, E4, E5, které jsem podal já, a jedná se o definici výzkumných organizací, definici velkých infrastruktur, zavedení soutěže o výzkumné projekty a vyjmutí organizací, které jsou v režimu neveřejné podpořit s působností GBERu. Stanovisko výboru: doporučuje. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrzích E1, E2, E3, E4, E5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 193, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 154, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec František Vácha: Ano, je to tak.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 489, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana zpravodaje? (Stanovisko výboru je - doporučuje.) Stanovisko pana místopředsedy? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 194, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 103, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu vicepremiérovi i panu zpravodaji.

Než přejdeme k dalšímu bodu mám tady ještě omluvenky. Dnes od 12.30 do konce jednání se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík, dále se omlouvá pan poslanec Bronislav Schwarz dnes ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vladislav Vilímec se omlouvá z osobních důvodů na dnešek a paní poslankyně Ivana Dobešová se omlouvá od 11 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Pak paní poslankyně Olga Havlová se omlouvá od 12.30 z pracovních důvodů.

 

Dalším bodem našeho jednání je

161.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 610/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr Jiří Dienstbier a zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Štěpán Stupčuk. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 610/5, který vám byl doručen dne 11. března 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 610/6.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pardon, ještě s přednostním právem pan předseda Stanjura. Omlouvám se. Před otevřením rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Zákon je velmi důležitý. Já bych požádal o přestávku na jednání našeho klubu v délce 50 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Děkuji panu předsedovi. Takže přerušuji jednání do 13.44 hodin, kdy budeme pokračovat v projednávání tohoto zákona.

 

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP